Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Beneficiaris / requisits

A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per als qui sigui aplicable el que estableix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.


Beneficiaris

Podran accedir a la jubilació anticipada els treballadors que reuneixin els requisits següents:

 1. Trobar-se en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 2.  Tenir  61 anys reals. A aquest efecte, no seran aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguin beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. 
 3. Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:

  30 anys (es computarà com a cotitzat a la Seguretat Social el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any) sense que es tingui en compte, a aquest efecte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-1-67.

  Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tenir dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per acreditar el període mínim de cotització efectiva (30 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d'activitat efectiva en aquest sistema especial. A aquest efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions d'atur de nivell contributiu en aquest sistema especial.

  En el cas de treballadors contractats a temps parcial,  per acreditar el període mínim de cotització de 30 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establertes en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 4. Estar inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines del servei públic d'ocupació durant un termini de, com a mínim, 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de jubilació. No obstarà al compliment d'aquest requisit la simultaneïtat de la inscripció assenyalada amb la realització d'una activitat per compte propi o d'altri, sempre que l'esmentada activitat sigui compatible amb la inscripció com a demandant d'ocupació, segons la legislació vigent.
 5. Que el cessament en el treball, com a conseqüència de l'extinció del contracte de treball, no s'hagi produït per causa imputable a la lliure voluntat del treballador. A aquest efecte, s'entendrà per lliure voluntat del treballador la inequívoca manifestació de voluntat de qui, podent continuar la seva relació laboral i no existint raó objectiva que la impedeixi, decideix posar fi a la relació laboral esmentada. Es considerarà, en tot cas, que el cessament en la relació laboral es va produir de manera involuntària quan l'extinció s'hagi produït per alguna de les causes previstes en l'article 267.1 a) de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

Els requisits  d'estar inscrit a les oficines d'ocupació durant, com a mínim, 6 mesos i que el cessament en el treball no s'hagi produït per causa imputable al treballador no seran exigibles en aquells supòsits en què l'empresari, en virtut d'obligació adquirida mitjançant un acord col·lectiu o un contracte individual de prejubilació, hagi abonat al treballador després de l'extinció del contracte de treball, i en els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud de jubilació anticipada, una quantitat que, en còmput global, representi un import mensual no inferior al resultat de sumar la quantitat que li hauria correspost en concepte de prestació d'atur i la quota que hauria abonat o, si s'escau, la quota de major quantia que hauria pogut abonar en concepte de conveni especial amb la Seguretat Social. (La novetat rau en l'equiparació dels contractes individuals de prejubilació als acords col·lectius).

També podran accedir a la jubilació, complerts els requisits exigits en els apartats 1, 2 i 3, sempre que l'extinció de la relació laboral anterior hagi estat precedida per alguna de les causes assenyalades en l'apartat anterior:

 • Els beneficiaris de la prestació d'atur, quan s'extingeixi per exhauriment del termini de durada de la prestació o pel fet de passar a ser pensionista de jubilació, d'acord amb el que assenyalen les lletres a) i e), apartat 1, de l'article 272 de la LGSS.
 • Els beneficiaris del subsidi d'atur, de nivell assistencial, majors de 52/55 anys.
 • Als treballadors majors de 55 anys que no reuneixin els requisits per accedir al subsidi d'atur de majors de l'edat esmentada, una vegada esgotada la prestació d'atur, i continuïn inscrits a les oficines del servei públic d'ocupació.

No serà exigible el compliment dels requisits 3 i 4 quan es tracti de treballadors als quals l'empresa, en virtut d'obligació adquirida en un acord col·lectiu, hagi abonat, com a mínim, durant els 2 anys anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació, una quantitat que, en còmput global, no sigui inferior al resultat de multiplicar per 24 la suma dels imports següents:

 • La quantia mensual de la prestació que hauria correspost al treballador en concepte de prestació contributiva per atur si hagués accedit a la situació legal d'atur en la data d'extinció del contracte de treball.
 • L'import mensual de la quota satisfeta pel treballador en el conveni especial subscrit.

Per a l'acreditació del compliment d'aquest requisit, l'empresa haurà d'emetre una certificació en què constin les quantitats abonades al treballador, en virtut d'obligació adquirida mitjançant un acord col·lectiu, almenys durant els 2 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació, així com les bases de cotització per atur dels 180 dies immediatament anteriors a la baixa en l'empresa. El treballador, juntament amb la sol·licitud de la pensió de jubilació, haurà de presentar la certificació de l'empresa davant l'Entitat gestora corresponent.

Regles en determinats casos especials

En cas que s'hagin de computar cotitzacions acreditades en diferents règims de la Seguretat Social:

 • Reconeixerà la prestació el règim en què el treballador estigui donat d'alta, en el moment del fet causant, sempre que compleixi tots els requisits per accedir a la pensió que s'hi estableixin, i a aquest efecte es computaran exclusivament les cotitzacions acreditades en aquest règim.
 • Si no fos possible d'accedir d'aquesta manera a la jubilació, reconeixerà la pensió el règim de Seguretat Social en què no s'estava donat d'alta, sempre que es compleixin els altres requisits per accedir a la jubilació, i a aquest efecte es computaran exclusivament les cotitzacions acreditades en aquest Règim.
 • Si tampoc no fos possible d'accedir a la jubilació aplicant la regla anterior, decidirà el règim on l'interessat acrediti el major nombre de cotitzacions.
 • Si aplicant aquestes regles, el Règim que reconeix la pensió és el Règim General (o el Règim Especial de la Mineria del Carbó o el Règim Especial del Mar quan es tracti de treballadors per compte d'altri), l'interessat podrà accedir a la jubilació anticipada per la via de l'article 161 bis, apartat 2, del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, segons la seva redacció el 31/12/2012. En cas contrari, no serà procedent l'aplicació d'aquest mecanisme de jubilació anticipada.
Complementary Content
${loading}