Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Conveni especial dels treballadors de temporada en períodes d'inactivitat i per als compresos en els sistemes especials de fruites i hortalisses i conserves vegetals del Règim General de la Seguretat Social.

Procedimiento

[D] 
Procediment del Conveni especial dels treballadors de temporada en període d'inactivitat i per als compresos en els sistemes especials de fruites i hortalisses i conserves vegetals de règim general de la Seguretat Social.

Informació general


Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni Especial és la cobertura de la Incapacitat Permanent i la Mort i Supervivència derivades de contingències comunes, la Jubilació, els Serveis Socials i l'Assistència Sanitària.

Beneficiaris:
 • Els treballadors per compte d'altri inclosos en algun dels Règims del Sistema per l'exercici de les feines de temporada dutes a terme en una activitat que tingui aquest caràcter, pel període que transcorri entre dues temporades consecutives.
 • Els treballadors de temporada que prestin serveis en empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i verdures i de fabricació de conserves vegetals, inclosos en els Sistemes Especials de Fruites i Verdures i de Conserves Vegetals del Règim General de la Seguretat Social, que causin baixa en aquest.

Més informació sobre beneficiaris

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:
 • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons s'escaigui. 
 • Certificat de l'empresa acreditatiu de la data de cessament en el treball
 • I el Certificat exigit als treballadors  procedents d'una desocupació contributiva.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital,  pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en el Conveni Especial, situat en el Registre Electrònic de Sol·licituds.

Terminis:
 • El mes natural següent al cessament del treball de temporada.
 • En exhaurir-se la prestació econòmica contributiva per desocupació.
 • En el transcurs del període de 60 dies de subsidi de desocupació dels treballadors fixos discontinus amb dret a cotització per la contingència de jubilació.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Té efecte des del dia natural següent al dia en què hagi entrat en vigor la baixa al Règim de procedència o s'hagin extingit les prestacions esmentades.

Més informació sobre efectes

Requisits:
 • Presentar la sol·licitud en els terminis indicats.
 • Acreditar cotitzacions com a treballador de temporada, almenys durant tres anys o tres campanyes completes en el període dels set anys immediatament anteriors a la data del cessament en el treball o exhauriment de les prestacions indicades a l'apartat relatiu a la sol·licitud.

Més informació sobre requisits

Extinció:

Causes d'extinció:

 • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
 • Per defunció de l'interessat.
 • No abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
 • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social que té establert el còmput recíproc de cotitzacions amb el Règim General de la Seguretat Social.
 • Per decisió de l'interessat, degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}