Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Conveni especial dels treballadors de temporada en períodes d'inactivitat i per als compresos en els sistemes especials de fruites i hortalisses i conserves vegetals del Règim General de la Seguretat Social.

Procedimiento

[D] 
Procediment del Conveni especial dels treballadors de temporada en període d'inactivitat i per als compresos en els sistemes especials de fruites i hortalisses i conserves vegetals de règim general de la Seguretat Social.

Informació general


Objecte:

L'objecte d'este Conveni Especial és la cobertura de la Incapacitat Permanent, la Mort i la Supervivència derivades de contingències comunes, Jubilació, Servicis Socials i Assistència Sanitària

Beneficiaris:
 • Els treballadors per compte d'altri inclosos en algun dels Règims del Sistema per l'exercici de treballs de temporada duts a terme en una activitat que tinga este caràcter, pel període que hi haja entre dos temporades consecutives.
 • Els treballadors de temporada que presten servicis en empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, inclosos en els Sistemes Especials de Fruites i Hortalisses i de Conserves Vegetals del Règim General de la Seguretat Social, que hi causen baixa.

Més informació sobre beneficiaris

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:
 • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas. 
 • Certificat de l'empresa acreditatiu de la data de cessació en el treball.
 • I el certificat exigit als treballadors  procedents de desocupació contributiva.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital,  pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en el Conveni Especial, situat en el Registre Electrònic de Sol·licituds.

Terminis:
 • En el mes natural següent a la cessació del treball de temporada.
 • A l'exhauriment de la prestació econòmica contributiva per desocupació.
 • En el transcurs del període de seixanta dies de subsidi de desocupació dels treballadors fixos discontinus amb dret a cotització per la contingència de jubilació.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Produirà efectes des del dia natural següent a aquell en què haja produït efectes la baixa en el Règim de procedència o s'hagen extingit les prestacions esmentades.

Més informació sobre efectes

Requisits:
 • Presentar la sol·licitud en els terminis indicats.
 • Acreditar cotitzacions com a treballador de temporada, almenys durant tres anys o tres campanyes completes dins dels set anys immediatament anteriors a la data de la cessació en el treball o l'exhauriment de les prestacions indicades a l'apartat relatiu a la sol·licitud.

Més informació sobre requeriments

Extinció:

Causes d'extinció:

 • Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Per defunció de l'interessat.
 • Per no-abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
 • Per quedar l'interessat comprés en el camp d'aplicació d'algun Règim que tinga establit còmput recíproc de cotitzacions amb el Règim General de la Seguretat Social.
 • Per decisió de l'interessat degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social
Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}