Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social

C/ Infanta Mercedes, 31 - 3a Planta - 28020 - MADRID.

Què és el Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social?

És un Servei Comú de la Seguretat Social i nivell orgànic de sotsdirecció general al qual correspon l'exercici de les funcions i competències relatives a l'assessorament jurídic, així com a la representació i defensa en judici, de les Entitats Gestores i els Serveis Comuns de la Seguretat Social, en els termes previstos en el Reglament del Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 947/2001, de 3 d'agost.

El pressupost del Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, com a Servei Comú de la Seguretat Social sense personalitat jurídica i sense perjudici de la seva dependència directa de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions, estarà integrat al de la Tresoreria General de la Seguretat Social com a centre de gestió independent.

La integració pressupostària dels serveis jurídics delegats en el centre de gestió del Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social esdevindrà efectiva en el moment en què s'aprovin les corresponents relacions de llocs de treball.

Quines funcions té?


Contencioses

 • La representació i defensa en judici de l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les seves Entitats gestores i els seus Serveis comuns davant qualssevol jurisdiccions, espanyoles o de la Unió Europea, així com davant qualssevol jurisdiccions a l'estranger.
 • La representació i defensa davant qualssevol òrgans administratius en aquells procediments en els quals estigui interessada l'Administració de la Seguretat Social, en l'àmbit de les seves Entitats gestores i els seus Serveis comuns.
 • La representació i defensa en judici de les autoritats, funcionaris i empleats de les Entitats gestores i els Serveis comuns, independentment de la seva posició processal, quan els procediments se segueixin per actes o omissions relacionats amb l'exercici del seu càrrec.
 • Les actuacions que es duen a terme en qüestions de competència i en conflictes d'atribucions.
 • Emplenar els expedients relatius al pagament de costes a què sigui condemnada l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les seves Entitats gestores i els seus Serveis comuns, així com visar les que s'exigeixin i meritin a favor seu.
 • Visat de minutes de notaris i procuradors en assumptes tramitats.
 • Qualssevol altres funcions d'assistència jurídica, de naturalesa contenciosa, previstes en la normativa vigent.


Consultives

 • L'emissió d'informes i altres funcions d'assessorament jurídic de l'Administració de la Seguretat Social que afectin les Entitats gestores o els Serveis comuns de la Seguretat Social.
 • Informar de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils o laborals en via judicial en els casos en què se sol·liciti el dictamen de l'òrgan directiu.
 • Assistència a Meses de contractació, així com l'assessorament jurídic preceptiu en els termes previstos en la legislació sobre Contractes de les Administracions Públiques.
 • Validació de poders i altres documents acreditatius de la personalitat.
 • Qualssevol altres funcions d'assessorament jurídic previstes en la normativa vigent.

Correspon a la Direcció del Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social, la Direcció i coordinació dels Serveis Jurídics delegats de l'Administració de la Seguretat Social en l'àmbit de les Entitats gestores i els Serveis comuns de la Seguretat Social.

Inspeccionar l'actuació tecnicojurídica dels Serveis Jurídics delegats de l'Administració de la Seguretat Social i de les unitats de la Direcció del Servei Jurídic.

La convocatòria dels cursos de formació i perfeccionament del personal adscrit en la Direcció del Servei Jurídic i en els Serveis Jurídics delegats centrals i provincials.

Elaboració i seguiment dels informes sobre actuacions contencioses i d'assessorament jurídic a les Entitats gestores o als Serveis comuns.

Seguiment i anàlisi de les actuacions litigioses, consultives i d'un altre ordre, elaborant informes, memòries i estadístiques.

Seguiment i recopilació de la doctrina emanada dels diferents òrgans jurisdiccionals en relació amb les competències atribuïdes a la corresponent Entitat gestora o Servei comú.

Complementary Content
${loading}