Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%

L'edat ordinària exigida en cada moment es podrà reduir en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en les quals concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Beneficiaris/requisits

El treballadors per compte d'altri i pel seu compte inclosos en un dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social i que acreditin:

  • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta en la data del fet causant.
  • Que al llarg de la seva vida laboral hagin treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'exigeix per poder tenir accés a la pensió de jubilació, i que estiguin afectats per alguna de las discapacitats enumerades a l'apartat següent i que hagin determinat durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent.

Discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació

Les discapacitats en què es donen evidències que determinen de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida i que poden donar lloc a l'anticipació de l'edat de jubilació són les enumerades a l'article 2 del RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de la  LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

Edat mínima de jubilació

L'edat mínima de jubilació de les persones afectades, en un grau igual o superior al 45 per cent, per una discapacitat de les que s'enumeren a l' apartat anterior, és, excepcionalment, la de 56 anys (a partir de 01-01-12).

Còmput del temps treballat

Per computar el temps efectivament treballat , es descompten totes les absències de la feina, llevat de les que s'indiquen a continuació:

  • Les absències per baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, ja sigui laboral o no.
  • Les absències motivades per la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les absències laborals amb dret a retribució.

Càlcul de la pensió

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Dret d'opció

Els treballadors que compleixin les condicions exigides per acollir-se al que estableix el RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de  la LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% i el RD 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau important de discapacitat, podran optar per l'aplicació del que els sigui més favorable.

Complementary Content
${loading}