Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Nou sistema de cotització per a autònoms en 2023

Amb l'entrada en vigor l'1 de gener de 2023 del Real Decret-llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022, s'estableix un nou sistema de cotització per als treballador per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.

A continuació, es mostren els aspectes principal d'este nou sistema de cotització.

Comunicació d'activitats

Aquelles persones que inicien la seua activitat per compte propi i tramiten la seua alta, a partir del dia 1 de gener de 2023, hauran de comunicar totes les activitats que realitzen com a autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les persones que ja figuraren d’alta el dia 1 de gener de 2023 i desenvolupen més d’una activitat per compte propi també hauran de comunicar totes les seues activitats a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tant l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, com la comunicació d'estes activitats, es podran realitzar a través d'Importass, , Portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

Totes les persones que treballen per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts en l'exercici de totes les seues activitats econòmiques, empresarials o professionals. No cotitzaran per rendiments les persones que formen part d'una institució religiosa pertanyent a l'Església Catòlica.

Per determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l'any natural, en l'exercici de les seues diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzen de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb o sense personalitat jurídica, sempre que no hagen de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a estos. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el previst a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyen. Per a més informació, consulta Com calcule els meus rendiments?.

De l'import resultant es deduirà un 7 per cent en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reunisca les següents característiques, on el percentatge serà del 3 per cent:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals siga major o igual al 25 per cent.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 per cent.

Per a l'aplicació del percentatge indicat del 3 per cent, bastarà amb haver figurat noranta dies en alta en este règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits assenyalats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d'estos rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat establirà una taula general i una reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d'imports de rendiments nets mensuals als quals s'assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual. En la taula següent es poden consultar estos nous trams de rendiments i les seues corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula reduïda
Trams de rendiments nets 2023
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2024
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2025
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
1 <= 670 € 751,63  849,66 735,29  816,98 653,59  718,94
2 > 670 y <= 900 € 849,67  900 816,99 900 718,95  900
3 > 900 y <1.166,70 € 898,69  1.166,70 872,55  1.166,70 849,67  1.166,70

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula general
Trams de rendiments nets 2023
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2024
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2025
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
1 >= 1.166,7 y <= 1.300 € 950,98  1.300 950,98  1.300 950,98  1.300
2 > 1.300 y <= 1.500 € 960,78  1.500 960,78  1.500 960,78  1.500
3 > 1.500 y <= 1.700 € 960,78  1.700 960,78  1.700 960,78  1.700
4 > 1.700 y <= 1.850 € 1.013,07  1.850 1.045,75  1.850 1.143,79  1.850
5 > 1.850 y <= 2.030 € 1.029,41  2.030 1.062,09  2.030 1.209,15  2.030
6 > 2.030 y <= 2.330 € 1.045,75  2.330 1.078,43  2.330 1.274,51  2.330
7 > 2.330 y <= 2.760 € 1.078,43  2.760 1.111,11  2.760 1.356,21  2.760
8 > 2.760 y <= 3.190 € 1.143,79  3.190 1.176,47  3.190 1.437,91  3.190
9 > 3.190 y <= 3.620 € 1.209,15  3.620 1.241,83  3.620 1.519,61  3.620
10 > 3.620 y <= 4.050 € 1.274,51  4.050 1.307,19  4.050 1.601,31  4.050
11 > 4.050 y <= 6.000 € 1.372,55  4.495,50 1.454,25  4.720,50 1.732,03  4.139,40
12 > 6.000 € 1.633,99  4.495,50 1.732,03  4.720,50 1.928,10  4.139,40

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms podran declarar els seus rendiments previstos a través dels servicis que es trobaran disponibles a Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a servicis i tràmits en línia.

Per als autònoms que es donen d'alta a partir d'esta data, se sol·licitarà eixa informació en el procés d'alta que es realitze a través d'Importass.

En el cas que l’autònom ja estiguera donat d’alta, pot modificar la seua base de cotització per a ajustar-la a la previsió sobre la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals a través del servici Base de cotització i rendiments.

Els treballadors per compte propi que a 31/12/2022 vingueren cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria en raó dels seus rendiments estimats, podran mantindre en 2023 esta base de cotització, encara que els seus rendiments determinen l'aplicació d'una base de cotització inferior.

A Importass es troba disponible un simulador per fer el càlcul de la quota en funció dels rendiments previstos.

Possibilitat de canviar la base de cotització si varien els rendiments

Si durant l'any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als mateixos amb un màxim de sis canvis a l'any. Esta modificació serà efectiva en les dates següents:
  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Regularització de la cotització per la Seguretat Social

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedisca a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l'any natural, l'Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l'any resultara inferior a l'associada als rendiments comunicats per l'Administració tributària corresponent, es notificarà al treballador l'import de la diferència. Este import haurà de ser abonat abans de l'últim dia del mes següent a aquell en què s'haja rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fora superior a la corresponent base màxima del tram en el qual estiguen compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d'abril de l'exercici següent a aquell en el qual l'Administració Tributària haja comunicat els rendiments computables.

Tarifa plana per a nous autònoms

Durant el període 2023-2025, les persones que causen alta inicial en el Règim d'autònoms podran sol·licitar l'aplicació d'una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d'activitat. La sol·licitud es realitzarà en el moment de tramitar l'alta.

Podran beneficiar-se d'estes condicions les persones autònomes que no hagen estat donades d'alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d'efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d'haver gaudit prèviament d'esta deducció.

Transcorregut eixos dotze primers mesos, podrà també aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos, a aquells treballadors per compte propi que prevegen que els seus rendiments econòmics nets anuals, vagen a ser inferiors al salari mínim interprofessional anual que corresponga a eixe període i així ho sol·liciten en el servei que s'habilitarà en Importass.

A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar l'aplicació, en el moment de l'alta, d'una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat este període, si el seu rendiment net previst fora igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, podran sol·licitar, a través del servei que s'habilitarà en Importass, l'aplicació d'esta quota reduïda durant els següents 36 mesos, per import de 160 euros.

Totes les sol·licituds d'ampliació hauran d'acompanyar-se d'una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtindre seran inferiors al salari mínim professional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes en els paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que s'incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudisquen d'estos beneficis podran renunciar en qualsevol moment expressament a la seua aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Esta sol·licitud també es podrà realitzar a través del servei que s'habilitarà en Importass.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 foren beneficiaris de l'antiga tarifa plana, continuaran gaudint d'esta, fins que s'esgote el període màxim establit, en les mateixes condicions.

Novetats en els beneficis aplicables a la cotització per a autònoms en 2023

  • Bonificació en la cotització per a autònoms per cura de menor afectat per una malaltia greu

Les persones autònomes beneficiàries de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu tindran dret, durant el període en el qual perceben esta prestació, a una bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d'aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què s'inicie esta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Si el treballador porta menys de dotze mesos donat d'alta continuada en el Règim d'autònoms, per al càlcul de la base mitjana de cotització es tindrà en compte l'última data d'alta, el resultat de la qual s'obté dividint la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies en què ha estat donat d'alta de manera continuada, i la quantia obtinguda es multiplica per trenta.

  • Bonificació a treballadores autònomes per reincorporació a la seua activitat

Les treballadores autònomes que cessen la seua activitat per naixement de fill/a, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i vulguen tornar a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació, durant els 24 mesos immediatament següents a la data de la seua reincorporació al treball, del 80 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d'aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què van cessar la seua activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Més informació: Guia de treball autònom, fullet informatiu i simulador de quotes 2023

Per obtindre més informació sobre el nou sistema de cotització el 2023, consulta la Guia pràctica de treball autònom.

Pot accedir a este simulador per calcular la quota corresponent a l’any 2023 partint dels rendiments nets previstos. Es tracta d'un simulador disponible en l'àrea pública, en el qual es podrà simular la quota que correspon abonar amb els rendiments nets que la persona autònoma estime obtindre al llarg de l'any.

En este fullet informatiu es recullen breument les principals claus del nou sistema de cotització per a autònoms.

Complementary Content
${loading}