Programa d'Activació per a l'Ocupació

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i ofereix un ajut econòmic d'acompanyament gestionat per l'Institut Social de la Marina, vinculat a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per ser admeses al programa i obtenir el reconeixement de l'ajut econòmic d'acompanyament, les persones aturades hauran de presentar la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que els correspongui entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Només s'hi podrà accedir una vegada.

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones aturades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, compleixin els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys un mes des de l'esgotament d'algun dels ajuts o prestacions següents: la prestació o el subsidi d'atur, la Renda Activa d'Inserció (RAI); el Programa Temporal de Protecció i Inserció (PRODI); el Programa de Requalificació Professional de les Persones que Esgoten la seva Protecció per Atur (PREPARA). No es considerarà esgotament l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació competent en data 1 de maig de 2017. Aquest requisit s'entendrà complert en els supòsits en què el treballador, encara que no estigui inscrit com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per un període inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrites com a demandants d'ocupació durant 270 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per atur o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d'altri abans d'esgotar l'últim dret dels que preveu el primer punt. A més, si s'ha treballat després d'esgotar aquest dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball fet.
 • No disposar de rendes, de qualsevol tipus, superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A aquest efecte, no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajut.
 • Si després d'esgotar alguna de les prestacions o ajuts inclosos al primer punt s'hagués percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per qualsevol Administració Pública, haurà d'haver transcorregut almenys un mes des de la finalització de la percepció d'aquestes rendes abans de la sol·licitud d'aquest programa.
 • Complir les obligacions d'activació.

A l'efecte de l'accés al programa, no es considerarà aturada la persona que en la data de sol·licitud d'incorporació al programa estigui treballant per compte d'altri a temps parcial.

Per incorporar-se i mantenir-se en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

Obligacions d'activació

Compromís d'activitat

 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seva inserció laboral que acordin els Serveis Públics d'Ocupació o les entitats col·laboradores.
 • Acceptar la col·locació adequada oferta pels serveis públics d'ocupació o per les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis durant la participació en el programa. A aquest efecte, s'entendrà per col·locació adequada la regulada a l'article 301 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i les dates que determini el document de renovació de la demanda i comparèixer, quan hagin estat requerits prèviament, davant l'Institut Social de la Marina, els Serveis Públics d'Ocupació o les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis.
 • Comunicar, en el moment en què es produeixin, les variacions de renda, patrimoni o de la unitat familiar i també les situacions que puguin donar lloc a incompatibilitat amb l'ajut.
 • Reintegrar els ajuts percebuts indegudament.
 • Facilitar als Serveis Públics d'Ocupació o a les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis, en el termini de cinc dies, el justificant corresponent d'haver comparegut en el lloc i la data indicats per cobrir les ofertes de feina facilitades.
 • Acreditar durant la vigència del programa, i quan els ho requereixi el Servei Públic d'Ocupació competent, la recerca activa de feina.
 • Proporcionar la documentació i la informació precisa per a la incorporació i el manteniment en el programa i comunicar als Serveis Públics d'Ocupació i a l'Institut Social de la Marina el domicili i, si escau, el canvi de domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, quan es produeixi.
 • Autoritzar que els Serveis Públics d'Ocupació comuniquin la condició de beneficiari del programa i de l'ajut econòmic a les agències de col·locació que desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquests serveis i també a les empreses que ho sol·licitin.Informar les empreses de la seva condició de sol·licitant o beneficiari del programa quan duguin a terme actuacions de recerca activa de feina o quan subscriguin contractes de treball amb aquestes empreses.

Recerca activa de feina

Acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació en què el sol·licitant estigui inscrit com a demandant d'ocupació que durant el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud ha dut a terme, com a mínim, tres accions de recerca activa de feina (BAE). L'acreditació s'haurà de fer durant els deu dies hàbils següents al transcurs d'aquest termini d'un mes, en el model establert pel Servei Públic d'Ocupació corresponent, i haurà d'incloure, com a mínim, l'especificació de les accions de recerca activa de feina dutes a terme i la data en què s'ha fet aquesta acreditació; tot seguit, el Servei Públic d'Ocupació comunicarà a l'Institut Social de la Marina l'acreditació certificada.

Es consideren actuacions de BAE cada una de les següents:

 1. Treball per compte propi o d'altri.
 2. Tramesa o presentació de currículums en almenys tres empreses diferents.
 3. Realització d'almenys una entrevista de feina.
 4. Inscripció en almenys una agència de col·locació.
 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en dos portals d'ocupació públics o privats com a mínim.
 6. Presentació, com a mínim, a una oferta de feina gestionada pels Serveis Públics d'Ocupació o per les agències de col·locació.
 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria oferta pels Serveis Públics d'Ocupació.

Constituirà prou acreditació del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció del sol·licitant, la realització per part del sol·licitant de dues de les actuacions recollides als apartats 3 a 6 anteriors.

Itinerari individual i personalitzat d'ocupació

Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat i recerca activa de feina previstes en l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació que, amb caràcter previ a l'inici del programa, els Serveis Públics d'Ocupació hagin assignat al sol·licitant. Aquest itinerari s'haurà d'assignar en el termini d'un mes des de la sol·licitud.

Durant aquest mes, el Servei Públic d'Ocupació competent assignarà al beneficiari un tutor que facilitarà la realització i acreditació de la recerca activa de feina, elaborarà l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació d'acord amb el perfil professional del sol·licitant i en farà el seguiment durant el temps de permanència en el programa.

Rendes que es tenen en compte

Es consideren renda tots els ingressos bruts que obtingui el sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar, independentment de l'origen (per exemple, salaris, salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts d'assistència social, pensions de la Seguretat Social, interessos bancaris, lloguers, beques, etc.).

L'interès legal dels diners vigent en cada moment del valor del patrimoni que no produeixi ingressos, excepte l'habitatge habitual.

No es descompten de les rendes les despeses que el sol·licitant o els membres de la unitat familiar puguin tenir (per exemple: hipoteques, assegurances mèdiques, etc.).

La manca de rendes s'ha de donar en el moment de la sol·licitud i mantenir-se durant la percepció de l'ajut econòmic d'acompanyament al programa.

Durada i quantia

Els treballadors, com a conseqüència de l'admissió i el manteniment en el programa, podran percebre un ajut econòmic, d'acord amb el que estableixen els apartats següents:

Durada

La durada màxima de l'ajut econòmic serà de sis mesos, si bé les accions d'inserció previstes en el programa es podran continuar fent després d'aquest termini.

Quantia

La quantia de l'ajut serà igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual vigent en cada moment.

L'ajut es començarà rebre quan hagi transcorregut el termini d'un mes des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, sempre que el sol·licitant acrediti, en els deu dies hàbils següents a la finalització del període assenyalat, que durant aquest període ha dut a terme la recerca activa de feina i que li ha estat assignat pel Servei Públic d'Ocupació competent l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació.

Si, una vegada transcorregut aquest període d'un mes, el servei públic d'ocupació competent no ha elaborat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, el dret a percebre l'ajut només es produirà a partir de la data en què quedi acreditat que el sol·licitant té assignat aquest itinerari.

El pagament de l'ajut econòmic es farà  durant el mes següent al corresponent a l'adquisició del dret a percebre'l, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que en sigui titular.

Compatibilitat de l'ajut econòmic d'acompanyament

Una vegada admès al Programa, l'ajut econòmic serà compatible amb:

 • Els ajuts de qualsevol tipus que es puguin obtenir per l'assistència a accions de formació professional per a l'ocupació.
 • El treball per compte d'altri, a temps complet o parcial i de durada indefinida o temporal, fins a un màxim de cinc mesos, sempre que es desenvolupi en empreses o entitats que no formin part del sector públic.

Durant aquest temps, l'empresari descomptarà la quantia de l'ajut econòmic de l'import del salari que correspongui percebre al treballador legalment o convencionalment. En el supòsit de contractació a temps parcial, la quantia de l'ajut econòmic que es descomptarà de l'import del salari serà proporcional al temps treballat efectivament.

El treballador haurà de comunicar al tutor assignat pel Servei Públic d'Ocupació corresponent les possibles contractacions que faci a l'efecte de la possible compatibilitat de l'ajut amb el treball.

Com a document acreditatiu de la percepció de l'ajut econòmic podrà presentar a l'empresari la resolució dictada per l'Institut Social de la Marina en què reconeix el dret.

En el cas d'extinció del contracte abans de finalitzar la participació del beneficiari en el programa, i sempre que no es compleixin els requisits d'accés a una prestació contributiva o a un subsidi d'atur, el treballador haurà de comunicar aquesta extinció del contracte a l'oficina de l'Institut Social de la Marina durant els quinze dies següents a l'extinció i reactivar el compromís d'activitat per mantenir la participació en el programa i la percepció pel temps que quedi de l'ajut econòmic d'acompanyament.

Documentació necessària

La documentació que haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Document d'identificació del sol·licitant (només s'haurà d'ensenyar per verificar aquestes dades):
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya:
   Comunitaris: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el document identificatiu del país d'origen o, si no en té, el passaport.
   No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • Justificant que compleix els requisits d'accés al programa.
 • Formulari d'acreditació de recerca activa de feina.

Quan, on i com tramitar-ho

La sol·licitud d'incorporació al programa s'haurà de presentar entre l'1/5/2017 i el 30/4/2018 a l'oficina de l'Institut Social de la Marina que correspongui i en el model oficial de sol·licitud, al qual s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del fet que es compleixen els requisits exigits.

Així mateix, la sol·licitud haurà d'incloure el compromís d'activitat subscrit pel sol·licitant.

L'Institut Social de la Marina resoldrà la sol·licitud en el termini màxim dels tres mesos següents a la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat la resolució, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Contra la resolució adoptada per l'Institut Social de la Marina es podrà interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en el termini de trenta dies des de la notificació.

Sol·licituds


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model oficial de sol·licitud Descargar documento Model oficial de sol·licitud. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaració de recerca activa de feina Descargar documento Declaració de recerca activa de feina. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1342 KB) 05/06/2017
Full informatiu Descargar documento Full informatiu. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,200 KB) 05/06/2017
Complementary Content
${loading}