Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Afiliació de treballadors

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Concepte

És un acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix la condició d'inclosa al Sistema de Seguretat Social de la persona física que per primera vegada realitza una activitat determinant de la seua inclusió en l'àmbit d'aplicació del mateix.

Afiliació i Número de la Seguretat Social

Tota persona que haja d'iniciar una activitat laboral determinant de la seua inclusió en un règim del Sistema de la Seguretat Social haurà de sol·licitar un número d'afiliació.

L'afiliació presenta les característiques següents:

És obligatòria per a les persones incloses en el Sistema a afectes de drets i obligacions en la seua modalitat contributiva.

És única i general per a tots els Règims del Sistema.

S'estén a tota la vida de les persones compreses en el Sistema.

És exclusiva.

La sol·licitud d'Afiliació es formula en el model TA.1 "Sol·licitud d'Afiliació/Número de Seguretat Social". Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital, pot enviar la sol·licitud directament accedint al servici Assignació de número de la Seguretat Social de la Seu Electrònica.

La Tresoreria General de la Seguretat Social assignarà un Número de Seguretat Social a cada ciutadà per a identificar-lo en les seues relacions amb esta. Així mateix, s'assignarà als beneficiaris de pensions o altres prestacions del Sistema.

El Número de la Seguretat Social presenta les característiques següents:

És obligatori per a tot ciutadà amb caràcter previ a la sol·licitud d'afiliació i alta en algun règim de Seguretat Social.

És obligatori quan es tracte de beneficiaris de pensions o altres prestacions del Sistema.

Es farà constar en una Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què hi figuraran el seu nom, cognoms i el DNI.

Per als afiliats coincidix amb el seu número d'afiliació.


La sol·licitud de Número de la Seguretat Social es formula en el model TA.1 "Sol·licitud d'Afiliació/Número de la Seguretat Social".

Formes de portar-la a terme

L'afiliació a la Seguretat Social podrà realitzar-se de la manera següent:

A instància de l'empresari

Els empresaris estan obligats a sol·licitar l'afiliació al Sistema de la Seguretat Social de qui, sense estar afiliats, ingresse al seu servici.

A instància del treballador

Els treballadors per compte propi o assimilats que inicien la seua activitat com a tal i no es troben ja afiliats, estaran obligats a sol·licitar l'afiliació.

De la mateixa manera els treballadors per compte d'altre o assimilats l'empresari dels quals no complisca amb l'obligació que s'imposa en l'apartat anterior, podran sol·licitar l'afiliació al Sistema.

D'ofici

L'afiliació es podrà realitzar d'ofici per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions de la mateixa quan, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades existents en les entitats gestores o per qualsevol altre procediment, es comprove l'incompliment de l'obligació de sol·licitar l'afiliació per part dels treballadors o empresaris a qui pertoque aquesta obligació.

Lloc i termini per sol·licitar l'afiliació

La sol·licitud d'afiliació (model TA.1 ) es dirigirà a la Direcció Provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social o Administració de la mateixa província on estiga domiciliada l'empresa on presta servicis el treballador per compte d'altri o assimilat o en la qual es localitze l'establiment del treballador autònom.

 Les sol·licituds d'afiliació s'han de formular amb caràcter previ a l'inici de la prestació de servicis del treballador per compte d'altri.

 
Complementary Content
${loading}