Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social

C/ Infanta Mercedes, 31 - 3a Planta - 28020 - MADRID.

Què és el Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social?

És un Servici Comú de la Seguretat Social i nivell orgànic de subdirecció general al qual correspon l'exercici de les funcions i competències relatives a l'assessorament jurídic, així com a la representació i defensa en juí, de les Entitats Gestores i els Servicis Comuns de la Seguretat Social, en els termes previstos en el Reglament del Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 947/2001, de 3 d'agost.

El pressupost del Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, com a Servici Comú de la Seguretat Social sense personalitat jurídica i sense perjuí de la seua dependència directa de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions, estarà integrat en el de la Tresoreria General de la Seguretat Social com a centre de gestió independent.

La integració pressupostària dels servicis jurídics delegats en el centre de gestió del Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social esdevindrà efectiva en el moment en què s'aproven les corresponents relacions de llocs de treball.

Quines funcions té?


Contencioses

 • La representació i defensa en juí de l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les seues Entitats gestores i els seus Servicis comuns davant qualssevol jurisdiccions, espanyoles o de la Unió Europea, així com davant qualssevol jurisdiccions a l'estranger.
 • La representació i defensa davant de qualssevol òrgans administratius en els procediments en què estiga interessada l'Administració de la Seguretat Social, en l'àmbit de les seues Entitats gestores i els seus Servicis comuns.
 • La representació i defensa en juí de les autoritats, funcionaris i empleats de les Entitats gestores i els Servicis comuns, independentment de la seua posició processal, quan els procediments se seguisquen per actes o omissions relacionats amb l'exercici del seu càrrec.
 • Les actuacions que es duen a terme en qüestions de competència i en conflictes d'atribucions.
 • Omplir els expedients relatius al pagament de costes a què siga condemnada l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les seues Entitats gestores i els seus Servicis comuns, així com visar les que s'exigisquen i meriten a favor seu.
 • Visat de minutes de notaris i procuradors en assumptes tramitats.
 • Qualssevol altres funcions d'assistència jurídica, de naturalesa contenciosa, previstes en la normativa vigent.


Consultives

 • L'emissió d'informes i altres funcions d'assessorament jurídic de l'Administració de la Seguretat Social que afecten les Entitats gestores o els Servicis comuns de la Seguretat Social.
 • Informar de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils o laborals en via judicial en els casos en què se sol·licite el dictamen de l'òrgan directiu.
 • Assistència a Meses de contractació, així com l'assessorament jurídic preceptiu en els termes previstos en la legislació sobre Contractes de les Administracions Públiques.
 • Validació de poders i altres documents acreditatius de la personalitat.
 • Qualssevol altres funcions d'assessorament jurídic previstes en la normativa vigent.

Correspon a la Direcció del Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, la Direcció i coordinació dels Servicis Jurídics delegats de l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les Entitats gestores i els Servicis comuns de la Seguretat Social.

Inspeccionar l'actuació tecnicojurídica dels Servicis Jurídics delegats de l'Administració de la Seguretat Social i de les unitats de la Direcció del Servici Jurídic.

La convocatòria dels cursos de formació i perfeccionament del personal adscrit en la Direcció del Servici Jurídic i en els Servicis Jurídics delegats centrals i provincials.

Elaboració i seguiment dels informes sobre actuacions contencioses i d'assessorament jurídic a les Entitats gestores o als Servicis comuns.

Seguiment i anàlisi de les actuacions litigioses, consultives i d'un altre orde, elaborant informes, memòries i estadístiques.

Seguiment i recopilació de la doctrina emanada dels diferents òrgans jurisdiccionals en relació amb les competències atribuïdes a la corresponent Entitat gestora o Servici comú.

Complementary Content
${loading}