Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Beneficiaris / requisits

A partir del 17-03-2013, esta modalitat de jubilació es manté vigent només per als que siga aplicable el que establix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.


Beneficiaris

Podran accedir a la jubilació anticipada els treballadors que reunisquen els requisits següents:

 1. Trobar-se en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 2.  Tindre  61 anys reals. A este efecte, no seran aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. 
 3. Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:

  30 anys (es computarà com a cotitzat a la Seguretat Social el període de prestació del servici militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any) sense que es tinga en compte, a este efecte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-1-67.

  Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tindre dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per a acreditar el període mínim de cotització efectiva (30 anys) caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguen a períodes d'activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.

  En el cas de treballadors contractats a temps parcial,  per a acreditar el període mínim de cotització de 30 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establides en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 4. Estar inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines del servici públic de faena durant un termini de, com a mínim, 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de jubilació. No obstarà al compliment d'este requisit la simultaneïtat de la inscripció assenyalada amb la realització d'una activitat per compte propi o d'altri, sempre que eixa activitat siga compatible amb la inscripció com a demandant d'ocupació, segons la legislació vigent.
 5. Que la cessació en el treball, com a conseqüència de l'extinció del contracte de treball, no s'haja produït per causa imputable a la lliure voluntat del treballador. A este efecte, s'entendrà per lliure voluntat del treballador la inequívoca manifestació de voluntat de qui, podent continuar la seua relació laboral i no existint raó objectiva que la impedisca, decidix finalitzar-la. Es considerarà, en tot cas, que la cessació en la relació laboral es va produir de manera involuntària quan l'extinció s'haja produït per alguna de les causes previstes en l'article 267.1 a) de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

Els requisits  d'estar inscrit en les oficines d'ocupació durant, almenys, 6 mesos i que el cessament en el treball no s'haguera produït per causa imputable al treballador no seran exigibles en aquells casos en què l'empresari, d'acord amb l'obligació adquirida mitjançant un acord col·lectiu o contracte individual de prejubilació, haja abonat al treballador després de l'extinció del contracte de treball, i en els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud de jubilació anticipada, una quantitat que, en còmput global, represente un import mensual no inferior al resultat de sumar la quantitat que li haguera correspost en concepte de prestació per desocupació i la quota que haguera abonat o, si és el cas, la quota de quantia més alta que haguera pogut abonar en concepte de conveni especial amb la Seguretat Social. (La novetat radica en l'equiparació dels contractes individuals de prejubilació als acords col·lectius).

També podran accedir a la jubilació, complits els requisits exigits en els apartats 1, 2 i 3, sempre que l'extinció de la relació laboral anterior haja sigut precedida per alguna de les causes assenyalades en l'apartat anterior:

 • Els beneficiaris de la prestació de desocupació, quan s'extingisca per exhauriment del termini de duració de la prestació o pel fet de passar a ser pensionista de jubilació, d'acord amb el que assenyalen les lletres a) i e), apartat 1, de l'article 272 de la LGSS.
 • Els beneficiaris del subsidi per desocupació, de nivell assistencial, majors de 52/55 anys.
 • Als treballadors majors de 55 anys que no reunisquen els requisits per a accedir al subsidi per desocupació de majors de l'edat esmentada, una vegada esgotada la prestació per desocupació, i continuen inscrits a les oficines del servici públic de faena.

No és exigible el compliment dels requisits 3 i 4 quan es tracte de treballadors als quals l'empresa, en virtut de l'obligació adquirida en un acord col·lectiu, haja abonat, com a mínim durant els 2 anys anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació, una quantitat que, en còmput global, no siga inferior al resultat de multiplicar per 24 la suma dels imports següents:

 • La quantia mensual de la prestació que corresponguera al treballador en concepte de prestació contributiva per desocupació, en cas d'haver accedit a la situació legal de desocupació, en la data d'extinció del contracte de treball.
 • L'import mensual de la quota satisfeta pel treballador en el conveni especial subscrit pel treballador.

Per a acreditar el compliment d'este requisit, l'empresa ha d'emetre una certificació on consten les quantitats abonades al treballador, en virtut de l'obligació adquirida mitjançant un acord col·lectiu, almenys durant els 2 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació, com també les bases de cotització per desocupació dels 180 dies immediatament anteriors a la baixa de l'empresa. El treballador, juntament amb la sol·licitud de la pensió de jubilació, ha de presentar la certificació de l'empresa davant de l'entitat gestora corresponent.

Regles en determinats casos especials

En cas que s'hagen de computar cotitzacions acreditades en diferents règims de la Seguretat Social:

 • Reconeixerà la prestació el règim en el qual el treballador estiga d'alta, en el moment del fet causant, sempre que reunisca tots els requisits per a accedir a la pensió que s'hi establisquen, i es computaran a este efecte exclusivament les cotitzacions acreditades en eixe règim.
 • En el supòsit que no fóra possible accedir d'esta manera a la jubilació, reconeixerà la pensió el règim de Seguretat Social en el qual no s'estava d'alta, sempre que es reunisquen els altres requisits per a accedir a la jubilació, i es computaran a este efecte exclusivament les cotitzacions acreditades en eixe Règim.
 • Si tampoc no fóra possible accedir a la jubilació aplicant la regla anterior, decidirà el règim on l'interessat acredite el major nombre de cotitzacions.
 • Si aplicant estes regles, el Règim que reconeix la pensió és el Règim General (o el Règim Especial de la Mineria del Carbó o el Règim Especial del Mar quan es tracte de treballadors per compte d'altri), l'interessat podrà accedir a la jubilació anticipada per la via de l'article 161 bis, apartat 2, del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, segons la seua redacció el 31/12/2012. En cas contrari, no correspondrà l'aplicació d'este mecanisme de jubilació anticipada.
Complementary Content
${loading}