Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Jubilació parcial. Indústria manufacturera. Aplicació de la normativa anterior a la Llei 27/2011, d’1 d’agost per a fets causants del 8-12-2018 al 31-12-2023

El Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, va modificar l’apartat 6 a la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, estenent els efectes que s’hi preveuen, de manera que es continuarà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb celebració simultània de contracte de relleu, vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, a pensions causades abans de l’1 de gener de 2024, sempre que s’acredite el compliment dels requisits següents:

  • Que el treballador que sol·licite l’accés a la jubilació parcial realitze directament funcions que requerisquen esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

  • Que el treballador que sol·licite l’accés a la jubilació parcial acredite un període d’antiguitat a l’empresa de, com a mínim, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A este efecte, es computa l’antiguitat acreditada en l’empresa anterior si hi ha hagut una successió d’empresa en els termes previstos a l’article 44 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, o en empreses pertanyents al mateix grup.

  • Que, en el moment del fet causant de la jubilació parcial, el percentatge de treballadors a l’empresa amb contracte de treball per temps indefinit supere el 70 % del total dels treballadors de la seua plantilla.

  • Que la reducció de la jornada laboral del jubilat parcial es trobe compresa entre un mínim del 25 % i un màxim del 67 %, o del 80 % per als supòsits en què el treballador rellevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de duració indefinida. Eixos percentatges s'entendran referits a la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

  • Que hi haja una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no pot ser inferior al 65 % de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

  • Que s’acredite un període de cotització de 33 anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a este efecte es tinga en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servici militar obligatori o de la prestació social substitutòria, o del servici social femení obligatori, amb el límit màxim d'un any.

En el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 %, el període de cotització exigit és de 25 anys. 

Complementary Content
${loading}