Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Instituto Nacional da Seguridade Social

R/ Padre Damián, 4 e 6 - 28036 - MADRID.

Teléfono: 91 568 83 00.

Fax: 91 564 04 84.

Que é o Instituto Nacional da Seguridade Social?

É unha Entidade Xestora da Seguridade Social, con personalidade xurídica propia, adscrita ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a través da Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións, que ten encomendada a xestión e administración das prestacións económicas do sistema da Seguridade Social, con excepción daquelas cuxa xestión estea atribuída ao IMSERSO ou servizos competentes das Comunidades Autónomas, así como o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria, con independencia de que a lexislación aplicable teña natureza nacional ou internacional.

Que competencias ten?

 • O recoñecemento e control do dereito ás prestacións económicas do Sistema da Seguridade Social, na súa modalidade contributiva (sen prexuízo das competencias atribuídas ao SEPE en materia de prestacións por desemprego e ao ISM en relación co Réxime Especial dos Traballadores do Mar):

  • Xubilación.
  • Incapacidade permanente.
  • Morte e supervivencia (viuvez, orfandade, en favor de familiares e auxilio por defunción).
  • Incapacidade temporal.
  • Nacemento e coidado do menor.
  • Risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • Coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • Indemnizacións económicas derivadas de lesións permanentes non invalidantes.
  • Seguro escolar.
 • O recoñecemento e control das prestacións familiares (por fillo ou menor acollido a cargo; nacemento ou adopción de fillo, en supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais discapacitadas; e por parto múltiple) de modalidade non contributiva.

 • O recoñecemento e control da condición de persoa asegurada e beneficiaria, xa sexa como titular, familiar ou asimilado, para os efectos da súa cobertura sanitaria.

 • No ámbito internacional, a participación, na medida e co alcance que se lle atribúa polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, na negociación e execución dos Convenios Internacionais de Seguridade Social, así como a pertenza a asociacións e Organismos internacionais.

 • A xestión do Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios da Seguridade Social.

 • A xestión e funcionamento do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas.

 • A xestión das prestacións económicas e sociais da síndrome tóxica.

 • A xestión ordinaria dos seus recursos humanos, na medida e co alcance que determine o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

 • A xestión ordinaria dos medios materiais asignados á súa misión.

 • A realización de cantas outras funcións lle estean atribuídas legal ou regulamentariamente, ou lle sexan encomendadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Complementary Content
${loading}