Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Instituto Nacional da Seguridade Social

R/ Padre Damián, 4 e 6 - 28036 - MADRID.

Teléfono: 91 568 83 00.

Fax: 91 564 04 84.

Que é o Instituto Nacional da Seguridade Social?

É unha Entidade Xestora da Seguridade Social, con personalidade xurídica propia, adscrita ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a través da Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións, que ten encomendada a xestión e administración das prestacións económicas do sistema da Seguridade Social, con excepción daquelas cuxa xestión estea atribuída ao IMSERSO ou servizos competentes das Comunidades Autónomas, así como o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria, con independencia de que a lexislación aplicable teña natureza nacional ou internacional.

Que competencias ten?

 • O recoñecemento e control do dereito ás prestacións económicas do Sistema da Seguridade Social, na súa modalidade contributiva (sen prexuízo das competencias atribuídas ao SEPE en materia de prestacións por desemprego e ao ISM en relación co Réxime Especial dos Traballadores do Mar):

  • Xubilación.
  • Incapacidade permanente.
  • Morte e supervivencia (viuvez, orfandade, en favor de familiares e auxilio por defunción).
  • Incapacidade temporal.
  • Nacemento e coidado do menor.
  • Risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • Coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • Indemnizacións económicas derivadas de lesións permanentes non invalidantes.
  • Seguro escolar.
 • O recoñecemento e control das prestacións familiares (por fillo ou menor acollido a cargo; nacemento ou adopción de fillo, en supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais discapacitadas; e por parto múltiple) de modalidade non contributiva.

 • O recoñecemento e control da condición de persoa asegurada e beneficiaria, xa sexa como titular, familiar ou asimilado, para os efectos da súa cobertura sanitaria.

 • No ámbito internacional, a participación, na medida e co alcance que se lle atribúa polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, na negociación e execución dos Convenios Internacionais de Seguridade Social, así como a pertenza a asociacións e Organismos internacionais.

 • A xestión do Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios da Seguridade Social.

 • A xestión e funcionamento do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas.

 • A xestión das prestacións económicas e sociais da síndrome tóxica.

 • A xestión ordinaria dos seus recursos humanos, na medida e co alcance que determine o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

 • A xestión ordinaria dos medios materiais asignados á súa misión.

 • A realización de cantas outras funcións lle estean atribuídas legal ou regulamentariamente, ou lle sexan encomendadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Complementary Content
${loading}