Règim General

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari, que duguen a terme els progenitors, adoptants o acollidors de caràcter familiar en delegació de guarda per a  la convivència preadoptiva o  permanent, quan ambdós treballen, per a la cura del menor  al seu càrrec  afectat per càncer  o una altra malaltia greu de les incloses en la llista de l'annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol, que impliquen  ingrés hospitalari de llarga durada que requerisca que se'n tinga cura de manera directa, contínua i permanent, durant l'hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

Es considera com a ingrés hospitalari de llarga durada, la continuació del tractament mèdic o l'atenció del menor en domicili després del diagnòstic i hospitalització per malaltia greu. 

L'acreditació de la situació protegida s'efectuarà, fins i tot en els casos que l'atenció i el diagnòstic s'hagen dut a terme per servicis mèdics privats, mitjançant declaració omplida pel facultatiu del |SPS o l'òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'atenció del menor. Quan el diagnòstic i tractament del càncer o malaltia greu del menor s'haja fet a través dels servicis mèdics privats, s'exigirà que la declaració siga emplenada, a més, pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

Així mateix, es considera situació protegida, en els mateixos termes establits per als casos d'adopció i acolliment familiar, la constitució de tutela sobre el menor, per assignació de persona física, quan el tutor siga un familiar que, d'acord amb la legislació civil, no puga adoptar al menor.

Quan hi haja recaiguda del menor pel càncer o la mateixa malaltia greu, no caldrà un nou ingrés hospitalari, si bé s'haurà d'acreditar, mitjançant una nova declaració mèdica, la necessitat, després del diagnòstic i l'hospitalització,  de la continuació del tractament mèdic, així com de l'atenció directa, continuada i permanent del menor pel progenitor, adoptant o acollidor. 

Causants

Els fills o menors acollits a càrrec del beneficiari sempre que:

 • Siguen menors de 18 anys.
 • Patisquen càncer o una malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada.
 • I, a més, precisen atenció directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Beneficiaris/ Requisits

Seran beneficiaris els treballadors per compte d'altre o propi i assimilats, qualsevol que fóra el seu sexe, sempre que:

 • Reduïsquen la seua jornada de treball en, al menys, un 50% de la seua duració. El subsidi es reconeixerà en proporció al percentatge de reducció que experimente la jornada de treball que gaudisquen les persones treballadores.

  Per a la percepció del subsidi, el percentatge de reducció de jornada s'entendrà referit a una jornada de treball d'una persona treballadora a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que realitze un treball idèntic o similar, i es computarà sense tenir en compte altres reduccions de jornada que, si escau, gaudisquen les persones treballadores per raons de guarda legal de menors o de cura de familiars, o per qualsevol altra causa.

  En el cas de treballadors contractats a temps parcial, no es tindrà dret al subsidi quan la duració efectiva de la jornada a temps parcial siga igual o inferior al 25% d'una jornada de treball d'una persona treballadora a temps complet comparable. No obstant això, si la persona treballador tinguera dos o més contractes a temps parcial, es sumaran les jornades efectives de treball a efectes de determinar el límit esmentat.
 • Estiguen afiliats i en alta en algun dels règims de la Seguretat Social.

  Dins de cada unitat familiar, ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores, han d'acreditar que estan afiliades i en situació d'alta en un règim públic de Seguretat Social o només una d'elles, si l'altra, en raó de l'exercici de la seua activitat professional, està incorporada obligatòriament a la mutualitat de previsió social establida pel corresponent col·legi professional.  

  S'entendrà complit aquest requeriment en els casos que la persona progenitora, adoptant o acollidora del menor, que no siga beneficiària de la prestació, tinga subscrit un conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social per realitzar la seua activitat laboral a un país amb el qual no hi haja instrument internacional de Seguretat Social.

 • Acredite el període de cotització exigit en cada cas:
   
  • Si són de menys de 21 anys en a data en què inicien la reducció de jornada: no s'exigeix període de cotització.
  • Si tenen complits els 21 anys d'edat i tenen menys de 26 en la data en què inicien la reducció de jornada: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a eixa data. Es considerarà complit el requeriment esmentat si, alternativament, acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, amb anterioritat a la data indicada.
  • Si tenen complits els 26 anys en la data en què inicie la reducció de jornada: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a eixa data. Es considerarà complit el requeriment esmentat si, alternativament, acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, amb anterioritat a la data indicada.

Quan es tracte de treballadors a temps parcial, el lapse de temps immediatament anterior a l'inici de la reducció de jornada, en què ha d'estar comprés el període mínim de cotització exigit, augmentarà en proporció inversa a l'existent entre la jornada efectuada per la persona treballadora i la jornada habitual en l'activitat corresponent i exclusivament en relació amb els períodes en què, durant eixe lapse, s'haguera realitzat una jornada inferior a l'habitual.

 • Estiguen al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altre.

  A estos efectes, s'aplicarà el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'Iart.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, siga quin siga el règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiguera incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el que es cause aquesta. 
 • En les situacions de pluriocupació, el reconeixement del subsidi s'efectuarà en proporció al percentatge de reducció que experimente el total de la jornada de treball de les diverses ocupacions.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en què es reunisquen els requisits exigits.

  Si els treballadors acrediten les condicions per a accedir a la prestació només en un dels règims, es reconeixerà un únic subsidi amb la computació exclusiva de les cotitzacions satisfetes a eixe règim.

  Si en cap dels règims es reunisquen els requisits per accedir al dret, es totalitzaran les cotitzacions efectuades en tots, sempre que no s'hi superposen, i es reconeixerà el subsidi pel règim en què s'acrediten més dies de cotització.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tingueren dret al subsidi, només es podrà reconéixer en favor d'un d'ells.

 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, si ambdós progenitors, adoptants o acollidors tingueren dret al subsidi, es podrà reconéixer a favor del determinat d'acord comú. Si no hi ha acord i de previsió judicial expressa, s'atribuirà la condició de beneficiari a qui es concedisca la custòdia del menor i, si fora compartida, a qui ho sol·licite en primer lloc. Les disposicions d'aquest paràgraf s'aplicaran igualment en els casos de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial.

 • Sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors reunisquen els requeriments establits, mitjançant acord entre ambdós i l'empresa o empreses respectives, podran alternar-se entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, en cas contrari, la percepció del subsidi quedarà en suspens quan es reconega un nou subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.

  L'acord per alternar-se en el gaudi de la prestació es podrà sol·licitar en qualsevol moment al llarg de la duració de la prestació.

Naixement del dret / Durada

El dret naix des del dia que s'inicie la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formule en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir eixa reducció. Transcorreguda el termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'1 mes, prorrogable per períodes de 2 mesos quan subsistisca la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del SPS o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent (o de l'INGESA a les ciutats de Ceuta i Melilla) i, com a màxim, fins que el menor complisca els 18 anys.

Quan la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, segons s'acredite en la declaració mèdica emesa a l'efecte, siga inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que conste en l'informe.

Prestació econòmica / Quantia

 • La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora(BR) que estiga establida per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, quan no s'haja optat per la cobertura de les contingències professionals i en proporció a la reducció que experimente la jornada de treball.

Quan el treballador no tinga coberta la contingència d'IT en el règim que haja de reconéixer la prestació, la BR estarà constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

La BR es modificarà o actualitzarà al mateix temps que les bases de cotització corresponents.

 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la BR diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la reducció de jornada, entre el núm. de dies naturals del període esmentat. A eixa base s'aplicarà el percentatge de reducció de jornada que corresponga.

  De ser menor l'antiguitat en l'empresa la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el núm. de dies naturals comprés en eixe període.
 • En la situació de pluriocupació, a efectes de la BR, es tindran en compte les bases de cotització corresponents a cada una de las empreses o activitats, amb aplicació del límit màxim establit a efectes de cotització.

Suspensió i extinció del dret

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'IT, durant els períodes de descans per maternitat o paternitat, i en els supòsits de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per atenció de menors afectats de càncer o altra malaltia greu concórrega amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no el puga atendre i es trobe en situació d'IT o en període de descans obligatori de maternitat per naixement d'un nou fill, es podrà reconéixer un nou subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor, sempre que reunisca els requisits per tenir dret al subsidi.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre progenitors, adoptants o acollidors, quedarà en suspens la percepció per a la persona que el tinguera reconegut quan s'efectue el reconeixement del subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.  

La percepció del subsidi s'extingirà:

 • Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral del beneficiari, i el cessament de la reducció de la jornada per atenció de menors, independentment de la causa que determine eixe cessament.
 • Per cessar la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, degut a la milloria del seu estat o a l'alta mèdica per curació, segons informe del Servici Públic de Salut (SPS) o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma respectiva, responsable de l'assistència sanitària del menor.
 • Quan un dels progenitors, adoptants o acollidors del menor cesse en la seua activitat laboral, sense perjuí de què quan aquesta es reprenga es puga reconéixer un nou subsidi si el beneficiari acredita el compliment dels requeriments exigits i sempre que el menor continue necessitant l'atenció directa, contínua i permanent.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció del beneficiari de la prestació.

Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a l'entitat gestora o mútua corresponent qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

En qualsevol moment, l'entitat gestora o mútua corresponent podrà dur a terme les actuacions necessàries per comprovar que els perceptors del subsidi mantenen el compliment dels requisits exigits per al seu reconeixement.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

El procediment per al reconeixement del subsidi s'iniciarà mitjançant una sol·licitud de la persona treballadora dirigida a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província on residisca o davant de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li corresponga.

Les sol·licituds s'hauran de formular en els models aprovats a este efecte per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i hauran de contindre les dades que establix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE del 27/11).

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acreditar o, si escau, aportar els documents que s'hi indiquen. 

Resolució i notificació:

A la vista de les dades i de la documentació presentada, i un cop comprovats tots els requeriments formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, l'entitat gestora o mútua corresponent dictarà resolució expressa i notificarà, en el termini de 30 dies, contats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Transcorregut el termini de 30 dies a què es referix el paràgraf anterior, sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, d'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional vint-i-quinta del text refós de la LGSS.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua es podran recórrer en la forma prevista en l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

(S'han de presentar en original acompanyat de còpia per a la seua compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si és el cas, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'estrangers) exigit per l'AEAT a l'efecte de pagament.
 • Certificat de l'empresa on consten la quantia de la base de cotització de la persona treballadora per contingències professionals o, si escau, per contingències comunes, corresponent al mes previ a la data d'inici de la reducció de jornada i, si escau, les quantitats de percepció no periòdica abonades durant l'any anterior a eixa data.
 • Certificat de l'empresa sobre la data d' inici de la reducció de jornada del treballador prevista en el paràgraf 3er de l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors, amb indicació del percentatge en què ha quedat fixada eixa reducció de jornada. 
 • Documentació relativa a la cotització:
  • Per als artistes i professionals taurines: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no hagen sigut presentats en la TGSS.
  • Treballadors responsables de l'ingrés de quotes: Justificants del pagament dels 2 últims mesos.
 • Per als empleats de llar, de caràcter fixe, s'aportarà declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de jornada efectiva de la persona treballadora.
 • Declaració del facultatiu del Servici Públic de Salut on conste que el menor es troba afectat per càncer o altra malaltia greu que requereix ingrés hospitalari de llarga durada, indicant la data estimada de durada de l'ingrés i, si el menor precisa un tractament continuat de la malaltia, fora del centre hospitalari, que indique la durada estimada.
 • Llibre de família o, si no n'hi ha, certificat de la inscripció del fill en el Registre Civil o resolució judicial de l'adopció.
 • Resolució judicial o administrativa per la qual s'haja concedit l'acolliment familiar preadoptiu o permanent o, si escau, la tutela del menor.

NOMÉS EN EL CAS DE TREBALLADORS RESPONSABLES DE L'INGRÉS DE QUOTES (treballadors per compte propi o autònoms i assimilats i persones empleades de llar de caràcter discontinu):

 • Hauran de presentar una declaració indicant expressament el percentatge de reducció de la seua activitat professional, en relació amb una jornada setmanal de 40 hores.

ALTRES DOCUMENTS:

 • En el cas de no convivència dels progenitors i si no hi ha acord sobre qui ha de percebre la prestació: documentació que acredite la custòdia o a càrrec de qui està el menor.
 • En cas de famílies monoparentals: Llibre de família on hi conste un sol progenitor o, en cas que consten els dos, certificat de defunció d'un d'ells, o resolució judicial on s'hi declare l'abandonament de la família per part d'un d'ells.
 • Si l'altre progenitor no pertany al sistema de la Seguretat Social ha d'aportar, si escau:

  • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant que realitza una activitat laboral enquadrada en el sistema de classes passives o
  • Certificat del col·legi professional al qual pertanga, si es tracta d'una activitat professional.
 • NOMÉS PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS: declaració de la situació de l'activitat referida a la part de jornada professional que redueix el treballador autònom.
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L'ALTRE PROGENITOR SIGA FUNCIONACI, inclós en l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP): certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, on s'indique si li és d'aplicació l'EBEP, si gaudeix del permís establit en l'article 49.e) de la llei esmentada, així com la situació administrativa en què es troba.
Complementary Content
${loading}