Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Requisits

Regles per al còmput d’ingressos

 1. El còmput dels ingressos de l’exercici anterior es durà a terme atenent les regles següents:
  1. Amb caràcter general, les rendes es computaran pel seu valor íntegre, excepte les procedents d’activitats econòmiques, d’arrendaments d’immobles o de règims especials, que es computaran pel seu rendiment net.
  2. Els rendiments procedents d’activitats econòmiques i dels règims especials es computaran per la quantia que s’integra a la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques segons la normativa vigent en cada període.
  3. Els guanys patrimonials generats a l’exercici es computaran per la quantia que s’integra a la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’impost foral corresponent segons la normativa vigent en cada període, sense tenir en compte les reduccions que, si escau, puguin ser d’aplicació conforme a la normativa d’aquells, i minorada de qualsevol dels ajuts públics previstos a l’apartat f).
  4. Quan el beneficiari disposi de béns immobles arrendats, es tindran en compte els seus rendiments com a ingressos menys despeses, abans de qualsevol reducció a què tingui dret el contribuent, i ambdós determinats, conforme al que disposa a l’efecte la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o normativa foral corresponent, aplicable a les persones que formen la unitat de convivència. Si els immobles no estan arrendats, els ingressos computables es valoraran segons les normes establertes per a la imputació de rendes immobiliàries en la normativa esmentada i la norma foral corresponent.
  5. Computarà com a ingrés l’import de les pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.
  6. S’exceptuen del còmput de rendes:
   1. Les rendes exemptes a què es refereixen els paràgrafs b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) i y) de l’article 7 de laLlei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
   2. Ajuts per a l’estudi i els ajuts d’habitatge, tant per lloguer com per a adquisició.
   3. Es considera renda exempta, per a la persona obligada a l’abonament, la pensió compensatòria que hagi de ser satisfeta d’acord amb el que preveu l’article 97 del Codi Civil, sempre que se n’hagi produït el pagament.
   4. Es considera renda exempta, per a la persona obligada a l’abonament, la pensió d’aliments a favor dels fills que hagi de ser satisfeta, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Codi Civil, sempre que se n’hagi produït el pagament. 

    Així mateix, en la unitat de convivència que ha de rebre la pensió per aliments serà renda exempta quan no se n’hagi produït l’abonament per la persona obligada al pagament.

 1. Per al còmput d’ingressos, cal tenir en compte els obtinguts pels beneficiaris durant l'exercici anterior a la sol·licitud. L’import de la prestació es revisarà cada any tenint en compte la informació dels ingressos de l’exercici anterior. Per determinar a quin exercici s’han obtingut els ingressos s’adoptarà el criteri fiscal.
 2. Per a la determinació dels rendiments mensuals de les persones que formen la unitat de convivència es computen el conjunt de rendiments o ingressos de tots els membres, d’acord amb el que estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

  No es computaran les rendes previstes a l’apartat 1.f). A la suma d’ingressos detallats anteriorment es restarà l’import de l’Impost sobre la renda meritat i les cotitzacions socials.

Quan no es reuneixi el requisit de vulnerabilitat econòmica a l’exercici anterior es podrà sol·licitar, des de l’1 d’abril fins al 31 de desembre de l’any en curs, el reconeixement del dret a la prestació d’ingrés mínim vital en aquells supòsits en els quals la situació de vulnerabilitat econòmica hagi sobrevingut durant l’any en curs.

Per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica produïda durant a l’any en curs, s’atendrà exclusivament el compliment del requisit d’ingressos, considerant per a això la part proporcional dels ingressos que hagi tingut el beneficiari individual o, si escau, la unitat de convivència durant el temps transcorregut l’any en curs, d’acord amb les dades que consten als fitxers i les bases de dades de la seguretat social, o bé, si no n’hi ha, el que figuri en la declaració responsable per a l’any en curs. En tot cas, per al còmput de les rendes de l’any en curs no es tindran en compte les prestacions o subsidis per desocupació, en qualsevol de les seves modalitats, inclosa la renda activa d’inserció, ni la prestació per cessament d’activitat, percebudes durant l’esmentat any sempre que en el moment de la sol·licitud de la prestació d’ingrés mínim vital el dret a aquelles prestacions o subsidis s’hagi extingit per esgotament, renúncia, o per superar el límit d’ingressos previst, en el seu cas, per al manteniment del dret i sense que es tingui dret a una prestació o subsidi.

Així mateix, es requerirà que, en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud el beneficiari individual o, si escau, la unitat de convivència, no hagi superat els límits següents.

 • El 300% de la renda garantida corresponent a un adult sol, amb l’escala d’increment que correspongui segons la composició de la unitat de convivència.
 • El 100% del límit de patrimoni net corresponent a un adult sol amb l’escala d’increment que correspongui segons la composició de la unitat de convivència.
 • El 100% del límit del test d’actius que correspongui segons la composició de la unitat de convivència.

En aquest cas, l’any següent al del reconeixement de la prestació d’ingrés mínim vital es regularitzaran les quanties abonades en relació amb les dades de mitjana mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables de la persona beneficiària individual o del conjunt de membres de la unitat de convivència, corresponents a l’exercici en què s’hagi reconegut la prestació, d’acord amb la informació de què disposen les Administracions Tributàries, la qual cosa donarà lloc, si escau, al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes.

Regles per al còmput de patrimoni

 1. Es tindrà en compte el patrimoni net de la persona sola o de la unitat de convivència, que estarà determinat per la suma del patrimoni societari net més el patrimoni no societari net:
  1. El patrimoni societari net inclou el valor de les participacions en el patrimoni de societats en les quals participi de manera directa algun dels membres de la unitat de convivència, tret de les valorades dins dels actius no societaris.
  2. El patrimoni no societari net inclou el valor dels actius no societaris i es descompta el passiu no societari que tingués associat.

  Els actius no societaris són la suma dels conceptes següents:

    1. Els immobles, exclòs l’habitatge habitual.
    2. Els comptes bancaris i dipòsits.
    3. Els actius financers en forma de valors, assegurances i rendes i les participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva.
    4. Les participacions en plans, fons de pensions i sistemes alternatius similars.

   Els passius no societaris inclouran els deutes i crèdits existents sobre els actius no societaris a data de presentació de la sol·licitud, exclosos els associats a l’habitatge habitual.

 2. Els actius no societaris es valoraran d’acord amb aquests criteris:

  El patrimoni societari net es valorarà, per a cadascun dels membres de la unitat de convivència, aplicant els percentatges de participació en el capital de les societats no incloses dins dels actius no societaris al valor del patrimoni net d’aquestes societats consignat en les últimes declaracions tributàries per a les quals hagi finalitzat l’exercici fiscal per a tots els contribuents.

  El patrimoni immobiliari de caràcter residencial es valorarà d’acord amb el valor de referència de mercat a què es fa referència a l’article 3.1 i la disposició final tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i, si manca aquest valor, pel valor cadastral de l’immoble.

  La resta del patrimoni immobiliari, sigui de caràcter urbà o de caràcter rústic, es valorarà d’acord amb el valor cadastral dels immobles.

  Els comptes bancaris i dipòsits, els actius financers i les participacions, es valoraran pel seu valor el 31 de desembre consignat en les últimes declaracions tributàries informatives disponibles amb un termini reglamentari de declaració que hagi finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
Complementary Content
${loading}