Tarxeta Sanitaria Europea (TSE)

A Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) é o documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir as prestacións sanitarias que resulten necesarias, dende un punto de vista médico, durante unha estancia temporal no territorio do Espazo Económico Europeo (1) ou Suíza, tendo en conta a natureza das prestacións e a duración da estancia prevista, de acordo coa lexislación do país de estancia, independentemente de que o obxecto da estancia sexa o turismo, unha actividade profesional ou os estudos.

A Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) non é válida cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ou o Instituto Social da Mariña (ISM), emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde. Tampouco é o documento válido se vostede traslada a súa residencia ao territorio doutro Estado membro.

Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información poderá consultar o enderezo de Internet: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

Solicitude e Renovación

Por Internet, a través da Sede Electrónica da Seguridade Social (sede.seg-social.gob.es), non sendo necesario dispoñer de certificado dixital para acceder a este servizo.

Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS), solicitando cita previa ao CAISS elixido, ou nas Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña (ISM), cando sexa necesario achegar documentación que acredite o dereito a exportar as prestacións sanitarias.

Calquera que sexa a forma de solicitude da TSE, esta enviarase, nun prazo non superior a 5 días, ao domicilio que figura nas Bases de Datos da Seguridade Social polo que é imprescindible ter actualizado este dato, non entregándose na man en ningún caso.

Cando non sexa posible a emisión da TSE, ou se o seu desprazamento é inminente poderá solicitar o Certificado Provisional Substitutorio da TSE.

Validez

A Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) é válida ata a data de caducidade indicada nela. A utilización da TSE durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

É importante que antes de realizar un desprazamento a calquera país do Espazo Económico Europeo (1) ou a Suíza, comprobe que dispón de TSE e que o seu período de validez comprende a data de regreso prevista. Se non é así, solicite unha nova TSE para asegurar a cobertura sanitaria durante a súa estancia.

(1) Estados nos que ten validez a TSE:

Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

Nota informativa para imprimir


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Nota informativa para imprimir Descargar documento Nota informativa para imprimir. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,412 KB) 25/02/2020

Poden solicitar a TSE

Os titulares do dereito e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}