Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Glossari

Els menors de 18 anys, o majors amb una discapacitat igual o superior al 65%, i que hagen sigut abandonats pels seus pares, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar, poden ser beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.

S'entén per accident laboral qualsevol lesió que patisca el treballador amb ocasió o com a conseqüència del treball que execute per compte d'altri. Al treball per compte propi dels Règims Especials de treballadors autònoms  i de treballadors del Mar, s'entén per accident de treball l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seua inclusió en el camp d'aplicació del règim especial. La llei establix, a més, diverses consideracions i presumpcions per tal de determinar el concepte d'accident laboral.

Lesió o alteració de la salut derivada d'un accident sempre que no siga conseqüència del treball realitzat. Li correspon l'acció protectora de la mateixa manera que en el cas de malaltia comuna, sense exigència de període previ de cotització, excepte per a accedir a pensions d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o de mort i supervivència, des de situacions de no-alta.

Possibilitat d'exercici d'un dret subjectiu públic, anterior al procés, a una tutela jurisdiccional específica, i amb relació a un interés jurídic concret, que concedixen les lleis per a demanar la intervenció dels òrgans competents del Poder Judicial.

Per al Dret comunitari, mesures dirigides a un grup determinat, amb les quals es pretén suprimir i prevenir una discriminació o compensar els desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents (denominades, de vegades, "discriminació positiva").

(La Sentència del Tribunal Constitucional 28/1992, intenta delimitar les accions positives de les mesures protectores, amb l'afirmació que "la prohibició de la discriminació per raó de sexe admet l'existència de mesures singulars a favor de la dona, que tracten de corregir una situació desigual de partida, com són les mesures d'acció positiva o similars, però, alhora, exigix l'eliminació, en principi, de les normes protectores del treball femení, i que poden suposar un obstacle per a l'accés real de la dona a l'ocupació en igualtat de condicions de treball amb els valors". D'aquesta manera, es dona entrada a una concepció de la igualtat que permet tractaments raonablement desiguals per a aconseguir la igualtat efectiva, i es considera que la formal ja s'ha aconseguit).

Comprén el conjunt de prestacions, en diner o en espècie, que el Sistema de la Seguretat Social establix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat provinents o derivats de les contingències o situacions sofrides pels subjectes protegits i determinades a la Llei.

Institució que té com a finalitat la protecció necessària per a la guarda dels menors en situació de desemparament, o per sol·licitud de pares i tutors, en circumstàncies greus. És una de les situacions protegides, mitjançant els subsidis per maternitat i paternitat, durant els períodes de descans dels quals gaudisquen els treballadors amb motiu de l'acolliment i s'abona l'equivalent al 100% de la base reguladora. Es protegix tant la guarda amb finalitats d'adopció com l'acolliment familiar i permanent i, en alguns casos, el temporal, sempre que, en este últim cas, la seua durada no siga inferior a un any i encara que eixos acolliments siguen provisionals.

Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia la tramitació d'expedients liquidatoris per deutes a la Seguretat Social en els supòsits en què legalment són procedents. Les Actes de liquidació tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.

Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia el procediment sancionador en el qual es constaten els fets i fonaments de dret en què es basa la sanció, l'import de la qual també s'indica, derivada de l'incompliment de normes laborals o de seguretat social. Les Actes d'Infracció tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.

Resolució dels Jutges o Tribunals que decidix l'admissió o la inadmissió dels recursos contra providències, qüestions incidentals, pressupostos processals, nul·litat del procediment o quan les lleis processals ho establisquen. Serà sempre fundat i contindrà, en paràgrafs separats i numerats, els fets i fonaments de dret i la part dispositiva, i haura de firmar-lo el Jutge o el Magistrat o Magistrats que el dicten.

Acte jurídic pel qual es concedix la pàtria potestat sobre un menor, creant vincles jurídics de parentiu anàlegs a la filiació.

Acte administratiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual es realitza la incorporació al Sistema de la Seguretat Social d'un subjecte protegit, el que el convertix en titular de drets i obligacions amb el mateix. En general, el sol·licita l'empleador per als treballadors per compte d'altri i per el treballador si és treballador per compte propi. Dona lloc a l'assignació del Número d'Afiliació, de caràcter vitalici i únic per a tot el Sistema.

Fins que la persona incapacitada permanent no complisca els 65 anys, (excepte quan la causa de la incapacitat provinga de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions, poden promoure la revisió per agreujament de l'estat incapacitant, de conformitat amb el procediment establit.

És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a preu fet que per a l'any 2012 ascendeix a 45,10 euros, actualitzant-se a partir d'este any d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC), per fer front a les despeses de sepeli a qui els haja suportat. Es presumix, excepte que es demostre el contrari, que aquestes despeses s'han satisfet en este orde: per el cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, fills i parents del difunt que convivien amb ell habitualment.

Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de la incorporació d'un treballador a una activitat que el convertix en un subjecte protegit del Sistema  de Seguretat Social.

Els treballadors per compte d'altri i assimilats, inclosos en el camp d'aplicació dels règims del Sistema de la Seguretat Social, es consideraran de ple dret en situació d'alta en els mateixos, a efectes d'accidents de treball i malalties professionals i desocupació, encara que l'empresari haja incomplits les seues obligacions. Igualment s'aplica a l'efecte exclusiu de l'assistència sanitària per malaltia comuna, maternitat, risc durant l'embaràs i accident no laboral. Aquesta classe d'alta també es denomina "alta presumpta".

Alta que es produïx quan la TGSS s'assabenta de l'existència d'una persona que, tot i haver de figurar en alta en el sistema pel fet de complir els requisits, no ho està.

La que té lloc en casos de vaga, locaut i altres situacions que es puguen determinar i té els efectes que fixa la norma que establix eixa classe d'alta.

És la que establix la primera relació del treballador amb el Sistema de la Seguretat Social.

Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic d'alta, en les situacions d'incapacitat temporal, després del reconeixement del treballador, que establix la plena aptitud per al treball o l'alta amb proposta d'invalidesa. El part mèdic d'alta l'expedix el facultatiu del Servici Públic de Salut de l'INSS o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas de contingències professionals). Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'incapacitat temporal, tant l'INSS com l'ISM podran emetre una alta mèdica amb caràcter general. Una vegada exhaurit el termini màxim de durada de la incapacitat temporal (365 dies), l'INSS i l'ISM són els únics competents per a emetre l'alta mèdica, reconéixer la situació de pròrroga amb un límit de 180 dies més o determinar la iniciació d'un expedient d'Incapacitat Permanent.

És la que es produïx cada vegada que el treballador reprén la seua activitat laboral en una ocupació que l'obliga a la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.

Resolució administrativa de caràcter discrecional instada per un subjecte responsable per la qual la Tresoreria General de la Seguretat Social pot concedir l'aplaçament o fraccionament en el pagament de qualsevol classe de deutes amb les Entitats Gestores o Servicis Comuns de la Seguretat Social, llevat les de quotes d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, en tot cas, i les aportades pels treballadors quan el subjecte responsable de l'ingrés siga l'empresari.

És aplaçament ordinari el que es sol·licita dins dels vint primers dies naturals del termini reglamentari i el subjecte responsable no pot realitzar l'ingrés en eixe termini. És extraordinari en qualsevol altra circumstància.

Recursos econòmics aportats per l'Estat previstos en la llei i inclosos en els pressupostos generals de cada exercici per a finançar els gastos que legalment s'haja establit així.

Les que cada Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social efectua per al manteniment dels Servicis Comuns i Socials de la Seguretat Social i que la Tresoreria General de la Seguretat Social deduïx en transferir a cada Mútua la recaptació de les quotes mensuals que li corresponen. Es determina mitjançant l'aplicació a estes quotes d'un coeficient que fixa el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb caràcter anual.
Les empreses col·laboradores ingressen estes aportacions juntament amb les quotes.

 

 Es garantirà l'assistència sanitària a càrrec de fons públics a través del Sistema Nacional de Salut a les persones que tinguin la condició d'assegurat o beneficiari. Es consideren assegurats les persones que es troben en algun dels casos:

- Ser treballadors per compte propi o d'altre, afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta

- Ostentar la condició de pensionistes del sistema de la Seguretat Social

- Ser perceptors de prestacions periòdiques, inclosa la prestació i el subsidi de desocupació

- Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació i trobar-se en situació de  desocupació, i no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol.

 

 Encara que no es complisca cap d'estos supòsits, les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que residisquen a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol, podran tindre la condició d'assegurat sempre que acrediten que no tinguen ingressos superiors a 100.000 € en còmput anual.

 

 D'altra banda, tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat, sempre que residisquen a Espanya, el cònjuge o persona amb la mateixa relació d'afectivitat, que haurà d'acreditar la inscripció oficial corresponent, l'ex cònjuge a càrrec de l'assegurat, així com els descendents i persones assimilades a càrrec d'este que siguen menors de 26 anys o que tinguen una discapacitat en grau igual o superior al 65%.

 

 A més, els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya rebran assistència sanitària a les següents modalitats:

a) D'urgència per malaltia greu o accident, siga quina siga la causa, fins a la situació d'alta mèdica.

b) D'assistència a l'embaràs, part i postpart.

 

 En tot cas, els estrangers menors de divuit anys rebran assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols.

Creada per Llei en 1953 i prevista a la Llei General de la Seguretat Social com a Règim Especial per als estudiants, la qual, no obstant, no ha arribat a desenrotllar-se del tot. Arriba als matriculats en centres oficials des de l'ensenyança secundària fins a l'universitaria i, com a màxim, fins als 28 anys. L'exigua quota s'abona juntament amb la matrícula i comprén prestacions sanitàries i econòmiques d'escassa quantia.

L'any 1939, el Retir Obrer es va transformar en subsidi de vellesa, huit anys després (1947), este subsidi es convertix en Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i, finalment, el 1955 s'afegix la protecció de la viudetat. Manté pervivència actualment, en virtut de norma transitòria, per a aquells que l'1 de gener de 1967, qualsevol que fora la seua edat en esta data, hagueren tingut cobert el període de cotització exigit per la Assegurança esmentada o que, si de cas hi manca, hagueren figurat afiliats a l'extingit Règim de Retir Obrer Obligatori, conservant el dret a causar les prestacions del primer de les Assegurances esmentades, d'acord amb les condicions exigides per la legislació d'este, i sempre que els interessats no tinguen dret a cap pensió a càrrec dels Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social; entre estes pensions s'inclouen les corresponents a les entitats substitutòries integrades en el Sistema esmentat.

Prestació familiar, de modalitat no contributiva, de caràcter econòmic, que es reconeix en determinades condicions per cada fill menor de 18 anys o major d'edat afectat per una discapacitat, en un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la seua filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

Resolució inclosa a l'Orde de 25-6-63 per la qual es van assimilar les categories professionals existents en aquella data a les diferents Reglamentacions de Treball als Grups de Cotització establits al Decret 56/1963, de 17 de gener (BOE  |Nº.  17). Quan per conveni col·lectiu o per norma es crea una categoria professional, es sol·licita i s'obté d'esta Tresoreria General l'assimilació adequada.

Dret de participar gratuïtament als pleits laborals i de Seguretat Social per part dels treballadors, beneficiaris, Entitats Gestores i altres persones, en els termes reconeguts per les lleis.

Servici prestat per un assistent personal que realitza o col·labora en tasques de la vida quotidiana d'una persona en situació de dependència, per a fomentar-ne l'autonomia personal.

Assistència Sanitària prestada per entitats públiques o privades en virtut de concert amb els Organismes de l'Administració de Seguretat Social i aprovats pels Departaments Ministerials competents.

 

Prestació econòmica per als progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors amb caràcter permanent, en aquells casos en què ambdós treballen, per a la cura d'un menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada. Exigix una reducció de jornada d'almenys un 50% per a dedicar-se a la cura directa, contínua i permanent del menor. La prestació consisteix en el 100 per 100 de la base reguladora de la incapacitat temporal derivada de contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.

Atenció prestada a persones en situació de dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no vinculades a un servici d'atenció professionalitzada.

Els prestats per una institució pública o entitat, amb i sense ànim de lucre, o professional entre les finalitats del qual es trobe la prestació de servicis a persones en situació de dependència, ja siguen en la seua llar o en un centre.

Obligació de l'Administració de permetre a l'interessat que puga efectuar al·legacions en la seua defensa.Una vegada s'ha instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posa l'expedient en coneixement de la persona interessada perquè puga efectuar les al·legacions i presentar els documents i justificants que considere pertinents, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En alguns casos, el dret de rebre determinades informacions o dades contingudes a l'expedient no es pot exercir. Es dóna per realitzat el tràmit si, abans del venciment del termini, la persona interessada manifesta la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions i, igualment, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren al procediment ni es tinguen en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per la persona interessada.

Treballador per compte propi, major de 18 anys, que realitza de manera habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, en territori nacional, sense subjecció a contracte de treball i encara que utilitze el servici remunerat d'altres persones, siga o no titular de l'empresa, activitat que li obliga a la inclusió en el Sistema de Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Treballadors que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per percebre'n, al menys, el 75% dels seus ingressos per rendiment de treball i d'activitats econòmiques o professionals.

Designa qualsevol persona o òrgan a qui la llei li atribuïx competència en una matèria determinada, per a cada Estat membre, el ministre, els ministres o qualsevol altra autoritat corresponent de la qual depenguen els règims de Seguretat Social, per al conjunt del territori de l'Estat que es tracte.

Comunicació obligatòria que ha de fer l'empresari quan un treballador cessa a l'empresa o el treballador per compte propi quan aquest treballador cessa la seua activitat professional.

Declaració mèdica, mitjançant el part mèdic de baixa, expedit pel facultatiu del Servici Públic de Salut o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que determina la baixa en la faena i, si escau, el dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal. És l'acte que origina la iniciació d'actuacions conduents a la declaració o denegació del dret al subsidi.

Quadre que arreplega tant les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accident laboral o malaltia professional que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, comporten una disminució o alteració de la integritat física del treballador, com les indemnitzacions a un tant alçat que corresponen a cadascuna d'elles.

Quadre de valoracions de factors físics, psíquics o sensorials per a determinar els graus de  discapacitat o malaltia crònica, a efectes de la pensió d'invalidesa (modalitat no contributiva), de l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec i d'altres mesures de protecció.

Són les quantitats sobre les que s'apliquen els tipus de cotització per a l'obtenció de les quotes de la Seguretat Social, que els subjectes responsables ingressen en el Sistema i que constituixen el seu principal recurs econòmic.

És un dels factors que intervenen en el càlcul de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social i consistix a fixar un import o obtindre un resultat a través d'una fórmula de càlcul, -determinada en funció de les bases amb què s'hagen efectuat les cotitzacions durant els períodes que s'indiquen per a cada prestació,- a la qual s'apliquen els percentatges assenyalats per a cadascuna de les prestacions econòmiques, i d'esta manera s'obté l'import final que ha de percebre el beneficiari.

Imports mínim i màxim entre els quals han d'estar, en qualsevol cas, les bases de cotització per a Contingències Comunes, en funció del grup de cotització al qual corresponga la categoria professional del treballador.

treballadors, familiars de treballadors, o altres persones determinades per la Llei o a les normes reglamentàries, a qui correspon una prestació de la Seguretat Social.

Este benefici, recollit en la disposició addicional seixantena de la Llei General de la Seguretat Social, consistix en el fet que, amb caràcter general, excepte per al compliment del període mínim de cotització exigit, es computarà com a cotitzat el període d'interrupció de la cotització derivat de l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions per desocupació produïdes entre els nou mesos anteriors al naixement o els tres mesos anteriors a l'adopció o a l'acolliment permanent i la finalització del sisé any posterior a la situació esmentada. La durada d'este còmput serà de 112 dies per cada fill o menor adoptat o acollit. El període esmentat s'incrementarà anualment fins que arribe a 270 dies per fill l'any 2019. Només es reconeixerà un dels progenitors

Les Entitats gestores, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o els Servicis comuns procediran, d'acord amb les seues respectives competències, al pagament de les prestacions als beneficiaris en els casos d'incompliment en matèria d'afiliació, altes, baixes i cotització determinats reglamentàriament, amb la consegüent subrogació en els drets i les accions d'eixos beneficiaris; este pagament serà procedent, encara que es tracte d'empreses desaparegudes o d'aquelles que per la seua especial naturalesa no puguen ser objecte de procediment de constrenyiment. Igualment, les Entitats, Mútues i Servicis mencionats assumixen el pagament de les prestacions, en la mesura que s'atenue l'abast de la responsabilitat dels empresaris amb relació a tal pagament.

L'avançament de les prestacions en cap cas no podrà ultrapassar la quantitat equivalent a dos vegades i mitja l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment del fet causant o de l'import del capital-cost necessari per al pagament anticipat, amb el límit indicat per les Entitats gestores, les Mútues o els Servicis.

Principi general del dret que ha de regir l'actuació de l'Administració Pública i les relacions laborals d'empresaris i treballadors. En general, els drets han d'exercitar-se d'acord amb les exigències de la bona fe.

L'edat de jubilació es rebaixa en un període equivalent al què resulte d'aplicar al període de temps efectivament treballar en determinades categories i especialitats professionals (per la seua perillositat, toxicitat, insalubritat, discapacitat, Ietc.), uns coeficients conforme a escales establides. (per exemple, 10 anys de picador de mineria del carbó permetrien rebaixar 5 anys, -coeficient de 0,50-, l'edat de 65 per poder jubilar-se i, per tant, el treballador causaria la pensió als 60 anys reals o 65 ficticis). A més, el període de temps en què resulte rebaixada l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió.

Són deduccions en les aportacions per cotitzacions socials que resulten de l'aplicació de determinats percentatges, per a la correcció a la baixa (minoracions) tant de bases com de tipus o de quotes. Es diferencien en:
Reduccions: són mesures que pretenen la universalització efectiva, la unificació progressiva, o establir incentius que afavorisquen la sostenibilitat i les finalitats del Sistema de Seguretat Social. Quant al finançament, les reduccions suposen un ingrés menor per al Sistema de Seguretat Social, sense que hi haja cap aplicació pressupostària que les reculla o les compense.
Bonificacions: són mesures de foment de l'ocupació que pretenen incentivar o fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació amb caràcter general o en sectors determinats, o la contractació de determinats col·lectius (p. ex. discapacitats) amb independència de les funcions i finalitats de la Seguretat Social. Respecte al finançament, les bonificacions de quotes tenen la seua contrapartida en una partida corresponent en el Pressupost de Gastos del Servici Públic d'Ocupació Estatal o en altres partides dels Pressupostos Generals de l'Estat

a) Decadència o pèrdua del dret a percebre les prestacions en el termini previst a este efecte (un any des de la notificació de la concessió en les prestacions a un tant alçat i un any en les prestacions periòdiques des del venciment de la mensualitat). El termini no admet interrupció.
b) En matèria de devolució de quotes: termini de caducitat de quatre anys del dret a exigir el pagament una vegada reconegut el dret a la devolució d'ingressos indeguts (art. 44.3 de l'RGRSS).

Principi bàsic del sistema de la Seguretat Social, declarat per la llei, que centralitza a la Tresoreria General de la Seguretat Social la gestió recaptatòria dels recursos i el pagament de les obligacions del sistema i la custòdia dels fons, valors i crèdits.

És la consideració de l'àmbit subjectiu al qual s'estén el Sistema de la Seguretat Social. Amb l'objectiu final que s'establix a l'article 41 de la Constitució d'«...un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans...» l'actual Sistema de la Seguretat Social delimita el camp d'aplicació de qui realitza una activitat professional en una sèrie de Règims.

El Règim General engloba els treballadors per compte d'altre o assimilats de les diferents branques de l'activitat econòmica, ja siguen eventuals, de temporada o fixes, fins i tot els de treball discontinu i inclosos els treballadors a domicili, siga quina siga la seua categoria professional i la forma i quantia de la remuneració que perceben, excepte els que duguen a terme una activitat que faça incloure'ls en algun dels Règims Especials següents, que acullen, a més, els seus propis treballadors autònoms:  dels Treballadors del Mar; per a la Mineria del Carbó;  dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Amb efectes d'1 de gener de 2008, s'ha establit un Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris dins del RETA , on hi ha inclosos els treballadors per compte propi agraris, majors de 18 anys, que complisquen determinats requisits.

Amb efectes d'1 de gener de 2012, els antics règims especials d'Empleats de Llar i Agrari compte d'altre s'han incorporat com a Sistemes Especials al Règim General de la Seguretat Social.

Així mateix, l'àmbit subjectiu s'estén, en la modalitat no contributiva, a tots els espanyols residents en territori nacional.

Aptitud per comparéixer, actuar i intervenir en actes processals davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia. Habilita a qui la té per a poder actuar amb eficàcia en el procés.

Valor actuarial de les pensions i altres prestacions econòmiques de caràcter periòdic de la Seguretat Social derivades tant de contingències comunes com d'accident laboral i malaltia professional, calculat segons les bases tècniques aprovades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les corresponents Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, l'organisme o l'empresari responsable han d'ingressar-ne l'import a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Obligació que tenen les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i les empreses declarades responsables en l'abonament de pensions i altres prestacions econòmiques de caràcter periòdic de la Seguretat Social derivades tant de contingències comunes com d'accident laboral i malaltia professional, d'ingressar el capital-cost a la Tresoreria General de la Seguretat Social, inclosos els interessos de capitalització i els recàrrecs que siguen procedents

període mínim de cotització exigit, amb excepcions, entre altres requisits, per a tindre dret a les prestacions de la Seguretat Social.

Recurs de caràcter extraordinari mitjançant el qual s'unifica la doctrina de sentències dictades en suplicació per les Sales Socials dels Tribunals Superiors de Justícia, quan sobre una mateixa qüestió han dictat sentències contradictòries entre si.

Recurs extraordinari contra les resolucions previstes expressament i pels motius que indica la llei, que té com a finalitat el control de l'aplicació de la llei feta pels tribunals d'instància i crear doctrina jurisprudencial, amb la unificació de criteris dispars, i vetlar per l'acompliment de les garanties constitucionals en la tramitació dels processos.
El Tribunal Suprem és el que coneix el Recurs de cassació per a la unificació de doctrina. El Tribunal Superior de Justícia pot conéixer el Recurs de cassació simple quan la matèria és de dret foral.

Persona que ha succeït o s'ha subrogat per qualsevol títol en el dret d'una altra o altres.

Persona de qui prové el dret que algú té (drethavent o causahavent).

Unitat productiva amb organització específica, que es done d'alta, com tal, davant de l'autoritat laboral. En l'activitat de treball en el mar, es considera com centre de treball el vaixell, que s'entén situat en la província on hi radica el seu port de base.

Document emés per l'empresari pel qual s'acredita el temps treballat i les cotitzacions efectuades pel treballador.

Finalització de la relació laboral i justificació d'esta relació documentalment. Requisit necessari, conjuntament amb altres, per a accedir al dret de tindre algunes prestacions de la Seguretat Social.

Situació en què es poden trobar els treballadors autònoms i que ha sigut objecte d'un sistema específic de protecció, mitjançant una prestació per cessament d'activitat, a la qual poden acollir-se estos treballadors voluntàriament, i que es garantisquen els principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera.

Convocatòria realitzada a una persona perquè vaja a la Seguretat Social o a qualsevol Organisme o autoritat a fer un tràmit o acte determinat.

Codi numèric que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna als empresaris i demés subjectes responsables del pagament de quotes al Sistema de la Seguretat Social. Es correspon amb els antics nombres patronals i d'inscripció.

Percentatge de reducció de la quantia de la pensió de jubilació, en determinats supòsits, per cada trimestre que els treballadors, amb edats inferiors a l'edat ordinària de jubilació que en cada cas siga aplicable, l'anticipen, amb un màxim de dos anys en el cas de la jubilació voluntària i de quatre en el de la involuntària. Eixe percentatge varia en funció del nombre d'anys cotitzats en tota la vida laboral i del nombre de trimestres d'anticipació.

En el cas dels treballadors amb condició mutualista, l'anticipació es computa per anys i s'aplica a partir del compliment dels 60 anys.

Percentatge que, aplicat al tipus o percentatge de cotització, reduïx la quota a ingressar a la Seguretat Social. S'apliquen a la quota íntegra d'empreses excloses d'alguna o algunes de les contingències o situacions definides normativament o d'empreses autoritzades per col·laborar voluntàriament en la gestió de l'Assistència Sanitària i Incapacitat Temporal, derivades d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, com també als treballadors que subscriuen Conveni Especial.

És la participació en la gestió assumida per empresaris, ja siga de manera obligatòria com en el pagament delegat de determinades prestacions (Incapacitat Temporal, Desocupació parcial, |etc.), o de manera voluntària, com la feta en matèria d'Accidents Laborals i Malalties Professionals per les  Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social o l'efectuada per empresaris que sol·liciten assumir l'Assistència Sanitària i la Incapacitat Temporal i se'ls autoritze per a això pel fet de complir els requisits establits.

En general, és la professió demandada pel treballador i també la que es corresponga amb la seua professió habitual o qualsevol altra que s'ajuste a les seues aptituds físiques i formatives. En tot cas, s'entén per col·locació adequada la que coincidix amb l'última activitat laboral duta a terme, sempre que fora d'una duració igual o superior a tres mesos.

Supervisen i controlen l'aplicació dels acords del Consell General. Estan integrades per nou vocals que representen a parts iguals (3) l'Administració Pública, els Sindicats i les Organitzacions Empresarials.

Possibilitat legal de simultaniejar el cobrament de dues prestacions (per exemple, viudetat amb jubilació) o el treball per compte d'altri o propi amb una prestació (així, treball amb pensió de viudetat).

a) És un mitjà per a extingir, parcialment o totalment, deutes que els subjectes obligats tinguen amb el Sistema i que es troben en període voluntari de recaptació, de manera que els neutralitza amb crèdits que els hagen sigut reconeguts, liquidats i notificats i que estiguen originats per determinats drets establits reglamentàriament.
b) Forma d'extinció total o parcial dels deutes amb la Seguretat Social diferents de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta, amb crèdits reconeguts, liquidats i notificats per l'Administració de la Seguretat Social a favor del deutor. És necessari perquè es produïsca resolució del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Quantia que s'abona al pensionista de gran invalidesa, destinada a què puga remunerar a la persona que li atenga. L'import serà el resultat de sumar el 45 per cent de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30 per cent de l'última base de cotització del treballador, corresponent a la contingència de la qual derive la situació d'incapacitat. Aquest complement no podrà ser inferior al 45 per cent de l'import de la pensió sense el complement.

Quantitat complementària que s'afegix a l'import de la pensió, en modalitat contributiva, quan no arriba al mínim fixat legalment, en el cas que el beneficiari no perceba rendes de capital o treball personal, o en el cas que sí, si no excedixen la quantia que establix anualment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Paritat en la presència de dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent.

És el que adopta la persona sol·licitant o beneficiària de les prestacions per desocupació de buscar activament ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar a les accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per incrementar la seua ocupabilitat.

Totalització dels períodes de cotització en diversos règims de la Seguretat Social i de Classes Passives, sempre que no es superposen, per a la conservació i adquisició del dret a les prestacions. En general, és la consideració conjunta de les cotitzacions efectuades als Règims públics de la Seguretat Social diferents per al reconeixement del dret a les prestacions.
També es poden totalitzar els períodes treballats i cotitzats als diferents països de la Unió Europea, a través de la regla "pro rata temporis".

Una de les 3 Comunitats Europees, la més important, creada pel Tractat de Roma de 27 de març de 1957, amb el nom inicial de Comunitat Econòmica Europea, a la qual Espanya es va adherir el 1986, i que després del Tractat de Maastricht es va denominar Comunitat Europea, i actualment Unió Europea, formada per 28 països.

Harmonització de responsabilitats laborals i familiars entre hòmens i dones, que configura un sistema que contempla les noves relacions socials sorgides (incorporació de la dona al treball, entre altres) i un nou mètode de cooperació i compromís entre dones i hòmens, que permeta un repartiment equilibrat de responsabilitats en la vida professional i en la privada. Comporta importants reformes legislatives (permisos de maternitat, paternitat, excedències laborals, reducció de jornada, Ietc.) i la necessitat de promoure addicionalment servicis d'atenció a persones, en un marc ampli de política de família.

Persona amb vincle matrimonial- vàlidament reconegut en Espanya- amb altra, la qual cosa pot atribuir drets a determinades prestacions o a incrementar la seua quantia. 

Òrgan superior col·legiat, per a la participació en el control i la vigilància de la gestió de les Entitats Gestores en què figuren 39 membres,  per parts iguals, 13 representants de l'Administració Pública, 13 dels   Sindicats i 13 de les Organitzacions Empresarials.

Mitjà d'execució forçós dels actes administratius, que implica la prerrogativa de l'Administració derivada de l'executorietat de tals casos. Es permet, a l'Administració de la Seguretat Social, en els casos en què s'haja d'abonar una quantitat líquida, que recórrega al procediment de recaptació en via executiva.

Pot entendre's per contingència el risc la materialització del qual provoca l'estat de necessitat, que es pot protegir mitjançant la prestació de Seguretat Social corresponent.

Les contingències comunes són aquelles que no guarden relació amb l'acompliment d'una activitat laboral, mentre que les contingències professionals es deriven, directa o indirectament, del treball. Així, la malaltia comuna i l'accident no laboral s'inclouen entre les contingències comunes, ja que apareixen sense cap relació amb el treball. L'accident de treball i la malaltia professional pertanyen al grup típic de les contingències professionals, per estar associades a l'acompliment d'un treball o activitat. Des de la Llei d'Igualtat efectiva de dones i homes, també tenen la consideració de contingències professionals els riscos durant l'embaràs i durant la lactància natural, perquè la seua existència està associada a l'acompliment d'un lloc de treball concret i, fora d'este, no hi hauria risc.

És el que l'empresa ha de concertar (simultàniament al que s'ha formalitzat a temps parcial amb una persona que es jubila parcialment) amb un treballador en situació de desocupació o que tinga concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, per tal de substituir la jornada de treball que queda vacant pel treballador que es jubila parcialment. El contracte de relleu és obligatori per substituir els treballadors que s'hagen jubilat parcialment abans de l'edat que en cada cas siga aplicable i potestatiu si ja han complit l'edat esmentada. El contracte s'ha d'ajustar, a més, a determinades particularitats legals.

És el que acorda la prestació de servicis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, entenent que es tracta d'un treballador a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que realitze un treball idèntic o similar. El contracte de treball es pot concertar per temps indefinit o per duració determinada.

En Dret comunitari, qualsevol instrument bilateral o multilateral que vincule o puga vincular exclusivament dos Estats membres o més, així com qualsevol instrument multilateral que vincule o puga vincular com a mínim dos Estats membres i un altre o altres Estats en el camp de la Seguretat Social, per al conjunt o una part de les branques i règims, així com els acords de qualsevol naturalesa conclosos en el marc d'estos instruments.

En general, és un Acord entre dos Estats o més, (i altres subjectes de dret internacional) per a la conservació o l'adquisició dels drets vigents en un altre país, que generalment totalitza els períodes d'assegurança de cadascun d'estos països, i distribuïx la càrrega de les prestacions d'acord amb la fórmula de prorrata, és a dir, en proporció als temps cotitzats a cada país.

Acord subscrit entre la Tresoreria General de la Seguretat Social (o, si escau, l'Institut Social de la Marina) i els treballadors que causen baixa en el seu Règim de la Seguretat Social i no queden compresos en qualsevol altre del Sistema que tinga establert amb aquell el còmput recíproc de cotitzacions. Els titulars de Conveni Especial estan en situació assimilada a l'alta, amb la cotització al seu exclusiu càrrec i amb coeficient reductor per ser vàlida aquella únicament per a la cobertura de les prestacions d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i servicis socials.

Vida en comú amb una altra persona que pot atribuir drets a algunes prestacions o a elevar la seua quantia. També pot tindre incidència en el règim d'enquadrament dels treballadors (per exemple a l'hora de presumir control efectiu sobre la societat, per part de socis treballadors).

Obligació contributiva imposada a empresaris i treballadors per al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Seguretat Social. Activitat financera en virtut de la qual els subjectes obligats realitzen l'aportació de recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social.

En un aspecte més formal consisteix en la determinació del deute pels subjectes obligats, mitjançant actes i càlculs aliens a la Tresoreria General de la Seguretat Social, encara que s'efectuen en impresos editats per ella i realitzats conforme a normativa del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Els seus elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota.

Cotització al Sistema Especial Agrari que fan els empresaris que ocupen treballadors per compte d'altri en faenes agràries que consistix en l'aplicació d'un percentatge o tipus a la base de cotització per cada jornada que es faça, fixats anualment.

Són aquells crèdits el titular dels quals té preferència per ser pagat, davant d'altres, amb els béns del deutor comú. Tenen este caràcter les prestacions a càrrec de l'empresari, les quotes de la Seguretat Social i certs crèdits salarials.

Escrit pel qual es sol·licita la tutela judicial, amb la formulació d'una petició concreta davant d'un òrgan jurisdiccional, i el posterior inici del procediment corresponent.

Retardament de la qualificació de la incapacitat permanent en cas que la situació clínica del treballador ho fera aconsellable, quan continue la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o per la millora de l'estat del treballador, amb vistes a la seua incorporació laboral. Eixa demora no podrà superar els 24 mesos següents a la data en què s'inicie la incapacitat temporal.

Estat on es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d'assistència i/o ajudes importants amb la finalitat de realitzar els actes corrents de la vida diària (Consell d'Europa). En general, situació de necessitat assistencial per part d'una altra persona, per als actes essencials de la vida i comunicació amb els altres.

Els treballadors que hagen desaparegut en ocasió d'un accident, siga o no laboral  en circumstàncies que facen presumible la seua mort, i sense que s'hagen tingut notícies durant els 90 dies naturals posteriors al de l'accident, podran causar pensions de mort i supervivència, llevat de l'auxili per  defunció, amb efectes retroactius a la data de l'accident.

Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en este últim cas la durada no siga inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribuïx el dret a una prestació equivalent al 100% de la base reguladora o a un subsidi de caràcter no contributiu equivalent al 100% de l'IPREM, llevat que la base reguladora siga inferior, en eixe cas es prendrà esta. El pare pot gaudir, simultàniament o successivament, d'aquest descans, en les condicions que s'establixen reglamentàriament.

Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en este últim cas la durada no siga inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribuïx el dret a un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

Situació protegida d'aquelles persones que, tot i que poden i volen treballar, perden la seua ocupació, o veuen reduïda la seua jornada de treball, i que atribuïx un possible dret a prestacions econòmiques, ja siga com a prestació o com a subsidi.

Qualificació de la causa de la incapacitat o la mort que dona lloc a una prestació, en ordre al seu reconeixement, amb les conseqüències que deriven de la mateixa sobre l'abast, contingut i règim de gestió de la protecció dispensada. Aquesta competència correspon a l'Entitat Gestora, qualsevol que siga l'entitat que cobrix la contingència.

El subjecte responsable del pagament de qualsevol dels recursos que són objecte de gestió recaptatòria per la Tresoreria General de la Seguretat Social, siga quin siga el moment en què s'haja efectuat l'ingrés i la causa que l'haja originat, tindrà dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos que haja fet per error, llevat que en el moment de la seua realització siga deutor a la Seguretat Social o tinga concedit un ajornament o una moratòria; en este cas, l'import de l'ingrés erroni s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o d'amortització, excepte en el cas de deute exigible garantit mitjançant l'aval genèric. Les devolucions d'ingressos indeguts han d'incloure l'interés de demora previst, fins a la proposta de pagament. No serà procedent la devolució de quotes o altres recursos ingressats maliciosament. Si els ingressos es consideren indeguts mitjançant resolució judicial ferma seran objecte de devolució en els termes fixats en la resolució judicial esmentada.

En els procediments administratius, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que estos són hàbils, excloent del còmput els diumenges i els festius declarats. En els processos judicials són, a més, inhàbils tots els dies del mes d'agost, excepte per a actuacions judicials que es declaren urgents per les lleis processals.

Dies que corresponen a dues gratificacions extraordinàries obligatòries, que es computen com cotitzats per completar el període mínim de cotització exigit per accedir al dret a diferents prestacions, excepte de la jubilació.

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) és un òrgan directiu dependent de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social al qual correspon, entre d'altres, el desenrotllament de les funcions d'ordenació jurídica i economicofinanceres de la Seguretat Social, la planificació i realització d'estudis economicofinancers i demogràfics, l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i els Servicis Comuns i el coneixement i l'avaluació de la gestió i situació economicofinancera de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

Acte motivat, emanat del Parlament europeu i el Consell conjuntament, del Consell o de la Comissió, que obliga l'Estat membre destinatari quant al resultat que cal aconseguir i deixa a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans.

Qualsevol alteració en la condició de la salut d'un individu que pot generar dolor, sofriment o interferència amb les activitats diàries. La discapacitat no només suposa un minvament de les condicions físiques de la persona, sinó que els factors ambientals externs influeixen i condicionen la qualitat de vida en existir una relació directa entre l'individu i el seu entorn.

A efectes del principi d'igualtat de tracte, existirà discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutral perjudique una proporció considerablement més important de persones d'un sexe, especialment amb relació a la situació matrimonial o familiar, llevat que l'objectiu perseguit mitjançant l'aplicació d'esta disposició, criteri o pràctica estiga objectivament justificat i que els medis per aconseguir-lo siguen apropiats i necessaris.

Extinció del matrimoni que, a l'efecte de la Seguretat Social, no extingix el dret a pensió de viudetat en els supòsits en què el cònjuge supervivent siga creditor de pensió compensatòria i esta quede extingida en morir el causant. Si, havent existit divorci, es produïx concurrència de beneficiaris amb dret, és procedent el prorrateig de la prestació de viudetat en funció del temps de convivència i es garantix, en tot cas, el 40% a favor del cònjuge o parella de fet supervivent.

El fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a cada subjecte protegit en el moment dela seua afiliació al Sistema de la Seguretat Social i que acredita la condició d'afiliat. Té eficàcia en totes les Entitats Gestores i caràcter permanent. A més de les dades personals de l'afiliat, conté el número del seu Document Nacional d'Identitat i el Número d'Afiliació que la Tresoreria General de la Seguretat Social li assigna amb caràcter vitalici i únic per al Sistema de la Seguretat Social en tot el territori nacional.

Impresos editats per la Tresoreria General de la Seguretat Social que serveixen per a la determinació i ingrés del deute per quotes de la Seguretat Social, i que han de complimentar-se de conformitat amb les instruccions establertes sobre este tema.

Les persones que han conclòs un tractament de deshabituació de la seua drogodependència i no tenen dret a la prestació per desocupació poden ser beneficiàries del subsidi per desocupació en els casos que determina la Llei General de Seguretat Social.

Temps transcorregut des del naixement d'una persona fins un dia determinat que incidix en la inclusió en el camp d'aplicació dels règims del Sistema, així com en el dret a prestacions per incapacitat permanent, jubilació, orfandat, protecció familiar, |etc. .

És l'edat mínima que en cada cas siga aplicable per tindre dret a la pensió de jubilació. No obstant això, es pot anticipar en certs supòsits amb aplicació de percentatges de reducció de la quantia de la pensió (coeficients reductors de l'edat) pel fet d'haver exercit activitats professionals considerades penoses, tòxiques, perilloses o insalubres (treballadors del mar, personal de vol de treballs aeris, miners i d'altres) o pel fet de tractar-se de treballadors amb discapacitat; també, en determinades condicions, es pot anticipar en supòsits de jubilació parcial, jubilació amb condició mutualista o jubilació anticipada voluntària o involuntària.

Dret del beneficiari da triar el facultatiu dels servicis públics de salut en els casos reconeguts pels reglaments.

(Vegeu ”Risc durant l'embaràs”)

Tota empresa que tinga 1000 o més treballadors en els Estats membres i que, com a mínim en dos Estats membres diferents, done faena a 150 o més treballadors a cada Estat.

Tota persona natural o jurídica, encara que la seua activitat siga sense ànim de lucre, que oferix servicis amb la participació de treballadors per compte d'altri, els quals queden inclosos en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.

Té com a objecte aconseguir una major integració de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball. Consisteix en un contracte que es formalitza entre una empresa del mercat ordinari de treball i un centre especial d'ocupació, per a la realització d'obres o servicis que guarden relació directa amb l'activitat normal d'aquella i, per a la realització de la qual, un grup de treballadors amb discapacitat, del centre especial d'ocupació, es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora.

Entitats públiques amb personalitat jurídica que, baix la direcció i la tutela dels respectius departaments ministerials, efectuen la gestió i l'administració de les prestacions i dels servicis que són competència de la Seguretat Social. Tenen el caràcter de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de l'Institut de Gent gran i Servicis Socials (IMSERSO). L'Institut Social de la Marina (ISM), encara que jurídicament no és Entitat gestora, du a terme les funcions i servicis encomanats en relació amb la gestió del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Òrgan col·legiat format per diversos professional, existent en cada Direcció Provincial de l'INSS (excepte en les de Catalunya), que té com a funció, entre d'altres, examinar la situació d'incapacitat del treballador i formular al Director Provincial el dictamen-proposta, preceptiu i no vinculant, en matèria d'anulació o disminució de la capacitat pel treball, la procedència o no de revisió, la determinació del caràcter comú o professional de la malaltia, Ietc.

Equivocació que es produïx quan es qualifica la malaltia que genera la incapacitat permanent i que, pot implicar la seua revisió en qualsevol moment, sempre que la persona interessada no haja complit l'edat mínima per accedir al dret a la pensió de jubilació.

Per a determinar el número d'anys de cotització i aplicar el percentatge del qual depén la quantia de pensió de jubilació, al número de dies cotitzats en la vida laboral, cal sumar, si escau, el número d'anys i fraccions d'any que corresponguen al treballador, segons l'edat que tenia l'1 de gener de 1967, segons una escala establida. Esta assigna 250 dies a qui en esta data tinguera 21 anys i, partint de tal edat,  va augmentant en igual proporció -250 dies- per cada any més d'edat.

L'Estat membre que està en territori de la institució competent.

Dret individual dels treballadors, hòmens o dones, de durada no superior a tres anys per a tindre cura de cada fill, per naturalesa o adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar, a comptar des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa. En el cas d'excedència per a tindre cura de familiars, la durada no pot superar els dos anys i arriba a familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es poden valer per ells mateixos i no exercixen cap activitat retribuïda. Els tres primers anys d'excedència per a la cura d'un fill o menor acollit tindran la consideració de període de cotització efectiva, a l'efecte de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. De la mateixa manera, es considerarà efectivament cotitzat, a efectes de les prestacions referides, el primer any d'excedència per a la cura d'altres familiars.

Sol·licitud a l'Òrgan Judicial perquè s'efectue el que s'ha resolt en un procés declaratiu.

a) Els empresaris i treballadors per compte d'altri, així com els treballadors per compte propi inclosos en els Règims Especials de Treballadors del Mar i Autònoms, estan exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'estes (compte d'altri) i excepte per incapacitat temporal i contingències professionals (compte propi, si s'escau), quan concórreguen en els treballadors les circumstàncies d'haver fet 65 anys i acreditar 38 anys i 6 mesos de cotització efectiva a la Seguretat Social, o 67 anys d'edat i 37 anys de cotització. Si en complir l'edat corresponent, el treballador no ha cotitzat els anys requerits, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.
b) Supòsit en què mitjançant norma amb rang de Llei s'eximix del pagament de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta, amb l'abast que s'establisca en la norma esmentada. Normalment s'esdevé amb supòsits catastròfics. Així mateix, també s'establix per a empresaris, treballadors per compte d'altri i treballadors per compte propi inclosos en els Règims Especials de Treballadors del Mar i Autònoms que reunisquen determinats requisits d'edat i període de cotització, respecte a determines contingències protegides.

A efectes de les prestacions familiars, la constituïda per un sol progenitor amb el que conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de la família.

En termes generals, s'entén per família nombrosa la que està integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, siguen comuns o no. No obstant, la llei equipara a família nombrosa les famílies constituïdes en altres termes, entre altres i com suposat d'incorporació més recent, les constituïdes pel pare o la mare amb dos fills, quan haja mort l'altre progenitor, i establix les condicions per reconéixer o mantindre el dret d'exercir la condició de família nombrosa i, en funció del número de fills o altres consideracions, les classifica en categoria especial i general.

Prestació (pensió o subsidi) establida en benefici d'alguns familiars del treballador o pensionista mort, que han conviscut amb ell baix la seua dependència econòmica.

S'entén per fet causant d'una prestació el què dona lloc a la realització de la contingència o situació protegida i que ha sigut fixat per la llei o pel reglament en data determinada (per exemple, la mort per a la pensió de viudetat, el compliment de l'edat i el cessament en el treball per a la pensió de jubilació, Ietc.).

Objectiu de la Seguretat Social que consistix a proporcionar al treballador i als familiars o persones que tinga al seu càrrec, la protecció adequada davant de contingències en les situacions que preveu la llei.

És el treballador amb un contracte de temps indefinit, fix-discontinu, concertat per a realitzar treballs que tinguen el caràcter de fixos-discontinus, i que no es repetisquen en dates certes, dins el volum normal d'activitat de l'empresa. Suposant que hi haja treballs discontinus que es repetisquen en dates certes, s'aplicarà la regulació del contracte a temps parcial subscrit per temps indefinit. Els treballadors fixos-discontinus han de cridar-se segons l'orde i la forma que es determina en els convenis col·lectius respectius, així, el treballador, en cas d'incompliment, pot reclamar sobre el procediment d'acomiadament.

Organisme autònom, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que té com a finalitat abonar als treballadors l'import dels salaris pendents de pagament a causa d'insolvència o concurs de creditors dels empresaris.

Instruments de previsió voluntària, complementària de les prestacions de la Seguretat Social, pels quals una persona contracta, amb determinades entitats asseguradores i/o financeres reconegudes, el dret a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viudetat i orfandat mitjançant la capitalització de les aportacions periòdiques efectuades al llarg de la seua vida. Els Fons de Pensions són patrimonis creats exclusivament per donar compliment a Plans de Pensions, la gestió, la custòdia i el control del qual es realitzen segons la llei.

Està constituït en la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la finalitat d'atendre necessitats futures del sistema de la Seguretat Social, en matèria de prestacions contributives . Els excedents d'ingressos que financen les prestacions contributives i totes les altres despeses necessàries per a la seua gestió que, en el seu cas, resulten de la consignació pressupostària de cada exercici o de la seua liquidació pressupostària, es destinaran prioritària i majoritàriament, sempre que les possibilitats econòmiques i la situació financera del sistema de Seguretat Social ho permeten, a la dotació d'este Fons de Reserva.

Amb naturalesa de Servici Comú de la Seguretat Social, aquesta depén funcionalment de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, de cada Entitat Gestora de la Seguretat Social, de la Intervenció General de la Seguretat Social i de la Tresoreria de la Seguretat Social, respecte als programes i projectes que afecten a la seua respectiva competència.

Les seues actuacions s'adaptaran a les directrius establides pel Consell general de tecnologies de la informació i a les comunicacions de la Seguretat Social. Se li atribuïxen, entre altres, les funcions d'elaboració i proposició dels plans directius de sistemes de teconologies de la informació i de les telecomunicacions;la proposta de creació, desenrotllament i modificació dels sistemes d'informació; i la creació, la custòdia i l'administració de les bases de dades corporatives del sistema, així com els sistemes de seguretat i confidencialitat, etc.

Autorització que la Tresoreria General de la Seguretat Social concedix a empreses amb centres de treball a diverses províncies perquè realitzen a la vegada determinades gestions administratives relacionades amb la cotització-recaptació.

Incapacitat permanent que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, requerix l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, com és vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Tindrà dret a la pensió per incapacitat permanent absoluta, incrementada amb un complement equivalent al resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de l'última base de cotització del treballador corresponent a la contingència de la que derive la incapacitat, destinat a que l'invàlid puga remunerar a la persona que l'atenga.

Este complement no podrà ser inferior al 45% de la pensió que perceba el treballador sense el complement.

La determinació del grau de discapacitat respon a criteris tècnics, fixats mitjançant barems que especifiquen tant el grau de les persones afectades per discapacitat com, en el seu cas, els factors socials complementaris relatius al seu entorn familiar i a la seua situació laboral, educativa i cultural, que dificulten la integració social d'estes persones.

Diversos estats de la reducció, disminució o anul·lació de la capacitat de treball de la persona interessada, que poden constituir incapacitat permanent parcial, total, absoluta i de gran invalidesa, i que poden atribuir drets a les prestacions de diferent quantia.

Cada un dels 11 grups actuals, dels 12 establerts al Decret 56/1963 de 17 de gener, on es van classificar, a efectes de cotització a la Seguretat Social, les categories professionals existents en les distintes Reglamentacions de Treball, en equiparació efectuada mitjançant Ordre de 25-6-63. Els grups 1 a 7 comprenen les bases de cotització mensuals i els grups 8 a 11 les bases de cotització diàries.

Situació que s'equipara a l'anterior acolliment preadoptiu. S'introduïx en la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infantesa i l'adolescència. La disposició addicional segona establix que totes les referències que en les lleis i altres disposicions es feren a l'«acolliment preadoptiu» s'hauran d'entendre fetes a la «delegació de guarda per a la convivència preadoptiva» prevista en l'article 176 bis del Codi Civil.

Aquelles que és possible realitzar-les perquè s'ha acordat, i que se sumen a les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial, segons el règim jurídic establit a l'Estatut dels Treballadors i, si escau, en els convenis col·lectius sectorials o, quan no n'hi haja, d'àmbit inferior. Estan subjectes a regles particulars.

Aquelles hores de treball que es realitzen, amb caràcter voluntari, sobre la duració màxima de la jornada ordinària de treball. Es pot optar, mitjançant un conveni col·lectiu o un contracte individual, entre abonar-les o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït. El número no pot ser superior a huitanta per any, excepte les hores treballades per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

S'entén per principi d'igualtat de tracte l'absència de qualsevol discriminació per raó de sexe, ja siga directa o indirecta, referent, en particular, a una determinada situació (matrimonial, familiar, |etc.)

Dret al reconeixement de la pensió de jubilació i de les prestacions per decés i supervivència, amb excepcions, que no s'extingueix amb el pas del temps, sense perjuí que els efectes de tal reconeixement es produïxen, a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presenta la corresponent sol·licitud.

Expressió llatina amb la qual es considera accident laboral el que patisca un treballador per compte aliè quan va i ve del treball. En el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms, esta circumstància no es considera accident laboral, excepte en el cas de treballadors autònoms econòmicament dependets.

Situació del treballador que, després d'haver estat sotmés al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdica, presenta lesions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seua capacitat laboral, i que poden donar dret a una prestació de quantia variable segons el grau de la incapacitat (parcial, total, absoluta o gran invalidesa). És causa d'extinció de la relació laboral, excepte en el cas d'incapacitat permanent parcial i, quan amb incapacitat permanent total, es declare la suspensió de la relació laboral, mantenint el lloc de treball (2 anys).

La que, sense aconseguir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals. La prestació consistix en una quantitat a preu fet.

La que inhabilita al treballador per a realitzar totes les tasques, o les més bàsiques, de la seua professió habitual, sempre que puga dedicar-se a una altra faena. S'atribuïx el dret a una prestació del 55% de la base reguladora, si bé, en determinadas circumstàncies, pot incrementar-se en un 20%, a partir dels 55 anys.

Situació de malaltia comuna o professional i accident, siga o no laboral, que pot atribuir el dret a un subsidi mentres es reba assistència sanitària de la Seguretat Social i s'estiga impedit per a la faena, amb una duració màxima de 12 mesos, prorrogables per 6 mesos més, quan s'estime que durant este temps es pot donar l'alta mèdia al treballador per haver-se curat. També són situacions determinants d'incapacitat temporal els períodes d'observació per malaltia professional en els quals es prescriga la baixa laboral, amb una duració màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més, quan s'estime necessari per a l'estudi i el diagnòstic de la malaltia. La incapacitat temporal és una de les causes de suspensió del contracte de treball.

Principi general establit per la llei, segons la qual les prestacions són incompatibles entre si quan coincidixen en el mateix beneficiari, a no ser que legalment o reglamentàriament, es dispose expressament el contrari; en estos casos, s'haurà d'optar per una. La incompatibilitat pot donar-se també entre una prestació i un treball per compte d'altri o propi, llavors la prestació pot percebre's mentres es realitze el treball o l'activitat que suposa la inclusió en algun règim públic de la Seguretat Social.

Increment de la pensió dels treballadors qualificats com a incapacitats permanents totals per a la seua professió habitual, quan per la seua edat, 55 anys o més, per falta de preparació general o especialitzada, i per circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, s'estime la dificultat d'obtindre faena en una activitat diferent de la habitual anterior.

Situació produïda per la negació total o parcial del dret a ser escoltat i a defensar-se en un procediment o en un judici, i que ocasiona a qui la patix un perjuí real. S'anul·len o es restringixen de manera injustificada les oportunitats de defensa d'una part en relació amb la part contrària, en tràmit d'al·legacions o de prova.

Prestació econòmica abonable, segons un barem establit, una sola vegada a causa de l'existència de lesions permanents no invalidants, produïdes per contingència professional i que no arriben a tindre un grau d'incapacitat.

Segons la legislació civil, indemnització a la qual tindrà dret el cònjuge de bona fe el matrimoni del qual s'haja declarat nul, si ha existit convivència conjugal. En cas de defunció, el dret a la pensió de viudetat correspondrà al supervivent a qui se li haja reconegut el dret a esta indemnització, sempre que no haguera contret noves noces o haguera constituït una parella de fet.

Proporció de persones que caldria que canviaren de sector perquè dones i homes estigueren distribuïts entre els diferents sectors en les mateixes proporcions. Este índex l'ha proposat la Unió Europea per a la comparació per sexes en ocupacions i sectors econòmics.

S'utiltiza com a indicador o referència del nivell de renda que servix per a determinar la quantia de determinades prestacions o per a accedir a determinats beneficis, prestacions o servicis públics, subsituint el salari mínim interprofessional en esta funció, de forma obligatòria en el cas de les normes de l'Estat, i de forma potestativa en el cas de les Comunitats Autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'Administració local.

Dret de les persones interessades i de les persones que acrediten un interés personal i directe, a ser informades pels Organismes de l'Administració sobre les dades que els afecten.

Conté informació sobre les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels distints règims del sistema de la Seguretat Social durant tota la seua vida de treball.

En els supòsits d'incapacitat temporal, quan la proposta d'alta formulada per una Mútua no es resol en els terminis establerts, la Mútua podrà optar entre reiterar la proposta davant el Servici Públic de Salut, o plantejar la iniciativa d'alta mèdica davant els servicis mèdics de l'INSS. Igualment, si opta per reiterar la proposta inicial al Servici Públic de Salut sense que tinga de nou contestació, podrà plantejar la iniciativa d'alta als servicis mèdics de l'INSS.

Acte administratiu pel que la Tresoreria General de la Seguretat Social, a sol·licitud d'un empresari, realitza la seua inscripció en el Sistema de la Seguretat Social, que serà vàlida durant l'existència de la persona natural o jurídica, o de l'ens d'ocupació sol·licitant. Conseqüent amb la inscripció de l'empresa, la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna el «Codi de Compte de Cotització» per a la seua identificació numèrica.

En Dret comunitari, és la institució a la qual la persona interessada està afiliada en el moment de la sol·licitud de prestacions; o la institució de la qual la persona interessada té dret a prestacions o tindria dret a prestacions si residira, o si el membre o els membres de la seua família residiren en el territori de l'Estat membre on es troba esta institució; o la institució designada per l'autoritat competent de l'Estat membre de què es tracte.

L'Institut de Gent Gran i Servicis Socials (IMSERSO) és l'Entitat Gestora de la Seguretat Social, integrada en el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i adscrita a la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat, dotada de personalitat jurídica, a la qual s'encomana la gestió de les pensions no contributives i la dels servicis complementaris de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social orientades fonamentalment als col·lectius de la tercera edat, persones amb discapacitat i d'altres.

L'IMSERSO ha transferit les seues competències a totes les Comunitats Autònomes, excepte a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

L'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) és l'Entitat Gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum, a la qual s'atribueix la gestió de les prestacions sanitàries de la Seguretat Social en l'àmbit de les Ciutats de Ceuta i Melilla. Les competències en matèria d'assistència sanitària, anteriorment assignades al desaparegut Institut Nacional de la Salut, ja es van transferir a totes les Comunitats Autònomes.

Constitucionalment, l'Estat té competència exclusiva en matèria de sanitat exterior, sobre les bases i la coordinació general de la Sanitat, sobre la legislació de productes farmacèutics i, també, sobre la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social, sense perjuí de l'execució dels seus servicis per les Comunitats Autònomes.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és una Entitat Gestora amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, i la competència genèrica de la qual s'estén a la gestió i a l'administració de les prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social, a excepció d'aquelles prestacions la gestió de les quals està atribuïda a l'Institut de Gent Gran i Servicis Socials o als servicis competents de les Comunitats Autònomes.

Concretament, l'Institut Nacional de la Seguretat Social té atribuïdes, entre d'altres, les competències següents: reconeixement i control del dret a les prestacions econòmiques que atorga el Sistema de la Seguretat Social en la seua modalitat contributiva, sense perjuí de les competències atribuïdes al Servici Públic de Faena Estatal en matèria de prestacions de protecció per desocupació i a l'Institut Social de la Marina en relació amb el Règim Especial dels Treballadors del Mar; reconeixement i control del dret a l'assignació econòmica per fill a càrrec, i pagaments únics per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals, i en els casos de mares amb discapacitat, o per part o adopció múltiple; reconeixement del dret a l'assistència sanitària; relacions internacionals de caràcter institucional i negociació i execució dels Convenis Internacionals de Seguretat Social; gestió i funcionament del Registre de Prestacions Socials Públiques; gestió de les prestacions econòmiques i socials de la síndrome tòxica, |etc. 

L'Institut Social de la Marina (ISM) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, d'àmbit nacional, que actua baix la direcció i tutela del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, desenvolupa una doble dimensió de competències: per una part, com Organisme encarregat de la problemàtica social del sector marítim-pesquer i, per una altra, com Entitat amb atribucions de gestió del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Quan, en el període que s'haja de prendre per al càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació i d'incapacitat permanent, derivada de malaltia comuna, o també d'accident no laboral en situacions de no-alta, si es tracta de treballadors per compte d'altri, apareixen mesos durant els quals no ha existit obligació de cotitzar, les primeres quaranta-huit mensualitats s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% de la base mínima esmentada. En el cas que en algun dels mesos a tindre en compte per al càlcul de la base reguladora només existisca l'obligació de cotitzar durant una part del mes, serà procedent la integració per la part en què no hi haja obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribe a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En este supòsit, la integració arribarà fins a esta última quantia.

Percentatge aplicable a l'import d'un deute amb la Seguretat Social (principal més recàrrec) no abonat en termini reglamentari, que es meritarà des del venciment d'eixe termini i serà exigible a partir dels quinze dies següents a la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció i a les devolucions d'ingrés indegudes inclouran l'interés de demora fins a la proposta de pagament. El tipus d'interés legal dels diners vigents en cada moment, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent.

Rèdit o benefici fixat anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. El principal del deute, els recàrrecs sobre este deute i les costes del procediment que van ser objecte de l'ajornament mereixen un interés exigible des de la seua concessió fins a la data de pagament, segons l'interés legal del diner que es trobe vigent a cada moment durant la duració de l'ajornament. També, en el Règim Especial d'Autònoms, les cotitzacions exigibles corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, que també donen lloc a meréixer interessos, seran exigibles des de la data corresponent en què s'haurien d'haver ingressat, segons el tipus d'interés legal del diner vigent en el moment del pagament.

Sota la dependència funcional de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, és l'òrgan de control intern i de direcció i gestió de la comptabilitat de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Poden ser constitutives d'esta situació les deficiències previsiblement permanents de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·len o modifiquen la capacitat física, psíquica o sensorial dels que les patixen i que puguen donar dret a una pensió la quantia de la qual és fixada en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any, sempre que manque de rendes o ingressos propis, segons la unitat econòmica de convivència, en els termes fixats en esta Llei, i haja residit un temps determinat en territori nacional.

En el cas de treballadors que siguen responsables de l'ingrés de cotitzacions, per al reconeixement de les corresponents prestacions econòmiques de la Seguretat Social, és necessari que el causant es trobe al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social, encara que la corresponent prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte aliè. Ara bé, si cobert el període mínim de cotització precís per tindre dret a la prestació que es tracta, es sol·licitara esta, i l'interessat, qualsevol que siga el Règim de Seguretat Social en el qual estiguera incorporat, no estiguera al corrent en el pagament de les restants quotes exigibles en la data en les quals s'entenga causada la prestació, l'Entitat gestora li invitarà perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals des de la invitació, ingresse les quotes pertinents.

Si l'interessat, atenent la invitació, ingressara les quotes degudes dins del termini assenyalat, se'l considerarà al corrent en estes a efectes de la prestació sol·licitada. Si l'ingrés es realitzara fora del mencionat termini, es concedirà la prestació menys un 20%, si es tracta de prestacions de pagament únic i subsidis temporals; si es tracta de pensions, estes es concediran amb efectes des del dia primer del mes següent a aquell en el qual va tindre lloc l'ingrés de les quotes degudes.

 

Principi general consagrat per la Llei de Seguretat Social segons el qual és nul qualsevol pacte individual o col·lectiu a través del qual el treballador renuncia als drets que li conferix la Llei citada.

Principi de dret segons el qual les lleis no tenen efecte respecte als fets anteriors a la seua promulgació, excepte que es disponga el contrari. La nova norma no s'aplicarà en situacions originades durant la vigència d'una altra que es derogue, i només serà efectiva a partir de la seua entrada en vigor. La Constitució garantix el principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

Pensió vitalícia reconeguda al treballador que, quan haja arribat a l'edat legal, cessa (o ja havia cessat) en el treball havent complit els requisits exigits.  Hi ha diferents classes o tipus de jubilació.

Té este caràcter la que es concedix en certs casos abans de complir l'edat legal que en cada cas siga aplicable, amb o sense aplicació de percentatges de reducció de la seua quantia. Així,  l'edat  de jubilació  es pot rebaixar o anticipar en els grups o activitats professionals, les faenes dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica i insalubre, i així ho reconega la normativa aplicable. L'edat mínima també es pot reduir en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Així mateix, poden optar a la pensió de jubilació, en virtut de les normes de dret transitori, a partir dels 60 anys, amb aplicació de coeficients reductors, els treballadors que l'1-1-67 (o en una data equivalent) o abans tenien la condició mutualista. Finalment, es pot reconéixer la pensió, amb aplicació de coeficients reductors, als treballadors per compte d'altri que anticipen la seua jubilació un màxim de quatre anys respecte de l'edat que en cada cas siga aplicable, sempre que acrediten, com a mínim, 33 anys de cotització, haver estat inscrits 6 mesos com a demandants de faena i haver cessat en el treball per causa no imputable a ells. També es podrà anticipar voluntàriament fins a un màxim de dos anys, amb aplicació de coeficients, en el cas de treballadors majors de 63 anys que acrediten un mínim de 35 anys de cotització efectiva.

Pensió de jubilació que, una vegada causada, es compatibilitza amb un treball a temps parcial, amb la conseqüent minoració de l'altre en proporció inversa a la reducció aplicable al a jornada de treball del pensionista.

La iniciada després del compliment de l'edat exigida segons els períodes cotitzats en el moment del fet causant, o després dels 60 anys, si es tracta de treballadors mutualistes abans de l'1 de gener del 1967, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada amb un contracte de relleu concertat amb un treballador en situació de desocupació o que tinga concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. A més, s'exigixen 6 anys d'antiguitat en l'empresa, un mínim de 33 anys de cotització i que la reducció de la jornada de treball estiga entre el 25% i el 75%.

El contracte de relleu no és necessari quan el jubilat haja complit l'edat que en cada cas siga aplicable, i en este cas la reducció és d'entre un 25% i un 50% de la jornada de treball.

Quan s’accedisca a la pensió, amb posterioritat a l’edat que en cada cas resulte aplicable, el treballador pot percebre un complement addicional per cada any que prolongue la seua vida laboral, de manera que pot triar entre un percentatge d’increment de la seua pensió, una quantitat a un tant alçat o una combinació de les dues opcions.

Orde jurisdiccional a qui la Llei Orgànica del Poder Judicial atribuïx les competències per conéixer les pretensions suscitades i que té com a fonament material les normes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Òrgan jurisdiccional per a conéixer en primera i única instància les matèries atribuïdes a la jurisdicció social que no estiguen assignades a òrgans superiors (que són les que s'atribuïxen en primera instància als Tribunals Superiors de Justícia i a l'Audència Nacional). En els Jutjats del Social es tractarà tant la instància com la seua execució.

Les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accidents laborals o malalties professionals que, sense que arriben a ser una incapacitat permanent, suposen una disminució o alteració de la integritat física del treballador, i estiguen incloses en el barem annex a les disposicions de desenrotllament de la Llei General de la Seguretat Social, s'indemnitzaran, una sola vegada, amb les quantitats que s'hi determinen per l'entitat que estaria obligada a pagar les prestacions d'incapacitat permanent, i sense impedir el dret del treballador a continuar al servici de l'empresa.

Nivell de rendes o ingressos que establix la llei per determinar si una persona complix o no el requisit per no tindre rendes o ingressos suficients, als efectes de percebre una pensió de jubilació o d'invalidesa en modalitat no contributiva. Es considererà que existixen rendes o ingressos insuficients quan la seua suma, en còmput anual, siga inferior a l'import, també en còmput anual, de la prestació.

Els límits d'acumulació de recursos, entesos com a unitat econòmica, seran equivalents a la quantia, en còmput anual, de la pensió, més el resultat de multiplicar el seixanta per cent d'esta xifra pel número de convivents, menys un. Quan la convivència, dins d'una mateixa unitat econòmica, es produisca entre el sol·licitant i els seus descendents o ascendents en primer grau, els límits d'acumulació de recursos equivaldran a dues vegades i mitja de la quantia resultant després d'aplicar tot el què s'ha indicat anteriorment.

Límit màxim de les prestacions, import màxim o límit de la quantitat de les prestacions que, en cap cas, podrà excedir el 100% de la base reguladora, excepte en els supòsits de recàrrec per falta de mesures de seguretat, gran invalidesa i en les pensions extraordinàries originades per actes terroristes. S'aplica també el terme per referir-se a la quantitat màxima o límit de cobertura que fixa anualment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

L'import inicial de les pensions contributives per cada beneficiari no podrà superar la quantia íntegra mensual que establix anualment la corresponent Llei de Pressupostos de l'Estat. D'esta manera, l'import de la revaloració anual de les pensions contributives no en podrà determinar, una vegada revalorades, un valor íntegre anual superior a la quantia establida a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que, si escau, es sumarà a l'import anual íntegre ja revalorat de les altres pensions públiques que percep el titular.

Quantitats màximes i mínimes entre les que ha d'estar sempre compresa la base de cotització per a Accidents de Treball i Malalties Professionals. Si es supera, per excés, es computarà com a base el límit màxim i, si no s'arriba, per defecte, es prendrà el límit mínim.

Alteració de la salut que no tinga la condició d'accident no laboral, accident laboral o malaltia professional.

La que es contrau com a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri en les activitats especificades com a causants de malaltia en el quadre de Malalties Professionals aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i que s'ha originat per l'acció d'elements o substàncies detallades en el quadre per a cada malaltia professional.

En el treball per compte propi dels Règims Especials d' Autònoms i de treballadors del Mar, es considerarà que una malaltia professional és la que es contrau com a conseqüència directa i immediata del treball que es realitza i que determina la inclusió al règim especial.

La malaltia professional, en moltes ocasions, està provocada per l'acció d'un agent nociu determinat, que actua al lloc laboral on el treballador desenvolupa la seua activitat i que està sotmesa a un llarg període d'incubació, de manera que la manifestació i els efectes incapacitants poden tindre lloc molt de temps després d'haver-se contret, podent també haver cessat en l'activitat que la va generar.

Augment voluntari de les cotitzacions o de les prestacions socials segons la forma i les condicions que autoritzen les normes reglamentàries del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Activitat d'explotacions mineres de carbó regulada, en certs aspectes específics, pel Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó.

S'apliquen generalment aquestes termes als tipus de prestacions segons es calcule o no el seu import sobre les cotitzacions efectuades al Sistema de la Seguretat Social. La modalitat contributiva té un caràcter eminentement professional, destinada a la protecció dels treballadors cotitzants, mentres que la modalitat no contributiva es dirigeix a la protecció dels qui, després d'acreditar una situació de carència o insuficiència de recursos, no han cotitzat mai al Sistema de la Seguretat Social, o no han cotitzat prou com per a accedir a prestacions de nivell contributiu. La quantia de les pensions i assignacions de la modalitat no contributiva es fixen anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

La protecció dispensada pel Sistema de la Seguretat Social té dos nivells, el contributiu o professional i el no contributiu o assistencial, per a donar compliment al principi d'universalitat que consagra l'art. 41 de la CE de 1978.

Els treballadors en situació d'alta i, en certs casos de no alta, els subsidiaris i els pensionistes poden tindre dret, després de la seua mort, a les següents prestacions a favor dels familiars que tenien al seu càrrec:

 a) un auxili per defunció;

b) una pensió vitalícia de viudetat;

c) una prestació temporal de viudetat;

d) pensions d'orfandat;

e) indemnització especial a un tant alçat si la defunció ha tingut lloc per accident de treball o malaltia professional;

f) una pensió vitalícia o, en el seu cas, subsidi temporal a favor de familiars.

 

Són entitats asseguradores que exercixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de la Seguretat Social obligatòria, mitjançant aportacions de prima fixa o variable dels mutualistes, persones físiques o jurídiques, o d'altres entitats o persones protectores. Algunes poden ser optatives al RETA, com la Mutualitat de Previsió de l'Advocacia.

Respecte a l'àmbit d'actuació, en la previsió de riscos sobre les persones, les contingències que es poden cobrir són les de mort, viudetat, orfandat i jubilació, garantint prestacions econòmiques en forma de capital o renda. Així doncs, es podran atorgar prestacions per matrimoni, per maternitat, per fills i per defunció. I es podran efectuar operacions d'assegurança d'accidents i invalidesa per al treball, malaltia, defensa jurídica i assitència, així com oferir ajudes familiars per a subvenir a necessitats motivades per fets o actes jurídics que impedixen temporalment exercir la professió.

Són associacions privades d'empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i inscripció al Registre especial dependent d'este ministeri que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social davall la direcció i tutela del ministeri esmentat, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l'abast establits en la llei que les regula.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, una vegada constituïdes, adquirixen personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats. L'àmbit d'actuació d'estes mútues s'estén a tot el territori de l'Estat.

La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social comprendrà les activitats següents: la gestió de prestacions econòmiques i d'assistència sanitària compreses en la protecció de les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, així com les activitats de prevenció d'estes contingències; la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància; gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms; gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.

Acte pel qual s'han de comunicar a l'interessat les resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos, en les condicions i termes que s'establixen a la Llei.

El número que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna al treballador, siga per compte d'altri o propi, quan causa alta inicial en la Seguretat Social. Té caràcter vitalici i únic per al Sistema de la Seguretat Social en tot el territori nacional.

Són les entitats financeres i altres òrgans o agents autoritzats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per a la recaptació dels recursos del Sistema de la Seguretat Social i el seu posterior ingrés en la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fundamentalment, els bans i les caixes d'estalvis per a la recaptació de quotes.

Pensió que perceben els fills del causant mort, independentment de la naturalesa legal de la seua filiació, i els aportats al matrimoni pel cònjuge supervivent (si complixen els altres requisits exigits), sempre que, en morir el causant, siguen menors de vint-i-un anys o estiguen impossibilitats per al treball i el causant es trobe en situació d'alta o assimilada a l'alta. En cas que el causant es trobe en situació de no-alta, s'exigirà que, en morir, tinga cobert un període mínim de cotització de 15 anys. En els casos en què el fill del causant no realitze un treball lucratiu per compte d'altre o propi, o quan treballe però tinga uns ingressos que en còmput anual siguen inferiors a l'import del salari mínim interprofessional fixat en aquell moment, també en còmput anual, podrà ser beneficiari de la pensió d'orfandat sempre que, en la data de defunció del causant, el fill fora menor de 25 anys. Si l'orfe està cursant estudis i complix els vint-i-cinc anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es mantindrà fins al dia primer del mes immediatament posterior al de l'inici del curs acadèmic següent.

Els fills que, independentment de la naturalesa legal de la seua filiació, en morir els seus progenitors, o un dels dos, tenen dret a la pensió d'orfandat quan reunixen l'edat i les condicions que es determinen legalment.

Forma de col·laboració obligatòria consistent en el pagament, per delegació de l'Entitat gestora, de les prestacions corresponents a la incapacitat temporal.

A efectes de les prestacions de mort i supervivència, és la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui no es troben impedits per contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el certificat d'empadronament, una convivència ininterrompuda de, al menys, els cinc anys immediatament anteriors a la defunció. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic on conste la constitució de l'esmentada parella. Tant l'esmentada inscripció com la formalització del corresponent document públic hauran d'haver-se produït amb una antelació mínima de dos anys respecte de la data de la defunció del causant.

(Vegeu ”Descans per maternitat”)

S'utilitza en la seua accepció de comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social d'alguna circumstància per la qual un subjecte protegit establix, cessa o varia la seua relació amb el Sistema de la Seguretat Social, amb la denominació de part d'alta, part de baixa o part de variació. Es realitza sempre en un model oficial establit i editat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Intervenció dels sindicats i organitzacions empresarials en el control i vigilància de la gestió de les Entitats Gestores per òrgans col·legiats existents a nivell estatal i provincial. (Vegeu "Consell General de l'INSS  i de l'ISM  i Comissions Executives").

Compensació que consisteix en una pensió temporal o per temps indefinit, o en una prestació única, dependent de com es determine al conveni regulador o a la sentència, que s'abona al cònjuge a qui la separació o el divorci produïsca un desequilibri econòmic amb relació a la posició de l'altre, que implique un empitjorament en la seua situació anterior al matrimoni.

Són prestacions econòmiques de la Seguretat Social, de pagament periòdic i de duració normalment vitalícia o fins que el beneficiari arribe a una edat predeterminada. Poden ser de modalitat contributiva (quan es reconeix el dret en virtut de les cotitzacions efectuades) i de modalitat no contributiva (quan no es té rendes o prou ingressos i s'acomplixen la resta de condicions establides per la llei).

Període exigit en general, amb excepcions, entre altres requisits, per a tindre dret a les prestacions de la Seguretat Social. També es denomina "període de carència”.

En Dret comunitari, els períodes de cotització o de feina, definits o admesos com a períodes d'assegurança per la legislació baix la qual han estat coberts o es consideren com a coberts, així com tots els períodes assimilats en la mesura que siguen reconeguts per esta legislació com a equivalents als períodes d'assegurança.

Per a les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computen, a favor de la treballadora sol·licitadora de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d'un sol fill i de 14 dies més per cada fill des del segon, este inclòs, si el part fora múltiple, llevat de si, per ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'haguera cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fora múltiple, durant el temps que corresponga.

En Dret comunitari, els períodes definits o admesos com a tal per la legislació baix la qual s'haguen cobert, així com tots els períodes assimilats en la mesura que siguen reconeguts per esta legislació com a equivalents als períodes de feina.

En Dret comunitari, dret individual - i, en principi, no transferible - de tots els treballadors, hòmens o dones, a absentar-se de la faena per motiu de naixement o adopció d'un fill.

Persona que conviu i depén econòmicament del treballador o beneficiari d'una prestació i que pot atribuir major quantia de la prestació en qüestió (per exemple: complements per mínims en les pensions de jubilació i viudetat).

Treballadors que, en territori nacional, es dediquen a donar servicis exclusivament domèstics a un o diversos representants de la llar familiar, al domicili on viuen i rebent a canvi una remuneració; per això queden inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial dels Empleats de la Llar.

Es configuren com a institucions de previsió voluntària i lliure, que definixen el dret de les persones, a favor dels quals es constituïxen, a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viudetat, orfandat o invalidesa; de caràcter privat; poden o no ser complement del preceptiu sistema de la Seguretat Social obligatòria, que en cap cas substituïxen. La norma establix el principi de no discriminació, garantint l'accés com a partícip d'un pla a qualsevol persona física que reunisca les condicions de vinculació o de capacitat de contractació.

Situació del treballador que desenrotlla el seu treball en dues o més activitats que obliguen a la inclusió en diferents Règims de la Seguretat Social, fet pel qual s'ha de considerar si reunix els requisits que cada Règim tinga establits.

Situació del treballador que desenrotlla una activitat en dues o més empreses del mateix Règim. Tal situació s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal que, si procedix, efectue la distribució dels límits de cotització entre les empreses afectades.

Les persones compreses en el camp d'aplicació del Sistema de la Seguretat Social no podran estar incloses per la mateixa faena, amb caràcter obligatori, a altres Règims de la Seguretat Social distints dels que integren el Sistema citat.

Orde de preferència en què s'han d'abonar els crèdits de creditors diferents d'un sol deutor.

Lapse de temps, transcorregut el qual sense interrupció vàlida, s'extingixen els drets i les accions no exercitades.

El dret al reconeixement de les prestacions prescriu als cinc anys des del moment que tinga lloc el fet causant de la prestació, sense perjuí de les excepcions determinades a la llei i que els efectes d'este reconeixement es produïxen a partir dels tres mesos anteriors a la data que es presente la sol·licitud. El dret a la jubilació i a les prestacions per mort i supervivència, amb excepcions, és imprescriptible.

 

Període de temps precís per a invalidar l'obligació d'abonament de quotes de la Seguretat Social, la duració del qual és de quatre anys.

Prestació familiar que consistix en el fet que els tres primers anys d'excedència que gaudisquen els treballadors per tindre cura de cada fill o menor acollit, en els supòsits d'acolliment familiar permanent o preadoptiu, encara que siguen provisionals, tindrà la consideració de període de cotització efectiva, a l'efecte de les corresponents prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

El període que es considera com a cotitzat, a l'efecte de les prestacions esmentades, serà d'un any en el cas d'excedència per tindre cura d'altres familiars.

 

Prestació familiar econòmica de pagament únic a tant alçat (1.000 euros) i de modalitat no contributiva, que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix el naixement o l'adopció d'un fill en una família nombrosa o que, amb este motiu, adquirisca l'esmentada condició, en una família monoparental o en els supòsits de mares que pateixen una discapacitat igual o superior al 65%.

Prestació familiar econòmica de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de despesa que produeix en les famílies en el casos de naixement o adopció múltiples (dos o més fills). Segons el número de fills nascuts o adoptats (2, 3, 4 i més), la quantia de la prestació és, respectivament, 4, 8 i 12 vegades el salari mínim interprofessional.

Mecanisme de protecció que consisteix en una pensió assistencial destinada a espanyols d'origen residents a països on la precarietat del sistema de protecció social justifique l'existència de la prestació per raó de necessitat quan retornen a Espanya.

Prestació que es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, en els casos en els quals tots dos treballen, per a l'atenció del menor/s que estiguen al seu càrrec i es troben afectats per càncer o per qualsevol altra malaltia greu, que requerisca ingrés hospitalari de llarga duració, durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat per l'informe del Servici Públic de Salut u òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent.

Mecanisme de protecció que engloba prestacions econòmiques per ancianitat, per incapacitat, així com assistència sanitària, destinat als espanyols residents en l'exterior que, hi havent-se traslladat per raons laborals, econòmiques o qualssevol altres, i havent complit 65 anys o estant incapacitats per al treball, es troben en una situació de necessitat per no tindre recursos suficients.

Prestació de quantia igual a la pensió de viudetat i dos anys de duració, a la qual tindrà dret el cònjuge supervivent en el cas que el causant haja mort per malaltia comuna no sobrevinguda després del matrimoni, quan no puga accedir al dret a la pensió de viudetat per no acreditar que el seu matrimoni amb este ha tingut una duració d'un any o, alternativament, per la inexistència de fills comuns.

Drets de contingut dinerari que corresponen al beneficiari quan concorren les condicions exigides per poder adquirir-se.

Es denominen així aquelles prestacions reconegudes, el pagament de les quals no s'ha efectuat al beneficiari, bé perquè este va morir, o bé perquè no s'ha presentat a fer-les efectives. En el primer cas, l'abonament es fa als hereus per dret civil, generalment mitjançant un procediment seguit a la Direcció Provincial de l'INSS. En el segon cas el dret al cobrament caduca a l'any del venciment.

Primes d'Accidents Laborals. Se suggerix:" Quotes que han de pagar les empreses per a cobrir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals segons la seua activitat. Estan definides en el CNAE, el Quadre nacional d'activitats econòmiques.

En Dret comunitari, implica per a un mateix treball o per a un treball al qual s'atribueix un mateix valor, l'eliminació, en el conjunt dels elements i condicions de retribució, de qualsevol discriminació per raó de sexe.

Conjunt d'actuacions i tràmits regulats per la llei, encaminats a la formulació d'actes de les Administracions Públiques, sobre matèries que són de la seua competència.

Conjunt d'actuacions i tràmits judicials en els Tribunals i Jutjats del Social, dirigides a la resolució dels litigis començats per les parts (treballador, empresari, Organisme de la Seguretat Social, |etc.) des de la presentació de la demanda fins a l'execució de la sentència.

En cas d'accident, siga o no de treball, s'entendrà per professió habitual l'exercida normalment pel treballador quan va sofrir l'accident.

En cas de malaltia comuna o professional, s'entendrà per professió habitual aquella a la qual dedicava el treballador la seua activitat fonamental durant els dotze mesos anteriors a la data en els quals s'haguera iniciat la incapacitat temporal de la que es derive la incapacitat permanent.

En cas de treballadors per compte propi, s'entendrà per professió habitual l'activitat immediata i anterior exercida per l'interessat i en la que estava en alta al Règim Especial dels treballadors per compte propi o autònoms en produir-se la incapacitat permanent protegida per este.

Activitats que desenrotlla l'Institut Social de la Marina dirigides al benestar dels treballadors del mar i els seus beneficiaris, així com a l'assistència d'estos a ports nacionals i estrangers.

Continuïtat en l'exercici de l'activitat laboral després del compliment de l'edat que, en cada cas, siga aplicable per a accedir a la jubilació ordinària, la qual és objecte d'incentivament a través de mesures com l'increment del percentatge a aplicar a la base reguladora per al càlcul de la pensió de jubilació o l'exempció de determinats conceptes en la cotització.

En els supòsits d'incapacitat temporal, l'entitat gestora o la mútua, en este últim cas, respecte a les situacions d'incapacitat temporal derivades de contingències comunes, podran formular propostes motivades d'alta mèdica, a través dels servicis mèdics adscrits a l'una o l'altra, quan, a la vista dels informes mèdics de baixa o de confirmació de la baixa, dels informes complementaris i dels reconeixements mèdics practicats amb este fi, consideren que el treballador poguera no estar impedit per al treball.

Quan l'extinció de la incapacitat temporal es produïx pel transcurs del termini màxim fixat legalment o per alta mèdica amb declaració d'incapacitat permanent, els efectes de la situació d'incapacitat temporal es prorroguen fins al moment de la qualificació d'incapacitat permanent, a la data del qual s'inicien les prestacions econòmiques d'esta, a menys que les mateixes siguen superiors a les que percebia el treballador. En este cas es retrotrauran aquelles en el moment que s'haja esgotat la incapacitat temporal.

No obstant això, en els casos que, continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seua reincorporació laboral, la situació clínica de l'interessat haja fet aconsellable demorar la qualificació, esta qualificació es podrà retardar pel període precís, que en cap cas no podrà ultrapassar els 730 dies següents a la data en què s'haja iniciat la incapacitat temporal.

 

Assignacions o prestacions de les quals són beneficiàries les persones integrades o no en la Seguretat Social per a cobrir situacions de necessitat econòmica o d'excés de gastos produïts per l'existència de responsabilitats familiars i el naixement de fills en determinats casos. Poden consistir en assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, prestació econòmica per naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades, prestació econòmica per part o adopció múltiples i prestació no econòmica (consideració de períodes d'excedència cotitzats) per tindre cura d'un fill o menor acollit a càrrec o per tindre cura d'altres familiars.

Aparat o dispositiu quirúrgic o ortopèdic que pot ser proporcionat com a prestació sanitària o donar lloc a la concessió d'ajudes en els casos i segons els barems que reglamentàriament s'establixen.

Resolució judicial de qüestió de tràmit que no exigix fonaments jurídics.

Transcorregut el termini reglamentari d'ingrés i una vegada adquireixen fermesa en la via administrativa la reclamació de deute o l'acta de liquidació en els casos en que estes procedeixen, sense que s'haja satisfet el deute, s'inicia el procediment de constrenyiment mitjançant l'emissió de providència de constrenyiment, on s'identifica el deute pendent de pagament amb el recàrrec corresponent.

La providència de constrenyiment, emesa per l'òrgan competent, constitueix el títol executiu suficient per a l'inici del procediment de constrenyiment per la Tresoreria General de la Seguretat Social i té la mateixa força executiva que les sentències judicials per procedir contra els béns i drets dels subjectes obligats al pagament del deute.

En la notificació de la providència de constrenyiment s'adverteix el subjecte responsable que si el deute exigit no s'ingressa dins dels 15 dies següents a la seua recepció o publicació seran exigibles els interessos de demora reportats i es procedirà a l'embargament dels seus béns.

 

Declaració de la situació d'incapacitat permanent, efectuada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels seus òrgans, i fonamentada en l'informe preceptiu del equips de valoració d'incapacitats, als efectes del reconeixement de les prestacions econòmiques. La incapacitat permanent es classifica d'acord amb els graus de parcial per a la professió habitual, total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol faena i gran invalidesa.

Prestació econòmica no periòdica, que es paga d'una sola vegada, per les contingències i situacions de necessitat determinades reglamentàriament (lesions permanents no invalidants, incapacitat permanent parcial, indemnització especial a tant alçat per defuncions a causa d'accidents de faena o malalties professionals, |etc. ).

Assumpte que un òrgan jurisdiccional nacional, davant del qual s'està mantenint un litigi que requerix l'aplicació d'una norma comunitària, planteja al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre la interpretació o validesa d'aquella norma.

Import que mensualment ingressen els subjectes obligats en les entitats financeres autoritzades a col·laborar amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. La quota resulta de l'aplicació del tipus de cotització a la base de cotització, segons la normativa vigent en cada moment.

En el règim general i en eixos altres on el treballador per compte d'altri, la quota normalment comprén l'aportació dels empresaris i treballadors. En cas de treballadors per compte propi la quota és íntegrament al seu càrrec.

Activitat financera per la que la Tresoreria General de la Seguretat Social percep en les Oficines Recaptadores autoritzades, mitjançant la presentació dels documents de cotització i l'ingrés del líquid del deute, l'import de les quotes.

És recaptació voluntària quan es realitza en el termini reglamentari, o fora d'este, però abans de l'inici de la via executiva.

És recaptació executiva la que s'efectua després de l'inici de la via executiva pel transcurs dels terminis preceptius sense ingrés.

És el percentatge d'increment (entre un 30 i un 50 per 100) que recau sobre les prestacions econòmiques derivades de riscs professionals, per haver existit falta de mesures de prevenció de riscos laborals establides en les normes de l'orde social. El responsable del recàrrec és l'empresari infractor.

Percentatges que incrementen l'import dels deutes amb la Seguretat Social quan no s'hagen ingressat en el termini reglamentari establit. El percentatge del recàrrec variarà en funció del moment de l'ingrés efectiu dels deutes pels subjectes responsables i del fet que aquests hagen presentat o no els documents de cotització en el termini reglamentari.

Document emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual es reclamen les quotes o qualsevol altre recurs del sistema, en els supòsits legalment previstos. Els imports dels deutes que es reclamen s'incrementaran, si s'escau, amb els recàrrecs que siguen procedents.

Escrit presentat davant l'Administració de la Seguretat Social, amb caràcter previ (a recórrer) a la via judicial, on es sol·licita la modificació o revocació d'un acte administratiu.

Pretensió que formula el demandat contra l'actor, aprofitant l'oportunitat del procés iniciat per este. S'interposa al temps de contestar la demanda, però és una acció independent, i el demandat passa a ser demandant contra l'actor primitiu.

Reclamació que es fa davant un òrgan administratiu, o davant d'un jutge o tribunal, que va dictar una resolució, o davant un altre superior, per no estar-hi conforme, amb la finalitat que es reforme o revoque.

L'estructura del Sistema de la Seguretat Social està integrada pel Règim General i els Règims Especials establits per a algunes activitats professionals per la seua natura, les seues condicions peculiars de temps i lloc, o per la índole dels seus processos productius. Actualment són Règims Especials els de Treballadors del Mar, Mineria del carbó i Treballadors per compte propi o Autònoms. Dins d'aquest últim, existeix un Sistema Especial per a determinats treballadors agraris per compte propi.

Amb efectes d'1 de gener de 2012, s'han incorporat al Règim General com a Sistemes Especials els anteriors Règims Especials de Treballadors agraris per compte d'altre i d'Empleats de Llar.

Registre unificat, la gestió i funcionament del qual correspon a l'INSS, en el qual s'integren les prestacions socials públiques de caràcter econòmic, destinades a persones o famílies (ja siguen de classes passives de l'Estat, de la Seguretat Social, de les entitats substitutòries, de règims de previsió de Comunitats Autònomes, corporacions locals, i en general, d'ens que es financen totalment o parcial amb recursos públics), a efectes de determinar la seua incompatibilitat i la fixació de límits màxims. Anualment, es publica el catàleg d'organismes, entitats i empreses incloses en el Registre.

Norma d'abast general, obligatòria en tots els seus elements i directament aplicable a cada Estat membre. Produïx efectes sense la intervenció de les autoritats nacionals i pot ser al·legat pels particulars en les seues relacions jurídiques.

Obligació de retornar l'import de les prestacions percebudes indegudament pels beneficiaris. Esta obligació prescriu als 4 anys, comptats a partir del cobrament, o des que va ser possible exercitar l'acció per exigir-ne la devolució.

Dins de l'acció protectora per desocupació i amb el règim financer i de gestió determinat per a esta per la Llei General de la Seguretat Social, s'ha establit una ajuda específica denominada renda activa d'inserció, dirigida als desocupats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar faena que adquirixen el compromís de realitzar actuacions per afavorir la seua inserció laboral.

Sistema de finançament de la Seguretat Social segons el qual els ingressos i les cotitzacions de tots els afiliats del Sistema cobrixen les despeses de les prestacions i subsidis dels beneficiaris, en cicles anuals.

Acte dels tribunals i jutjats dictats en el procés, que reben el nom de providències, actes i sentències.

Règim jurídic pel qual es determina el subjecte obligat en cada cas al pagament d'una prestació. Per regla general, la responsabilitat recau sobre l'Entitat Gestora, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l'empresa col·laboradora quan hi ha hagut compliment dels requisits exigits. Malgrat això, quan aquests s'incomplixen (faltes d'afiliació, alta i cotització) la responsabilitat es pot imputar també a l'empresari incomplidor.

Integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions empresarials i en les relacions amb els seus interlocutors, que fomentarà el Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses.

Assegurança Social de caràcter obligatori, hui extingida, creada el 1919, per a assalariats d'entre 16 i 65 anys amb una retribució que no superara un límit determinat i en la qual es concebia la vellesa com a invalidesa per edat. En virtut de norma transitòria, qui haja figurat afiliat al Retir Obrer Obligatori, conserva actualment el dret a causar les prestacions de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI), d'acord amb les obligacions exigides per la legislació d'este, i sempre que els interessats no tinguen dret a cap pensió amb càrrec als Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social.

Aplicació d'una llei nova a situacions anteriors a la seua entrada en vigor, per ser més profitosa per a l'interessat.

Actualització de les pensions de la Seguretat Social en la seua modalitat contributiva, al començament de cada any, en funció de l'índex corresponent de preus al consum previst per a l'any citat.

Nou examen i qualificació de la incapacitat permanent, promogut per l'INSS, o pel propi interessat, les entitats col·laboradores, els empresaris responsables de les prestacions, els responsables subsidiaris o solidaris, per agreujament, milloria o error del diagnòstic de l'estat invalidant, en tant que l'incapacitat no haja complit l'edat de 65 anys.

Suspensió del contracte o cessament en l'activitat que dóna lloc a una prestació econòmica que consisteix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora, que serà l'establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, per protegir la salut de la treballadora embarassada o del fill durant el període de suspensió del contracte de treball o de l'activitat en els supòsits en què, devent la dona treballadora canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, l'esmentat canvi de lloc no resulte tècnica o objectivament possible, o no puga raonablement exigir-se per motius justificats. Es concedeix en els mateixos termes i condicions que la prestació per risc durant l'embaràs, encara que s'extingirà quan el fill complisca nou mesos. Es tracta de riscos professionals per incompatibilitat entre el treball i el fet biològic de la lactància natural.

Suspensió del contracte o cessament en l'activitat que dóna lloc a una prestació econòmica que consisteix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora, que serà l'establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, per protegir la salut de la treballadora embarassada o del fetus durant el període de suspensió del contracte de treball o de l'activitat en els supòsits en què, devent la dona treballadora canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, l'esmentat canvi de lloc no resulte tècnica o objectivament possible, o no puga raonablement exigir-se per motius justificats. Es tracta de riscos professionals per incompatibilitat entre el treball i el fet biològic de l'embaràs.

Aquell que amb tal caràcter assenyala el Govern anualment d'acord amb l'Estatut dels Treballadors. S'aplica per a totes les activitats sense distinció de sexe ni edat dels treballadors. Incrementat en un sisè, amb el prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual, constitueix la base mínima de cotització a la Seguretat Social.

Programa que comprén les actuacions sanitàries preventives i assistencials específiques dirigides als treballadors del mar, fonamentalment: reconeixements mèdics, previs a l'embarcament, formació sanitària, Centre Radiomèdic, Centres Assistencials a l'estranger i Vaixells Sanitaris.

La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions (SESSP) és un òrgan superior sota l’autoritat del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions al qual corresponen les funcions de direcció i tutela de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, adscrites al Departament, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres ministeris i a altres unitats del departament, l’impuls i la direcció de l’ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social, la direcció i la coordinació de la gestió dels recursos financers i despeses de la Seguretat Social, la planificació i la tutela de la gestió exercida per les entitats col·laboradores de la Seguretat Social i qualsevol altra competència que, legalment o reglamentàriament, li estiga atribuïda.

Resolució que decidix definitivament el pleit quan, segons les lleis processals, haja de revestir esta forma. Pot ser ferma o susceptible de revisió per un òrgan superior.

Suspensió de la vida conjugal que no extingueix el matrimoni com el divorci, però dona dret a la pensió de viudetat, si es reuneixen els requisits establerts.

El Servici Jurídic de la Seguretat Social (SJSS) és un Servici Comú de la Seguretat Social, al qual li correspon l'exercici de les funcions i competències relatives a l'assessorament jurídic i representació i defensa en judici de les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal és l'Organisme Autònom, dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment dels seus objectius i adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Secretaria General d'Ocupació, que té com a principals competències la gestió i el control de les prestacions per desocupació; mantindre les bases de dades que garantisquen el registre públic d'ofertes, demandes i contractes; mantindre l'observatori de les ocupacions i elaborar les estadístiques en matèria d'ocupació a nivell estatal; portar a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball i els instruments per millorar-lo, col·laborant amb les respectives Comunitats Autònomes; i col·laborar amb les Comunitats Autònomes en l'elaboració del Pla nacional d'acció per a l'ocupació, ajustat a l'Estratègia Europea d'Ocupació, i del programa anual de treball del Sistema Nacional d'Ocupació.

Prestacions en matèria de reeducació i rehabilitació de discapacitats, assistència a la tercera edat, assistència social i en altres competències de l'IMSERSO.

Remissió Electrònica de Dades per la que es possibilita que el subjecte responsable del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social puga remetre les dades relatives a la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, així com de cotització i recaptació a través de medis electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb les disposicions establides a l'efecte.

Expressió que es fa servir per designar, dins del Règim General o del Règim Especial de Treballadors Autònoms, les variacions en les normes comunes d'afil·liació, cotització, recaptació i acció protectora establertes (per a determinades empreses) per la peculiaritat de les seues activitats econòmiques (fruites i hortalisses, indústria resinera, servicis extraordinaris d'hostaleria, indústria de conserves vegetals i manipulació i empaquetatge de tomata fresca, estudis de mercat i opinió pública, entre altres).

Amb efectes d'1 de gener de 2012, s'han incorporat al Règim General de la Seguretat Social els Sistemes Especials per a Treballadors per compte d'altre agraris i per a Empleats de Llar.

La dels subjectes protegits que, sense estar en situació d'activitat laboral, reuneixen determinades condicions reglamentàriament establertes que permeten l'accés immediat o latent a tota o part de l'acció protectora de la Seguretat Social.
Per causar dret a les prestacions és un requisit necessari estar afiliat i en alta. Malgrat això, diverses disposicions legals establixen situacions assimilades per circumstàncies especials del treballador, com ara la desocupació, l'excedència forçosa, el trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional, |etc.

Persona a qui, compresa en el camp d'aplicació de la Seguretat Social, l'Estat, mitjançant esta, li garantix, per complir els requisits exigits en les modalitats contributiva o no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguera al seu càrrec, la protecció adequada davant les contingències i en les situacions que es contemplen a la Llei.

Persona natural o jurídica a la qual la normativa imposa les obligacions de sol·licitar l'afiliació i comunicar les altes i les baixes i de realitzar aportacions al Sistema de la Seguretat Social.

Tota persona física inclosa en l'àmbit de protecció del Sistema de la Seguretat Social.

Persona natural o jurídica a qui la normativa vigent imposa l'obligació de realitzar l'ingrés material de les quotes de la Seguretat Social. En els règims per compte d'altri l'empresa és la responsable de l'ingrés.

Els subsidis de garantia d'ingressos mínims van ser suprimits per la Llei 26/1990 (actual disposició transitòria onzena del Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social), però els beneficiaris que ja els tenien reconeguts van mantindre este dret, en els termes i les condicions previstos en la legislació específica que els regula. Però, naturalment, no hi ha reconeixements nous, sinó que únicament poden continuar percebent estos subsidis els que ja els tenien reconeguts abans de ser suprimits.

Es tracta d'una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a les persones amb discapacitat majors d'edat, afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i que es vegen impossibilitades per a obtindre una faena adequada, sempre que manquen de mitjans econòmics i no perceben cap prestació pecuniària de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Corporacions Locals o de la Seguretat Social. Quan perceben una prestació econòmica, el subsidi es reduirà en quantia igual al seu import.

Prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre els gastos originats pels desplaçaments fora del seu domicili habitual de les persones amb discapacitat majors de 3 anys, afectades per pèrdues anatòmiques o funcionals en grau igual o superior al 33%, i que no estiguen impossibilitades per a efectuar estos desplaçaments.

Els subsidis per ajuda de tercera persona van ser suprimits per la Llei 26/1990 (actual disposició transitòria onzena del Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social), però els beneficiaris que els tenien reconeguts van mantindre este dret, en els termes i les condicions previstos en la legislació específica que els regula. Però, naturalment, no hi ha reconeixements nous, sinó que únicament poden continuar percebent estos subsidis els que ja els tenien reconeguts abans de ser suprimits.

Es tracta d'una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a les persones amb discapacitat majors d'edat, afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 75%, que manquen de mitjans econòmics i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiten l'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres d'anàlegs.

Familiars que sobreviuen al subjecte causant difunt, que poden accedir a les prestacions per mort i supervivència determinades per la Llei, si reunixen les condicions exigides per a això.

És el que s'interposa davant les Sales del Social dels Tribunals Superiors de Justícia contra determinades sentències dictades pels Jutjats del Social de la seua circumscripció.

Dret pel qual es permet a l'empresari tancar el centre de treball i, per tant, la suspensió del contracte de treball, cosa que també suspén les obligacions recíproques de treballar i de percebre el salari i la cotització a la Seguretat Social, entre altres drets. Els treballadors queden en situació d'alta especial durant el tancament patronal.

És el document que emet l'INSS o l'ISM, per aplicar els Reglaments Comunitaris de Seguretat Social, amb caràcter independent (és personal i intransferible) i que permet l'accés dels seus titulars als servicis sanitaris de la xarxa sanitària pública en l'Estat membre d'estada, ja siga per motius de treball, estudis, turisme, |etc.  No obstant, quan el desplaçament a un altre país distint al d'assegurament es realitza per rebre tractament mèdic, sha dobtindre el formulari E112 (supòsit de malalt autoritzat).

Document administratiu que les Administracions sanitàries autonòmiques i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ceuta i Melilla) emeten, amb suport informàtic, a les persones residents en el seu àmbit territorial que tinguen acreditat el dret a l'assistència sanitària pública. La targeta sanitària individual emesa per qualsevol de les Administracions sanitàries competents serà vàlida a tot el Sistema Nacional de Salut, i permetrà l'accés als centres i servicis sanitaris del sistema en els termes previstos per la legislació vigent. La validesa i l'ús es restringueix només al territori nacional.

Amb l'objecte de disposar de dades normalitzades de cada persona, en condició d'usuari del Sistema Nacional de Salut, independentment del títol pel qual accedix al dret a l'assistència sanitària i de l'Administració sanitària emissora, totes les targetes sanitàries incorporen una sèrie de dades bàsiques comunes i estaran vinculades a un codi d'identificació personal únic per a cada ciutadà en el Sistema Nacional de Salut.

La targeta sanitària individual contindrà, de manera normalitzada i de forma visible, les següents dades: Administració sanitària emissora de la targeta; cognoms i nom del titular de la targeta; codi d'identificació personal assignat per l'Administració sanitària que emet la targeta; modalitat de la prestació farmacèutica i llegenda que informa de la seua validesa a tot el Sistema Nacional de Salut.

És aquell en què el subjecte obligat al pagament d'un deute amb la Seguretat Social ha de procedir a acomplir la dita obligació sense incórrer en mora. Forma part del període voluntari de recaptació.

Les pensions (d'invalidesa o de mort i supervivència) causades per actes de terrorisme tenen el caràcter de pensions extraordinàries, de regulació específica.

Percentatge que s'aplica a les bases de cotització per obtindre les quotes de la Seguretat Social, que la llei fixa anualment . En el treball per compte aliè el tipus de cotització es distribueix entre ocupador i empleat, llevat dels Accidents de Treball i Malalties Professionals i els que expressament s'estableixen a càrrec exclusiu de l'empresari (Fons de Garantia Salarial).

El marc jurídic de la jubilació presenta, dins la modalitat contributiva, diverses classes, tipus o possibilitats per a causar les pensions de jubilació. Així: jubilació parcial; anticipada per raó de l'activitat professional o per discapacitat; anticipada amb la condició mutualista; anticipada sense la condició mutualista, tant voluntària com involuntària; ordinària, gradual i flexible.

Estratègia d'integrar la igualtat d'oportunitats en totes les àrees polítiques fonamentals. També és la integració de la dimensió de gènere en totes les branques de l'ordenament jurídic.

Tota persona física que realitza una activitat per compte propi o d'altri que determina la seua inclusió en el camp d'aplicació dels règims que composen el Sistema de la Seguretat Social.

Persona que celebra un contracte de treball en què s'acorda la prestació de servicis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, (mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i un treball idèntic o similar). Pot concertar-se per temps indefinit o per duració determinada.

En Dret comunitari, designa qualsevol treballador per compte d'altri que es desplaça al territori d'un Estat membre distint d'aquell on residix, amb el fi d'efectuar allà, per compte d'una empresa o d'un empresari d'este Estat, un treball de caràcter estacional, la duració del qual no podrà sobrepassar en cap cas huit mesos si romanguera en el territori de l'Estat citat mentres dura la seua faena; per treball de caràcter estacional s'entén un treball que depén del ritme de les estacions i que es repetix automàticament cada any.

Tot treballador que exercisca la seua activitat professional en el territori d'un Estat membre i residisca en el territori d'altre Estat membre, on retorne en principi cada dia o al menys una vegada per setmana; malgrat això, el treballador fronterer que siga destacat per l'empresa de la qual depén normalment, en el territori del mateix Estat membre o d'un altre Estat membre, conservarà la qualitat de treballador fronterer durant un temps que no excedirà els quatre mesos, encara que durant la seua estada com a destacat puga tornar cada dia, o al menys un cop per setmana, al seu lloc de residència.

Tota persona física que voluntàriament presta els seus servicis retribuïts per compte aliè i dins de l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador o empresari.

La Tresoreria General de la Seguretat Social es un Servici Comú de la Seguretat Social dotat de personalitat jurídica, que té la gestió dels recursos econòmics i l'administració financera del sistema, en aplicació dels principis de solidaritat financera i càixa única .

Entre les funcions encomanades a la Tresoreria General de la Seguretat Social, es poden destacar les següents: la inscripció d'empreses; afiliació, altes i baixes dels treballadors; la gestió i control de la cotització i de la recaptació i dels altres recursos financers del Sistema de la Seguretat Social; la titularitat i gestió dels béns i drets que constitueixen el patrimoni únic de la Seguretat Social; l'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució de les disponibilitats financeres per satisfer estes obligacions i evitar desajusts financers; l'autorització de l'obertura de comptes en institucions financeres destinades a situar fons de la Seguretat Social; la gestió dels règims de previsió voluntària; la recaptació de les quotes de desocupació, fons de garantia salarial i formació professional mentre s'efectue de forma conjunta amb la de les quotes de la Seguretat Social; el desenvolupament dels programes de lluita contra el frau que corresponguen i, finalment, la gestió del Fons de Reserva de la Seguretat Social.

 

La Unió Europea (UE) és una família de països europeus democràtics, que s'han compromés a treballar junts en la pau i la prosperitat. No es tracta d'un Estat destinat a substituir els Estats actuals, però és més que qualsevol altra organització internacional. En realitat, la UE és única. Els seus Estats membres han creat institucions comunes en les quals deleguen part de la seua sobirania, amb la finalitat que es puguen prendre decisions democràticament sobre assumptes específics d'interés comú, a escala europea. Esta unió de sobiranies també es denomina "integració europea".

La UE compta amb cinc institucions, cada una amb una funció específica:Parlament Europeu (triat pels ciutadans dels Estats membres); Consell de la Unió Europea (representa els Governs dels Estats membres); Comissió Europea (motor i òrgan executiu); Tribunal de Justícia (garanteix el compliment de la llei); Tribunal de Comptes (efectua el control de la legalitat i la regularitat de la gestió del pressupost de la UE).

Aquestes institucions estan acompanyades per cinc altres importants organismes: Comité Econòmic i Social Europeu (expressa l'opinió de la societat civil organitzada respecte a qüestions econòmiques i socials); Comité de les Regions (expressa les opinions de les autoritat regionals i locals); Banc Central Europeu (responsable de la política monetària i de la gestió de l'euro); Defensor del Poble europeu (s'ocupa de les denúncies dels ciutadans sobre la mala gestió de qualsevol institució o organisme de la UE); Banc Europeu d'Inversions (contribuix a aconseguir els objectius de la UE finançant projectes d'inversió).

L'estat de dret és fonamental per a la Unió Europea. Totes les decisions i procediments de la UE es basen en els tractats, que són acordats per tots els països de la UE.

Inicialment, la UE es composava de només sis països: Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. El 1973 s'hi van adherir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit; el 1981 s'hi va adherir Grècia; el 1986 s'hi van adherir Espanya i Portugal; i el 1995 s'hi van adherir Àustria, Finlàndia i Suècia. El 2004 va tindre lloc l'ampliació més gran, amb l'adhesió de la República Txeca, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Polonia. Finalment, en 2007, es van incorporar Romania i Bulgària.

En els primers anys de la seua existència, gran part de la cooperació entre els països de la UE es referia al comerç i l'economia, però en l'actualitat la UE també tracta molts altres temes amb repercussió directa en la nostra vida quotidiana, com són els drets dels ciutadans; la garantia de la llibertat, la seguretat i la justícia; la creació de llocs de treball; el desenrotllament regional; la protecció del medi ambient; la creació de la globalització en benefici de tots.

Per determinar el requisit de carència de rendes o d'ingressos suficients, a efectes d'accedir a les pensions de jubilació i invalidesa de modalitat no contributiva, és precís comprovar si el beneficiari conviu o no amb altres familiars. Hi ha unitat econòmica de convivència en tots els casos que el beneficiari convisca amb altres persones, siguen o no beneficiàries, unides a ell per matrimoni o llaços de parentiu o de consanguinitat fins al segon grau.

Dret bàsic dels treballadors que causa la suspensió del contracte de treball i, en conseqüència, de les obligacions recíproques de treballar i d'abonar la remuneració, així com de l'obligació de cotitzar. El treballador seguix en situació d'alta especial.

Violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre estes per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, encara que sense convivència.

Comprèn tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de la llibertat.

El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere tindrà la consideració de situació assimilada a la d'alta i de període de cotització efectiva a efectes de les corresponents prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència, maternitat i desocupació. Este període de suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de 6 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos.

A les treballadores per compte propi víctimes de violència de gènere que cessen en la seua activitat per fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, se'ls suspendrà l'obligació de cotització durant un període de 6 mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva a efectes de les prestacions de Seguretat Social. Així mateix, la seua situació es considerarà com assimilada a l'alta.

Qui siga condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes o de lesions perdrà la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat que li corresponga, quan la víctima dels esmentats delictes fora la causant de la pensió, llevat que, en el seu cas, hi haja reconciliació entre ells.

En estos casos, la pensió de viduïtat que haguera hagut de reconèixer-se incrementarà les pensions d'orfandat, si n'hi haguera, sempre que este increment estiga establert en la legislació reguladora del règim de Seguretat Social de la qual es tracte.

A qui siga condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes o de lesions quan l'ofesa pel delicte fora la seua cònjuge o excònjuge, o estiguera o haguera estat lligada a ell per una relació d'afectivitat anàloga, encara que sense convivència, no se li abonarà, en cap cas, la pensió per orfandat de la que pogueren ser beneficiaris els seus fills, llevat que, si escau, hi haguera reconciliació entre aquells.

Estat civil que atorga el dret a prestació de la Seguretat Social en determinades circumstàncies i en la quantitat que corresponga.

Complementary Content
${loading}