Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Nou sistema de cotització per a autònoms el 2023

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 del Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol de 2022, s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

A continuació, es mostren els aspectes principals d’aquest nou sistema de cotització.

Comunicació d’activitats

Aquelles persones que iniciïn la seva activitat per compte propi i tramitin la seva alta, a partir del dia 1 de gener de 2023, hauran de comunicar totes les activitats que realitzin com a autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les persones que ja figuressin d’alta el dia 1 de gener de 2023 i desenvolupin més d’una activitat per compte propi també hauran de comunicar totes les seves activitats a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tant l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, com la comunicació d’aquestes activitats es podran fer a través d’Importass, Portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

Totes les persones que treballin per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts a l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. No cotitzaran per rendiments les persones que formin part d’una institució religiosa pertanyent a l’Església Catòlica.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts en l’any natural, a l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte aliè o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el previst a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin. Per a més informació, consulta Com calculo els meus rendiments?.

De l’import resultant es deduirà un 7 per cent en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les característiques següents, on el percentatge serà del 3 per cent:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació del qual sigui més gran o igual al 25 per cent.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 per cent.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3 per cent, n’hi ha prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats abans.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat establirà una taula general i una de reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals a què s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual. A la taula següent es poden consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als propers tres anys:

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula reduïda
Trams de rendiments nets 2023
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2024
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2025
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
1 <= 670 € 751,63  849,66 735,29  816,98 653,59  718,94
2 > 670 i <= 900 € 849,67  900 816,99 900 718,95  900
3 > 900 i <1.166,70 € 898,69  1.166,70 872,55  1.166,70 849,67  1.166,70

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula general
Trams de rendiments nets 2023
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2024
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
2025
Trams base de cotització
Base mínimaBase màxima
Euros/mes
1 >= 1.166,7 i <= 1.300 € 950,98  1.300 950,98  1.300 950,98  1.300
2 > 1.300 i <= 1.500 € 960,78  1.500 960,78  1.500 960,78  1.500
3 > 1.500 i <= 1.700 € 960,78  1.700 960,78  1.700 960,78  1.700
4 > 1.700 i <= 1.850 € 1.013,07  1.850 1.045,75  1.850 1.143,79  1.850
5 > 1.850 i <= 2.030 € 1.029,41  2.030 1.062,09  2.030 1.209,15  2.030
6 > 2.030 i <= 2.330 € 1.045,75  2.330 1.078,43  2.330 1.274,51  2.330
7 > 2.330 i <= 2.760 € 1.078,43  2.760 1.111,11  2.760 1.356,21  2.760
8 > 2.760 i <= 3.190 € 1.143,79  3.190 1.176,47  3.190 1.437,91  3.190
9 > 3.190 i <= 3.620 € 1.209,15  3.620 1.241,83  3.620 1.519,61  3.620
10 > 3.620 i <= 4.050 € 1.274,51  4.050 1.307,19  4.050 1.601,31  4.050
11 > 4.050 i <= 6.000 € 1.372,55  4.495,50 1.454,25  4.720,50 1.732,03  4.139,40
12 > 6.000 € 1.633,99  4.495,50 1.732,03  4.720,50 1.928,10  4.139,40

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms podran declarar els seus rendiments previstos a través dels serveis que es trobaran disponibles a Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a serveis i tràmits en línia.

Per als autònoms que es donin d’alta a partir d’aquesta data, se sol·licitarà aquesta informació en el procés d’alta que es realitzi a través d’Importass.

En el cas que l’autònom ja estigués donat d’alta, pot modificar la seva base de cotització per ajustar-la a la previsió sobre la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals a través del servei Base de cotització i rendiments.

Els treballadors per compte propi que a 31/12/2022 estiguin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria a raó dels seus rendiments estimats, podran mantenir el 2023 l’esmentada base de cotització, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

A Importass es troba disponible un simulador per fer el càlcul de la quota en funció dels rendiments previstos.

Possibilitat de canviar la base de cotització si varien els rendiments

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada a aquests amb un màxim de sis canvis l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les dates següents:
  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Regularització de la cotització per la Seguretat Social

Les bases mensuals triades cada any tindran un caràcter provisional fins que es faci la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resulta inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, al contrari, la cotització és superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual hi hagi compresos els rendiments, la Tresoreria en reintegrarà la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Tarifa plana per a nous autònoms

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial en el Règim d’autònoms poden sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es realitzarà en el moment de tramitar l’alta.

Poden beneficiar-se d’aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d’alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d’efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d’haver gaudit prèviament d’aquesta deducció.

Transcorregut aquells dotze primers mesos, també pot aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos a aquells treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals hagin de ser inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquell període i així ho sol·licitin en el servei que s’habilitarà a Importass.

A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme poden sol·licitar l’aplicació, en el moment de l’alta, d’una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst és igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, poden sol·licitar, a través del servei que s’habilitarà a Importass, l’aplicació d’aquesta quota reduïda durant els següents 36 mesos, per import de 160 euros.

Totes les sol·licituds d’ampliació s’han d’acompanyar d’una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim professional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes en els paràgrafs anteriors no resulten aplicables als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si s’escau, per adopció, que s’incorporin al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudeixin d’aquests beneficis poden renunciar en qualsevol moment expressament a la seva aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Aquesta sol·licitud també es pot fer a través del servei que s’habilitarà a Importass.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 siguin beneficiaris de l’antiga tarifa plana, continuaran gaudint-ne, fins que s’esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.

Novetats en els beneficis aplicables a la cotització per a autònoms el 2023

  • Bonificació en la cotització per a autònoms per cura de menor afectat per una malaltia greu

Les persones autònomes beneficiàries de la prestació per a la cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu tindran dret, durant el període en què percebin aquesta prestació, a una bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciï aquesta bonificació el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Si el treballador porta menys de dotze mesos donat d’alta continuada en el Règim d’autònoms, per al càlcul de la base mitjana de cotització es tindrà en compte l’última data d’alta, el resultat de la qual s’obté dividint la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies en els quals ha estat donat d’alta de manera continuada, i la quantia obtinguda es multiplica per trenta.

  • Bonificació a treballadores autònomes per reincorporació a la seva activitat

Les treballadores autònomes que cessin la seva activitat per naixement de fill/a, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela i vulguin tornar a fer una activitat per compte propi dins dels dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació, durant els 24 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, del 80 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què hagin cessat la seva activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Més informació: Guia de treball autònom, fullet informatiu i simulador de quotes 2023

Per obtenir més informació sobre el nou sistema de cotització el 2023, consulteu la Guia pràctica de treball autònom.

Podeu accedir a aquest simulador per calcular la quota corresponent a l’any 2023 partint dels rendiments nets previstos. Es tracta d’un simulador disponible en l’àrea pública, en el qual es pot simular la quota que correspon abonar amb els rendiments nets que la persona autònoma estimi obtenir al llarg de l’any.

En aquest fullet informatiu es recullen breument les principals claus del nou sistema de cotització per a autònoms.

Complementary Content
${loading}