Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Afiliación de traballadores

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Concepto

É un acto administrativo mediante o cal a Tesourería Xeral da Seguridade Social recoñece a condición de incluída no Sistema de Seguridade Social á persoa física que por primeira vez realiza unha actividade determinante da súa inclusión no ámbito de aplicación do mesmo.

Afiliación e Número da Seguridade Social

Toda persoa que vaia iniciar unha actividade laboral determinante da súa inclusión nun réxime do Sistema da Seguridade Social deberá solicitar un número de afiliación.

A afiliación presenta as seguintes características:

É obrigatoria para as persoas incluídas no Sistema a efectos de dereitos e obrigacións na súa modalidade contributiva.

É única e xeral para tódolos Réximes do Sistema.

Esténdese a toda a vida das persoas comprendidas no Sistema.

É exclusiva.

A solicitude de Afiliación formúlase no modelo TA.1 "Solicitude de Afiliación/Número de Seguridade Social". Se dispón dun certificado dixitalpode tramitar a solicitude directamente accedendo ao servizo Asignación de número de Seguridade Social da Sede Electrónica.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social asignará un Número de Seguridade Social a cada cidadán para a identificación do mesmo nas súas relacións coa mesma. Así mesmo, asignarase aos beneficiarios de pensións ou outras prestacións do Sistema.

O Número da Seguridade Social presenta as seguintes características:

É obrigatorio para todo cidadán con carácter previo á solicitude de afiliación e alta nalgún réxime de Seguridade Social.

É obrigatorio cando se trate de beneficiarios de pensións ou outras prestacións do Sistema.

Farase constar en Resolución da Tesourería Xeral da Seguridade Social na que figurarán o seu nome, apelidos e o DNI.

Para os afiliados coincide co seu propio número de afiliación.


A solicitude de Número de Seguridade Social formúlase no modelo TA.1 "Solicitude de Afiliación/Número de Seguridade Social".

Formas de practicala

A afiliación á Seguridade Social poderá realizarse da seguinte forma:

A instancia do empresario

Os empresarios están obrigados a solicitar a afiliación ao Sistema da Seguridade Social de quen non estando afiliado ingrese ao seu servizo.

A instancia do traballador

Os traballadores por conta propia ou asimilados que inicien a súa actividade como tales e non estean xa afiliados, estarán obrigados a solicitar a afiliación.

De igual forma os traballadores por conta allea ou asimilados que estean cun empresario que non cumpra coa obriga que se impón no apartado anterior, poderán solicitar a súa afiliación ao Sistema.

De oficio

A afiliación poderá efectuarse de oficio polas Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións da mesma cando como consecuencia da actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social, dos datos existentes nas entidades xestoras ou por calquera outro procedemento, se comprobe o incumprimento da obriga de solicitar a afiliación por parte dos traballadores ou empresarios aos que incumba esta obriga.

Lugar e prazo para solicitar a afiliación

A solicitude de afiliación (modelo TA.1 ) dirixirase á Dirección Provincial da Tesourería da Seguridade Social ou Administración da mesma provincia en que estea domiciliada a empresa na que presta servizos o traballador por conta allea ou asimilado ou na que radique o establecemento do traballador autónomo.

 As solicitudes de afiliación deben formularse con carácter previo ao inicio da prestación de servizos do traballador por conta allea.

 
Complementary Content
${loading}