Accessibilitat

Un Web accessible

El Web de la Seguretat Social ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts per a tots els ciutadans complint allò que disposa la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic per als llocs web de les Administracions Públiques i en compliment amb els els principis d'accessibilitat i disseny universal establerts en l'art. 4. c) en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis Públics, respectant les pautes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

La WAI estableix tres nivells d'accessibilitat: "A", doble "A" i triple "A”. Cadascun d'estos nivells requereix el compliment d'unes pautes o principis determinats.

En l'actualitat la pàgina Web de la Seguretat Social ha aconseguit el nivell doble "A" d'accessibilitat en els seus continguts. La comprovació s'ha realitzat amb el programa TAW (Test d'accessibilitat Web) de les pàgines del Web.

Èxits:

  • Estructura de la pàgina: S'ha dissenyat amb el format comú per a les pàgines de continguts, zona de capçalera i zona de peu de pàgina, facilitant així la familiarització amb la presentació dels documents i la navegació a través d'una estructura clara i ordenada.
  • Accessibilitat en els continguts textuals: Totes les plantilles on es recullen els continguts de la web accessible s'han creat amb els criteris d'accessibilitat de la WAI.
  • Imatges: S'ha establit un nivell de contrast suficient entre el fons i les imatges, mitjançant l'ús de les combinacions de color adequades. S'han incorporat textos alternatius a les imatges, perquè els lectors de pantalla permeten, als que els fan servir, interpretar eixes imatges. Esta funcionalitat és igualment útil per a els que tinguen deshabilitat al seu navegador la visualització d'imatges.
  • Identificació d'idioma: En les pàgines i documents inserits, on procedisca, s'identifica l'idioma.
  • Codi Javascript: Les pàgines que contenen codi Javascript s'han creat segons les pautes d'accessibilitat, per aconseguir la seua correcta visualització.
  • Taules: S'ha incorporat, a totes les taules existents en el lloc web, el codi necessari per a la seua interpretació correcta pels navegadors de veu i la seua lectura en línia correcta.
  • Publicació de PDF accessibles: Els PDF que s'incorporen a la web són objecte de revisió conforme als estàndards d'accessibilitat.
  • Compliment dels estàndards: Este portal s'ha desenvolupat amb una gramàtica HTML 5 i fulls d'estil CSS 3.


Pla futur d'accessibilitat

La Seguretat Social segueix treballant perquè, en un futur pròxim, els continguts de la seua pàgina web estiguen adaptats al nivell triple "A" d'accessibilitat de la WAI i arriben al major número possible de ciutadans.

Complementary Content
${loading}