Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Beneficiaris / situacions protegides

Assegurats

L'assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut (SNS), es garantirà a aquelles persones que ostenten la condició d'assegurat.

 • Tindran la condició d'assegurat les persones que es troben en algun dels següents casos:
  1. Ser treballador per compte d'altres o per compte propi, afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta.
  2. Tindre la condició de pensionista del sistema de la Seguretat Social.
  3. Ser perceptor de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, incloses la prestació i el subsidi de desocupació o altres de naturalesa similar.
  4. Haver esgotat la prestació o el subsidi de desocupació o altres prestacions de naturalesa similar, trobar-se en situació de desocupació, no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol i residir a Espanya. Este supòsit no serà aplicable a les persones a què fa referència l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig (estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya).
 • Les persones no incloses en el punt anterior ni en l'article 3 del R.D. 1192/2012, de 3 d'agost, que, no tenint cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, es troben en alguns dels supòsits següents: 
  • Tindre nacionalitat espanyola i residir en territori espanyol.
  • Ser nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i estar inscrits en el Registre Central d'Estrangers.
  • Ser nacionals d'un país diferent dels esmentats en els apartats anteriors, o apàtrides, i titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol, mentres es mantinga vigent en els termes previstos en la seua normativa específica.
  Pel que fa a la consideració de cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, no tindrà esta consideració la derivada d'assegurances obligatòries especials, de riscos per a la salut derivats d'activitats concretes exercides per la persona assegurada, tant si les concerta ella com si és a través d'un tercer. Tampoc tindrà esta consideració si està enquadrat en una mutualitat de previsió social alternativa al règim corresponent del sistema de la Seguretat Social.
 • Els menors d'edat subjectes a tutela administrativa tindran la consideració de persones assegurades.

Règim transitori d'accés a l'assistència sanitària a Espanya:
Les persones que, abans de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, tenien accés a l'assistència sanitària a Espanya i no tenien la condició d'assegurades partint d'algun dels supòsits de l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, o en aplicació de reglaments comunitaris o convenis bilaterals, així com les beneficiàries, podran continuar accedint a esta assistència fins al dia 31 d'agost del 2012 sense necessitat d'acreditar la condició d'assegurat o beneficiari en els termes previstos en l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.

Beneficiaris

Tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat les persones que, complint els requisits a què es referixen els apartats següents, es troben en alguna de les situacions següents:

 • Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure amb ella amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, de manera que constituïsquen una parella de fet.
 • Ser excònjuge, o estar separat judicialment, en ambdós casos a càrrec de la persona assegurada pel fet de tindre dret a percebre una pensió compensatòria per part d'esta.
 • Ser descendent, o persona assimilada a este descendent, de la persona assegurada o del seu cònjuge, encara que estiga separat judicialment, del seu excònjuge a càrrec o de la seua parella de fet, en ambdós casos a càrrec de l'assegurat i menor de 26 anys o, en cas de ser més gran de l'edat esmentada, tindre una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

  Tindran la consideració de persones assimilades als descendents les següents:
  • Els menors subjectes a la tutela o a l'acolliment legal d'una persona assegurada, del seu cònjuge, encara que estiga separat judicialment, o de la seua parella de fet, així com del seu excònjuge a càrrec quan, en este últim cas, la tutela o l'acolliment s'hagen produït abans del divorci o de la nul·litat matrimonial.
  • Les germanes i els germans de la persona assegurada.

  S'entendrà que els descendents i les persones assimilades a ells es troben a càrrec d'una persona assegurada si conviuen amb ella i depenen econòmicament d'ella. A este efecte, s'haurà de tindre en compte el següent:

  • Es considerarà que els menors d'edat no emancipats es troben sempre a càrrec de la persona assegurada.
  • Es considerarà que, en els casos de separació per raó de treball, estudis o circumstàncies similars, hi ha convivència amb la persona assegurada. 
  • Es considerarà que els majors d'edat i els menors emancipats no depenen econòmicament de la persona assegurada si tenen uns ingressos anuals que superen el doble de la quantia de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), també en còmput anual.

Totes les persones indicades en els paràgrafs anteriors tindran la consideració de beneficiàries, sempre que complisquen els requisits següents:

 • No tindre la condició de persones assegurades segons l'article 2.1.a del |R.D. 1192/2012, de 3 d'agost. 
 • Tindre residència autoritzada i efectiva a Espanya, excepte en el cas d'aquelles persones que es desplacen temporalment a Espanya i estiguen a càrrec de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol, sempre que es troben en una situació assimilada a la d'alta i que cotitzen en el corresponent règim de la Seguretat Social espanyola.

Les persones que complisquen els requisits exigits per a tindre la condició de beneficiàries d'acord amb este article 3 no podran accedir a la condició d'assegurades de l'article 2.1.b del |R.D. 1192/2012, de 3 d'agost, sempre que continuen complint els requisits esmentats.

Quan una persona puga tindre la condició de beneficiària de dos o més persones assegurades, només es podrà reconéixer esta condició per una d'elles, i prevaldrà, en tot cas, la condició de beneficiària d'una persona assegurada de l'article 2.1.a esmentat abans.

Altres supòsits

Assistència sanitària per a espanyols d'origen retornats  i per als treballadors i pensionistes espanyols d'origen residents  a l'exterior desplaçats temporalment a Espanya, i per als familiars dels anteriors que s'establisquen amb ells o els acompanyen.

Els espanyols d'origen retornats i els pensionistes i treballadors per compte d'altres i per compte propi, així com els seus familiars, que no residisquen en la UE/EEE/Suïssa, que es desplacen temporalment a Espanya, tindran dret a l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut quan, d'acord amb les disposicions de la Seguretat Social espanyola, les de l'Estat de procedència o les normes o els convenis internacionals de Seguretat Social establits a l'efecte, no tingueren prevista esta cobertura.

Familiars amb dret a assistència sanitària:

 • El cònjuge de les persones indicades o qui hi convisca amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, de manera que constituïsca una parella de fet.
 • Els descendents de les persones indicades o els del seu cònjuge o els de la seua parella de fet, que estiguen a càrrec d'aquelles i siguen menors de 26 anys o més grans d'eixa edat amb una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

El reconeixement del dret a l'assistència sanitària en tots estos casos correspon a l'INSS, el qual expedirà el document acreditatiu del dret. Este dret es conservarà fins que el beneficiari complisca els requisits establits per a obtindre'l d'acord amb les disposicions de Seguretat Social espanyola, les de l'Estat de procedència o les normes o convenis internacionals de Seguretat Social.

Els espanyols d'origen retornats justificaran la seua condició mitjançant la presentació de la baixa consular en el país de residència i el certificat d'empadronament en el municipi on hagen fixat la seua residència en el nostre país.

Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la ciutadania espanyola en l'exterior i el RD 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents en l'exterior i retornats, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'orde social.

Assistència sanitària en aplicació de reglaments comunitaris i convenis internacionals:

 1. Les persones amb dret a assistència sanitària en aplicació dels reglaments comunitaris de coordinació de sistemes de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que incloguen la prestació d'assistència sanitària, tindran accés a eixa assistència, sempre que residisquen en territori espanyol o durant els seus desplaçaments temporals a Espanya, en la forma, extensió i condicions establides en les disposicions comunitàries o bilaterals indicades.
 2. En cap cas tindran la consideració d'estrangers no registrats ni autoritzats com a residents en Espanya als efectes previstos en l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que es troben en la situació d'estada inferior a tres mesos regulada en l'article 6 del R.D. 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Assistència sanitària a les persones amb discapacitat:

En relació amb l'assistència sanitària a les persones amb discapacitat, serà aplicable el que disposa la disposició transitòria única del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE 3/12).

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/IMSERSO.

Règims especials de funcionaris:

 1. Les persones que tenen la condició de mutualistes o beneficiàries dels règims especials de la Seguretat Social gestionats per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, l'Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial, mantenen el règim de cobertura obligatòria de la prestació sanitària d'acord amb la normativa especial reguladora de cada Mutualitat que, així mateix, determina el seu respectiu col·lectiu protegit, inclosos els funcionaris que hagen ingressat en qualsevol administració pública després de l'1 de gener del 2011 en cossos que formen part del camp d'aplicació del mutualisme. Estos funcionaris mantindran la condició de mutualistes quan passen a la situació de pensionistes.
 2. El reconeixement i el control de la condició de mutualista o beneficiari correspon a cada mutualitat, d'acord amb la seua normativa específica i la seua respectiva estructura organitzativa.
 3. Les mutualitats i l'Institut Nacional de la Seguretat Social o, si escau, l'Institut Social de la Marina, establiran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris per a evitar la duplicitat de drets propis o derivats quan siguen incompatibles, així com per a assegurar l'accés al sistema sanitari públic al col·lectiu mutualista que haja optat per esta modalitat d'assistència sanitària.

Estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya:

Els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya rebran assistència sanitària en les següents modalitats:

 1. Assistència sanitària d'urgència per una malaltia greu o un accident, independentment de la causa, fins a la situació d'alta mèdica.
 2. A partir de l'1-09-2013, els estrangers menors de dihuit anys residents a Espanya als quals es referix l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, tindran dret a l'assistència sanitària pública pel SNS amb la mateixa extensió reconeguda a les persones que ostenten la condició d'assegurades, i el tipus d'aportació de l'usuari per a les prestacions de la cartera de servicis de l'SNS que l'exigisquen serà el corresponent als assegurats en actiu.
 3. A partir de l'1-09-2013, les dones estrangeres embarassades a les quals es referix l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, tindran dret a què el SNS els proporcione l'assistència a l'embaràs, part i postpart amb la mateixa extensió reconeguda a les persones que tenen la condició d'assegurades, i el tipus d'aportació de la usuària per a les prestacions de la cartera de servicis del SNS que l'exigisquen serà el corresponent als assegurats en actiu.

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Servicis Públics de Salut.

Prestació d'assistència sanitària per a sol·licitants de protecció internacional:

 • Els sol·licitants de protecció internacional la permanència dels quals a Espanya haja sigut autoritzada per esta raó rebran, mentres romanguen en esta situació, assistència sanitària amb l'extensió prevista en la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del SNS regulada en l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig.
 • Així mateix, es proporcionarà l'atenció necessària, mèdica o d'un altre tipus als sol·licitants de protecció internacional amb necessitats especials.
 • La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Servicis Públics de Salut.

Prestació d'assistència sanitària per a víctimes de tràfic de sers humans en període de restabliment i reflexió:

 • Les víctimes de tràfic de sers humans l'estada temporal de les quals a Espanya haja sigut autoritzada durant el període de restabliment i reflexió rebran, mentres romanguen en esta situació, assistència sanitària amb l'extensió prevista en la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del SNS regulada en l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig.
 • Així mateix, es proporcionarà l'atenció necessària, mèdica o d'un altre tipus a les víctimes de tràfic de sers humans amb necessitats especials.
 • La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Servicis Públics de Salut.

Conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del SNS:

Segons el que disposa l'article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, podran obtindre la prestació d'assistència sanitària mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació o quota derivada de la subscripció d'un conveni especial les persones que, no tenint la condició d'assegurades o beneficiàries, no tinguen accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol.

Esta via d'accés a la prestació d'assistència sanitària, regulada en el R.D. 576/2013, de 26 de juliol, i desenrotllat per l' Orde SSI/1475/2014, per la qual s 'establixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del SNS, en vigor des de l'1-09-2013, permet a les persones que el subscriguen accedir, mitjançant el pagament d'una contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del SNS regulada en l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què es beneficien les persones que tenen la condició d'assegurades o de beneficiàries del SNS, en l'àmbit corresponent a l'administració pública amb què es formalitza i sense perjuí del que disposa la disposició addicional primera d'este reial decret.

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària a través del Conveni especial correspon a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària

Situacions protegides

 • La malaltia comuna o professional.
 • L'accident siga o no de treball.
 • La maternitat.
 • Risc durant l'embaràs.
 • Risc durant la lactància maternal.

Manteniment del requisit de residència

A l'efecte del manteniment del dret de les prestacions sanitàries en què s'exigisca la residència en territori espanyol, s'entendrà que el beneficiari d'estes prestacions té la seua residència habitual a Espanya, encara que haja tingut estades a l'estranger, sempre que estes estades no superen els 90 dies al llarg de cada any natural (article 51 de la Llei General de la Seguretat Social).

Complementary Content
${loading}