Programa d'Activació per a l'Ocupació

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones desocupades de llarga durada que comprén polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Servicis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i oferix una ajuda econòmica d'acompanyament gestionada per l'Institut Social de la Marina, vinculada a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per a ser admeses en el programa i obtindre el reconeixement de l'ajuda econòmica d'acompanyament, les persones desocupades hauran de presentar la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que els corresponga entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Només s'hi podrà accedir una vegada.

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones desocupades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, complisquen els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys un mes des de l'exhauriment d'alguna de les ajudes o prestacions següents: la prestació o el subsidi per desocupació, la Renda Activa d'Inserció (RAI); el Programa Temporal de Protecció i Inserció (PRODI); el Programa de Requalificació Professional de les Persones que Exhaurixen la seua Protecció per Desocupació (PREPARA). No es considerarà exhauriment l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació al Servici Públic d'Ocupació competent en data 1 de maig de 2017. Este requisit s'entendrà complit en els supòsits en què el treballador, encara que no estiga inscrit com a demandant d'ocupació en eixa data, tinga interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la duració del contracte haja sigut per un període inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrites com a demandants d'ocupació durant 270 dies en els díhuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per desocupació o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d'altri abans d'exhaurir l'últim dret dels que preveu el primer punt. A més, si s'ha treballat després d'exhaurir eixe dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball fet.
 • No disposar de rendes, de qualsevol tipus, superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A este efecte, no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajuda.
 • Si després d'exhaurir alguna de les prestacions o ajudes incloses en el primer punt s'haguera percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per qualsevol Administració Pública, haurà d'haver transcorregut almenys un mes des de la finalització de la percepció d'estes rendes abans de la sol·licitud d'este programa.
 • Complir les obligacions d'activació.

A l'efecte de l'accés al programa, no es considerarà desocupada la persona que en la data de sol·licitud d'incorporació al programa estiga treballant per compte d'altri a temps parcial.

Per a incorporar-se i mantindre's en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

Obligacions d'activació

Compromís d'activitat

 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seua inserció laboral que acorden els Servicis Públics d'Ocupació o les entitats col·laboradores.
 • Acceptar la col·locació adequada oferta pels servicis públics d'ocupació o per les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis durant la participació en el programa. A este efecte, s'entendrà per col·locació adequada la regulada a l'article 301 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i les dates que determine el document de renovació de la demanda i comparéixer, quan hagen sigut requerits prèviament, davant de l'Institut Social de la Marina, els Servicis Públics d'Ocupació o les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis.
 • Comunicar, en el moment en què es produïsquen, les variacions de renda, patrimoni o de la unitat familiar i també les situacions que puguen donar lloc a incompatibilitat amb l'ajuda.
 • Reintegrar les ajudes percebudes indegudament.
 • Facilitar als Servicis Públics d'Ocupació o a les agències de col·locació quan exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis, en el termini de cinc dies, el justificant corresponent d'haver comparegut en el lloc i la data indicats per a cobrir les ofertes de faena facilitades.
 • Acreditar durant la vigència del programa, i quan els ho requerisca el Servici Públic d'Ocupació competent, la recerca activa de faena.
 • Proporcionar la documentació i la informació precisa per a la incorporació i el manteniment en el programa i comunicar als Servicis Públics d'Ocupació i a l'Institut Social de la Marina el domicili i, si escau, el canvi de domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, quan es produïsca.
 • Autoritzar que els Servicis Públics d'Ocupació comuniquen la condició de beneficiari del programa i de l'ajuda econòmica a les agències de col·locació que exercisquen activitats en l'àmbit de col·laboració amb estos servicis i també a les empreses que ho sol·liciten.Informar les empreses de la seua condició de sol·licitant o beneficiari del programa quan duguen a terme actuacions de recerca activa de faena o quan subscriguen contractes de treball amb estes empreses.

Recerca activa de faena

Acreditar davant del Servici Públic d'Ocupació en què el sol·licitant estiga inscrit com a demandant d'ocupació que durant el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud ha dut a terme, com a mínim, tres accions de recerca activa de faena (BAE). L'acreditació s'haurà de fer durant els deu dies hàbils següents al transcurs d'este termini d'un mes, en el model establit pel Servici Públic d'Ocupació corresponent, i haurà d'incloure, com a mínim, l'especificació de les accions de recerca activa de faena dutes a terme i la data en què s'ha fet esta acreditació; tot seguit, el Servici Públic d'Ocupació comunicarà a l'Institut Social de la Marina l'acreditació certificada.

Es consideren actuacions de BAE cada una de les següents:

 1. Treball per compte propi o d'altri.
 2. Enviament o presentació de currículums en almenys tres empreses diferents.
 3. Realització d'almenys una entrevista de faena.
 4. Inscripció en almenys una agència de col·locació.
 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en dos portals d'ocupació públics o privats com a mínim.
 6. Presentació, com a mínim, a una oferta de faena gestionada pels Servicis Públics d'Ocupació o per les agències de col·locació.
 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria oferida pels Servicis Públics d'Ocupació.

Constituirà prou acreditació del compliment d'esta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que incloga, a més de la inscripció del sol·licitant, la realització per part del sol·licitant de dos de les actuacions recollides als apartats 3 a 6 anteriors.

Itinerari individual i personalitzat d'ocupació

Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat i recerca activa de faena previstes en l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació que, amb caràcter previ a l'inici del programa, els Servicis Públics d'Ocupació hagen assignat al sol·licitant. Este itinerari s'haurà d'assignar en el termini d'un mes des de la sol·licitud.

Durant eixe mes, el Servici Públic d'Ocupació competent assignarà al beneficiari un tutor que facilitarà la realització i l'acreditació de la recerca activa de faena, elaborarà l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació d'acord amb el perfil professional del sol·licitant i en farà el seguiment durant el temps de permanència en el programa.

Rendes que es tenen en compte

Es consideren renda tots els ingressos bruts que obtinga el sol·licitant i els membres de la seua unitat familiar, independentment de l'origen (per exemple, salaris, salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes d'assistència social, pensions de la Seguretat Social, interessos bancaris, lloguers, beques, etc.).

L'interés legal dels diners vigent en cada moment del valor del patrimoni que no produïsca ingressos, excepte la vivenda habitual.

No es descompten de les rendes els gastos que el sol·licitant o els membres de la unitat familiar puguen tindre (per exemple, hipoteques, assegurances mèdiques, etc.).

La manca de rendes s'ha de donar en el moment de la sol·licitud i mantindre's durant la percepció de l'ajuda econòmica d'acompanyament al programa.

Duració i quantia

Els treballadors, com a conseqüència de l'admissió i el manteniment en el programa, podran percebre una ajuda econòmica, d'acord amb el que establixen els apartats següents:

Duració

La duració màxima de l'ajuda econòmica serà de sis mesos, si bé les accions d'inserció previstes en el programa es podran continuar fent després d'este termini.

Quantia

La quantia de l'ajuda serà igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual vigent en cada moment.

L'ajuda es començarà a rebre quan haja transcorregut el termini d'un mes des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, sempre que el sol·licitant acredite, en els deu dies hàbils següents a la finalització del període assenyalat, que durant eixe període ha dut a terme la recerca activa de faena i que li ha sigut assignat pel Servei Públic d'Ocupació competent l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació.

Si, una vegada transcorregut eixe període d'un mes, el servici públic d'ocupació competent no ha elaborat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, el dret a percebre l'ajuda només es produirà a partir de la data en què quede acreditat que el sol·licitant té assignat eixe itinerari.

El pagament de l'ajuda econòmica es farà  durant el mes següent al corresponent a l'adquisició del dret a percebre-la, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que en siga titular.

Compatibilitat de l'ajuda econòmica d'acompanyament

Una vegada admés al Programa, l'ajuda econòmica serà compatible amb:

 • Les ajudes de qualsevol tipus que es puguen obtindre per l'assistència a accions de formació professional per a l'ocupació.
 • El treball per compte d'altri, a temps complet o parcial i de duració indefinida o temporal, fins a un màxim de cinc mesos, sempre que s'exercisca en empreses o entitats que no formen part del sector públic.

Durant este temps, l'empresari descomptarà la quantia de l'ajuda econòmica de l'import del salari que corresponga percebre al treballador legalment o convencionalment. En el supòsit de contractació a temps parcial, la quantia de l'ajuda econòmica que es descomptarà de l'import del salari serà proporcional al temps treballat efectivament.

El treballador haurà de comunicar al tutor assignat pel Servici Públic d'Ocupació corresponent les possibles contractacions que faça a l'efecte de la possible compatibilitat de l'ajuda amb el treball.

Com a document acreditatiu de la percepció de l'ajuda econòmica podrà presentar a l'empresari la resolució dictada per l'Institut Social de la Marina en què reconeix el dret.

En el cas d'extinció del contracte abans que acabe la participació del beneficiari en el programa, i sempre que no es complisquen els requisits d'accés a una prestació contributiva o a un subsidi per desocupació, el treballador haurà de comunicar esta extinció del contracte a l'oficina de l'Institut Social de la Marina durant els quinze dies següents a l'extinció i reactivar el compromís d'activitat per a mantindre la participació en el programa i la percepció pel temps que quede de l'ajuda econòmica d'acompanyament.

Documentació necessària

La documentació que haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Document d'identificació del sol·licitant (només s'haurà d'ensenyar per a verificar estes dades):
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya:
   Comunitaris: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què conste el NIE, juntament amb el document identificatiu del país d'origen o, si no en té, el passaport.
   No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figure el número de compte del qual siga TITULAR i on vullga percebre la prestació.
 • Justificant que complix els requisits d'accés al programa.
 • Formulari d'acreditació de recerca activa de faena.

Quan, on i com tramitar-ho

La sol·licitud d'incorporació al programa s'haurà de presentar entre l'1/5/2017 i el 30/4/2018 a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que corresponga i en el model oficial de sol·licitud, al qual s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del fet que es complixen els requisits exigits.

Així mateix, la sol·licitud haurà d'incloure el compromís d'activitat subscrit pel sol·licitant.

L'Institut Social de la Marina resoldrà la sol·licitud en el termini màxim dels tres mesos següents a la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut este termini sense haver-se dictat la resolució, s'entendrà que la sol·licitud ha sigut desestimada.

Contra la resolució adoptada per l'Institut Social de la Marina es podrà interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en el termini de trenta dies des de la notificació.

Sol·licituds


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model oficial de sol·licitud Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaració de busca activa de treball Descargar documento Declaració de busca activa de treball. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1342 KB) 05/06/2017
Full informatiu Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,200 KB) 05/06/2017
Complementary Content
${loading}