Programa de Activación para o Emprego

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Pode enlazar a sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido a persoas desempregadas de longa duración que comprende políticas activas de emprego e intermediación laboral xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo e ofrece unha axuda económica de acompañamento xestionada polo Instituto Social da Mariña, vinculada á participación nas mencionadas políticas de activación para o emprego.

Para seren admitidas no programa e obter o recoñecemento da axuda económica de acompañamento, as persoas desempregadas deberán presentar a solicitude de incorporación ao programa, en modelo oficial, na oficina de Instituto Social da Mariña que lles corresponda, entre o 1 de maio de 2017 e o 30 de abril de 2018.

Poderase acceder a este unha soa vez.

Requisitos

Poderán ser beneficiarias do programa as persoas desempregadas que, á data de presentación da solicitude de incorporación a este, reúnan os seguintes requisitos:

 • Ter transcorrido polo menos un mes dende o esgotamento dalgunha das seguintes axudas ou prestacións: a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego, a Renda Activa de Inserción (RAI); o Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI); o Programa de Recualificación Profesional das Persoas que Esgoten a súa Protección por Desemprego (PREPARA). Non se considerará esgotamento a extinción derivada dunha sanción ou baixa no dereito por causa imputable ao beneficiario.
 • Estar inscrito como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego competente a data 1 de maio de 2017. Este requisito entenderase cumprido nos supostos en que o traballador, aínda non estando inscrito como demandante de emprego na devandita data, teña interrompida a inscrición debido á realización dun traballo por conta allea, sempre que a duración do contrato fose por tempo inferior a 90 días.
 • Ter permanecido inscrito como demandante de emprego durante 270 días nos dezaoito meses inmediatamente anteriores á data da solicitude de incorporación ao programa.
 • Carecer do dereito á protección contributiva ou asistencial por desemprego, ou á renda activa de inserción.
 • Ter cesado involuntariamente nun traballo por conta allea previamente ao esgotamento do último dereito dos considerados no primeiro punto. Ademais, se se tivese traballado tras o esgotamento do devandito dereito, ter cesado de forma involuntaria no último traballo realizado.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 por cento do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias, e acreditar responsabilidades familiares. Para estes efectos non se terán en conta as rendas derivadas das actividades compatibles coa axuda.
 • No caso de que tras o esgotamento dalgunha das prestacións ou axudas incluídas no primeiro punto se tivese percibido calquera tipo de rendas mínimas, salarios sociais ou axudas análogas de asistencia social concedidas por calquera Administración Pública, deberá ter transcorrido como mínimo un mes dende a finalización da percepción destas rendas antes da solicitude deste programa.
 • Cumprir coas obrigas de activación.

Para os efectos do acceso ao programa non se considerará desempregado quen na data de solicitude de incorporación a este se encontre traballando por conta allea a tempo parcial.

Para a súa incorporación e mantemento no programa, as persoas desempregadas deberán cumprir as seguintes obrigas

Obrigas de activación

Compromiso de actividade

 • Subscribir no momento da solicitude un compromiso de actividade en virtude do cal realizarán as distintas actuacións favorecedoras da súa inserción laboral que acorden os Servizos Públicos de Emprego ou as súas entidades colaboradoras.
 • Aceptar a colocación adecuada que lles sexa ofrecida polos servizos públicos de emprego ou polas axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles durante a participación no programa. Para estes efectos entenderase por colocación adecuada a regulada no artigo 301 do texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social.
 • Renovar a demanda de emprego na forma e datas en que se determine no documento de renovación da demanda e comparecer, cando sexan previamente requiridos, ante o Instituto Social da Mariña, os Servizos Públicos de Emprego ou as axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles.
 • Comunicar, no momento en que se produzan, as variacións de renda, patrimonio ou da unidade familiar, así como as situacións que poidan dar lugar a incompatibilidade coa axuda.
 • Reintegrar as axudas indebidamente percibidas.
 • Facilitar aos Servizos Públicos de Emprego, ou, se é o caso, ás axencias de colocación cando desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles, no prazo de cinco días, o correspondente xustificante de ter comparecido no lugar e data indicados para cubrir as ofertas de emprego facilitadas por estes.
 • Acreditar durante a vixencia do programa e cando así lles sexa requirido polo Servizo Público de Emprego competente, a busca activa de emprego.
 • Proporcionar a documentación e información precisa para a incorporación e mantemento no programa e comunicar aos Servizos Públicos de Emprego e ao Instituto Social da Mariña, o domicilio e, se é o caso, o cambio de domicilio, facilitado para os efectos de notificacións, no momento en que este se produza.
 • Autorizar que os Servizos Públicos de Emprego comuniquen a condición de beneficiario do programa e da axuda económica ás axencias de colocación que desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con estes, así como ás empresas que o soliciten.Informar as empresas da súa condición de solicitante ou beneficiario do programa cando realicen actuacións de busca activa de emprego ou cando asinen con estas contratos de traballo.

Busca activa de emprego

Acreditar ante o Servizo Público de Emprego no que se encontre inscrito como demandante de emprego que durante o prazo dun mes a partir da presentación da solicitude realizaron, polo menos, tres accións de busca activa de emprego (BAE). A acreditación efectuarase dentro dos dez días hábiles seguintes ao transcurso do citado prazo dun mes, no modelo establecido polo Servizo Público de Emprego correspondente e conterá, polo menos, a especificación das accións de busca activa de emprego realizadas e a data en que se realizou a devandita acreditación; seguidamente o Servizo Público de Emprego comunicará ao Instituto Social da Mariña a acreditación certificada.

Considéranse actuacións de BAE cada unha das seguintes:

 1. Traballo por conta propia ou allea.
 2. Envío ou presentación de currículos en, polo menos, tres empresas distintas.
 3. Realización de, polo menos, unha entrevista de traballo.
 4. Inscrición en, polo menos, unha axencia de colocación.
 5. Inscrición como solicitante de emprego en, polo menos, dous portais de emprego públicos ou privados.
 6. Presentación, polo menos, a unha oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego ou polas axencias de colocación.
 7. Calquera acción formativa ou de información dirixida ao autoemprego e emprendemento, ofertada polos Servizos Públicos de Emprego.

Constituirá acreditación suficiente do cumprimento desta obriga o certificado expedido por unha axencia de colocación que inclúa, ademais da inscrición do solicitante nesta, a realización polo solicitante de dúas das actuacións de entre as recollidas nos apartados 3º a 6º anteriores.

Itinerario individual e personalizado de emprego

Participar nas accións de mellora da empregabilidade e busca activa de emprego, previstas no itinerario individual e personalizado de emprego que, con carácter previo ao inicio do programa, lles fose asignado polos Servizos Públicos de Emprego. Este itinerario asignarase no prazo dun mes dende a solicitude.

Durante ese mes, o Servizo Público de Emprego competente asignará ao beneficiario un titor que facilitará a realización e acreditación da busca activa de emprego e que elaborará o itinerario individual e personalizado de emprego acorde co seu perfil profesional e que efectuará o seu seguimento durante o tempo de permanencia neste.

Rendas que se teñen en conta

Considéranse renda todos os ingresos brutos que obteña o solicitante e os membros da súa unidade familiar, calquera que sexa a súa orixe, (por exemplo salarios, salarios sociais, rendas mínimas de inserción ou axudas de asistencia social, pensións da Seguridade Social, xuros bancarios, alugamentos, bolsas, etc.).

O xuro legal do diñeiro vixente en cada momento do valor do patrimonio que non produza ingresos, exceptuando a súa vivenda habitual.

Non se descontan das rendas os gastos que o solicitante ou os membros da unidade familiar poidan ter (por exemplo: hipotecas, seguros médicos, etc.).

A carencia de rendas ten que concorrer no momento da solicitude e manterse durante a percepción da axuda económica de acompañamento ao programa.

Duración e contía

Os traballadores, como consecuencia da súa admisión e mantemento no programa, poderán percibir unha axuda económica de acordo co establecido nos seguintes apartados:

Duración

A duración máxima da axuda económica será de seis meses, aínda que as accións de inserción previstas no programa poden continuar realizándose con posterioridade a este prazo.

Contía

A contía da axuda será igual ao 80 por cento do indicador público de rendas de efectos múltiples mensual vixente en cada momento.

A axuda comezará a devindicarse unha vez transcorrido o prazo  dun mes dende o día seguinte ao de presentación da solicitude de incorporación ao programa, sempre que o solicitante acredite, nos dez días hábiles seguintes á finalización do período sinalado, que durante este realizou a busca activa de emprego, e que lle foi asignado polo Servizo Público de Emprego competente o itinerario individual e personalizado de emprego.

Se transcorrido o citado período dun mes non tivese elaborado o itinerario individual e personalizado de emprego o servizo público de emprego competente, a devindicación da axuda só se producirá a partir da data en que quede acreditado que o solicitante ten asignado o devandito itinerario.

O pagamento da axuda económica realizarase  dentro do mes seguinte ao que corresponda a devindicación, mediante o aboamento na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular desta.

Compatibilidade da axuda económica de acompañamento

Unha vez admitido ao Programa, a axuda económica será compatible con:

 • As axudas de calquera natureza que se puidesen obter pola asistencia a accións de formación profesional para o emprego.
 • O traballo por conta allea, a tempo completo ou parcial e de duración indefinida ou temporal, ata un máximo de cinco meses, sempre que se desenvolva en empresas ou entidades que non formen parte do sector público.

Durante este tempo, o empresario descontará a contía da axuda económica do importe do salario que corresponda percibir ao traballador legal ou convencionalmente. No suposto de contratación a tempo parcial, a contía da axuda económica que se descontará do importe do salario será proporcional ao tempo efectivamente traballado.

O traballador comunicará ao titor asignado polo Servizo Público de Emprego correspondente, as posibles contratacións que realice para os efectos da posible compatibilidade da axuda co traballo.

Como documento acreditativo da percepción da axuda económica, poderá presentar ao empresario a resolución ditada polo Instituto Social da Mariña recoñecendo o dereito.

No caso de extinción do contrato antes de finalizar a participación do beneficiario no programa, e sempre que non se reúnan os requisitos de acceso a unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, o traballador deberá comunicar a citada extinción do contrato á oficina do Instituto Social da Mariña dentro dos quince días seguintes a esta, e reactivar o compromiso de actividade para manter a participación no programa e a percepción polo tempo que reste da axuda económica de acompañamento.

Documentación necesaria

A documentación que deberá acompañar a solicitude é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude
 • Documento de identificación do solicitante (soamente será necesaria a súa exhibición para verificar os devanditos datos):
  • Españois: Documento Nacional de Identidade (DNI).
  • Estranxeiros residentes en España:
   Comunitarios: Certificado de rexistro de cidadán da Unión Europea no que conste o NIE xunto co documento identificativo no seu país de orixe, e no seu defecto o pasaporte.
   Non comunitarios: Tarxeta de Identidade de Estranxeiros (TIE) e o pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta do que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Xustificante de que reúne os requisitos de acceso ao programa.
 • Formulario de acreditación de busca activa de emprego.

Cando, onde e como tramitalo

A solicitude de incorporación ao programa deberá presentarse entre o 01/05/2017 e o 30/04/2018, ante a oficina do o Instituto Social da Mariña que corresponda, e no modelo oficial de solicitude, ao que deberá acompañar a documentación acreditativa de que se reúnen os requisitos esixidos.

A solicitude conterá, así mesmo, o compromiso de actividade que deberá subscribir o solicitante.

O Instituto Social da Mariña resolverá a solicitude no prazo máximo dos tres meses seguintes á data en que esta se tivese presentado. Transcorrido o prazo sen que se ditase resolución entenderase que a solicitude foi desestimada.

Contra a resolución adoptada por el Instituto Social da Mariña poderá interpoñerse reclamación previa á vía xurisdicional social no prazo de trinta días dende a súa notificación.

Solicitudes


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Modelo oficial de solicitude. Descargar documento Modelo oficial de solicitude.. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,839 KB) 05/06/2017
Declaración de busca activa de emprego Descargar documento Declaración de busca activa de emprego. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,1342 KB) 05/06/2017
Folla informativa Descargar documento Folla informativa. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,200 KB) 05/06/2017
Complementary Content
${loading}