Enplegua Aktibatzeko Programa

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Izapideak eta Kudeaketak atalera jo bertsio erraztua ikusteko.

Aldi baterako programa zehatza eta berezia da, epe luzeko langabeei zuzendutakoa. Enplegu Zerbitzu Publikoek kudeatzen dituzten politika aktiboak biltzen ditu, enplegukoak eta lan-bitartekaritzakoak. Proiektuaren helburua lan-merkatura bueltatzeko aukerak areagotzea da. Horrez gain, diru-laguntza ere eskaintzen du, Itsasoko Gizarte Institutuak kudeatzen duena, enplegurako politika aktibo horietan parte hartzeari lotuta dagoena.

Programan onartua izateko eta diru-laguntza hori jasotzeko eskubidea aintzatetsi dadin, langabeek programan hasteko eskaera aurkeztu beharko dute, eredu ofizialean, dagokien Itsasoko Gizarte Institutuaren bulegoan, 2017ko maiatzak 1 eta 2018ko apirilak 30 bitartean.

Behin bakarrik parte hartu ahal izango da.

Baldintzak

Langabeek programan barne hartu ahal izango dira, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte programan hasteko eskaera egin zen datan:

 • Gutxienez hilabete bat pasa izana laguntza edo prestazio hauetakoren bat amaitu zenetik: langabeziagatiko prestazioa edo langabeziagatiko subsidioa, Laneratzeko Errenta Aktiboa (RAI); Babes eta Laneratzeko Aldi Baterako Programa (PRODI); Langabeziagatiko Babesa Agortzen duten Pertsonentzako Prestakuntzazko Eguneratze Profesionalaren gaineko Programa (PREPARA). Ez da agortutzat hartuko zigor edo baja baten ondorioz iraungitzen denean, onuradunari egotzi liezazkioken kausengatiko eskubidean.
 • Enplegu Zerbitzu Publikoan lan-eskatzaile moduan izen emanda egotea 2017ko maiatzaren 1ean. Baldintza hau betetzat joko da baldin eta langileak, aipatu datan enplegu-eskatzaile moduan izenik eman gabe ere, izen-ematea eten badu besteren konturako lan bat egiten ari delako; kontratu horrek 90 egun baino gutxiago iraun beharko du.
 • Enplegu-eskatzaile moduan izen emanda egotea 270 egunetan zehar programan hasteko eskaera-dataren aurreko hemezortzi hilabete lehenago.
 • Eskubiderik ez izatea ordaindutakoaren araberako babesa edo langabeziagatiko laguntza-babesa jasotzeko, edo laneratzeko errenta aktiboa.
 • Besteren konturako lan bat nahi gabe utzi beharra izatea lehenengo puntuan adierazitako azken eskubidea agortu baino lehenago. Horrez gain, aipatu eskubidea amaitu ondoren lan eginez gero, egin den azken lana nahi gabe utzi behar izango da.
 • Batetik, hileko zenbaketan lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 75 gainditzen ez duen inolako errentarik ez izatea, ez-ohiko bi ordainsariren zati proportzionala kontuan hartu gabe, eta bestetik, familia-erantzukizunak egiaztatzea. Puntu honetan, ez dira kontuan hartuko laguntzarekin bateragarriak diren jarduerak egiteagatik lortzen diren errentak.
 • Lehenengo puntuan adierazitako prestazio eta laguntzaren bat agortu ostean edonolako gutxieneko errenta, lan-ordainsari edo edozein Administrazio Publikok emandako antzeko laguntza sozialen bat jasoz gero, gutxienez hilabete igaro behar izango da errenta horiek jasotzen utzi zenetik programa honetan hasteko eskaera egin baino lehenago.
 • Aktibatzeko betebeharra betetzea.

Programa honetan ez da langabetutzat hartuko programan hasteko eskaera-datan lanaldi partzialean besteren kontura lanean ari dena.

Programan hasi eta jarraitzeko, langabetuek baldintza hauek bete beharko dituzte

Aktibazio betebeharrak

Jarduera-konpromisoa

 • Eskaera egiterakoan jarduera-konpromiso bat sinatzea, horri jarraiki gauzatuko baitira Enplegu Zerbitzu Publikoekin edota hauen erakunde laguntzaileekin adostutako laneratzea errazteko hainbat ekintza.
 • Programan parte hartu bitartean, enplegu zerbitzu publikoek edo hauekin elkarlanean ari diren enplegu-agentziek eskainitako lanpostu egokiak onartzea. Xede horrekin, lanpostu egokitzat joko da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 301. artikuluan xedatutakoa.
 • Enplegu-eskaera berritzea, eskaera berritzeko dokumentuan zehazten den eran eta datan, eta, hala eskatuko balute, Enplegu Zerbitzu Publiko, Itsasoko Gizarte Institutu edota horiekin elkarlanean ari diren laneratze ekintzak gauzatu izanez gero, enplegu-agentzien aurrean agertzea.
 • Familia-unitatearen errenta edo ondarea aldatzen bada edo diru-laguntzarekin bateragarriak ez diren edozein egoera izanez gero, hauek une berean jakinaraztea.
 • Hutsegite baten ondorioz jasotako diru-laguntzak itzultzea.
 • Enplegu Zerbitzu Publikoei edo, horiekin elkarlanean laneratze ekintzak burutzen dituztelako hala badagokie, enplegu-agentziei bost eguneko epean hauek eskainitako enplegu-eskaintzak betetzeko tokian eta datan agertu izanaren ziurtagiria aurkeztea.
 • Programa indarrean dagoen bitartean eta Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunak hala eskatuko balu enplegua aktiboki bilatu izana egiaztatzea.
 • Programan onartua izateko eta bertan jarraitu ahal izateko beharrezko dokumentazio eta informazioa ematea eta Enplegu Zerbitzu Publiko eta, hala balegokio, Itsasoko Gizarte Institutuari helbidea jakinaraztea. Bestalde, jakinarazpenak jasotzeko helbidea aldatuz gero, hori ere une berean jakinarazi beharko zaie.
 • Enplegu Zerbitzu Publikoek, elkarlanean ari diren enplegu-agentziei programaren eta diru laguntzaren onuradun egoera jakinarazi diezaieten onartzea, baita bestelako enpresei ere, hala eskatuko balute.Enplegu bilaketa ekintza aktiboak gauzatzean edo lan-kontratuak sinatuz gero, enpresa horiei programaren eskatzaile edo onuradun egoeraren berri ematea.

Enplegu-bilaketa aktiboa

Enplegu-eskatzaile gisa izena emana duzun Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrean eskaera gauzatu eta hurrengo hilabeteko epean, gutxienez enplegua aktiboki bilatzeko hiru ekintza Enplegu-bilaketa aktiboa burutu izana egiaztatzea. Egiaztapena hilabeteko epea igaro eta hurrengo hamar egun baliodunen buruan gauzatu beharko da, dagokion Enplegu Zerbitzu Publikoak ezartzen duen ereduaren bitartez. Honek, zera zehaztu beharko du: enplegu-bilaketa ekintza aktiboak zeintzuk izan diren eta horien egiaztapen-data. Ondoren, Enplegu Zerbitzu Publikoak Itsasoko Gizarte Institutuari igorriko dio egiaztatutako ziurtagiria.

Honako ekintza hauek joko dira enplegu-bilaketa aktibotzat:

 1. Norbere edota besteren kontura lan egitea.
 2. Gutxienez hiru enpresatan curriculuma aurkeztu edo bidaltzea.
 3. Gutxienez lan-elkarrizketa bat egitea.
 4. Gutxienez enplegu-agentzia batean izana ematea.
 5. Gutxienez bi enplegu ataritan eskatzaile gisa izena ematea, publikoak edo pribatuak diren kontuan izan gabe.
 6. Enplegu Zerbitzu Publikoek edo enplegu-agentziek kudeatutako gutxienez lan eskaintza batera aurkeztea.
 7. Autoenplegua eta ekintzailetza sustatzeko Enplegu Zerbitzu Publikoak eskainitako edozein prestakuntza- edo informazio-ekintzan parte hartzea.

Enplegu-agentzia batek igorritako ziurtagiri bat nahikoa izango da betebehar hori egiaztatzeko, baldin eta ziurtagiri horrek eskatzaileak enplegu-agentzian izena eman izana adierazteaz gain, 3. eta 6. atalen artean deskribatzen diren bi ekintza burutu izana egiaztatzen badu.

Lana aurkitzeko bide indibidual eta pertsonalizatua

Programan parte hartu baino lehen Enplegu Zerbitzu Publikoek esleituko duten lana aurkitzeko bide indibidual eta pertsonalizatuaren esparruan antolatzen diren enplegagarritasuna hobetzeko eta lana aktiboki bilatzeko ekintzetan parte hartzea. Bide hori eskaera gauzatu eta hurrengo hilabetean esleituko da.

Hilabete horretan zehar, Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunak tutore bat ezarriko dio onuradunari eta honek, enplegua era aktiboan bilatzen eta hau egiaztatzen lagunduko dio. Horrez gain, langabearen profil profesionalaren araberako bide indibidual eta pertsonalizatua moldatuko du eta programak dirauen bitartean prozesu osoaren jarraipena egingo du.

Kontuan hartzen diren errentak

Errentatzat hartuko dira eskatzailearen edo horren familia-unitateko kideen diru-sarrera gordinak, edozein izaeratakoak, (besteak beste, soldatak, gizarte-laguntzak, laneratzeko gutxieneko errentak edo gizarte-laguntzarako diru-laguntzak, Gizarte Segurantzako pentsioak, banku-interesak, alokairuak, bekak, etab.).

Diru-sarrerarik sortzen ez duten ondarearen balioari dagokion eta momentu bakoitzean indarrean dagoen diruaren legezko interesa.

Eskatzaileak edo familia-unitateko beste norbaitek izan ditzakeen gastuak ez zaizkie errentei kenduko (adibidez: hipotekak, aseguru medikoak, etab.).

Errenta gabezia eskaera egiteko unean gertatu beharko da, eta hala jarraitu beharko du programarako laguntzako diru-laguntza jasotzen den bitartean.

Iraupena eta zenbatekoa

Honako atal hauetan xedatutakoari jarraiki, langileek diru-laguntza bat jaso ahal izango dute programan onartuak izanez gero eta horrek irauten duen bitartean:

Iraupena

Diru-laguntzak sei hilabete iraungo du gehienez, programan aurreikusitako laneratze ekintzekin epe hori igarotakoan jarraitu ahal badaiteke ere.

Zenbatekoa

Laguntzaren zenbatekoa hilero indarrean dagoen eragin anitzeko errenten adierazgarri publikoaren %80koa izango da.

Laguntza programan parte hartzeko eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik hasita  hilabeteko epean jasotzen hasiko da, baldin eta hurrengo hamar egun baliodunen buruan eskatzaileak hilabete horretan zehar enplegu-bilaketa aktiboa aurrera eraman izana egiaztatzen badu eta Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunak lana aurkitzeko bide indibidual eta pertsonalizatua esleitu badio.

Hilabeteko epe hori igarota enplegu zerbitzu publiko eskudunak lana aurkitzeko bide indibidual eta pertsonalizatua esleitu ez badu, ez da laguntza jasotzen hasiko eskatzaileak bide hori esleituta duela egiaztatzen den arte.

Diru-laguntzaren ordainketa,  hori jasotzeko eskubidea hasi eta hurrengo hilabetean jasotzen hasiko da eta adierazitako finantza-erakundearen kontuan ordainduko da, baldin eta kontu hori eskatzailearen titulartasunekoa bada.

Laguntzako diru-laguntzaren bateragarritasuna

Programan onartua izan ondoren, diru-laguntza honako hauekin izango da bateragarria:

 • Enplegurako lanbide-heziketa ekintzetan parte hartzeagatik jasotako edozein motatako laguntzekin.
 • Gehienez bost hilabeteko iraupeneko besteren konturako lanarekin, hau lanaldi osokoa, partzialekoa, iraupen mugagabekoa edota aldi baterakoa bada ere, baldin eta sektore publikokoak ez diren enpresa edo erakundeetan bada.

Epe horretan zehar, enpresariak lege edo hitzarmenaren arabera langileak jaso beharreko soldatari diru-laguntzaren zenbatekoa deskontatuko dio. Kontratua lanaldi partzialekoa izanez gero, soldatari kendu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa lan egindako denborarekiko proportzionala izango da.

Langileak Enplegu Zerbitzu Publikoak esleitutako tutoreari sinatzen dituen kontratuen berri eman beharko dio, diru-laguntza lanarekin bateragarri egiteko xedez.

Diru-laguntza jasotzen ari dela egiaztatzeko, Itsasoko Gizarte Institutuak eskubidea aitortuz emandako ebazpena aurkeztu ahal izango da.

Onuradunaren parte-hartzea amaitu baino lehen lan-kontratua iraungitzen bada eta ordaindutakoaren araberako prestazio edo sorospena jasotzeko baldintzak betetzen ez badira, langileak kontratua iraungi dela jakinarazi beharko dio Itsasoko Gizarte Institutuari hurrengo hamabost egunetan eta jarduera-konpromisoa indarberritu beharko du programan parte hartzen jarraitu ahal izateko eta programaren amaiera arteko epean zehar diru-laguntza osagarria jaso ahal izateko.

Beharrezko dokumentazioa

Eskaerarekin batera dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

 • Eskaeraren eredu ofiziala
 • Eskatzailea identifikatzeko agiria (erakutsi besterik ez da egin beharko, datuak egiaztatzeko):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (DNI).
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   Erkidegokoak: Europar Batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria, NIE adierazita duena eta jatorrizko herrialdeko nortasun agiria edo, halakorik ez izanez gero, pasaportea.
   Erkidegokoak ez direnak: Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) eta pasaportea.
 • Eskatzailearen TITULARTASUNEKOA den eta prestazioa jaso nahi den kontu-zenbakia duen edozein dokumentu.
 • Programan onartua izateko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Enplegu-bilaketa aktiboaren egiaztapen inprimakia.

Noiz, non eta nola kudeatu

Programan parte hartzeko eskaera 2017/05/01etik 2018/04/30era bitartean aurkeztu beharko da dagokion Itsasoko Gizarte Institutuan, eskaera gauzatzeko eredu ofizialaren bitartez, eta horri, derrigorrezko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak erantsi beharko zaizkio.

Horrez gain, jarduera-konpromisoa ere aurkeztuko da eskaerarekin batera, eskatzaileak sinaturik.

Itsasoko Gizarte Institutuak eskaera aurkeztu eta gehienez ere hurrengo hiru hilabeteko epean emango du ebazpena. Epe hori igarotakoan ebazpenik eman ezean, eskaera ez dela onartu ulertuko da.

 Itsasoko Gizarte Institutuak emandako ebazpenaren aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango da gizarte-auzibidera jo aurretik, ebazpena jakinarazi eta hurrengo hogeita hamar eguneko epean.

Eskaerak


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Eskaeraren eredu ofiziala Descargar documento Eskaeraren eredu ofiziala. Dokumentua leiho berri batean irekiko da.(PDF,839 KB) 05/06/2017
Enplegu-bilaketa aktiboaren aitorpena Descargar documento Enplegu-bilaketa aktiboaren aitorpena. Dokumentua leiho berri batean irekiko da.(PDF,1342 KB) 05/06/2017
Informazio-orria Descargar documento Informazio-orria. Dokumentua leiho berri batean irekiko da.(PDF,200 KB) 05/06/2017
Complementary Content
${loading}