Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%

L'edat ordinària exigida en cada moment es podrà reduir en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en les quals concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Beneficiaris / requisits

El treballadors per compte d'altri i pel seu compte inclosos en un dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social i que acreditin:

  • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta en la data del fet causant.
  • Que al llarg de la seva vida laboral hagin treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'exigeix per poder tenir accés a la pensió de jubilació, i que estiguin afectats durant aquest temps per alguna de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l'apartat següent i dins aquest període durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 %, motivat per les mateixes patologies.

Discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació

Les discapacitats en què concorren evidències contrastades que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida i que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació són les que s'enumeren a l'annex del  Reial Decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 161 bis (actual article 206 bis de la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a l'avançament de la jubilació de les persones treballadores amb discapacitat en grau igual o superior al 45 %.

Edat mínima de jubilació

L'edat mínima de jubilació de les persones afectades, en un grau igual o superior al 45 per cent, per una discapacitat de les que s'enumeren a l' apartat anterior, és, excepcionalment, la de 56 anys (a partir de 01-01-12).

Còmput del temps treballat

Per computar el temps efectivament treballat , es descompten totes les absències de la feina, llevat de les que s'indiquen a continuació:

  • Les absències per baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, ja sigui laboral o no.
  • Les absències motivades per la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les absències laborals amb dret a retribució.

Càlcul de la pensió

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Dret d'opció

Els treballadors que reuneixin les condicions exigides per acollir-se a allò que estableix el Reial Decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 161 bis (actual article 206 bis) de la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a l'anticipació de la jubilació de les persones treballadores amb discapacitat en grau igual o superior al 45 %, i al Reial Decret 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acreditin un grau important de discapacitat, podran optar per l’aplicació del que els sigui més favorable.

Acreditació de la discapacitat

L’afectació de la persona treballadora per alguna de les patologies generadores de discapacitat a què es refereix l’annex del Reial Decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 161 bis (actual article 206 bis) de la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a l’anticipació de la jubilació de les persones treballadores amb discapacitat en grau igual o superior al 45 %, ha d’acreditar-se mitjançant informe mèdic que indiqui, en tot cas, la data en què s’ha iniciat o s’ha manifestat la patologia, ja sigui la data del naixement o una de posterior.

L’acreditació que la discapacitat deriva d’una de les patologies relacionades a l’annex i que el grau de discapacitat ha estat igual o superior al 45 % durant almenys cinc anys s’haurà d’efectuar en tot cas mitjançant certificació de l’Institut de Gent gran i Serveis Socials o de l’òrgan corresponent de la respectiva comunitat autònoma que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis d’aquell, i s’hi haurà d’indicar, també en tot cas, la data en què s’ha iniciat o s’ha manifestat la discapacitat.

S’entendrà que concorre un grau de discapacitat en total igual o superior al 45 % en aquells casos en què, conforme als certificats indicats en el paràgraf precedent, s’acreditin, conjuntament, les condicions següents:

a) Que de la suma dels percentatges de discapacitat assolits en les diverses malalties que figurin al certificat, així com del percentatge corresponent als «barems complementaris», si escau, en resulti un percentatge de discapacitat total igual o superior al 45 %.

b) Que almenys una de les malalties reflectides al certificat de discapacitat sigui una de les relacionades a l’annex i que el percentatge de discapacitat assolit per aquesta o aquestes patologies generadores de discapacitat relacionades a l’esmentat annex suposi almenys el 33 % del total del grau de discapacitat acreditat.


Complementary Content
${loading}