Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Novetats

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Prestació per naixement i cura de menor de l’Estatut dels Treballadors

El Reial Decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació ha creat una nova prestació denominada prestació per naixement i cura de menor que substitueix i engloba les prestacions de maternitat i paternitat.

Per als treballadors als quals s’aplica l’Estatut dels Treballadors, la prestació per naixement i cura de menor en cas de part tindrà una durada de 16 setmanes per a cada progenitor, de les quals són obligatòries les 6 setmanes immediatament posteriors al part (desapareixen els dos dies per càrrec a l’empresa que existien en la paternitat), de les quals s’ha de gaudir de manera ininterrompuda i a jornada completa. De les 10 setmanes restants se'n podrà gaudir a jornada completa o parcial, en períodes setmanals, ja sigui de manera acumulada o interrompuda respecte del primer període i pot exercitar-se des de l’acabament de les 6 primeres setmanes fins que el fill/a compleixi 12 mesos. El gaudi de cada període setmanal o, si escau, acumulat, s’ha de comunicar l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies, havent de presentar un certificat d’empresa per cada període de gaudi. La mare biològica podrà anticipar fins a 4 setmanes l’inici de la prestació, abans de la data previsible del part.

Per als treballadors als quals s’aplica l’Estatut dels Treballadors, la prestació per naixement i cura de menor en cas adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció tindrà una durada total per a cada progenitor de 16 setmanes, 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, immediatament posteriors a la data de la resolució judicial o decisió administrativa. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

Tant en cas de part com  d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció, la  prestació s’ampliarà pels motius següents:

  • 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del/la segon/a, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.
  • 1 setmana per a cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.
  • Per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes.

Aquesta nova prestació entra en vigor per als naixements, adopcions, guardes amb finalitats d’adopció i acolliments que es produeixin a partir de l’1 d’abril de 2019. No obstant això, la seva aplicació és gradual; així, per al 2019:

La nova regulació és aplicable en la seva totalitat en cas de part per a la mare biològica. L’altre progenitor (en cas de part) gaudirà de 8 setmanes de prestació, de les quals 2 setmanes són obligatòries i ininterrompudes a jornada completa, immediatament posteriors al part. Les 6 setmanes restants podran ser continuades o interrompudes en períodes setmanals, en règim de jornada completa o parcial. També hi ha la possibilitat que la mare biològica li cedeixi a l’altre progenitor un màxim de 4 setmanes.

Per al 2019 en cas de adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció, cada progenitor disposarà de 6 setmanes obligatòries ininterrompudes, immediatament després de resolució judicial o decisió administrativa i a temps complet. 12 setmanes més són voluntàries i a distribuir entre els dos (ininterrompudes dins dels 12 mesos següents a resolució judicial o decisió administrativa) tenint en compte que sobre aquestes 12 setmanes cada progenitor podrà gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes a jornada completa o parcial.

Corresponsabilitat en la cura del lactant

El Reial Decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació ha modificat el capítol VII del títol II del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, creant una nova prestació denominada Corresponsabilitat en la cura del lactant, que s’abona en règim de pagament directe per l’Entitat Gestora.

Aquesta nova prestació correspon a l’art. 37.4 de l’Estatut dels treballadors, que estableix que en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, els treballadors tindran dret a una hora d'absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant, fins que aquest compleixi nou mesos, o bé substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora.

Quan ambdós progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi podrà estendre’s fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir que compleixi els nou mesos.

La nova prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant protegeix la reducció de la jornada de treball en mitja hora que duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent quan ambdós treballin, per a la cura del lactant, des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d’edat. No obstant això, el dret a percebre-la només podrà ser reconegut a favor d’un d’ells.

Per a l’accés al dret a la prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant, s’exigiran els mateixos requisits i en els mateixos termes i condicions que els establerts per a la prestació per naixement i cura de menor.

La prestació econòmica consisteix  en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora que s'hagi establert per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball. Tindrà una durada màxima de 3 mesos (des que el menor compleixi 9 mesos fins als 12 mesos d’edat).

Aquesta prestació afecta només els treballadors als quals s'aplica l’Estatut dels treballadors. El personal al servei de les administracions públiques al que li sigui d’aplicació l’Estatut Bàsic de l’empleat públic es regirà per l’art. 48 f) d’aquesta norma.

Tractament d’empreses col·laboradores

Supressió de la col·laboració voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social respecte de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal (IT), derivades de malaltia comuna i accident no laboral, a partir de l’1 d’abril de 2019.

La disposició final segona del RDL 28/2018 de 28 de desembre, va modificar l’article 102 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), suprimint la possibilitat de la col·laboració voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social respecte a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal (IT), derivada de malaltia comuna i accident no laboral, a partir de l’1 d’abril de 2019.

L’aplicació d’aquesta mesura fa necessari distingir el seu efecte sobre els nous processos d’IT iniciats a partir d'aquesta, ja siguin o no una recaiguda d’un procés d’IT previ, dels efectes sobre els processos d’IT que es trobaven vigents en l’esmentada data.

Respecte als processos d’IT iniciats a partir de l’1 d’abril, a l’empresa li correspon  la responsabilitat del pagament delegat als seus treballadors de la prestació d’IT, a partir del quinzè dia de baixa. Per tant, pot deduir-se, en el moment de la liquidació i ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social, els imports abonats i percebuts pels treballadors en concepte de prestació d’IT mentre es mantingui la modalitat de pagament delegat de la prestació.

Al contrari, per als processos d’IT iniciats anteriorment a 1 d’abril, l’empresa ha de continuar abonant directament —tal com ja ho feia i fins a l’acabament del procés— l’import de la prestació d’IT, sense que existeixi la possibilitat de compensar els imports esmentats en la liquidació i l’ingrés de cotitzacions a la Seguretat Social.

En aquest últim cas, els imports de les prestacions d’IT que siguin abonats directament per l’empresa, sense possibilitat de ser compensats en la liquidació i ingrés de cotitzacions a la Seguretat Social, es tindran en compte en la liquidació de les operacions relatives a la col·laboració voluntària de l’empresa en la gestió de la Seguretat Social.

  En els processos d’IT iniciats abans de l’1 d’abril es manté l’obligació de comunicar a l’INSS els que assoleixin una durada acumulada igual a 365 dies, per a l’exercici per l’INSS de les competències previstes a l’article 170.2 del TRLGSS.

Policies Locals

NOVA EDAT DE JUBILACIÓ

Des del dia 2 de gener de 2019, la Policia Local ha passat a formar part del grup d’activitats professionals, qualificades com a excepcionalment penoses i perilloses, la realització de les quals a partir d’una determinada edat resulta especialment costosa, per la qual cosa se li ha reconegut una reducció en l’edat d’accés a la jubilació ordinària.

En aquest sentit, el policia local pot avançar la jubilació ordinària en un període equivalent a 73 dies per cada any efectivament treballat com a policia local, amb un màxim de 5 anys d’anticipació per 25 anys de treball o fins i tot pot arribar a anticipar l’edat ordinària  6 anys si reuneix 37 anys d’activitat efectiva com a tal policia local.

L’aplicació del coeficient reductor d’edat (0,20) es troba condicionada pel fet que l’interessat completi un mínim de 15 anys de cotització a la Seguretat Social com a policia local.

El període que resulta reduïda l’edat de jubilació s’assimila al període cotitzat a efectes de calcular l’import de la pensió.

L’aplicació d’aquest benefici per a la policia local comporta l’establiment  d'un tipus de cotització addicional a la seguretat social del 10,60%, del qual el 8,84% serà a càrrec de l’administració i l’1,76% a càrrec del funcionari.

Indústria manufacturera

JUBILACIÓ PARCIAL.

Amb la finalitat de facilitar el rejoveniment de les plantilles, el foment de la contractació indefinida i l’augment de la productivitat al sector de les empreses manufactureres, el mes de desembre de 2018 ha entrat en vigor una nova modalitat de jubilació parcial amb contracte de relleu  en condicions una mica més flexibles que les  exigides amb caràcter general.

En aquest sentit, respecte d’aquells treballadors de la indústria manufacturera que exerceixin llocs de treball que exigeixin alt grau d’atenció o esforç físic en tasques de fabricació, reparació  o  muntatge de maquinària industrial, podran acollir-se a la jubilació parcial a partir dels 61 anys d’edat, reduint la jornada fins a un màxim d’un 80% sempre que l’empresa contracti un rellevista a jornada completa i per temps indefinit, amb una base de cotització equivalent com a mínim al 65% de la base que tenia el jubilat parcial abans de la jubilació, i que el 70% de la plantilla estigui formada per treballadors amb contracte indefinit.

El treballador que s’acull a la jubilació parcial ha d’acreditar una antiguitat en l’empresa de sis anys immediatament anteriors a la jubilació parcial i 33 anys de cotització a la seguretat social.

Durant la jubilació parcial el treballador roman d’alta en l’empresa amb un contracte de treball a temps parcial amb un percentatge de jornada mínim del 20% i amb l’obligació de cotitzar, tant empresa com treballador, en proporció amb la jornada.

Pròrroga de la legislació de jubilació anterior a la Llei 27/2011

Durant l’exercici 2019, els treballadors la relació laboral dels quals s’hagi extingit abans d’1 d’abril de 2013, així com aquells altres que vegin extingida o suspesa la seva relació laboral en qualsevol moment abans de l’1 de gener de 2020 per decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius o acords col·lectius d’empresa o en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats anteriorment a l’1 d’abril de 2013, podran accedir a la jubilació, acollint-se a la legislació que els resulti més favorable, és a dir, poden optar entre la legislació actual o la legislació vigent anteriorment a la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sempre que compleixin les condicions exigides per ambdues legislacions.

Les diferències entre una legislació i una altra venen referides tant a les condicions d’accés a la jubilació com a les regles de càlcul de la pensió.

No obstant això anterior, en aquells supòsits en què l’interessat compleixi les condicions exigides per ambdues legislacions per accedir a la modalitat de jubilació sol·licitada (jubilació ordinària / jubilació anticipada), l’entitat gestora reconeixerà la pensió per la legislació que resulti més favorable, en relació amb la quantia de la pensió, sense necessitat que el mateix interessat efectuï opció expressa.  


Informació sobre els certificats d’empresa per a la prestació de naixement i cura de menor

Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari de la prestació de naixement i cura de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.

Informació relacionada
Complementary Content
${loading}