Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Jubilació flexible

Àmbit d'aplicació

Serà d'aplicació a tots els règims de la Seguretat Social, tret dels Règims Especials dels Funcionaris Civils de l'Estat, de les Forces Armades i del personal al servei de l'Administració de Justícia.

Concepte

 • Es considera com a situació de jubilació flexible la derivada de la possibilitat de compatibilitzar, una vegada obtinguda, la pensió de jubilació amb un contracte a temps parcial, dins els límits de jornada a què es refereix l'article 12.6 de l'|ET, amb la consegüent minoració de la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable.
 • A aquest efecte, s'entén per "treballador a temps complet comparable" un treballador a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que faci una feina idèntica o similar. Si a l'empresa no hi ha cap treballador comparable a temps complet, es considerarà la jornada a temps complet prevista en el conveni col·lectiu aplicable o, si no n'hi ha, la jornada màxima legal.
 • A partir del 17-03-2013, el límit de reducció de jornada se situa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. Per tant, el jubilat ha de fer una jornada d'entre el 75% i el 50% de la jornada de treball a temps complet.

Comunicació d'activitats / Suspensió parcial / Efectes

 • El pensionista de jubilació, abans d'iniciar les activitats realitzades mitjançant un contracte a temps parcial, haurà de comunicar aquesta circumstància a l'Entitat gestora respectiva.
  • L'import de la pensió es reduirà en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, amb relació a la d'un treballador a temps complet comparable.

  • La minoració de la quantia de la pensió tindrà efecte des del dia en què comenci la realització de les activitats.

  • La manca de comunicació en els termes indicats tindrà com a efectes:
   • El caràcter indegut de la pensió, en l'import corresponent a l'activitat a temps parcial, des de la data d'inici de les activitats corresponents.

   • L'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament, sense perjudici de les sancions que procedeixin d'acord amb el que disposa la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

   Compatibilitat / Incompatibilitat

   • La pensió de jubilació flexible serà incompatible amb les pensions d'incapacitat permanent que poguessin correspondre per l'activitat duta a terme, amb posterioritat al reconeixement de la pensió de jubilació, sigui quin sigui el Règim en què es causin aquelles pensions.
   • El cobrament de la pensió de jubilació flexible serà compatible amb les prestacions d'incapacitat temporal o de maternitat, derivades de l'activitat efectuada  a temps parcial. 

   Cessament d'activitats / Efectes / Recàlcul de pensió

   Les cotitzacions efectuades en les activitats realitzades, durant la suspensió parcial del cobrament de la pensió de jubilació, tindran efectes per a la millora de la pensió, un cop produït el cessament a la feina.

   A aquests efectes, un cop s'hagi comunicat el cessament en la realització de les activitats a l'Entitat gestora competent, es restablirà el cobrament íntegre de la pensió de jubilació, previ recàlcul de la seva quantia d'acord amb les regles següents:

   • Es procedirà a calcular altra vegada la base reguladora, mitjançant el còmput de les noves cotitzacions i aplicant les regles vigents en el moment del cessament de l'activitat, tret que l'aplicació del que disposa aquesta regla donés com a resultat una reducció de l'import de la base reguladora anterior. En aquest cas, es mantindrà aquesta última, si bé aplicant a la quantia de la pensió les revaloracions que s'hagin produït des de la data de determinació de la base reguladora fins a la del cessament a la feina.
   • Les cotitzacions efectuades, després de la minoració de l'import de la pensió de jubilació:
    • Donaran lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora, en funció del nou període de cotització acreditat.

    • Tindran efecte per disminuir o, si escau, suprimir el coeficient reductor que s'hagués aplicat, en el moment de causar el dret a la pensió de jubilació anticipada per tenir o no la condició de mutualista.

   • Si el treballador morís durant la situació de jubilació flexible, a l'efecte del càlcul de les prestacions per mort i supervivència que corresponguin, els beneficiaris podran optar perquè aquestes prestacions es calculin:
    • Des de la situació d'actiu del causant.

    • O, si escau, des de la situació de pensionista. En aquest cas, es prendrà com a base reguladora la que va servir per a la determinació de la pensió de jubilació, aplicant-se les revaloracions que s'hagin produït des del moment en què es va determinar la base reguladora corresponent.

    Altres efectes

    Durant el cobrament de la pensión de jubilació flexible, els titulars de la pensió hauran de mantenir la condició de pensionista a l'efecte de reconeixement i cobrament de les prestacions sanitàries.

    Complementary Content
    ${loading}