Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Glossari

Els menors de 18 anys, o majors amb una discapacitat igual o superior al 65%, i que hagin estat abandonats pels seus pares, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar, poden ser beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.

S'entén per accident laboral qualsevol lesió que pateixi el treballador en ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Pel que fa al treball pel seu compte dels Règims especials de treballadors autònoms  i de treballadors del mar, s'entén per accident de treball l'esdevingut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu compte i que determina la seva inclusió en el camp d'aplicació del règim especial. La llei estableix, a més, diverses consideracions i presumpcions per tal de determinar el concepte d'accident laboral.

Lesió o alteració de la salut derivada d'un accident sempre que no sigui conseqüència del treball realitzat. Li correspon l'acció protectora de la mateixa manera que en cas de malaltia comuna, sense exigència de període previ de cotització, excepte per accedir a pensions d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o de mort i supervivència, des de situacions de no-alta.

Possibilitat d'exercici d'un dret subjectiu públic, anterior al procés, a una tutela jurisdiccional específica, i amb relació a un interés jurídic concret, que concedixen les lleis per a demanar la intervenció dels òrgans competents del Poder Judicial.

En Dret comunitari, mesures adreçades a un grup determinat, amb les quals es pretén suprimir i prevenir una discriminació o compensar els desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents (denominades, de vegades, "discriminació positiva").

(La Sentència del Tribunal Constitucional 28/1992, intenta concretar les accions positives de les mesures protectores, afirmant al respecte que "la prohibició de la discriminació per raó de sexe admet l'existència de mesures singulars a favor de la dona, que tractin de corregir una situació desigual de partida, com són les mesures d'acció positiva o similars, però al mateix temps, exigeix l'eliminació, en principi, de les normes protectores del treball femení i que poden suposar un obstacle per a l'accés real de la dona a l'ocupació en igualtat de condicions de treball amb els homes". D'aquesta manera, es dóna entrada a una concepció de la igualtat que permet tractaments raonablement desiguals per aconseguir la igualtat efectiva, en considerar que la formal ja s'ha aconseguit).

Comprèn el conjunt de prestacions, en diner o en espècie, que el Sistema de la Seguretat Social estableix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat provinents o derivats de les contingències o situacions sofertes pels subjectes protegits i determinades a la Llei.

Institució que té com a finalitat la protecció necessària per a la guarda dels menors en situació de desemparament, o per sol·licitud de pares i tutors, en circumstàncies greus. És una de les situacions protegides, mitjançant els subsidis per maternitat i paternitat, durant els períodes de descans dels quals gaudeixin els treballadors amb motiu de l'acolliment i s'abona l'equivalent al 100% de la base reguladora. Es protegeix tant la guarda amb finalitats d'adopció com l'acolliment familiar i permanent i, en alguns casos, el temporal, sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any i encara que aquests acolliments siguin provisionals.

Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia la tramitació d'expedients liquidatoris per deutes a la Seguretat Social en els supòsits en què legalment són procedents. Les Actes de liquidació tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.

Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia el procediment sancionador en el qual es constaten els fets i fonaments de dret en què es basa la sanció, l'import de la qual també s'indica, derivada de l'incompliment de normes laborals o de seguretat social. Les Actes d'Infracció tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.

Resolució dels Jutges o Tribunals que decidix l'admissió o la inadmissió dels recursos contra providències, qüestions incidentals, pressupostos processals, nul·litat del procediment o quan les lleis processals ho establisquen. Serà sempre fundat i contindrà, en paràgrafs separats i numerats, els fets i fonaments de dret i la part dispositiva, i caldrà que el firme el Jutge o el Magistrat o Magistrats que el dicten.

Acte jurídic pel  qual es concedeix la pàtria potestat sobre un menor, creant vincles jurídics de parentiu anàlegs a la filiació.

Acte administratiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual s'efectua la incorporació al Sistema de la Seguretat Social d'un subjecte protegit qui, d'aquesta manera, esdevé titular de drets i obligacions amb aquest. En general, és l'ocupador qui ho sol·licita per als treballadors per compte d'altri i pel mateix treballador si ho és pel seu compte. Dóna lloc a l'assignació del número d'afiliació, de caràcter vitalici i únic per a tot el Sistema.

Fins que la persona incapacitada permanent no compleixi els 65 anys, (excepte quan la causa de la incapacitat provingui de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions, poden promoure la revisió per agreujament de l'estat incapacitant, de conformitat amb el procediment establert.

Resolució administrativa de caràcter discrecional instada per un subjecte responsable per la que la Tresoreria General de la Seguretat Social pot concedir l'ajornament o fraccionament del pagament de qualsevol tipus de deutes amb les entitats gestores o serveis comuns de la Seguretat Social, llevat les de quotes d'accidents de treball i malalties professionals, en tot cas, i les aportades pels treballadors quan el subjecte responsable de l'ingrés és l'empresari.

És ajornament ordinari el que se sol·licita dins dels vint primers dies naturals del termini reglamentari i el subjecte responsable no pot fer l'ingrés en aquest termini. És extraordinari en qualsevol altra circumstància.

Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de la incorporació d'un treballador a una activitat que el converteix en un subjecte protegit del Sistema de  Seguretat Social.

Els treballadors per compte d'altri i assimilats, inclosos en el camp d'aplicació dels règims del Sistema de la Seguretat Social, es consideren, de ple dret, en situació d'alta en estos, pel que fa a accidents laborals i malalties professionals i desocupació, encara que l'ocupador haja incomplit les seues obligacions respecte a això. Igualment s'aplica a l'efecte exclusiu de l'assistència sanitària per malaltia comuna, maternitat, risc durant l'embaràs i accident no laboral. A este tipus d'alta també se l'anomena "alta presumpta".

Alta que es produïx quan la TGSS s'assabenta de l'existència d'una persona que, tot i haver de figurar en alta en el sistema pel fet de complir els requisits, no ho està.

La que té lloc en cas de vaga, tancament patronal i altres situacions que es puguin determinar i té els efectes que fixa la norma que hagi establert aquest tipus d'alta.

És la que estableix la primera relació del treballador amb el Sistema de la Seguretat Social.

Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic d'alta, en les situacions d'incapacitat temporal, després del reconeixement del treballador, que estableix la plena aptitud per al treball o l'alta amb proposta d'invalidesa. El comunicat mèdic d'alta és expedit pel facultatiu del Servei Públic de Salut de l'INSS o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas de contingències professionals). Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'incapacitat temporal, tant l'INSS com l'ISM podran emetre una alta mèdica amb caràcter general. Una vegada esgotat el termini màxim de durada de la incapacitat temporal (365 dies), l'INSS i l'ISM són els únics competents per emetre l'alta mèdica, reconèixer la situació de pròrroga amb un límit de 180 dies més o determinar la iniciació d'un expedient d'Incapacitat Permanent.

És la que es produeix cada vegada que el treballador reprèn la seva activitat laboral en una ocupació que l'obliga a la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.

Les Entitats gestores, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o els Serveis comuns procediran, d'acord amb les seves respectives competències, al pagament de les prestacions als beneficiaris en els casos d'incompliment en matèria d'afiliació, altes, baixes i cotització determinats reglamentàriament, amb la consegüent subrogació en els drets i les accions d'aquests beneficiaris; aquest pagament serà procedent, encara que es tracti d'empreses desaparegudes o d'aquelles que per la seva especial naturalesa no puguin ser objecte de procediment de constrenyiment. Igualment, les Entitats, Mútues i Serveis esmentats assumeixen el pagament de les prestacions, sempre que s'atenuï l'abast de la responsabilitat dels empresaris amb relació al pagament esmentat.

L'avançament de les prestacions en cap cas no podrà ultrapassar la quantitat equivalent a dues vegades i mitja l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment del fet causant o de l'import del capital-cost necessari per al pagament anticipat, amb el límit indicat per les Entitats gestores, les Mútues o els Serveis.

Recursos econòmics aportats per l'Estat previstos en la llei i inclosos en els pressupostos generals de cada exercici per a finançar els gastos que legalment s'haja establit així.

Les que cada Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social efectua per al manteniment dels Serveis Comuns i Socials de la Seguretat Social i que la Tresoreria General de la Seguretat Social dedueix en transferir a cada Mútua la recaptació de les quotes mensuals que li corresponen. Es determina mitjançant l'aplicació a aquestes quotes d'un coeficient que fixa el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb caràcter anual.
Les empreses col·laboradores ingressen aquestes aportacions juntament amb les quotes.

Creada per Llei el 1953 i prevista a la Llei general de la Seguretat Social com a Règim especial per als estudiants, la qual tanmateix no ha arribat a desenvolupar-se del tot. Arriba als matriculats en centres oficials des de l'ensenyament secundari fins a l'universitari i, com a màxim, fins als 28 anys. L'exigua quota s'abona juntament amb la matrícula i comprèn prestacions sanitàries i econòmiques d'escassa quantia.

L'any 1939, el Retir Obrer es va transformar en subsidi de vellesa, vuit anys després (1947), aquest subsidi es converteix en Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i, finalment, l'any 1955 s'afegeix la protecció de la viduïtat. Manté pervivència actualment, en virtut de norma transitòria, per a aquells que l'1 de gener de 1967, qualsevol que fos la seva edat en aquesta data, tinguessin cobert el període de cotització exigit per aquesta Assegurança o que, si de cas hi manca, figuraven com a afiliats a l'extingit Règim de Retir Obrer Obligatori, conservant el dret a percebre les prestacions de la primera d'aquestes assegurances, d'acord amb les condicions exigides per la legislació d'aquest, i sempre que els interessats no tinguin dret a cap pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social, llevat de les pensions de viduïtat; entre aquestes pensions es consideren incloses les que corresponen a les entitats substitutòries integrades en aquest Sistema.

Prestació familiar, de modalitat no contributiva, de caràcter econòmic, que es reconeix en determinades condicions per cada fill menor de 18 anys o major d'edat afectat per una discapacitat, en un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la seva filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

Resolució inclosa a l'Ordre de 25 de juny de 1963 per la qual es van assimilar les categories professionals existents en aquella data a les diferents reglamentacions de treball als grups de cotització establerts al Decret 56/1963, de 17 de gener (BOE  |Núm.  17). Quan per conveni col·lectiu o per norma es crea una categoria professional, es sol·licita i s'obté d'aquesta Tresoreria General l'assimilació adient.

Dret de participar gratuïtament als plets laborals i de Seguretat Social per part dels treballadors, beneficiaris, Entitats Gestores i altres persones, en els termes reconeguts per les lleis.

Servei prestat per un assistent personal que fa o col·labora en tasques de la vida quotidiana d'una persona en situació de dependència per fomentar la seva autonomia personal.

 

 Es garanteix l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Sistema Nacional de Salut a les persones que ostentin la condició d'assegurat o beneficiari. Es consideren assegurats les persones incloses en un dels supòsits següents:

- Ser treballadors per compte propi o d'altri, afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta o situació assimilada

- Ostentar la condició de pensionistes del sistema de la Seguretat Social

- Ser perceptors de prestacions periòdiques, incloent-hi la prestació i el subsidi per desocupació

- Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació i trobar-se en situació de  desocupació, sense acreditar la condició d'assegurat per cap altre títol.

 

 Encara que no es compleixi cap d'aquests supòsits, les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que resideixin a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització per residir en el territori espanyol, poden ostentar la condició d'assegurat sempre que acreditin que no tenen ingressos superiors a 100.000 € en còmput anual.

 

 Tenen la condició de beneficiaris d'un assegurat, sempre que resideixin a Espanya, el cònjuge o la persona amb una relació anàloga d'afectivitat, que cal que acrediti la inscripció oficial corresponent, l'excònjuge a càrrec de l'assegurat, i també els descendents i persones assimilades a càrrec d'aquest que siguin menors de 26 anys o que tinguin una discapacitat en grau igual o superior al 65%.

 

 A més a més, els estrangers no enregistrats ni autoritzats com a residents a Espanya, reben assistència sanitària en les següents modalitats:

a) D'urgència per malaltia greu o accident, sigui quina sigui la seva causa, fins la situació d'alta mèdica.

b) D'assistència a l'embaràs, part i postpart.

 

 En tot cas, els estrangers menors de divuit anys reben assistència sanitària en les mateixes condiciones que els espanyols.

Assistència Sanitària prestada per entitats públiques o privades en virtut de concert amb els Organismes de l'Administració de Seguretat Social i aprovats pels Departaments Ministerials competents.

Atenció prestada a persones en situació de dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no vinculades a un servei d'atenció professionalitzada.

Els prestats per una institució pública o entitat, amb i sense ànim de lucre, o professional autònom entre les finalitats del qual es trobi la prestació de serveis a persones en situació de dependència, ja siguin a la seva llar o en un centre.

Obligació de l'Administració de permetre a l'interessat que puga efectuar al·legacions en la seua defensa. Una vegada instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posa de manifest l'expedient a l'interessat perquè puga efectuar les seues al·legacions i presentar els documents i justificants que considere pertinents, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En alguns casos, el dret de rebre determinades informacions o dades contingudes a l'expedient no es pot exercir. Es dóna per realitzat el tràmit si, abans del venciment del termini, l'interessat manifesta la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions i, igualment, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni es tinguen en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per l'interessat.

Treballador per compte propi, major de 18 anys, que realitza de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, en territori nacional, sense subjecció per aquesta a un contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, sigui o no titular de l'empresa, activitat que l'obliga a la inclusió en el Sistema de Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Treballadors que duen a terme una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, anomenada client, del qual depenen econòmicament per percebre d'ell, al menys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d'activitats econòmiques o professionals.

Designa qualsevol persona o òrgan a qui la llei li atribuïx competència en una matèria determinada, per a cada Estat membre, el ministre, els ministres o qualsevol altra autoritat corresponent de la qual depenguen els règims de Seguretat Social, per al conjunt del territori de l'Estat que es tracte.

És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a tant alçat, que per a l'any 2012 és de 45,10 euros, i a partir d'aquest any s'actualitza d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC) per a fer front a les despeses de sepeli a qui els hagi suportat. Es presumeix, excepte que es demostri el contrari, que aquestes despeses s'han satisfet en aquest ordre: pel cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, fills i parents del difunt que convivien amb ell habitualment.

Comunicació obligatòria que ha de fer l'empresari quan un treballador cessa a l'empresa o el treballador per compte propi quan aquest treballador cessa la seva activitat professional.

Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic de baixa, expedit pel facultatiu del Servei Públic de Salut o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que determina la baixa en el treball i, si s'escau, el dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal. És l'acte que origina la iniciació de les actuacions que condueixen a la declaració o denegació del dret al subsidi.

Quadre que recull tant les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accident laboral o malaltia professional que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, comporten una disminució o alteració de la integritat física del treballador, com les indemnitzacions a un tant alçat que corresponen a cadascuna d'elles.

Quadre de valoracions de factors físics, psíquics o sensorials per determinar els graus de discapacitat o malaltia crònica, a efectes de la pensió d'invalidesa (modalitat no contributiva), de l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec i d'altres mesures de protecció.

Són les quantitats sobre les quals s'apliquen els tipus de cotització per obtenir  les quotes de la Seguretat Social, que els subjectes responsables ingressen en el sistema i que constitueixen el seu principal recurs econòmic.

És un dels factors que intervenen en el càlcul de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social i consisteix a fixar un import o obtenir un resultat a través d'una fórmula de càlcul, -determinada en funció de les bases amb què s'hagin efectuat les cotitzacions durant els períodes que s'indiquen per a cada prestació,- a la qual s'apliquen els percentatges assenyalats per a cadascuna de les prestacions econòmiques, i d'aquesta manera s'obté l'import final que ha de percebre el beneficiari.

Imports mínim i màxim entre els quals han d'estar, en qualsevol cas, les bases de cotització per a Contingències Comunes, en funció del grup de cotització al qual correspongui la categoria professional del treballador.

treballadors, familiars de treballadors, o altres persones determinades per la Llei o a les normes reglamentàries, a qui correspon una prestació de la Seguretat Social.

Aquest benefici, recollit en la disposició addicional seixantena de la Llei general de la Seguretat Social, consisteix en el fet que, amb caràcter general, excepte per al compliment del període mínim de cotització exigit, es computarà com a cotitzat el període d'interrupció de la cotització derivat de l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions d'atur produïdes entre els nou mesos anteriors al naixement o els tres mesos anteriors a l'adopció o a l'acolliment permanent i la finalització del sisè any posterior a la situació esmentada. La durada d'aquest còmput serà de 112 dies per cada fill o menor adoptat o acollit. L'esmentat període s'incrementarà anualment fins a arribar a 270 dies per fill l'any 2019. Només es reconeixerà a un dels progenitors

Principi general del dret que ha de regir l'actuació de l'Administració Pública i les relacions laborals d'empresaris i treballadors. En general, els drets han d'exercitar-se d'acord amb les exigències de la bona fe.

L'edat de jubilació es rebaixa en un període equivalent al que resulti d'aplicar al període de temps efectivament treballat en determinades categories i especialitats professionals (per la seva perillositat, toxicitat, insalubritat, discapacitat, |etc.), uns coeficients de conformitat amb les escales establertes. (per exemple, 10 anys de picador de mineria del carbó permetrien rebaixar 5 anys, -coeficient de 0,50-, l'edat de 65 per poder jubilar-se i, per tant, el treballador causaria la pensió als 60 anys reals o 65 ficticis). A més, el període de temps en què resulti rebaixada l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió.

Són deduccions en les aportacions per cotitzacions socials que resulten de l'aplicació de determinats percentatges, per a la correcció a la baixa (minoracions) tant de bases com de tipus o de quotes. Es diferencien en:
Reduccions: són mesures que pretenen la universalització efectiva, la unificació progressiva, o establir incentius que afavorisquen la sostenibilitat i les finalitats del Sistema de Seguretat Social. Quant al finançament, les reduccions suposen un ingrés menor per al Sistema de Seguretat Social, sense que hi haja cap aplicació pressupostària que les reculla o les compense.
Bonificacions: són mesures de foment de l'ocupació que pretenen incentivar o fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació amb caràcter general o en sectors determinats, o la contractació de determinats col·lectius (p. ex. discapacitats) amb independència de les funcions i finalitats de la Seguretat Social. Respecte al finançament, les bonificacions de quotes tenen la seua contrapartida en una partida corresponent en el Pressupost de Gastos del Servici Públic d'Ocupació Estatal o en altres partides dels Pressupostos Generals de l'Estat

a) Decadència o pèrdua del dret a percebre les prestacions en el termini previst a este efecte (un any des de la notificació de la concessió en les prestacions a un tant alçat i un any en les prestacions periòdiques des del venciment de la mensualitat). El termini no admet interrupció.
b) En matèria de devolució de quotes: termini de caducitat de quatre anys del dret a exigir el pagament una vegada reconegut el dret a la devolució d'ingressos indeguts (art. 44.3 de l'RGRSS).

Principi bàsic del sistema de la Seguretat Social, declarat per la llei, que centralitza a la Tresoreria General de la Seguretat Social la gestió recaptatòria dels recursos i el pagament de les obligacions del sistema i la custòdia dels fons, valors i crèdits.

És la consideració de l'àmbit subjectiu al qual s'estén el sistema de la Seguretat Social. Amb l'objectiu final que s'estableix a l'article 41 de la Constitució d'«...un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans...» l'actual sistema de la Seguretat Social delimita el camp d'aplicació de qui realitza una activitat professional en una sèrie de règims.

El règim general, que abraça els treballadors per compte d'altri o assimilats de les diferents branques de l'activitat econòmica, ja siguin eventuals, de temporada o fixes, fins i tot els de treball discontinu i inclosos els treballadors a domicili, sigui quina sigui la seva categoria professional i la forma i quantia de la remuneració que perceben, excepte els que duguin a terme una activitat que faci incloure'ls en algun dels règims especials següents, que acullen, a més, els seus propis treballadors autònoms:  dels treballadors del mar;  per a la mineria del carbó;  dels treballadors pel seu compte o autònoms. Amb efecte a partir de l'1 de gener de 2008, s'estableix un sistema especial per a treballadors pel seu compte agraris dins del RETA , en què queden inclosos els treballadors pel seu compte agraris, majors de 18 anys, que compleixin determinats requisits.

Amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, els antics règims especials d'empleats de la llar i agrari per compte d'altri s'han incorporat com a sistemes especial al règim general de la Seguretat Social.

Així mateix, l'àmbit subjectiu s'estén, en la modalitat no contributiva, a tots els espanyols residents en territori nacional.

Aptitud per comparèixer, actuar i intervenir en actes processals davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia. Habilita qui la té per poder actuar amb eficàcia en el procés.

Valor actuarial de les pensions i altres prestacions econòmiques de caràcter periòdic de la Seguretat Social derivades tant de contingències comunes com d'accident laboral i malaltia professional, calculat segons les bases tècniques aprovades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les corresponents Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, l'organisme o l'empresari responsable han d'ingressar-ne l'import a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Obligació que tenen les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i les empreses declarades responsables en l'abonament de pensions i altres prestacions econòmiques de caràcter periòdic de la Seguretat Social derivades tant de contingències comunes com d'accident laboral i malaltia professional, d'ingressar el capital-cost a la Tresoreria General de la Seguretat Social, inclosos els interessos de capitalització i els recàrrecs que siguen procedents.

període mínim de cotització exigit, amb excepcions, entre altres requisits, per tenir dret a les prestacions de la Seguretat Social.

Recurs de caràcter extraordinari mitjançant el qual s'unifica la doctrina de sentències dictades en suplicació per les Sales Socials dels Tribunals Superiors de Justícia, quan sobre una mateixa qüestió han dictat sentències contradictòries entre si.

Recurs extraordinari contra les resolucions previstes expressament i pels motius que indica la llei, que té com a finalitat el control de l'aplicació de la llei feta pels tribunals d'instància i crear doctrina jurisprudencial, amb la unificació de criteris dispars, i vetlar per l'acompliment de les garanties constitucionals en la tramitació dels processos.
El Tribunal Suprem és el que coneix el Recurs de cassació per a la unificació de doctrina. El Tribunal Superior de Justícia pot conéixer el Recurs de cassació simple quan la matèria és de dret foral.

Persona que ha succeït o s'ha subrogat per qualsevol títol en el dret d'una altre o altres.

Persona de qui prové el dret que algú té (drethavent o causahavent).

Unitat productiva amb organització específica, que sigui donada d'alta, com a tal, davant l'autoritat laboral. A l'activitat de treball a la mar, es considera com a centre de treball el vaixell, s'entén situat en la província on estigui el seu port de base.

Document emès per l'empresari pel qual s'acredita el temps treballat i les cotitzacions efectuades pel treballador.

Situació en què poden trobar-se els treballadors autònoms i que ha estat objecte d'un sistema específic de protecció, mitjançant una prestació per cessament d'activitat, a la que poden acollir-se voluntàriament aquests treballadors, i que es garanteix els principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera.

Finalització de la relació laboral i justificació d'aquesta relació documentalment. Requisit necessari, conjuntament amb d'altres, per accedir al dret de tenir algunes prestacions de la Seguretat Social.

Convocatòria realitzada a una persona perquè vaja a la Seguretat Social o a qualsevol Organisme o autoritat a fer un tràmit o acte determinat.

Codi numèric que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna als empresaris i altres subjectes responsables del pagament de quotes al Sistema de la Seguretat Social. Es correspon amb els antics números patronals i d'inscripció.

Percentatge de reducció de la quantia de la pensió de jubilació, en determinats supòsits, per cada trimestre que els treballadors, amb edats inferiors a l'edat ordinària de jubilació que en cada cas sigui aplicable, l'anticipin, amb un màxim de dos anys en el cas de la jubilació voluntària i de quatre en el de la involuntària. L'esmentat percentatge varia en funció del nombre d'anys cotitzats en tota la vida laboral i del nombre de trimestres d'anticipació.

En el cas dels treballadors amb condició mutualista, l'anticipació es computa per anys i s'aplica a partir del compliment dels 60 anys.

Percentatge que, aplicat al tipus o percentatge de cotització, redueix la quota que cal ingressar a la Seguretat Social. S'apliquen a la quota íntegra d'empreses excloses d'alguna o algunes de les contingències o situacions definides normativament o d'empreses autoritzades per col·laborar voluntàriament en la gestió de l'Assistència Sanitària i Incapacitat Temporal, derivades d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, com també als treballadors que subscriuen Conveni Especial.

És la participació en la gestió assumida per empresaris, ja sigui de manera obligatòria, com en el pagament delegat de determinades prestacions (Incapacitat Temporal, Atur parcial, |etc. ), o de manera voluntària, com la feta en matèria d'Accidents de Treball i Malalties Professionals per les  Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social o l'efectuada per empresaris que sol·licitin assumir l'Assistència Sanitària i la Incapacitat Temporal i se'ls autoritzi per a això pel fet de complir els requisits establerts.

En general, és la professió demandada pel treballador i també la que es correspongui amb la seva professió habitual o qualsevol altra que s'ajusti a les seves aptituds físiques i formatives. En tot cas, s'entén per col·locació adequada la que coincideix amb l'última activitat laboral duta a terme, sempre que fos d'una durada igual o superior a tres mesos.

Supervisen i controlen l'aplicació dels acords del Consell General. Estan integrades per nou vocals que representen a parts iguals (3) l'Administració Pública, els Sindicats i les Organitzacions Empresarials.

Possibilitat legal de simultaniejar el cobrament de dues prestacions (per exemple, viduïtat amb jubilació) o el treball per compte d'altri o propi amb una prestació (així, treball amb pensió de viduïtat).

a) És un mitjà per a extingir, parcialment o totalment, deutes que els subjectes obligats tinguen amb el Sistema i que es troben en període voluntari de recaptació, de manera que els neutralitza amb crèdits que els hagen sigut reconeguts, liquidats i notificats i que estiguen originats per determinats drets establits reglamentàriament.
b) Forma d'extinció total o parcial dels deutes amb la Seguretat Social diferents de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta, amb crèdits reconeguts, liquidats i notificats per l'Administració de la Seguretat Social a favor del deutor. És necessari perquè es produïsca resolució del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Quantia que s'abona al pensionista de gran invalidesa, destinada a que pugui remunerar la persona que l'atengui. L'import és el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de la darrera base de cotització del treballador corresponent a la contingència que origini la situació d'incapacitat. Aquest complement no pot ser inferior al 45% de l'import de la pensió sense el complement.

Quantitat complementària que s'afegeix a l'import de la pensió, en modalitat contributiva, quan no arriba al mínim fixat legalment, en cas que el beneficiari no percebi rendes de capital o treball personal, o en cas que sí, si no excedeixen la quantia que estableix anualment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Paritat en la presència de dones i homes de forma que, en el conjunt al qual es refereixi, les persones de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys del quaranta per cent.

És el que adopta la persona sol·licitant o beneficiària de les prestacions per desocupació de buscar activament ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar a les accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per incrementar la seva ocupabilitat.

Totalització dels períodes de cotització en diversos règims de la Seguretat Social i de Classes Passives, sempre que no se superposen, per a la conservació i l'adquisició del dret a les prestacions. En general, és la consideració conjunta de les cotitzacions efectuades als Règims públics de la Seguretat Social diferents per al reconeixement del dret a les prestacions.
També es poden totalitzar els períodes treballats i cotitzats als diferents països de la Unió Europea, a través de la regla "pro rata temporis".

Una de les 3 Comunitats Europees, la més important, creada pel Tractat de Roma de 27 de març de 1957, amb el nom inicial de Comunitat Econòmica Europea, a la qual Espanya es va adherir el 1986, i que després del Tractat de Maastricht es va denominar Comunitat Europea, i actualment Unió Europea, formada per 28 països.

Harmonització de responsabilitats laborals i familiars entre homes i dones, que configura un sistema que contempla les noves relacions socials sorgides (incorporació de la dona al treball, entre d'altres) i un nou mètode de cooperació i compromís entre dones i homes, que permeti un repartiment equilibrat de responsabilitats en la vida professional i en la privada. Comporta importants reformes legislatives (permisos de maternitat, paternitat, excedències laborals, reducció de jornada, |etc.) i la necessitat de promoure addicionalment serveis d'atenció a persones, en un marc ampli de política de família.

Persona amb vincle matrimonial -vàlidament reconegut en Espanya- amb una altra, fet que pot atribuir drets a determinades prestacions o a incrementar la seva quantia. 

Òrgan superior col·legiat, per a la participació en el control i la vigilància de la gestió de les Entitats Gestores en què figuren 39 membres, per parts iguals, 13 representants de l'Administració Pública, 13 dels  Sindicats i 13 de les Organitzacions Empresarials.

Mitjà d'execució forçosa dels actes administratius, que comporta la prerrogativa de l'Administració derivada de l'executorietat d'aquests actes. Es permet a l'Administració de la Seguretat Social, en els casos en què s'hagi d'abonar una quantitat líquida, que recorri al procediment de recaptació per via executiva.

Per contingència s'entén el risc la materialització del qual provoca l'estat de necessitat, protegible mitjançant la prestació de Seguretat Social corresponent.

Les contingències comunes són les que no guarden relació amb l'exercici d'una activitat laboral, mentre que les contingències professionals deriven, directament o indirectament, del treball. Així doncs, la malaltia comuna i l'accident no laboral s'inclouen entre les contingències comunes, ja que apareixen sense que tinguin cap relació amb el treball. L'accident de treball o la malaltia professional pertanyen al grup típic de les contingències professionals en estar associades a l'exercici d'una feina o activitat. A partir de la Llei d'igualtat efectiva d'home i dones, també tenen la consideració de contingències professionals els riscos durant l'embaràs i durant la lactància natural, ja que la seva existència està associada a l'exercici d'un lloc de treball concret i, fora d'ell, no hi hauria risc.

És el que l'empresa ha de concertar (simultàniament al que s'ha formalitzat a temps parcial amb una persona que es jubila parcialment) amb un treballador en situació d'atur o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, per tal de substituir la jornada de treball que queda vacant pel treballador que es jubila parcialment. El contracte de relleu és obligatori per substituir els treballadors que s'hagin jubilat parcialment abans de l'edat que en cada cas sigui aplicable i potestatiu si ja han complert l'edat esmentada. El contracte s'ha d'ajustar, a més, a determinades particularitats legals.

És el que acorda la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, entenent que es tracta d'un treballador a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que realitzi un treball idèntic o similar. El contracte de treball es pot concertar per temps indefinit o per duració determinada.

En Dret comunitari, qualsevol instrument bilateral o multilateral que vinculi o pugui vincular exclusivament dos Estats membres o més, així com qualsevol instrument multilateral que vinculi o pugui vincular com a mínim dos Estats membres i un altre o altres Estats en el camp de la Seguretat Social, per al conjunt o una part de les branques i règims, així com els acords de qualsevol naturalesa conclosos en el marc d'aquests instruments.

En general, és un Acord entre dos Estats o més, (i d'altres subjectes de dret internacional) per a la conservació o l'adquisició dels drets vigents en un altre país, que generalment totalitza els períodes d'assegurança de cadascun d'aquests països, i distribueix la càrrega de les prestacions d'acord amb la fórmula de prorrata, és a dir, en proporció als temps cotitzats a cada país.

Acord subscrit entre la Tresoreria General de la Seguretat Social (o, si escau, l'Institut Social de la Marina) i els treballadors que siguin baixa en el seu règim de la Seguretat Social i no quedin compresos en un altre del Sistema que tingui establert amb el primer el còmput recíproc de cotitzacions. Els titulars del conveni especial estan en situació assimilada a la de l'alta, amb la cotització al seu càrrec exclusiu i amb coeficient reductor per ser vàlida únicament per a la cobertura de les prestacions d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i serveis socials.

Vida en comú amb una altra persona que pot atribuir drets a algunes prestacions o a elevar la seva quantia. També pot tenir incidència en el règim d'enquadrament dels treballadors (per exemple a l'hora de presumir control efectiu sobre la societat, per part de socis treballadors).

Obligació contributiva imposada a empresaris i treballadors per al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Seguretat Social. Activitat financera en virtut de la qual es realitza per part dels subjectes obligats l'aportació de recursos econòmics al sistema de la Seguretat Social.

En un aspecte més formal consisteix en la determinació del deute pels subjectes obligats, mitjançant actes i càlculs aliens a la Tresoreria General de la Seguretat Social, encara que efectuats en impresos editats per ella i realitzats d'acord amb la normativa del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Els seus elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota .

Cotització al Sistema Especial Agrari que fan els empresaris que ocupen treballadors per compte d'altri en feines agràries que consisteix en l'aplicació d'un percentatge o tipus a la base de cotització per cada jornada que es faci, fixats anualment.

Són aquells crèdits el titular dels quals té preferència per ser pagat, davant d'altres, amb els béns del deutor comú. Tenen aquest caràcter les prestacions a càrrec de l'empresari les quotes de la Seguretat Social i certs crèdits salarials.

 

Prestació econòmica per als progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors amb caràcter permanent, en aquells casos en què ambdós treballin, per a la cura d'un menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada. Exigeix una reducció de jornada d'almenys un 50% per dedicar-se a la cura directa, contínua i permanent del menor. La prestació consisteix en el 100 per cent de la base reguladora de la incapacitat temporal derivada de contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.

Escrit pel qual es sol·licita la tutela judicial, amb la formulació d'una petició concreta davant d'un òrgan jurisdiccional, i el posterior inici del procediment corresponent.

Retard de la qualificació de la incapacitat permanent en cas que la situació clínica del treballador ho fes aconsellable, quan continuï la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o per la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seva incorporació laboral. L'esmentada demora no podrà excedir els 24 mesos següents a la data en què s'iniciï la incapacitat temporal.

Estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intelectual, tenen necessitat d'assistència i/o ajuts importants amb la finalitat de realitzar els actes corrents de la vida diaria (Consell d'Europa). En general, situació de necessitat assistencial per part d'una altra persona, per als actes essencials de la vida i comunicació amb els altres.

Els treballadors que hagin desaparegut en ocasió d'un accident, sigui o no laboral,  en circumstàncies que facin presumible la seva mort, i sense que s'hagin tingut notícies durant els 90 dies naturals posteriors al de l'accident, podran causar pensions de mort i supervivència, llevat de l'auxili per defunció, amb efectes retroactius a la data de l'accident.

Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en aquest últim cas la durada no sigui inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribueix el dret a una prestació equivalent al 100% de la base reguladora o a un subsidi de caràcter no contributiu equivalent al 100% de l'IPREM, tret que la base reguladora sigui inferior i en aquest cas es prendrà aquesta. El pare pot gaudir, simultàniament o successivament, d'aquest descans, en les condicions que s'estableixen reglamentàriament.

Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en aquest últim cas la durada no sigui inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribueix el dret a un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

Situació protegida d'aquelles persones que, tot i que poden i volen treballar, perden la seva ocupació, o veuen reduïda la seva jornada de treball, i que atribueix un possible dret a prestacions econòmiques, ja sigui com a prestació o com a subsidi.

Qualificació de la causa de la incapacitat o la mort que dóna lloc a una prestació, d'acord amb el seu reconeixement, amb les conseqüències que es deriven de la mateixa sobre l'abast, el contingut i el règim de gestió de la protecció dispensada. Aquesta competència correspon a l'entitat gestora, independentment de l'entitat que cubreixi la contingència.

El subjecte responsable del pagament de qualsevol dels recursos que són objecte de gestió recaptatòria per la Tresoreria General de la Seguretat Social, siga quin siga el moment en què s'haja efectuat l'ingrés i la causa que l'haja originat, tindrà dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos que haja fet per error, llevat que en el moment de la seua realització siga deutor a la Seguretat Social o tinga concedit un ajornament o una moratòria; en este cas, l'import de l'ingrés erroni s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o d'amortització, excepte en el cas de deute exigible garantit mitjançant l'aval genèric. Les devolucions d'ingressos indeguts han d'incloure l'interés de demora previst, fins a la proposta de pagament. No serà procedent la devolució de quotes o altres recursos ingressats maliciosament. Si els ingressos es consideren indeguts mitjançant resolució judicial ferma seran objecte de devolució en els termes fixats en la resolució judicial esmentada.

En els procediments administratius, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent del còmput els diumenges i els festius declarats. En els processos judicials són, a més, inhàbils tots els dies del mes d'agost, excepte per a actuacions judicials que es declaren urgents per les lleis processals.

Dies que corresponen a dues gratificacions extraordinàries obligatòries, que es computen com a cotitzades per completar el període mínim de cotització exigit per accedir al dret a diferents prestacions, excepte la jubilació.

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) és un òrgan directiu dependent de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social al qual correspon, entre d'altres, el desenvolupament de les funcions d'ordenació jurídica i economicofinanceres de la Seguretat Social, la planificació i realització d'estudis economicofinancers i demogràfics, l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i els Serveis Comuns i el coneixement i l'avaluació de la gestió i situació economicofinancera de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

Acte motivat, emanat del Parlament europeu i el Consell conjuntament, del Consell o de la Comissió, que obliga l'Estat membre destinatari quant al resultat que cal assolir i deixa a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans.

Qualsevol alteració en la condició de la salut d'una persona que pugui generar dolor, sofriment o interferència amb les activitats diàries. La discapacitat no només suposa una disminució de les condicions físiques de la persona, sinó que els factors ambientals externs influeixen i condicionen la qualitat de vida ja que existeix una relació directa entre l'individu i el seu entorn.

A efectes del principio d'igualtat de tracte, existeix discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutral perjudica una proporció considerablement més important de persones d'un determinat sexe, en especial en relació amb la situació matrimonial o familiar, tret que l'objectiu que es persegueix mitjançant l'aplicació d'aquesta disposició, criteri o pràctica estigui justificat objectivament i que els mitjans per assolir-lo siguin adients i necessaris.

Extinció del matrimoni que, a l'efecte de la Seguretat Social, no extingeix el dret a pensió de viduïtat en els supòsits en què el cònjuge supervivent sigui creditor de pensió compensatòria i aquesta quedi extingida en morir el causant. Si, havent existit divorci, es produeix concurrència de beneficiaris amb dret, és procedent el prorrateig de la prestació de viduïtat en funció del temps de convivència i es garanteix, en tot cas, el 40% a favor del cònjuge o parella de fet supervivent.

El que la Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a cada subjecte protegit en el moment de la seva  afiliació al Sistema de la Seguretat Social i que acredita la condició d'afiliat. Té eficàcia davant totes les entitats gestores i caràcter permanent. A més a més de les dades personals de l'afiliat, inclou el número del seu document nacional d'identitat i el número d'afiliació que la Tresoreria General de la Seguretat Social li assigna amb caràcter vitalici i únic per al sistema de la Seguretat Social a tot el territori nacional.

Impresos editats per la Tresoreria General de la Seguretat Social  que serveixen per a la determinació i ingrés del deute per  quotes de la Seguretat Social i que s'han d'emplenar d'acord amb les instruccions establertes pel que fa al cas.

Les persones que han conclòs un tractament de deshabituació de la seva drogodependència i no tenen dret a la prestació per desocupació poden ser beneficiàries del subsidi per desocupació en els casos que determina la Llei General de Seguretat Social.

Temps transcorregut des del naixement d'una persona fins un dia determinat que incideix en la inclusió en el camp d'aplicació dels règims del Sistema, i també en el dret a prestacions per incapacitat permanent, jubilació, orfenesa, protecció familiar, |etc. .

És l'edat mínima que en cada cas sigui aplicable per tenir dret a la pensió de jubilació. No obstant això, es pot anticipar en certs supòsits amb aplicació de percentatges de reducció de la quantia de la pensió (coeficients reductors de l'edat) pel fet d'haver exercit activitats professionals considerades penoses, tòxiques, perilloses o insalubres (treballadors del mar, personal de vol de treballs aeris, miners i d'altres) o pel fet de tractar-se de treballadors amb discapacitat; també, en determinades condicions, es pot anticipar en supòsits de jubilació parcial, jubilació amb condició mutualista o jubilació anticipada voluntària o involuntària.

Dret del beneficiari d'escollir el facultatiu dels serveis públics de salut en els casos reconeguts pels reglaments.

(Vegeu “Risc durant l'embaràs”)

Treballadors que, en territori nacional, es dediquen a prestar serveis exclusivament domèstics a un o diversos representants de la llar familiar on viuen i que reben a canvi una remuneració, per la qual cosa queden inclosos en el camp d'aplicació del règim especial dels empleats de la llar.

Tota empresa que tingui 1000 o més treballadors en els Estats membres i que, com a mínim en dos Estats membres diferents, doni feina a 150 o més treballadors a cada Estat.

Tota persona natural o jurídica, encara que la seva activitat sigui sense ànim de lucre, que ofereix serveis amb la participació de treballadors per compte d'altri, els quals queden inclosos en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.

Té per objecte aconseguir una major integració de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball. Consisteix en un contracte que es formalitza entre una empresa del mercat ordinari de treball i un centro especial d'ocupació, per a la realització d'obres o prestació de serveis que tinguin relació directa amb l'activitat normal de l'empresa i per a la realització dels quals, un grup de treballadors amb discapacitat, del centre especial d'ocupació, es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora.

Entitats públiques amb personalitat jurídica que, sota la direcció i tutela dels respectius departaments ministerials, efectuen la gestió i administració de les prestacions i serveis que són competència de la Seguretat Social. Tenen aquest caràcter l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). L'Institut Social de la Marina (ISM), tot i que jurídicament no és una entitat gestora, du a terme les funcions i serveis encomanats amb relació a la gestió del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

Òrgan col·legiat format per diversos professionals, existent a cada Direcció provincial de l'INSS, (excepte a les de Catalunya), que té la funció, entre d'altres, d'examinar la situació d'incapacitat del treballador i de formular al Director provincial el dictàmen-proposta, perceptiu i no vinculant, en matèria d'anul·lació o disminució de la capacitat per al treball, el requeriment o no de revisió, la determinació del caràcter (comú o professional) de la malaltia, |etc.

Equivocació que es produeix quan es qualifica la malaltia que genera la incapacitat permanent i que, pot implicar la seva revisió en qualsevol moment, sempre que la persona interessada no hagi complert l'edat mínima per accedir al dret a la pensió de jubilació.

Per determinar el nombre d'anys de cotització i aplicar el percentatge del qual depèn la quantia de la pensió de jubilació, al nombre de dies cotitzats a la vida laboral, cal sumar, si escau, el nombre d'anys i fraccions d'any que corresponguin al treballador, segons l'edat que tenia l'1 de gener de 1967, segons una escala establerta. Aquesta assigna 250 dies a qui en aquesta data tingués 21 anys i, partint de l'edat esmentada,  va augmentant en igual proporció -250 dies- per cada any més d'edat.

L'Estat membre que està en territori de la institució competent.

Dret individual dels treballadors, homes o dones, de durada no superior a tres anys per atendre la cura de cada fill, per naturalesa o adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar, a comptar des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa. En el cas d'excedència per a cura de familiars, la durada no pot superar els dos anys i arriba a familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es poden valer per ells mateixos i no exerceixen cap activitat retribuïda. Els tres primers anys d'excedència per a la cura d'un fill o menor acollit tindran la consideració de període de cotització efectiva, a l'efecte de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. De la mateixa manera, es considera efectivament cotitzat, a efectes de les prestacions esmentades, el primer any d'excedència per tenir cura d'altres familiars.

Sol·licitud a l'Òrgan Judicial perquè s'efectue el que s'ha resolt en un procés declaratiu.

a) Els empresaris i treballadors per compte d'altri, així com els treballadors per compte propi inclosos en els Règims Especials de Treballadors del Mar i Autònoms, estan exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'estes (compte d'altri) i excepte per incapacitat temporal i contingències professionals (compte propi, si s'escau), quan concórreguen en els treballadors les circumstàncies d'haver fet 65 anys i acreditar 38 anys i 6 mesos de cotització efectiva a la Seguretat Social, o 67 anys d'edat i 37 anys de cotització. Si en complir l'edat corresponent, el treballador no ha cotitzat els anys requerits, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.
b) Supòsit en què mitjançant norma amb rang de Llei s'eximix del pagament de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta, amb l'abast que s'establisca en la norma esmentada. Normalment s'esdevé amb supòsits catastròfics. Així mateix, també s'establix per a empresaris, treballadors per compte d'altri i treballadors per compte propi inclosos en els Règims Especials de Treballadors del Mar i Autònoms que reunisquen determinats requisits d'edat i període de cotització, respecte a determines contingències protegides.

A efectes de les prestacions familiars, la constituïda per un sol progenitor amb qui conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de la família.

En termes generals, s'entén per família nombrosa la que està integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, siguin comuns o no. No obstant això, la llei equipara a família nombrosa les famílies constituïdes en altres termes, entre d'altres i com a supòsit incorporat més recentment, les constituïdes pel pare o la mare amb dos fills, en cas de defunció de l'altre progenitor, i estableix les condicions per reconèixer o mantenir el dret d'ostentar la condició de família nombrosa i, en funció del nombre de fills o altres consideracions, les classifica en categoria especial i general.

Prestació (pensió o subsidi) establerta a favor de determinats familiars del treballador o pensionista mort, que han conviscut amb ell i sota la seva dependència econòmica.

S'entén per fet causant d'una prestació, aquell que dóna lloc a la realització de contingència o situació protegida, i que ha estat establert per la llei o pel reglament en una data concreta (per exemple, la mort per a la pensió de viduïtat, el compliment de l'edat i el cessament en el treball per a la pensió de jubilació, |etc.).

Objectiu de la Seguretat Social que consisteix a proporcionar al treballador i als familiars o persones que tingui al seu càrrec, la protecció adequada davant de contingències en les situacions que preveu la llei.

És el treballador amb un contracte per temps indefinit, fix-discontinu, concertat per realitzar treballs que tinguin el caràcter de fixos-discontinus, i que no es repeteixin en dates certes, dins el volum normal d'activitat de l'empresa. Suposant que hi hagi treballs discontinus que es repeteixin en dates certes, s'aplicarà la regulació del contracte a temps parcial subscrit per temps indefinit. Els treballadors fixos-discontinus han de ser cridats segons l'ordre i la forma que es determina en els convenis col·lectius respectius; així, el treballador, en cas d'incompliment, pot reclamar per via de procediment d'acomiadament.

Organisme autònom, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que té com a finalitat abonar als treballadors l'import dels salaris pendents de pagament per raó d'insolvència o concurs de creditors dels empresaris.

Instruments de previsió voluntària, complementària de les prestacions de la Seguretat Social, pels quals una persona contracta, amb determinades entitats asseguradores i/o financeres reconegudes, el dret a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viudetat i orfandat mitjançant la capitalització de les aportacions periòdiques efectuades al llarg de la seua vida. Els Fons de Pensions són patrimonis creats amb l'únic objectiu de fer complir els Plans de Pensions, la gestió, la custòdia i el control dels quals es realitzen segons la llei.

S'ha constituït a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la finalitat d'atendre les necessitats futures del sistema de la Seguretat Social, en matèria de prestacions contributives. Els excedents d'ingressos que financen les prestacions contributives i altres despeses necessàries per a la seva gestió que, si escau, resultin de la consignació pressupostària de cada exercici o de la seva liquidació pressupostària, es destinen, prioritàriament i majoritàriament, sempre que les possibilitats econòmiques i la situació financera del sistema de Seguretat Social ho permetin, a la dotació d'aquest fons de reserva.

Amb naturalesa de Servei Comú de la Seguretat Social, aquesta depèn funcionalment de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, de cada Entitat Gestora de la Seguretat Social, de la Intervenció General de la Seguretat Social i de la Tresoreria de la Seguretat Social, respecte als programes i projectes que afecten a la seva respectiva competència.

Les seves actuacions s'adaptaran a les directrius establertes pel Consell general de tecnologies de la informació i a les comunicacions de la Seguretat Social. Se li atribueixen, entre d'altres, les funcions d'elaboració i proposició dels plans directius de sistemes de teconologies de la informació i de les telecomunicacions;la proposta de creació, desenvolupament i modificació dels sistemes d'informació; i la creació, la custòdia i l'administració de les bases de dades corporatives del sistema, així com els sistemes de seguretat i confidencialitat, etc.

Autorització que la Tresoreria General de la Seguretat Social concedeix a empreses amb centres de treball a diverses províncies perquè realitzin a la vegada determinades gestions administratives relacionades amb la cotització-recaptació.

Incapacitat permanent que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, requereix l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, com és vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Té dret a la pensió per incapacitat permanent absoluta, incrementada amb un complement equivalent al resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de l'última base de cotització del treballador corresponent a la contingència de la que derivi la incapacitat, perquè l'invàlid pugui remunerar a la persona que l'atén.

Aquest complement no pot ser inferior al 45% de la pensió que percep el treballador sense el complement.

La determinació del grau de discapacitat respon a criteris tècnics fixats mitjançant barems que especifiquen tant el grau de les persones afectades per  una discapacitat com. si escau, els factors socials complementaris relatius al seu entorn familiar i a la seva situació laboral, educativa i cultural, que dificulten la integració social d'aquestes persones.

Diversos estats de la reducció, disminució o anul·lació de la capacitat de treball de l'interessat, que poden constituir incapacitat permanent parcial, total, absoluta i de gran invalidesa, i que poden atribuir drets a prestacions de diferent quantia.

Cada un dels 11 grups actuals, dels 12 establerts al Decret 56/1963, de 17 de gener, en què es classifiquen, a efectes de cotització  a la Seguretat Social, les categories professionals existents a les diferents reglamentacions de treball, en equiparació efectuada mitjançant Ordre de 25 de juny de 1963. Els grups 1 a 7 inclouen bases de cotització mensuals i els grups 8 a 11, bases de cotització diàries.

Situació que s'equipara a l'anterior acolliment preadoptiu. S'introdueix en la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infantesa i l'adolescència. La disposició addicional segona estableix que totes les referències que en les lleis i altres disposicions es fessin a l'«acolliment preadoptiu» s'hauran d'entendre fetes a la «delegació de guarda per a la convivència preadoptiva» prevista en l'article 176 bis del Codi Civil.

Aquelles que és possible realitzar-les perquè s'ha acordat, i que se sumen a les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial, segons el règim jurídic establert a l'Estatut dels Treballadors i, si escau, en els convenis col·lectius sectorials o, quan no n'hi hagi, d'àmbit inferior. Estan subjectes a regles particulars.

Aquelles hores de treball que es realitzen, amb caràcter voluntari, sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Es pot optar, mitjançant un conveni col·lectiu o un contracte individual, entre abonar-les o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït. El número no pot ser superior a vuitanta per any, excepte les hores treballades per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Per principi d'igualtat de tracte s'entén l'absència de qualsevol discriminació per raó de sexe, directament o indirectament, per referència, en particular, a una determinada situació (matrimonial, familiar |etc.)

Dret al reconeixement de la pensió de jubilació i de les prestacions per mort i supervivència, amb excepcions, i que no s'extingeix amb el pas del temps, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presenta la sol·licitud corresponent.

Expressió llatina per la qual es considera accident laboral el que pateix un treballador per compte d'altri quan va i ve del treball. En el Règim especial de treballadors per llur compte o autònoms, aquesta circumstància no es considera accident de treball, llevat en cas de treballadors autònoms econòmicament dependents.

Situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdica, presenta disminucions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral, i que poden donar dret a una prestació de quantia variable segons el grau de la incapacitat (parcial, total, absoluta o gran invalidesa). És causa d'extinció de la relació laboral, excepte en el cas d'incapacitat permanent parcial i, quan amb incapacitat permanent total, es declara la suspensió de la relació laboral, mantenint el lloc de treball (2 anys).

La que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals. La prestació consisteix en una quantitat a preu fet.

La que inhabilita al treballador per realitzar totes les tasques, o les més bàsiques, de la seva professió habitual, sempre que pugui dedicar-se a una altra feina. S'atribueix el dret a una prestació del 55% de la base reguladora, si bé, en determinadas circumstàncies, pot incrementar-se en un 20%, a partir dels 55 anys.

Situació de malaltia comuna o professional i accident, sigui o no laboral, que pot atribuir el dret a un subsidi mentre es rebi assistència sanitària de la Seguretat Social i s'estigui impedit per treballar, amb una durada màxima de 12 mesos, prorrogables per 6 mesos més, quan s'estimi que durant aquest temps el treballador pot ser donat d'alta mèdica per haver-se curat. També són situacions determinants d'incapacitat temporal els períodes d'observació per malaltia professional en els quals es prescriu la baixa laboral, amb una durada màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més, quan s'estimi necessari per a l'estudi i el diagnòstic de la malaltia. La incapacitat temporal és una de les causes de suspensió del contracte de treball.

Principi general establert per la llei, segons la qual les prestacions són incompatibles entre si quan coincideixen en el mateix beneficiari, a no ser que legalment o reglamentàriament, es disposi expressament el contrari; en aquests casos, s'haurà d'optar per una. La incompatibilitat pot donar-se també entre una prestació i un treball per compte d'altri o propi, aleshores la prestació pot percebre's mentre es realitzi el treball o l'activitat que suposa la inclusió en algun règim públic de la Seguretat Social.

Increment de la pensió dels treballadors qualificats com a incapacitats permanents totals per a la seva professió habitual, quan per la seva edat, 55 anys o més, per falta de preparació general o especialitzada, i per circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, s'estimi la dificultat d'obtenir feina en una activitat diferent de la habitual anterior.

Situació produïda per la negació total o parcial del dret a ser escoltat i a defensar-se en un procediment o en un judici, i que ocasiona a qui la pateix un perjudici real. S'anul·len o es restringeixen de manera injustificada les oportunitats de defensa d'una part en relació amb la part contrària, en tràmit d'al·legacions o de prova.

Prestació econòmica abonable, segons un barem establert, una sola vegada a causa de l'existència de lesions permanents no invalidants, produïdes per contingència professional i que no assoleixen un grau d'incapacitat.

Segons la legislació civil, indemnització a la que tindrà dret el cònjuge de bona fe el matrimoni del qual ha estat declarat nul, si ha existit convivència conjugal. En cas de defunció, el dret a la pensió de viduïtat correspon al supervivent a qui se li hagi reconegut el dret a la indemnització, sempre que no hagi tornat a contraure matrimoni ni hagi constituït una parella de fet

S'utiltiza com a indicador o referència del nivell de renda que serveix per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinats beneficis, prestacions o serveis públics, subsituint el salari mínim interprofessional en aquesta funció, de forma obligatòria en el cas de les normes de l'Estat, i de forma potestativa en el cas de les Comunitats Autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'Administració local.

Proporció de persones que caldria que canviessin de sector de manera que homes i dones estiguin distribuïts entre els diferents sectors en les mateixes proporcions. La Unió Europea ha proposat aquest índex per a la comparació per sexes en ocupacions i sectors econòmics.

Dret de les persones interessades i de les persones que acrediten un interès personal i directe, a ser informades pels Organismes de l'Administració sobre les dades que els afecten.

Conté informació respecte de les situacions d'alta i baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social, durant tota la seva vida de treball.

En el casos d'incapacitat temporal, quan la proposta d'alta formulada per una mútua no es resolgui en els terminis establerts, la mútua pot optar per reiterar la proposta al Servei Públic de Salut, o plantejar la iniciativa d'alta mèdica als serveis mèdics de l'INSS. Igualment, si opta per reiterar la proposta inicial al Servei Públic de la Salut sense obtenir cap resposta novament, pot plantejar la iniciativa de l'alta als serveis mèdics de l'INSS.

Acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la Seguretat Social, a sol·licitud d'un empresari, efectua la seva inscripció en el Sistema de la Seguretat Social, que és vàlida durant l'existència de la persona natural o jurídica o de l'ens ocupador sol·licitant. Conseqüent amb la inscripció de l'empresa, la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna el «Codi de Compte de Cotització» per a la seva identificació nu´èrica.

En Dret comunitari, és la institució a la qual la persona interessada està afiliada en el moment de la sol·licitud de prestacions; o la institució de la qual la persona interessada té dret a prestacions o tindria dret a prestacions si residís, o si el membre o els membres de la seva família residissin en el territori de l'Estat membre on es troba aquesta institució; o la institució designada per l'autoritat competent de l'Estat membre de què es tracti.

L'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) és l'entitat gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum, a la que s'atribueix la gestió de les prestacions sanitàries de la Seguretat Social en l'àmbit de les ciutats de Ceuta i Melilla. Les competències en matèria d'assistència sanitària, anteriorment assignades al desaparegut Institut Nacional de la Salut, ja es van transferir a totes les comunitats autònomes.

Constitucionalment, l'Estat té competència exclusiva en matèria de sanitat exterior, sobre les bases i la coordinació general de la Sanitat, sobre la legislació sobre productes farmacèutics i, també, sobre la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social, sense perjudici de l'execució dels seus serveis per les comunitats autònomes.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és una Entitat Gestora amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, i la competència genèrica de la qual s'estén a la gestió i a l'administració de les prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social, a excepció d'aquelles prestacions la gestió de les quals està atribuïda a l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o als serveis competents de les Comunitats Autònomes.

Concretament, l'Institut Nacional de la Seguretat Social té atribuïdes, entre d'altres, les competències següents: reconeixement i control del dret a les prestacions econòmiques que atorga el Sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, sense perjudici de les competències atribuïdes al Servei Públic d'Ocupació Estatal en matèria de prestacions de protecció per atur i a l'Institut Social de la Marina en relació amb el Règim Especial dels Treballadors del Mar; reconeixement i control del dret a l'assignació econòmica per fill a càrrec, i pagaments únics per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals, i en els casos de mares amb discapacitat, o per part o adopció múltiple; reconeixement del dret a l'assistència sanitària; relacions internacionals de caràcter institucional i negociació i execució dels Convenis Internacionals de Seguretat Social; gestió i funcionament del Registre de Prestacions Socials Públiques; gestió de les prestacions econòmiques i socials de la síndrome tòxica, |etc. 

L'Institut Social de la Marina (ISM) és una entitat de dret públic d'àmbit nacional amb personalitat jurídica pròpia que, sota la tutela i direcció del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, desenvolupa una doble dimensió de competències: d'una banda, com a organisme encarregat de la problemàtica social del sector marítimopesquer i, d'una altra, com a entitat amb atribucions de gestió del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

L'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) és l'Entitat Gestora de la Seguretat Social, integrada en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i adscrita a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, dotada de personalitat jurídica, a la qual s'encomana la gestió de les pensions no contributives i la dels serveis complementaris de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social orientades fonamentalment als col·lectius de la tercera edat, persones amb discapacitat i d'altres.

L'IMSERSO ha transferit les seves competències a totes les Comunitats Autònomes, excepte a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Quan, en el període que s'hagi de prendre per al càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació i d'incapacitat permanent, derivada de malaltia comuna, o també d'accident no laboral en situacions de no-alta, si es tracta de treballadors per compte d'altri, apareixen mesos durant els quals no ha existit obligació de cotitzar, les primeres quaranta-vuit mensualitats s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% de l'esmentada base mínima. En el cas que en algun dels mesos a tenir en compte per al càlcul de la base reguladora només existeixi l'obligació de cotitzar durant una part del mes, serà procedent la integració per la part en què no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribi a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest supòsit, la integració arribarà fins a aquesta última quantia.

Percentatge aplicable a l'import d'un deute amb la Seguretat Social (principal més recàrrec) no abonat en termini reglamentari, que es meritarà des del venciment d'eixe termini i serà exigible a partir dels quinze dies següents a la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció i a les devolucions d'ingrés indegudes inclouran l'interés de demora fins a la proposta de pagament. El tipus és el de l'interés legal dels diners vigent en cada moment, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un altre.

Rèdit o benefici fixat anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. El principal del deute, els recàrrecs sobre aquest deute i les costes del procediment que van ser objecte de l'ajornament mereixen un interès exigible des de la seva concessió fins a la data de pagament, segons l'interès legal del diner que sigui vigent a cada moment durant la durada de l'ajornament. També, en el Règim Especial d'Autònoms, les cotitzacions exigibles corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, que també dónen lloc a merèixer interessos, seran exigibles des de la data corresponent en què s'haurien d'haver ingressat, segons el tipus d'interès legal del diner vigent en el moment del pagament.

Sota la dependència funcional de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, és l'òrgan de control intern i de direcció i gestió de la comptabilitat de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Poden ser constitutives d'aquesta situació les deficiències previsiblement permanents de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·lin o modifiquin la capacitat física, psíquica o sensorial dels qui les pateixen i que puguin donar dret a una pensió la quantia de la qual és fixada en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any, sempre que manqui de rendes o ingressos propis, segons la unitat econòmica de convivència, en els termes fixats en aquesta Llei i hagi residit un temps determinat en territori nacional.

En el cas de treballadors que siguin responsables de l'ingrés de cotitzacions, per al reconeixement de les prestacions econòmiques corresponents de la Seguretat Social, cal que el causant estigui al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social, encara que la prestació corresponent es reconegui, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri. Ara bé, si un cop cobert el període mínim de cotització necessari per tenir dret a la prestació corresponent, se sol·licita aquesta i l'interessat, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social on estigui incorporat, no està al corrent del pagament de les quotes restants exigibles a la data en què s'entén causada la prestació, l'entitat gestora l'invita a ingressar les quotes pendents de pagament, en el termini improrrogable de treinta dies naturals a partir de la invitació.

Si l'interessat, com a resposta a la invitació, ingressa les quotes pendents de pagament dins del termini assenyalat, es considera que està al corrent en el pagament de les quotes pel que fa a la prestació sol·licitada. Si l'ingrés es fa fora d'aquest termini, es concedeix la prestació menys un 20 per cent si es tracta de prestacions de pagament únic i subsidis temporals; si es tracta de pensions, es concedeixen amb efecte a partir del primer dia del mes següent al mes en què ha tingut lloc l'ingrés de les quotes pendents de pagament.

 

Principi general consagrat per la Llei de Seguretat Social segons la qual és nul qualsevol pacte individual o col·lectiu a través del qual el treballador renuncia als drets que li confereix la Llei esmentada.

Principi de dret segons el qual les lleis no tenen efecte respecte als fets anteriors a la seva promulgació, excepte que es dispongui el contrari. La nova norma no s'aplicarà en situacions originades durant la vigència d'una altra que es derogui, i només serà efectiva a partir de la seva entrada en vigor. La Constitució garanteix el principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

Pensió vitalícia reconeguda al treballador que, quan hagi arribat a l'edat legal, cessa (o ja havia cessat) en el treball havent complert els requisits exigits.  Hi ha diferents classes o tipus de jubilació.

Té aquest caràcter la que es concedeix en certs casos abans de complir l'edat legal que en cada cas sigui aplicable, amb o sense aplicació de percentatges de reducció de la seva quantia. Així,  l'edat  de jubilació  es pot rebaixar o anticipar en aquells grups o activitats professionals, les feines dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica i insalubre, i així ho reconegui la normativa aplicable. L'edat mínima també es pot reduir en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Així mateix, poden optar a la pensió de jubilació, en virtut de les normes de dret transitori, a partir dels 60 anys, amb aplicació de coeficients reductors, els treballadors que l'1-1-67 (o en una data equivalent) o abans tenien la condició mutualista. Finalment, es pot reconèixer la pensió, amb aplicació de coeficients reductors, als treballadors per compte d'altri que anticipin la seva jubilació un màxim de quatre anys respecte de l'edat que en cada cas sigui aplicable, sempre que acreditin, com a mínim, 33 anys de cotització, haver estat inscrits 6 mesos com a demandants d'ocupació i haver cessat en el treball per causa no imputable a ells. També es podrà anticipar voluntàriament fins a un màxim de dos anys, amb aplicació de coeficients, en el cas de treballadors majors de 63 anys que acreditin un mínim de 35 anys de cotització efectiva.

Pensió de jubilació que, un cop causada, es compatibilitza amb un treball a temps parcial, amb la conseqüent minoració de l'altre en proporció inversa a la reducció aplicable al a jornada de treball del pensionista.

La iniciada després del compliment de l'edat exigida segons els períodes cotitzats en el moment del fet causant, o després dels 60 anys, si es tracta de treballadors mutualistes abans de l'1 de gener del 1967, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada amb un contracte de relleu concertat amb un treballador en situació d'atur o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. A més, s'exigeixen 6 anys d'antiguitat en l'empresa, un mínim de 33 anys de cotització i que la reducció de la jornada de treball estigui entre el 25% i el 75%.

El contracte de relleu no és necessari quan el jubilat hagi complert l'edat que en cada cas sigui aplicable, i en aquest cas la reducció és d'entre un 25% i un 50% de la jornada de treball.

Quan s’accedeixi a la pensió, amb posterioritat a l’edat que en cada cas resulti aplicable, el treballador pot percebre un complement addicional per cada any que prolongui la seva vida laboral, de manera que pot triar entre un percentatge d’increment de la seva pensió, una quantitat a un tant alçat o una combinació de totes dues opcions.

Ordre jurisdiccional a qui la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix les competències per conèixer les pretensions suscitades i que té com a fonament material les normes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Òrgan jurisdiccional per conèixer en primera i única instància sobre les matèries atribuïdes a la jurisdicció social que no estiguin assignades a òrgans superiors (que són les que s'atribueixen en primera instància als Tribunals Superiors de Justícia i a l'Audència Nacional. En els Jutjats del Social es tractarà tant la instància com la seva execució.

Les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accidents laborals o malalties professionals que, sense que arribin a ser una incapacitat permanent, suposin una disminució o alteració de la integritat física del treballador, i estiguin incloses en el barem annex a les disposicions de desenvolupament de la Llei General de la Seguretat Social, s'indemnitzaran, una sola vegada, amb les quantitats que s'hi determinen per l'entitat que estaria obligada a pagar les prestacions d'incapacitat permanent, i sense impedir el dret del treballador a continuar al servei de l'empresa.

Nivell de rendes o ingressos que estableix la llei per determinar si una persona compleix o no el requisit per no tenir rendes o ingressos suficients, als efectes de percebre una pensió de jubilació o d'invalidesa en modalitat no contributiva. Es considererà que existeixen rendes o ingressos insuficients quan la seva suma, en còmput anual, sigui inferior a l'import, també en còmput anual, de la prestació.

Els límits d'acumulació de recursos, entesos com a unitat econòmica, seran equivalents a la quantia, en còmput anual, de la pensió, més el resultat de multiplicar el seixanta per cent d'aquesta xifra pel número de convivents, menys un. Quan la convivència, dins d'una mateixa unitat econòmica, es produeixi entre el sol·licitant i els seus descendents o ascendents en primer grau, els límits d'acumulació de recursos equivaldran a dos vegades i mitja de la quantia resultant després d'aplicar tot el què s'ha indicat anteriorment.

Límit màxim de les prestacions, import màxim o límit de la quantitat de les prestacions que, en cap cas, podrà excedir el 100% de la base reguladora, excepte en els supòsits de recàrrec per falta de mesures de seguretat, gran invalidesa i en les pensions extraordinàries originades per actes terroristes. S'aplica també el terme per referir-se a la quantitat màxima o límit de cobertura que fixa anualment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

L'import inicial de les pensions contributives per cada beneficiari no podrà superar la quantia íntegra mensual que estableix anualment la corresponent Llei de Pressupostos de l'Estat. D'aquesta manera, l'import de la revalorització anual de les pensions contributives no en podrà determinar, un cop revaloritzades, un valor íntegre anual superior a la quantia establerta a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que, si escau, es sumarà a l'import anual íntegre ja revaloritzat de les altres pensions públiques que percep el titular.

Quantitats màximes i mínimes entre les que sempre hi ha de ser inclosa la base de cotització per a accidents de treball i malalties professionals. Si se supera, per excés, es computa com a base el límit màxim i, si no s'assoleix, per defecte, es té en compte el límit mínim.

Alteració de la salut que no tingui la condició d'accident no laboral, accident laboral o malaltia professional.

La que es contrau com a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri en les activitats especificades com a causants de malaltia en el quadre de malalties professionals aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i que s'ha originat per l'acció d'elements o substàncies detallades en aquest quadre per a cada malaltia professional.

Pel que fa al treball pel seu compte dels règims especials d' autònoms i treballadors del mar, es considera malaltia professional la que es contrau com a conseqüència directa i immediata del treball que es du a terme i que determina la inclusió en el règim especial.

Moltes vegades, la malaltia professional, és provocada per l'acció d'un determinat agent nociu, que actua en el medi laboral en què el treballador desenvolupa la seva activitat i que està sotmesa a una llarg període d'incubació, de manera que la seva manifestació i els seus efectes incapacitants poden tenir lloc molt més després d'haver-la contret, i fins i tot, després d'haver deixat d'exercir l'activitat que l'ha generat.

Augment voluntari de les cotitzacions o de les prestacions socials segons la forma i les condicions que autoritzen les normes reglamentàries del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Activitat d'explotacions mineres de carbó regulada, en certs aspectes específics, pel Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó.

Aquests termes s'apliquen, en general, als tipus de prestacions segons es calculi o no el seu import sobre les cotitzacions efectuades al Sistema de la Seguretat Social. La modalitat contributiva té un caràcter eminentment professional, destinada a la protecció dels treballadors que cotitzen, mentre que la modalitat no contributiva es destina a la protecció dels qui, després d'acreditar una situació de carència o insuficiència de recursos, no han cotitzat mai al Sistema de la Seguretat Social, o no han cotitzat prou com per accedir a prestacions de nivell contributiu. La quantia de les pensions i assignacions de la modalitat no contributiva es fixen anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

La protecció dispensada pel Sistema de la Seguretat Social té dos nivells, el contributiu o professional i el no contributiu o assistencial, per donar compliment al principi d'universalitat que consagra l'art. 41 de la CE de 1978.

Els treballadors en situació d'alta i, en certs casos de no alta, els subsidiaris i els pensionistes poden tenir dret, després de la seva mort, a les següents prestacions a favor dels familiars que tenien al seu càrrec:

 a) un auxili per defunció;

b) una pensió vitalícia de viduïtat;

c) una prestació temporal de viduïtat;

d) pensions d'orfandat;

e) indemnització especial a tant alçat si la defunció ha tingut lloc per accident de treball o malaltia professional;

f) una pensió vitalícia o, si escau, subsidi temporal a favor de familiars.

 

Són entitats asseguradores que exerceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de la Seguretat Social obligatòria, mitjançant aportacions de prima fixa o variable dels mutualistes, persones físiques o jurídiques, o d'altres entitats o persones protectores. Algunes poden ser optatives al RETA com la Mutualitat de Previsió de l'Advocacia.

Pel que fa a l'àmbit de cobertura, en la previsió de riscos sobre les persones, les contingències que es poden cobrir són les de mort, viduïtat, orfandat i jubilació i es garanteixen prestacions econòmiques en forma de capital o renda. Així doncs, es podran atorgar prestacions per matrimoni, maternitat, fills i defunció. Es poden fer operacions d'assegurança d'accidents i invalidesa per al treball, malaltia, defensa jurídica i assistència, així com prestar ajudes familiars per subvenir a necessitats motivades per fets o actes jurídics que impedeixen temporalment l'exercici de la professió.

Són associacions privades d'empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i inscripció al Registre especial dependent d'aquest ministeri que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social sota la direcció i tutela del ministeri esmentat, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l'abast establerts en la llei que les regula.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, una vegada constituïdes, adquireixen personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. L'àmbit d'actuació d'aquestes mútues s'estén a tot el territori de l'Estat.

La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social implica les activitats següents: la gestió de prestacions econòmiques i d'assistència sanitària compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, així com les activitats de prevenció d'aquestes contingències; la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància; gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l'activitat dels treballadors autònoms; gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment.

Acte pel qual s'han de comunicar a l'interessat les resolucions i actes administratius que afectin els seus drets i interessos, en les condicions i termes que s'estableixen a la Llei.

El número que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna al treballador, sigui per compte d'altri o propi, quan causa alta inicial en la Seguretat Social. Té caràcter vitalici i únic per al Sistema de la Seguretat Social en tot el territori nacional.

Són les entitats financeres i altres òrgans o agents autoritzats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per a la recaptació dels recursos del sistema de la Seguretat Social i d'ingressar-los posteriorment a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fonamentalment, els bancs i caixes d'estalvi per a la recaptació de quotes.

Dret a escollir entre dues prestacions, legament incompatibles.

Pensió que perceben els fills del causant mort, independentment de la naturalesa legal de la seva filiació, i els aportats al matrimoni pel cònjuge supervivent (si compleixen els altres requisits exigits), sempre que, en morir el causant, siguin menors de vint-i-un anys o estiguin impossibilitats per al treball i que el causant es trobés en situació d'alta o assimilada a l'alta. En cas que el causant es trobés en situació de no alta, s'exigirà que, en morir, tingués cobert un període mínim de cotització de 15 anys. En els casos en què el fill del causant no realitzi un treball lucratiu per compte d'altri o pel seu compte, o quan treballi però tingui uns ingressos que en còmput anual siguin inferiors a l'import del salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment, també en còmput anual, pot ser beneficiari de la pensió d'orfandat sempre que, en la data de defunció del causant, el fill fos menor de 25 anys. Si l'orfe estigués cursant estudis i complís els vint-i-cinc anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es mantindrà fins al dia primer del mes immediatament posterior al de l'inici del curs acadèmic següent.

Els fills que, independentment de la naturalesa legal de la seva filiació, en morir llurs progenitors o un dels dos, tenen dret a la pensió d'orfandat quan tenen l'edat i reuneixen les condicions que es determinen legalment.

Forma de col·laboració obligatòria consistent en el pagament, per delegació de l'Entitat gestora, de les prestacions corresponents a la incapacitat temporal.

A efectes de les prestacions de mort i supervivència, és la constituïda, amb una relació anàloga a la conjugal, per qui no tinguin cap obstacle per contraure matrimoni, no tinguin cap vincle matrimonial amb una altra persona i acreditin, mitjançant el certificat d'empadronament, una convivència ininterrompuda d'almenys cinc anys anteriors a la defunció. Cal acreditar l'existència de parella de fet mitjançant certificació de la inscripció en un dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajustaments del lloc de residència o mitjançant document públic on consti la constitució d'aquesta parella. Tant aquesta inscripció com la formalització del document públic corresponent s'han d'haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte de la data de defunció del causant.

(Vegeu “Descans per maternitat”)

S'utilitza en la seva accepció de comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social d'alguna circumstància per la qual un subjecte protegit estableix, cessa o varia la seva relació amb el Sistema de la Seguretat Social, amb la denominació de part d'alta, part de baixa o part de variació. Es realitza sempre en un model oficial establert i editat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Intervenció dels sindicats i organitzacions empresarials en el control i vigilància de la gestió de les Entitats Gestores por òrgans col·legiats existents a nivell estatal i provincial. (Vegeu 'Consell General de l'INSS  i de l'ISM  i Comissions Executives').

Compensació consistent en una pensió temporal o per temps indefinit o en una prestació única, segons es determini en el conveni regulador o a la sentència, que s'abona al cònjuge a qui la separació o divorci produeix un desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni.

Són prestacions econòmiques de la Seguretat Social, de pagament periòdic i de duració normalment vitalícia o fins que el beneficiari arribi a una edat predeterminada. Poden ser de modalitat contributiva (quan es reconeix el dret en virtut de les cotitzacions efectuades) i de modalitat no contributiva (quan no es té rendes o prou ingressos i s'acompleixen la resta de condicions establertes per la llei).

Període exigit en general, amb excepcions, entre altres requisits, per tenir dret a les prestacions de la Seguretat Social. S'anomena també "període de carència".

En dret comunitari, els períodes de cotització o d'ocupació, definits o admesos com a períodes d'assegurança per la legislació sota la qual han estat coberts o es consideren com a coberts, i també tots els períodes assimilats en la mesura que es reconeguin per aquesta legislació com a equivalents als períodes d'assegurança.

En dret comunitari, els períodes definits o admesos com a tals per la legislació sota la qual hagin estat coberts, com també tots els períodes assimilats en la mesura que es reconeguin per aquesta legislació com a equivalents als períodes d'ocupació.

Per a les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computen, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d'un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon inclusivament, si el part és múltiple, llevat del cas en què, per ser treballadora o funcionaria en el moment del part, s'hagi cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part és múltiple, durant el temps que correspongui.

En Dret comunitari, dret individual - i, en principi, no transferible - de tots els treballadors, homes o dones, a absentar-se de la feina per motiu de naixement o adopció d'un fill.

Persona que conviu i depèn econòmicament del treballador o beneficiari d'una prestació i que pot atribuir major quantia de la prestació en qüestió (per exemple: complements per mínims en les pensions de jubilació i viduïtat).

Es configuren com a institucions de previsió voluntària i lliure, que defineixen el dret de les persones, a favor dels quals es constitueixen, a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa; de caràcter privat; poden o no ser complement del preceptiu sistema de la Seguretat Social obligatòria, que en cap cas substitueixen. La norma estableix el principi de no discriminació, garantint l'accés com a partícip d'un pla a qualsevol persona física que reuneixi les condicions de vinculació o de capacitat de contractació.

Situació del treballador que desenvolupa el seu treball en dues o més activitats que obliguen a la inclusió en diferents Règims de la Seguretat Social, fet pel qual s'ha de considerar si reuneix els requisits que cada Règim tingui establerts.

Situació del treballador que desenvolupa una activitat en dues o més empreses del mateix Règim. Tal situació s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal que, si procedeix, efectuï la distribució dels límits de cotització entre les empreses afectades.

Les persones compreses en el camp d'aplicació del Sistema de la Seguretat Social no podran estar incloses per la mateixa feina, amb caràcter obligatori, a altres Règims de la Seguretat Social distints dels que integren el Sistema esmentat.

Ordre de preferència en què s'han d'abonar els crèdits de creditors diferents d'un sol deutor.

Lapse de temps, transcorregut el qual sense interrupció vàlida, s'extingeixen els drets i les accions no exercitades.

El dret al reconeixement de les prestacions prescriu als cinc anys des del moment en què tingui lloc el fet causant de la prestació, sense perjudici de les excepcions determinades a la llei i que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud. El dret a la jubilació i a les prestacions per mort i supervivència, salvant excepcions, és imprescriptible.

 

Període de temps precís per invalidar l'obligació d'abonament de quotes de la Seguretat Social, la durada de la qual és de quatre anys.

Prestació familiar que consisteix en el fet que els tres primers anys d'excedència que gaudeixin els treballadors per tenir cura de cada fill o menor acollit, en els supòsits d'acolliment familiar permanent o preadoptiu, encara que siguin provisionals, tindrà la consideració de període de cotització efectiva, a l'efecte de les corresponents prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

El període que es considera com a cotitzat, a l'efecte de les prestacions esmentades, serà d'un any en el cas d'excedència per tenir cura d'altres familiars.

 

Prestació familiar econòmica de pagament únic a tant alçat (1.000 euros) i de modalitat no contributiva, que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix el naixement o l'adopció d'un fill en una família nombrosa o que, per aquesta raó, adquireix aquesta condició, en una família monoparental o en els casos de mares que pateixen una discapacitat igual o superior al 65 per cent.

Prestació familiar econòmica de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de despesa que produeix en les famílies el naixement per part o adopció múltiples, (dos o més fills). Segons el número de fills nascuts o adoptats (2, 3, 4 i més), la quantia de la prestació és, respectivament, 4, 8 i 12 cops el salari mínim interprofessional.

Mecanisme de protecció consistent en una pensió assistencial destinada a espanyols d'origen, residents a països on la precarietat del sistema de protecció social justifica l'existència de la prestació per raó de necessitat, quan tornen a Espanya.

Mecanisme de protecció que engloba prestacions econòmiques per ancianitat, incapacitat i també assistència sanitària, destinat als espanyols residents a l'exterior que, per haver-se traslladat a l'exterior per motius laborals, econòmics o d'altres i que han complert 65 anys o estan incapacitats per al treball, es troben en una situació de necessitat per no tenir els recursos suficients.

Prestació que es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, en els casos en què ambdós treballon, per tenir cura del menor o menors que estiguin al seu càrrec i es trobin afectats per càncer o per qualsevol altra malaltia greu, que exigeixi l'ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat per l'informe de Servei Públic de Salut o l'òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent.

Prestació de quantia igual a la pensió de viduïtat i dos anys de durada, a la que té dret el cònjuge supervivent quan el causant ha mort per malaltia comuna no sobrevinguda després del matrimoni, quan no pugui accedir al dret a la pensió de viduïtat per no acreditar que el seu matrimoni amb el causant ha tingut una durada d'un any o, alternativament, per la inexistència de fills comuns.

Drets de contingut dinerari que corresponen al beneficiari quan concorren les condicions exigides per poder adquirir-se.

Es denominen així aquelles prestacions reconegudes, el pagament de les quals no s'ha efectuat al beneficiari, bé perquè aquest va morir, o bé perquè no s'ha presentat a fer-les efectives. En el primer cas, l'abonament es fa als hereus per dret civil, generalment mitjançant un procediment seguit davant la Direcció Provincial de l'INSS. En el segon cas el dret al cobrament caduca a l'any del venciment.

Primes d'Accidents Laborals. Se suggerix:" Quotes que han de pagar les empreses per a cobrir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals segons la seua activitat. Estan definides en el CNAE, el Quadre nacional d'activitats econòmiques.

En dret comunitari, implica per a una mateixa feina o per a una feina a la qual s'atribueix un mateix valor, l'eliminació, en el conjunt dels elements i condicions de retribució, de qualsevol discriminació per raó de sexe.

Conjunt d'actuacions i tràmits regulats per la llei, encaminats a la formulació d'actes de les Administracions Públiques, sobre matèries que són de la seva competència.

Conjunt d'actuacions i tràmits judicials davant els Tribunals i Jutjats del Social, dirigits a la resolució dels litigis entaulats per les parts (treballador, empresari, organisme de la Seguretat Social, |etc.) des de la presentació de la demanda fins a l'execució de la sentència.

En cas d'accident, tant si és de tipus laboral com si no ho és, es considera professió habitual la que s'exerceix normalment pel treballador en el moment de patir un accident.

En cas de malaltia comuna o professional, es considera professió habitual l'ocupació que constituïa l'activitat principal del treballador durant el període de 12 mesos anteriors a la data en què es va iniciar la incapacitat temporal de què deriva la incapacitat permanent.

En el cas de treballadors pel seu compte, es considera professió habitual l'activitat immediata i anterior exercida per l'interessat i per la qual es trobava en situació d'alta en el Règim especial dels treballadors per llur compte o autònoms en el moment en què es va produir la incapacitat permanent protegida per aquest.

Activitats que desenvolupa l'Institut Social de la Marina dirigides al benestar dels treballadors del mar i els seus beneficiaris, així com a l'assistència d'aquests a ports nacionals i estrangers.

Continuïtat en l'exercici de l'activitat laboral després del compliment de l'edat que, en cada cas, sigui aplicable per accedir a la jubilació ordinària, la qual és objecte d'incentivament a través de mesures com l'increment del percentatge a aplicar a la base reguladora per al càlcul de la pensió de jubilació o l'exempció de determinats conceptes en la cotització.

En els casos d'incapacitat temporal, l'entitat gestora o la mútua, en aquest últim cas, respecte a les situacions d'incapacitat temporal derivades de contingències comunes, poden formular propostes motivades d'alta mèdica, a través dels serveis mèdics adscrits a una o l'altra, quan, a la vista dels comunicats mèdics de baixa o de confirmació de baixa, dels informes complementaris i dels reconeixements mèdics practicats amb aquesta finalitat, consideren que el treballador pot no estar impedit per al treball.

Quan l'extinció de la incapacitat temporal es produeix pel transcurs del termini màxim fixat legalment o per alta mèdica amb declaració d'incapacitat permanent, els efectes de la situació d'incapacitat temporal es prorroguen fins al moment de la qualificació d'incapacitat permanent, i en aquesta data s'inicien les prestacions econòmiques, tret que siguin superiors a les que percebia el treballador. En aquest cas es retrotrauran en el moment que s'hagi esgotat la incapacitat temporal.

No obstant això, en els casos que, continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seva reincorporació laboral, la situació clínica de l'interessat hagi fet aconsellable demorar la qualificació, aquesta qualificació es podrà retardar pel període precís, que en cap cas no podrà ultrapassar els 730 dies següents a la data en què s'hagi iniciat la incapacitat temporal.

 

Assignacions o prestacions de les quals són beneficiàries les persones integrades o no en la Seguretat Social per cobrir situacions de necessitat econòmica o d'excés de despeses produïdes per l'existència de responsabilitats familiars i el naixement de fills en determinats casos. Poden consistir en assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, prestació econòmica per naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades, prestació econòmica per part o adopció múltiples i prestació no econòmica (consideració de períodes d'excedència cotitzats) per tenir cura d'un fill o menor acollit a càrrec o per tenir cura d'altres familiars.

Aparat o dispositiu quirúrgic o ortopèdic que pot ser proporcionat com a prestació sanitària o donar lloc a la concessió d'ajuts en els casos i segons els barems que reglamentàriament s'estableixin.

Resolució judicial de qüestió de tràmit que no exigeix fonaments jurídics.

Un cop transcorregut el termini reglamentari d'ingrés i adquireixin fermesa per via administrativa la reclamació de deute o l'acta de liquidació en els casos en què aquestes siguin procedents, sense que s'hagi satisfet el deute, s'inicia el procediment de constrenyiment mitjançant l'emissió de providència de constrenyiment, on s'identifica el deute pendent de pagament amb el recàrrec corresponent.

La providència de constrenyiment, emesa per l'òrgan competent, constitueix el títol executiu suficient per a l'inici del procediment de constrenyiment per la Tresoreria General de la Seguretat Social i té la mateixa força executiva que les sentències judicials per procedir contra els béns i drets dels subjectes obligats al pagament del deute.

A la notificació de la providència de constrenyiment s'adverteix al subjecte responsable que si el deute exigit no s'ingressa dins dels 15 dies següents a la seva recepció o publicació seran exigibles els interessos de demora meritats i es procedirà a l'embargament dels seus béns.

 

Declaració de la situació d'incapacitat permanent, efectuada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels seus òrgans, i fundamentada en l'informe preceptiu dels Equips de Valoració d'Incapacitats, als efectes del reconeixement de les prestacions econòmiques. La incapacitat permanent es classifica d'acord amb els graus de parcial per a la professió habitual, total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol feina i gran invalidesa.

Prestació econòmica no periòdica, que es paga d'un sol cop, per les contingències i situacions de necessitat determinades reglamentàriament (lesions permanents no invalidants, incapacitat permanent parcial, indemnització especial a tant alçat per defuncions per causa d'accidents de treball o malalties professionals, |etc. ).

Assumpte que un òrgan jurisdiccional nacional, davant del qual s'està mantenint un litigi que requereix l'aplicació d'una norma comunitària, planteja al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre la interpretació o validesa d'aquella norma.

Import que mensualment ingressen els subjectes obligats en les entitats financeres autoritzades a col·laborar amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. La quota resulta de l'aplicació del tipus de cotització a la base de cotització, segons la normativa vigent en cada moment.

En el Règim General y en aquells altres en què el treball es realitza per compte d'altri la quota normalment comprèn l'aportació dels empresaris i treballadors. En el cas de treballadors per compte propi la quota és íntegrament al seu càrrec.

Activitat financera per la que la Tresoreria General de la Seguretat Social percep a les oficines recaptatòries autoritzades, mitjançant la presentació de documents de cotització i l'ingrés del líquid del deute, l'import de les quotes.

És recaptació voluntària quan s'efectua en el termini reglamentari o fora d'ell, però abans de l'inici de la via executiva.

És recaptació executiva la que s'efectua després de l'inici de la via executiva pel transcurs dels terminis preceptius sense ingrés.

És el percentatge d'increment (entre un 30 i un 50 per cent) que recau sobre les prestacions econòmiques derivades de riscos professionals, per haver existit falta de mesures de prevenció de riscos professionals establertes a les normes de l'ordre social. El responsable del recàrrec és l'empresari infractor.

Percentatges d'increment de l'import dels deutes amb la Seguretat Social quan no s'han ingressat en el termini reglamentari establert. El percentatge del recàrrec varia en funció del moment en què els subjectes responsables fan l'ingrés efectiu dels deutes i també de si han presentat els documents de cotització en el termini reglamentari.

Document emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual es reclamen les quotes o qualsevol altre recurs del sistema, en els supòsits legalment previstos. Els imports dels deutes que es reclamen s'incrementaran, si s'escau, amb els recàrrecs que siguen procedents.

Escrit presentat a l'Administració de la Seguretat Social, amb caràcter previ (a recórrer) a la via judicial, on se sol·licita la modificació o revocació d'un acte administratiu.

Pretensió que formula el demandat contra l'actor, aprofitant l'oportunitat del procés iniciat per aquest. S'interposa al temps de contestar la demanda, però és una acció independent, i el demandat passa a ser demandant contra l'actor primitiu.

Reclamació que es fa davant un òrgan administratiu, o davant d'un jutge o tribunal, que va dictar una resolució, o davant un altre superior, per no estar-hi conforme, amb la finalitat que es reformi o revoqui.

L'estructura del sistema de la Seguretat Social està integrada pel règim general i els règims especials establerts per a algunes activitats professionals per la seva naturalesa, les peculiars condicions de temps i de lloc, o per la índole dels seus processos productius. Actualment són règims especials els de treballadors del mar, mineria del carbó i treballadors pel seu compte o autònoms. Dins d'aquest últim, existeix un sistema especial per a determinats treballadors agraris pel seu compte.

Amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, s'han incorporat al règim general com a sistemes especials els anteriors règims especials de treballadors agraris per compte d'altri i d'empleats de la llar.

Registre unificat, la gestió i funcionament del qual correspon a l'INSS, en el qual s'integren les prestacions socials públiques de caràcter econòmic, destinades a persones o famílies (de classes passives de l'Estat, de la Seguretat Social, de les entitats substitutòries, de règims de previsió de comunitats autònomes, corporacions locals i, en general, d'ens que es financin totalment o parcialment amb recursos públics), per tal de determinar la seva incompatibilitat i la fixació de límits màxims. Anualment, es publica el catàleg d'organismes, entitats i empreses incloses en el Registre.

Norma d'abast general, obligatòria en tots els seus elements i directament aplicable a cada Estat membre. Produeix efectes sense la intervenció de les autoritats nacionals i pot ser al·legat pels particulars en les seves relacions jurídiques.

Obligació de retornar l'import de les prestacions percebudes indegudament pels beneficiaris. Aquesta obligació prescriu als 4 anys, comptats a partir del cobrament, o des que va ser possible exercitar l'acció per exigir-ne la devolució.

Dins de l'acció protectora per atur i amb el règim financer i de gestió determinat per a aquesta per la Llei General de la Seguretat Social, s'ha establert un ajut específic denominat renda activa d'inserció, dirigida als aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions per afavorir la seva inserció laboral.

Sistema de finançament de la Seguretat Social segons el qual els ingressos i les cotitzacions de tots els afiliats del Sistema cobreixen les despeses de les prestacions i subsidis dels beneficiaris, en cicles anuals.

Acte dels tribunals i jutjats dictats en el procés, que reben el nom de providències, actes i sentències.

Règim jurídic pel qual es determina el subjecte obligat en cada cas al pagament d'una prestació. Per regla general, la responsabilitat recau sobre l'Entitat Gestora, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l'empresa col·laboradora quan hi ha hagut compliment dels requisits exigits. Malgrat això, quan aquests s'incompleixen (faltes d'afiliació, alta i cotització) la responsabilitat es pot imputar també a l'empresari incomplidor.

Integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en llurs operacions empresarials i en les relacions amb llurs interlocutors, que es fomentarà pel Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses.

Assegurança Social de caràcter obligatori, avui extingida, creada el 1919, per a assalariats d'entre 16 i 65 anys amb una retribució que no superés un límit determinat i en la qual es concebia la vellesa com a invalidesa per edat. En virtut de norma transitòria, qui hagi figurat afiliat al Retir Obrer Obligatori, conserva actualment el dret a causar les prestacions de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI), d'acord amb les obligacions exigides per la legislació d'aquest, i sempre que els interessats no tinguin dret a cap pensió amb càrrec als Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social.

Aplicació d'una llei nova a situacions anteriors a la seva entrada en vigor, per ser més profitosa per a l'interessat.

Actualització de les pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, al començament de cada any, en funció de l'índex corresponent de preus al consum previst per a l'any esmentat.

Nou examen i qualificació de la incapacitat permanent, promogut per l'INSS, o pel mateix interessat, les entitats col·laboradores, els empresaris responsables de les prestacions, els responsables subsidiaris o solidaris, per agreujament, millora o error en el diagnòstic de l'estat invalidant, mentre la persona incapacitada no hagi complert l'edat de 65 anys.

Suspensió del contracte o cessament en l'activitat que dóna lloc a una prestació econòmica que consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora, que és l'establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, per protegir la salut de la treballadora o del fill durant el període de suspensió del contracte de treball o de l'activitat en els casos en què la dona treballadora ha de canviar de lloc de treball per una altre que sigui compatible amb el seu estat i aquest canvi de lloc de treball no sigui possible, tècnicament o objectivament, o no es pugui exigir raonablement per motius justificats. Es concedeix en els mateixos termes i condicions que la prestació per risc durant l'embaràs, si bé s'extingirà quan el fill compleixi nou mesos. Es tracta de riscos professionals per incompatibilitat entre el treball i el fet biològic de la lactància natural.

Suspensió del contracte o cessament en l'activitat que dóna lloc a una prestació econòmica que consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora, que és l'establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, per protegir la salut de la treballadora o del fetus durant el període de suspensió del contracte de treball o de l'activitat en els casos en què la dona treballadora ha de canviar de lloc de treball per una altre que sigui compatible amb el seu estat i aquest canvi de lloc de treball no sigui possible, tècnicament o objectivament, o no es pugui exigir raonablement per motius justificats. Es tracta de riscos professionals per incompatibilitat entre el treball i el fet biològic de l'embaràs.

Aquell que amb tal caràcter assenyala el Govern anualment d'acord amb l'Estatut dels Treballadors. S'aplica per a totes les activitats sense distinció de sexe ni edat dels treballadors. Incrementat en una sexta part, amb el prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual constitueix la base mínima de cotització a la Seguretat Social.

Programa que comprèn les actuacions sanitàries preventives i assistencials específiques destinades als treballadors del mar, fonamentalment: reconeixements mèdics previs a l'embarcament, formació sanitària, Centre Ràdio Mèdic Espanyol, centres assistencials a l'estranger i vaixells sanitaris.

La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions (SESSP) és un òrgan superior sota l’autoritat del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions al qual corresponen les funcions de direcció i tutela de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, adscrites al Departament, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres ministeris i a altres unitats del departament, l’impuls i la direcció de l’ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social, la direcció i la coordinació de la gestió dels recursos financers i despeses de la Seguretat Social, la planificació i la tutela de la gestió exercida per les entitats col·laboradores de la Seguretat Social i qualsevol altra competència que, legalment o reglamentàriament, li estigui atribuïda.

Resolució que decidix definitivament el plet quan, segons les lleis processals, haja de revestir esta forma. Pot ser ferma o susceptible de revisió per un òrgan superior.

Suspensió de la vida conjugal que no extingeix el matrimoni, com el divorci, però dóna dret a la pensió de viduïtat  si es reuneixen els  requisits establerts.

El Servei Jurídic de la Seguretat Social (SJSS) és un servei comú de la Seguretat Social al qual li correspon l'exercici de les funcions i competències relatives a l'assessorament jurídic i representació i defensa en judici de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal és l'organisme autònom, dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment dels seus objectius i adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Secretaria General d'Ocupació, que té com a principals competències la gestió i el control de les prestacions per desocupació; mantenir les bases de dades que garanteixen el registre públic d'ofertes, demandes i contractes; mantenir l'observatori de les ocupacions i elaborar les estadístiques en matèria d'ocupació a nivell estatal; portar a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball i els instruments per millorar-lo, col·laborant amb les respectives comunitats autònomes; i col·laborar amb les comunitats autònomes en l'elaboració del Pla nacional d'acció per a l'ocupació, ajustat a l'Estratègia Europea d'Ocupació, i del programa anual de treball del Sistema Nacional d'Ocupació.

Prestacions en matèria de reeducació i rehabilitació de persones discapacitades, assistència a la tercera edat, assistència social i en altres competències de l'IMSERSO..

Remesa Electrònica de Dades mitjançant la qual es possibilita que el subjecte responsable del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social pugui trametre les dades relatives a la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, i també la cotització i recaptació a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb les disposicions establertes a aquest efecte.

Expressió que s'utilitza per designar, dins del règim general o del règim especial de treballadors autònoms, les variacions en les normes comunes d'afiliació, cotització, recaptació i acció protectora establertes (per a determinades empreses) per la peculiaritat de les seves activitats econòmiques (Fruites i hortalisses, Indústria resinera, Serveis extraordinaris d'hoteleria, Indústria de conserves vegetals i manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc, Estudis de mercat i opinió pública, entre d'altres).

Amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, s'han incorporat en el règim general de la Seguretat Social els sistemes especials per a treballadors per compte d'altri agraris i per a empleats de la llar.

La dels subjectes protegits que, sense estar en situació d'activitat laboral, reuneixen determinades condicions reglamentàriament establertes que permeten l'accés immediat o latent a tota o part de l'acció protectora de la Seguretat Social.
Per causar dret a les prestacions és requisit necessari, llevat d'excepcions, estar afiliat o en situació d'alta. No obstant això, diverses disposicions legals estableixen situacions assimilades per circumstàncies especials del treballador, com són ara la desocupació, l'excedència forçosa, el trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional, |etc.

Persona a qui, compresa en el camp d'aplicació de la Seguretat Social, l'Estat, mitjançant aquesta, li garanteix, per complir els requisits exigits en les modalitats contributiva o no contributiva, així com als familiars o assimilats que tingués al seu càrrec, la protecció adequada davant les contingències i en les situacions que es contemplen a la Llei.

Persona natural o jurídica a la qual la normativa imposa les obligacions de sol·licitar l'afiliació i comunicar les altes i baixes i de realitzar aportacions al sitema de  la Seguretat Social

Tota persona física inclosa en l'àmbit de protecció del Sistema de la Seguretat Social.

Persona natural o jurídica a qui la normativa vigent imposa l'obligació de realitzar l'ingrés material de les quotes de la Seguretat Social. En els règims per compte d'altri, és l'empresa la responsable de l'ingrés.

Els subsidis de garantia d'ingressos mínims van ser suprimits per la Llei 26/1990 (actual disposició transitòria onzena del Reial decret legislatiu 1/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social), però els beneficiaris que ja els tenien reconeguts van mantenir aquest dret, en els termes i les condicions previstos en la legislació específica que els regula. Però, naturalment, no hi ha reconeixements nous, sinó que únicament poden continuar percebent aquests subsidis els que ja els tenien reconeguts abans de ser suprimits.

Es tracta d'una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a les persones amb discapacitat majors d'edat, afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i que es vegin impossibilitades per obtenir una feina adequada, sempre que manquin de mitjans econòmics i no percebin cap prestació pecuniària de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Corporacions Locals o de la Seguretat Social. Quan percebin una prestació econòmica, el subsidi es reduirà en quantia igual al seu import.

Prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades pels desplaçaments fora del seu domicili habitual d'aquelles persones amb discapacitat majors de 3 anys, afectades per pèrdues anatòmiques o funcionals en grau igual o superior al 33%, i que no estiguin impossibilitades per efectuar aquests desplaçaments.

Els subsidis per ajuda de tercera persona van ser suprimits per la Llei 26/1990 (actual disposició transitòria onzena del Reial decret legislatiu 1/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social), però els beneficiaris que els tenien reconeguts van mantenir aquest dret, en els termes i les condicions previstos en la legislació específica que els regula. Però, naturalment, no hi ha reconeixements nous, sinó que únicament poden continuar percebent aquests subsidis els que ja els tenien reconeguts abans de ser suprimits.

Es tracta d'una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a les persones amb discapacitat majors d'edat, afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 75%, que manquin de mitjans econòmics, i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessitin l'assistència d'una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres d'anàlegs.

Familiars que sobreviuen al subjecte causant finat, que poden accedir a les prestacions per mort i supervivència determinades per la Llei, si reuneixen les condicions exigides per això.

És el que s'interposa davant les Sales del Social dels Tribunals Superiors de Justícia contra determinades sentències dictades pels Jutjats del Social de la seva circumscripció.

Dret pel qual es permet a l'empresari de tancar el centre de treball i, per tant, la suspensió del contracte de treball, cosa que també suspèn les obligacions recíproques de treballar i de percebre el salari i la cotització a la Seguretat Social, entre altres drets. Els treballadors resten en situació d'alta especial durant el tancament patronal.

És el document que emet l'INSS o l'ISM, en aplicació dels reglaments comunitaris de Seguretat Social, amb caràcter independent (és personal i intransferible) i que permet l'accés dels seus titulars als serveis sanitaris de la xarxa sanitària pública a l'Estat membre d'estada, ja sigui per motius de treball, estudis, turisme, |etc.  No obstant, quan el desplaçament a un altre país distint al d'assegurament es realitza per rebre tractament mèdic, cal obtenir el formulari E112 (supòsit de malalt autoritzat).

Document administratiu que les administracions sanitàries autonòmiques i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ceuta i Melilla)  emeten, amb suport informàtic, a les persones residents en el seu àmbit territorial que tinguin acreditat el dret a l'assistència sanitària pública. La targeta sanitària individual emesa per qualsevol de les Administracions sanitàries competents serà vàlida a tot el Sistema Nacional de Salut, i permetrà l'accés als centres i serveis sanitaris del sistema en els termes previstos per la legislació vigent. La seva validesa i utilització es restringeixen únicament al territori nacional.

Amb l'objecte de disposar de dades normalitzades de cada persona, en condició d'usuari del Sistema Nacional de Salut, independentment del títol pel qual accedeix al dret a l'assistència sanitària i de l'Administració sanitària emissora, totes les targetes sanitàries incorporen una sèrie de dades bàsiques comunes i estaran vinculades a un codi d'identificació personal únic per a cada ciutadà en el Sistema Nacional de Salut.

La targeta sanitària individual conté, de manera normalitzada i de forma visible, les següents dades: administració sanitària emissora de la targeta; cognoms i nom del titular de la targeta; codi d'identificació personal assignat per l'administració sanitària que emet la targeta; modalitat de la prestació farmacèutica i llegenda que informa de la seva validesa a tot el Sistema Nacional de Salut.

És aquell en què el subjecte obligat al pagament d'un deute amb la Seguretat Social ha de procedir a acomplir eixa obligació sense incórrer en mora. Forma part del període voluntari de recaptació.

Les pensions (d'invalidesa o de mort i supervivència) causades per actes de terrorisme tenen el caràcter de pensions extraordinàries, de regulació específica.

Percentatge que s'aplica a les bases de cotització per a l'obtenció de les quotes de la Seguretat Social, que es fixa anualment per llei. Al treball per compte d'altri el tipus de cotització es distribueix entre l'ocupador i l'empleat, llevat dels accidents de treball i malalties professionals i els que s'estableixen expressament a càrrec exclusiu de l'empresari (Fons de garantia salarial).

El marc jurídic de la jubilació presenta, dins la modalitat contributiva, diverses classes, tipus o possibilitats per causar les pensions de jubilació. Així: jubilació parcial; anticipada per raó de l'activitat professional o per discapacitat; anticipada amb la condició mutualista; anticipada sense la condició mutualista, tant voluntària com involuntària; ordinària, gradual i flexible.

Estratègia d'integrar la igualtat d'oportunitats en totes les àrees polítiques fonamentals. També és la integració de la dimensió de gènere en totes les rames de l'ordenament jurídic.

Tota persona física que realitza una activitat pel seu compte o d'altri que determina la seva inclusió en el camp d'aplicació dels règims que composen el Sistema de la Seguretat Social.

Persona que celebra un contracte de treball en què s'acorda la prestació de serveis durant un número d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, (mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i un treball idèntic o similar). Pot concertar-se per temps indefinit o per duració determinada.

En Dret comunitari, designa qualsevol treballador per compte d'altri que es desplaça al territori d'un Estat membre distint d'aquell on resideix, amb el fi d'efectuar allà, per compte d'una empresa o d'un empresari d'aquest Estat, un treball de caràcter estacional, la duració del qual no podrà sobrepassar en cap cas vuit mesos si romangués en el territori de l'Estat esmentat mentre dura la seva feina; per treball de caràcter estacional s'entén un treball que depèn del ritme de les estacions i que es repeteix automàticament cada any.

Tot treballador que exerceix la seva activitat professional en el territori d'un Estat membre i resideixi en el territori d'altre Estat membre, on retorni en principi cada dia o al menys un cop per setmana; malgrat això, el treballador fronterer que sigui destacat per l'empresa de la qual depèn normalment, en el territori del mateix Estat membre o d'un altre Estat membre, conservarà la qualitat de treballador fronterer durant un temps que no excedirà els quatre mesos, encara que durant la seva estança com a destacat pugui tornar cada dia, o al menys un cop per setmana, al seu lloc de residència.

Tota persona física que voluntàriament presti els seus serveis retribuïts per compte d'altri i dins l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica, anomenada ocupador o empresari.

La Tresoreria General de la Seguretat Social és un Servicio comú de la Seguretat Social dotat de personalitat jurídica, a qui competeix la gestió dels recursos econòmics i l'administració financera del sistema, en aplicació dels principis de solidaritat financera i caixa única.

Entre les funcions encomanades a la Tresoreria General de la Seguretat Social, destaquen les següents: la inscripció d'empreses; afiliació, altes i baixes dels treballadors; la gestió i control de la cotització i de la recaptació i dels altres recursos financers de la Seguretat Social; la titularitat i gestió dels béns i drets que constitueixen el patrimoni únic de la Seguretat Social; l'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució de les disponibilitats financeres per satisfer aquestes obligacions i evitar desajustaments financers; l'autorització de l'obertura de comptes en institucions financeres destinades a situar fons de la Seguretat Social; la gestió dels règims de previsió voluntària; la recaptació de les quotes de desocupació, fons de garantia salarial i formació professional mentre s'efectuï conjuntament amb el de les quotes de la Seguretat Social; el desenvolupament dels programes de lluita contra el frau que corresponguin i, finalment, la gestió dels fons de reserva de la Seguretat Social.

 

La Unió Europea (UE) és una família de països europeus democràtics, que s'han compromès a treballar junts per promoure la pau i la prosperitat. No es tracta d'un estat destinat a substituir els estats actuals, però va més enllà que qualsevol altra organització internacional. De fet, la UE és única. Els estats membres que la integren han creat institucions comunes en les quals deleguen part de la seva sobirania, amb la finalitat que es puguin prendre decisions democràticament sobre afers específics d'interès comú, a escala europea. Aquesta unió de sobiranies s'anomena també "integració europea".

La UE compta amb cinc institucions, cadascuna de les quals duu a terme una funció específica: el Parlament Europeu (elegit pels ciutadans dels estats membres), el Consell de la Unió Europea (que representa els governs dels estats membres), la Comissió Europea (motor i òrgan executiu), el Tribunal de Justícia (encarregat de vetllar pel compliment de la llei) i el Tribunal de Comptes (responsable de controlar la legalitat i la regularitat de la gestió del pressupost de la UE).

Juntament amb aquestes institucions, hi ha cinc organismes importants més: el Comitè Econòmic i Social Europeu (que expressa l'opinió de la societat civil organitzada pel que fa a qüestions econòmiques i socials), el Comitè de les Regions (que transmet les opinions de les autoritat regionals i locals), el Banc Central Europeu (responsable de la política monetària i de la gestió de l'euro), el Defensor del Poble Europeu (que s'ocupa de les denúncies dels ciutadans sobre la mala gestió de qualsevol institució o organisme de la UE) i el Banc Europeu d'Inversions (que contribueix a assolir els objectius de la UE finançant projectes d'inversió).

L'estat de dret és fonamental a la Unió Europea. Totes les decisions i procediments de la UE es basen en els tractats, que són acordats per tots els països de la UE.

Inicialment, la UE estava formada per només sis països: Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. El 1973 s'hi van adherir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit. El 1981 va fer el mateix Grècia. El 1986 s'hi van adherir Espanya i Portugal i, per acabar, el 1995 s'hi van incorporar Àustria, Finlàndia i Suècia. El 2004 va tenir lloc la major ampliació, amb l'adhesió de la República Txeca, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Polònia. Finalment, el 2007, es van incorporar Romania i Bulgària.

En els primers anys de la seva existència, gran part de la cooperació entre els països de la UE es referia al comerç i l'economia, però en l'actualitat la UE també tracta molts altres temes amb repercussió directa en la nostra vida quotidiana, com són els drets dels ciutadans; la garantia de la llibertat, la seguretat i la justícia; la creació de llocs de treball; el desenvolupament regional; la protecció del medi ambient; la creació de la globalització en benefici de tots.

Per determinar el requisit de manca de rendes o d'ingressos suficients, a efectes d'accedir a les pensions de jubilació i invalidesa de modalitat no contributiva, cal comprovar si el beneficiari conviu o no amb altres familiars. Existeix unitat econòmica de convivència en tots els casos en què el beneficiari conviu amb altres persones, siguin o no beneficiàries, unides a ell per matrimoni o llaços de parentiu o de consanguinitat fins al segon grau.

Dret bàsic dels treballadors que causa la suspensió del contracte de treball i, en conseqüència, de les obligacions recíproques de treballar i d'abonar la remuneració, així com de l'obligació de cotitzar. El treballador segueix en situació d'alta especial.

Estat civil que atorga el dret a prestació de la Seguretat Social en determinades circumstàncies i en la quantitat que correspongui.

Violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes últimes per part de qui són o hagin estat els seus cònjuges.

Inclou tots els actes de violència física i psicològica, incloent-hi les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere tindrà la consideració de situació assimilada a la d'alta, i de període de cotització efectiva pel que fa a les prestacions corresponents de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència, maternitat i desocupació. Aquest període de suspensió tindrà una durada inicial que no podrà ser superior a 6 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos.

A les treballadores pel seu compte, víctimes de violència de gènere, que cessin en la seva activitat per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, se'ls suspendrà l'obligació de cotització durant un període de 6 mesos, que es consideraran com de cotització efectiva pel que fa a les prestacions de Seguretat Social. Així mateix, es considerarà que la seva situació és assimilada a la de l'alta.

Qui sigui condemnat, amb una sentència ferma, per un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions, perdrà la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat que li correspongui, quan la víctima d'aquests delictes sigui la causant de la pensió, llevat que hi hagi reconciliació entre ells.

En aquests casos, la pensió de viduïtat que s'hagués hagut de reconèixer incrementarà les pensions d'orfandat, si n'hi han, sempre que aquest increment s'hagi establert a la legislació reguladora del règim de Seguretat Social en qüestió.

Qui sigui condemnat, amb una sentència ferma, per haver comès un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions, quan la víctima d'aquest delicte sigui el seu cònjuge o excònjuge, o si estigués o hagués estat unida a ell per una relació d'afectivitat anàloga, encara que no convisquessin junts, no se li abonarà en cap cas la pensió per orfandat de la que puguin ser beneficiaris els seus fills, llevat que hi hagi reconciliació entre ells.

Complementary Content
${loading}