Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Beneficiaris / situacions protegides

Assegurats

L'assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut (SNS), es garanteix a les persones que tenen la condició d'assegurades.

 • Tenen la condició d'assegurades les persones que es trobin en algun dels supòsits següents:
  1. Ser persones treballadores per compte d'altri o per compte propi, afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta.
  2. Tenir la condició de pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
  3. Ser perceptores de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, incloses la prestació i el subsidi d'atur o altres de naturalesa similar.
  4. Haver esgotat la prestació o el subsidi d'atur o altres prestacions de naturalesa similar, trobar-se en situació d'atur, no acreditar la condició d'assegurades per qualsevol altre títol i residir a Espanya. Aquest supòsit no serà aplicable a les persones a què fa referència l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig (estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya).
 • Les persones no incloses al punt anterior ni a l'article 3 del R.D. 1192/2012, de 3 d'agost, que, no tenint cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, es trobin en alguns dels supòsits següents: 
  • Tenir nacionalitat espanyola i residir en territori espanyol.
  • Ser nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i estar inscrites al Registre Central d'Estrangers.
  • Ser nacionals d'un país diferent dels esmentats en els apartats anteriors, o apàtrides, i titulars d'una autorització per residir en territori espanyol, mentre es mantingui vigent en els termes previstos en la seva normativa específica.
  Pel que fa a la consideració de cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, no tindrà aquesta consideració la derivada d'assegurances obligatòries especials, de riscos per a la salut derivats d'activitats concretes desenvolupades per la persona assegurada, tant si les concerta ella com si és a través d'un tercer. Tampoc no té aquesta consideració si la persona està enquadrada en una mutualitat de previsió social alternativa al règim corresponent del sistema de la Seguretat Social.
 • Els menors d'edat subjectes a tutela administrativa tindran la consideració de persones assegurades.

Règim transitori d'accés a l'assistència sanitària a Espanya:
Les persones que, abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, tenien accés a l'assistència sanitària a Espanya i no tenien la condició d'assegurades partint d'algun dels supòsits de l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, o en aplicació de reglaments comunitaris o convenis bilaterals, així com les beneficiàries, podran continuar accedint a aquesta assistència fins al dia 31 d'agost del 2012 sense necessitat d'acreditar la condició d'assegurades o beneficiàries en els termes previstos en l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.

Beneficiaris

Tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat les persones que, complint els requisits a què es refereixen els apartats següents, es trobin en alguna de les situacions següents:

 • Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure amb ella amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, de manera que constitueixin una parella de fet.
 • Ser excònjuge, o estar separat judicialment, en ambdós casos a càrrec de la persona assegurada pel fet de tenir dret a percebre una pensió compensatòria per part d'aquesta.
 • Ser descendent, o persona assimilada a aquest descendent, de la persona assegurada o del seu cònjuge, encara que estigui separat judicialment, del seu excònjuge a càrrec o de la seva parella de fet, en ambdós casos a càrrec de l'assegurat i menor de 26 anys o, en cas de ser més gran de l'edat esmentada, tenir una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

  Tindran la consideració de persones assimilades als descendents les següents:
  • Els menors subjectes a la tutela o a l'acolliment legal d'una persona assegurada, del seu cònjuge, encara que estigui separat judicialment, o de la seva parella de fet, així com del seu excònjuge a càrrec quan, en aquest últim cas, la tutela o l'acolliment s'hagin produït abans del divorci o de la nul·litat matrimonial.
  • Les germanes i els germans de la persona assegurada.

  S'entendrà que els descendents i les persones assimilades a ells es troben a càrrec d'una persona assegurada si conviuen amb ella i depenen econòmicament d'ella. A aquest efecte, s'haurà de tenir en compte el següent:

  • Es considerarà que els menors d'edat no emancipats es troben sempre a càrrec de la persona assegurada.
  • Es considerarà que, en els casos de separació per raó de treball, estudis o circumstàncies similars, hi ha convivència amb la persona assegurada. 
  • Es considerarà que els majors d'edat i els menors emancipats no depenen econòmicament de la persona assegurada si tenen uns ingressos anuals que superin el doble de la quantia de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), també en còmput anual.

Totes les persones indicades en els paràgrafs anteriors tindran la consideració de beneficiàries, sempre que compleixin els requisits següents:

 • No tenir la condició de persones assegurades segons l'article 2.1.a del |R.D. 1192/2012, de 3 d'agost. 
 • Tenir residència autoritzada i efectiva a Espanya, excepte en el cas d'aquelles persones que es desplacin temporalment a Espanya i siguin a càrrec de treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol, sempre que es trobin en una situació assimilada a la d'alta i que cotitzin en el corresponent règim de la Seguretat Social espanyol.

Les persones que compleixin els requisits exigits per tenir la condició de beneficiàries d'acord amb aquest article 3 no podran accedir a la condició d'assegurades de l'article 2.1.b del |R.D. 1192/2012, de 3 d'agost, sempre que continuïn complint els requisits esmentats.

Quan una persona pugui tenir la condició de beneficiària de dues o més persones assegurades, només es podrà reconèixer l'esmentada condició per una d'elles, i prevaldrà, en tot cas, la condició de beneficiària d'una persona assegurada de l'article 2.1.a esmentat abans.

Altres supòsits

Assistència sanitària per a espanyols d'origen retornats  i per als treballadors i pensionistes espanyols d'origen residents  a l'exterior desplaçats temporalment a Espanya, i per als familiars dels anteriors que s'estableixin amb ells o els acompanyin.

Els espanyols d'origen retornats i els pensionistes i treballadors per compte d'altri i per compte propi, així com els seus familiars, que no resideixin a la UE/EEE/Suïssa, que es desplacin temporalment a Espanya, tindran dret a l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut quan, d'acord amb les disposicions de la Seguretat Social espanyola, les de l'Estat de procedència o les normes o els convenis internacionals de Seguretat Social establerts a l'efecte, no tinguessin prevista aquesta cobertura.

Familiars amb dret a assistència sanitària:

 • El cònjuge de les persones indicades o qui hi convisqui amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, de manera que constitueixi una parella de fet.
 • Els descendents de les persones indicades o els del seu cònjuge o els de la seva parella de fet, que estiguin a càrrec d'aquelles i siguin menors de 26 anys o més grans de l'edat esmentada amb una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

El reconeixement del dret a l'assistència sanitària en tots aquests casos correspon a l'INSS, el qual expedirà el document acreditatiu del dret. Aquest dret es conservarà fins que el beneficiari compleixi els requisits establerts per obtenir-lo d'acord amb les disposicions de Seguretat Social espanyola, les de l'Estat de procedència o les normes o convenis internacionals de Seguretat Social.

Els espanyols d'origen retornats justificaran la seva condició mitjançant la presentació de la baixa consular al país de residència i el certificat d'empadronament en el municipi on hagin fixat la seva residència al nostre país.

Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la ciutadania espanyola en l'exterior i el RD 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents a l'exterior i retornats, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

Assistència sanitària en aplicació de reglaments comunitaris i convenis internacionals:

 1. Les persones amb dret a assistència sanitària en aplicació dels reglaments comunitaris de coordinació de sistemes de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que incloguin la prestació d'assistència sanitària, tindran accés a l'assistència esmentada, sempre que resideixin en territori espanyol o durant els seus desplaçaments temporals a Espanya, en la forma, l'extensió i les condicions establertes en les disposicions comunitàries o bilaterals indicades.
 2. En cap cas no tindran la consideració d'estrangers no registrats ni autoritzats com a residents en Espanya als efectes previstos a l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que es trobin en la situació d'estada inferior a tres mesos regulada a l'article 6 del R.D. 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Assistència sanitària a les persones amb discapacitat:

En relació amb l'assistència sanitària a les persones amb discapacitat, serà aplicable el que disposa la disposició transitòria única del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE 3/12).

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/IMSERSO.

Règims especials de funcionaris:

 1. Les persones que tenen la condició de mutualistes o beneficiàries dels règims especials de la Seguretat Social gestionats per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, l'Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial mantenen el règim de cobertura obligatòria de la prestació sanitària d'acord amb la normativa especial reguladora de cada Mutualitat que, així mateix, determina el seu respectiu col·lectiu protegit, inclosos els funcionaris que hagin ingressat en qualsevol administració pública després de l'1 de gener del 2011 en cossos que formin part del camp d'aplicació del mutualisme. Aquests funcionaris mantindran la condició de mutualistes quan passin a la situació de pensionistes.
 2. El reconeixement i el control de la condició de mutualista o beneficiari correspon a cada mutualitat, d'acord amb la seva normativa específica i la seva respectiva estructura organitzativa.
 3. Les mutualitats i l'Institut Nacional de la Seguretat Social o, si escau, l'Institut Social de la Marina, establiran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris per evitar la duplicitat de drets propis o derivats quan siguin incompatibles, així com per assegurar l'accés al sistema sanitari públic al col·lectiu mutualista que hagi optat per aquesta modalitat d'assistència sanitària.

Estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya:

Els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya reben assistència sanitària en les modalitats següents:

 1. Assistència sanitària d'urgència per una malaltia greu o un accident, independentment de la causa, fins a la situació d'alta mèdica.
 2. A partir de l'1-09-2013, els estrangers menors de divuit anys residents a Espanya als quals es refereix l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, tindran dret a l'assistència sanitària pública pel SNS amb la mateixa extensió reconeguda a les persones que ostenten la condició d'assegurades, i el tipus d'aportació de l'usuari per a les prestacions de la cartera de serveis de l'SNS que l'exigeixin serà el corresponent als assegurats en actiu.
 3. A partir de l'1-09-2013, les dones estrangeres embarassades a les quals es refereix l'article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, tindran dret que l'SNS els proporcioni l'assistència a l'embaràs, part i postpart amb la mateixa extensió reconeguda a les persones que tenen la condició d'assegurades, i el tipus d'aportació de la usuària per a les prestacions de la cartera de serveis de l'SNS que l'exigeixin serà el corresponent als assegurats en actiu.

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Serveis Públics de Salut.

Prestació d'assistència sanitària per a sol·licitants de protecció internacional:

 • Els sol·licitants de protecció internacional la permanència dels quals a Espanya hagi estat autoritzada per aquesta raó rebran, mentre romanguin en aquesta situació, assistència sanitària amb l'extensió prevista en la cartera comuna bàsica de serveis assistencials de l'SNS regulada a l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig.
 • Així mateix, es proporcionarà l'atenció necessària, mèdica o d'un altre tipus als sol·licitants de protecció internacional amb necessitats especials.
 • La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Serveis Públics de Salut.

Prestació d'assistència sanitària per a víctimes de tràfic d'éssers humans en període de restabliment i reflexió:

 • Les víctimes de tràfic d'éssers humans l'estada temporal de les quals a Espanya hagi estat autoritzada durant el període de restabliment i reflexió rebran, mentre romanguin en aquesta situació, assistència sanitària amb l'extensió prevista en la cartera comuna bàsica de serveis assistencials de l'SNS regulada a l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig.
 • Així mateix, es proporcionarà l'atenció necessària, mèdica o d'un altre tipus a les víctimes de tràfic d'éssers humans amb necessitats especials.
 • La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les CA/Serveis Públics de Salut.

Conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d'assegurades ni de beneficiàries de l'SNS:

Segons el que disposa l'article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, podran obtenir la prestació d'assistència sanitària mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació o quota derivada de la subscripció d'un conveni especial aquelles persones que, no tenint la condició d'assegurades o beneficiàries, no tinguin accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol.

Aquesta via d'accés a la prestació d'assistència sanitària, regulada al R.D. 576/2013, de 26 de juliol, i desenvolupat per l' Ordre SSI/1475/2014, per la qual s'estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d'assegurades ni de beneficiàries de l'SNS, en vigor des de l'1-09-2013, permet  a les persones que el subscriguin accedir, mitjançant el pagament d'una contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials de l'SNS regulada a l'article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què es beneficien les persones que tenen la condició d'assegurades o de beneficiàries de l'SNS, en l'àmbit corresponent a l'administració pública amb què es formalitza i sens perjudici del que disposa la disposició addicional primera d'aquest reial decret.

La competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària a través del Conveni especial correspon a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària.

Situacions protegides

 • La malaltia comuna o professional.
 • L'accident sigui o no de feina.
 • La maternitat.
 • Risc durant l'embaràs.
 • Risc durant la lactància maternal.

Manteniment del requisit de residència

A l'efecte del manteniment del dret de les prestacions sanitàries en què s'exigeixi la residència en territori espanyol, s'entendrà que el beneficiari d'aquestes prestacions té la seva residència habitual a Espanya, encara que hagi tingut estades a l'estranger, sempre que aquestes estades no superin els 90 dies al llarg de cada any natural (article 51 de la Llei General de la Seguretat Social).

Complementary Content
${loading}