Accessibilitat

Un web accessible

El web de la Seguretat Social ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts per a tots els ciutadans en compliment d'allò que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic per als llocs web de les administracions públiques i en compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts a l'art. 4. c) a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tot respectant les pautes  proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

La WAI estableix tres nivells d'accessibilitat: "A", doble "A" i triple "A”. Cada un d'aquests nivells requereix que es compleixin unes determinades pautes o principis.

En l'actualitat, la pàgina web de la Seguretat Social ha assolit el nivell doble "A" d'accessibilitat en els seus continguts. La comprovació s'ha efectuat amb el programa TAW (Test d'accessibilitat web) de les pàgines del web.

Assoliments:

  • Estructura de la pàgina: S'ha dissenyat amb el format comú per a les pàgines de continguts, zona de capçalera i zona de peu de pàgina, el que facilita la familiarització amb la presentació dels documents i la navegació a través d'una estructura clara i ordenada.
  • Accessibilitat en els continguts textuals: Totes les plantilles on es recullen els continguts de la web accessible han estat creades d'acord amb els criteris d'accessibilitat de la WAI.
  • Imatges: S'ha establert un nivell de contrast suficient entre el fons i les imatges, mitjançant la utilització de les combinacions de color adients. S'han incorporat textos alternatius a les imatges, per tal que els lectors de pantalla permetin a qui els utilitza dinterpretar les esmentades imatges. Aquesta funcionalitat és igualment útil per a qui tingui deshabilitada en el seu navegador la visualització d'imatges.
  • Identificació d'idioma: A les pàgines i documents inserits corresponents, s'identifica l'idioma.
  • Codi Javascript: Les pàgines que contenen el codi Javascript han estat creades segons les pautes d'accessibilitat, per aconseguir la seva visualització correcta.
  • Taules: S'ha incorporat a totes les taules existents en el lloc web, el codi necessari per a una interpretació adequada per part dels navegadors de veu i per a una lectura en línia correcta.
  • Publicació de PDF accessibles: Els PDF que s'incorporen a la web són objecte de revisió d'acord amb els estàndards d'accessibilitat.
  • Compliment dels estàndards: Aquest portal s'ha desenvolupat segons una gramàtica HTML 5 i fulls d'estil CSS 3.


Pla futur daccessibilitat

La Seguretat Social continua treballant perquè en un futur proper els continguts de la seva pàgina web estiguin adaptats als nivells triple "A" d'accessibilitat de la WAI  i arribin al major nombre de ciutadans.

Complementary Content
${loading}