MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Prestacions/Pensions de treballadors  » Mort i supervivència » Règim General » Indemnitzacions per AT o EP

Indemnitzacions per AT o EP


En cas de mort causada per accident laboral o malaltia professional, es concedeix a determinats beneficiaris, a més de la corresponent pensió, una indemnització a un tant alçat.

                               • El cònjuge, el supervivent de la parella de fet, l'excònjuge divorciat, separat o amb matrimoni declarat nul, beneficiaris de la pensió de viduïtat.

 • Els orfes, beneficiaris de la pensió d'orfandat.


 • El pare i/o la mare  que estiguin a càrrec del  difunt, sempre que no hi hagi altres familiars amb  dret a pensió per mort i supervivència, i que ni ells mateixos tinguin dret a aquesta pensió en ocasió de la mort del causant.


 • Cònjuge, parella de fet o excònjuge divorciat, separat o amb nul·litat matrimonial:

 

  • Sis mensualitats de la base reguladora  de la pensió de viduïtat.
  • Si existeix més d'un beneficiari, la distribució de la indemnització es fa seguint els mateixos paràmetres que amb la pensió de viduïtat, inclosa la garantia del 40% de la indemnització a favor del cònjuge supervivent o de la persona que, tot i no ser-ho, convivia amb el causant i és beneficiària de la pensió de viduïtat.
  • Si el beneficiari és només el cònjuge d'un matrimoni declarat nul, li pertoca la quantitat proporcional al temps que hagi conviscut en matrimoni amb el difunt. 
  • Orfes:

   • Una mensualitat de la base reguladora  de la pensió d'orfandat.
   • Més la quantitat que resulti de distribuir entre els orfes les sis mensualitats de la base reguladora de la pensió, ni no existeix cònjuge, parella de fet o excònjuge amb dret a indemnització. A partir del 22 de juny de 2006, s'entén que es compleix la condició d'absència de cònjuge en els casos en què els progenitors de l'orfe no estaven units en matrimoni.
  • Pare i mare:

   • Nou mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent.
   • Dotze  mensualitats de la base reguladora, si es tracta de tots dos ascendents.

  Per excepció, en els casos de mort de pensionistes per incapacitat permanent derivada de contingències professionals, el càlcul de la indemnització s'efectuarà sobre la quantia de la pensió que percebés el causant en el moment de la mort. 

     • La indemnització del cònjuge i dels fills és compatible amb les pensions de viduïtat i orfandat que se'ls reconeguin.
  • La indemnització dels ascendents és incompatible amb qualsevol de les pensions de mort i supervivència que poguessin correspondre'ls a ells o a altres familiars.

                                  Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal