Assistència sanitària

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Qui pot percebre assistència sanitària de la Seguretat Social?

Tenen dret a la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social, entre d'altres:

 • Com assegurats, els treballadors (afiliats i en alta o en situació assimilada a la d'alta), els pensionistes i perceptors de prestacions periòdiques, inclosos els perceptors de la prestació o subsidi de desocupació i que, després d'esgotar la prestació i el subsidi per desocupació, es troben en desocupació.
 • Els familiars o assimilats a càrrec dels anteriors:
  • El cònjuge o persona amb relació d'afectivitat anàloga, que es trobe inscrita oficialment.
  • L'ex cònjuge a càrrec de l'assegurat, amb dret a pensió compensatòria.
  • Els descendents i persones assimilades a càrrec del mateix, menors de 26 anys o que tinguen una discapacitat en grau igual o superior al 65% i acollits de fet.
  Tots ells han de reunir els requisits següents:
  • Conviure amb el titular (llevat de separats i divorciats) i estar al seu càrrec (llevat de cònjuge i parella de fet).
  • No percebre rendes superiors al doble de l'IPREM.
  • No tindre dret a aquesta prestació per títol distint.
 • Persones de nacionalitat espanyola o nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que residisquen a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització en vigor per a residir al territori espanyol.
 • Persones que tinguen subscrit conveni especial.

La persona inclosa com a beneficiària en la cartilla de la Seguretat Social d'un treballador, té dret a les mateixes prestacions sanitàries que el titular?

En general, les prestacions sanitàries tenen el mateix contingut tant per a l'assegurat (treballadors i pensionistes) com per als beneficiaris a càrrec seu, llevat que la contingència determinant haja sigut un accident de treball o malaltia professional i, en este cas, l'assistència és més completa (cirurgia plàstica i reparadora ...).

El treballador divorciat, que conviu amb la seua parella sense estar-hi casats, pot incloure aquesta com a beneficiària en la seua cartilla de la Seguretat Social si la seua exdona continua estant en la cartilla perquè no treballa?

Amb caràcter general i sempre que complisca els requisits exigits, té dret a l'assistència sanitària la persona que, sense ser cònjuge de l'assegurat, tinga una relació d'afectivitat anàloga i que es trobe inscrita oficialment.

La inclusió com a beneficiària d'aquesta persona, no modifica el dret a la assistència sanitària del possible excònjuge.

Complementary Content
${loading}