Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Institut Nacional de la Seguretat Social

C/ Padre Damián, 4 i 6 - 28036 - MADRID.

Telèfon: 91 568 83 00.

Fax: 91 564 04 84.

Què és l'Institut Nacional de la Seguretat Social?

És una Entitat Gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions que té encomanada la gestió i l'administració de les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, a excepció d'aquelles la gestió de les quals estiga atribuïda a l'IMSERSO o servicis competents de les Comunitats Autònomes, així com el reconeixement del dret a l'assistència sanitària, independentment que la legislació aplicable tinga naturalesa nacional o internacional.

Quines competències té?

 • El reconeixement i control del dret a les prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social, en la seua modalitat contributiva (sense perjuí de les competències atribuïdes al SEPE en matèria de prestacions per desocupació i a l'ISM en relació amb el Règim Especial dels Treballadors del Mar):

  • Jubilació.
  • Incapacitat permanent.
  • Mort i supervivència (viudetat, orfandat, en favor de familiars i auxili per defunció).
  • Incapacitat temporal.
  • Naixement i atenció del menor.
  • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • Atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Indemnitzacions econòmiques derivades de lesions permanents no invalidants.
  • Assegurança escolar.
 • El reconeixement i control de les prestacions familiars (per fill o menor acollit a càrrec; naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades; i per part múltiple) de modalitat no contributiva.

 • El reconeixement i el control de la condició de persona assegurada i beneficiària, ja siga com a titular, familiar o assimilat, a l'efecte de la seua cobertura sanitària.

 • En l'àmbit internacional, la participació, en la mesura i amb l'abast que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions li atribuïsca, en la negociació i l'execució dels Convenis Internacionals de Seguretat Social, així com la pertinença a associacions i Organismes internacionals.

 • La gestió del Fons Especial de Mutualitats de Funcionaris de la Seguretat Social.

 • La gestió i el funcionament del Registre de Prestacions Socials Públiques.

 • La gestió de les prestacions econòmiques i socials de la síndrome tòxica.

 • La gestió ordinària dels recursos humans, en la mesura i amb l'abast que determine el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 • La gestió ordinària dels mitjans materials assignats a la missió.

 • La realització d'altres funcions que li siguen atribuïdes legalment o reglamentàriament o que li siguen encomanades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Complementary Content
${loading}