Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Afiliació de treballadors

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Concepte

És un acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix la condició d'inclosa al Sistema de Seguretat Social de la persona física que per primera vegada realitza una activitat determinant de la seva inclusió en l'àmbit d'aplicació del mateix.

Afiliació i Número de la Seguretat Social

Qualsevol persona que iniciï una activitat laboral determinant de la seva inclusió en un règim del Sistema de la Seguretat Social haurà de sol·licitar un número d'afiliació.

L'afiliació presenta les característiques següents:

És obligatòria per a les persones incloses en el Sistema a l'efecte de drets i obligacions en la modalitat contributiva.

És única i general per a tots el Règims del Sistema.

S'estén a tota la vida de les persones incloses en el Sistema.

És exclusiva.

La sol·licitud d'Afiliació es formula en el model TA.1 "Sol·licitud d'Afiliació/Número de la Seguretat Social". Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital, pot enviar la sol·licitud directament accedint al servei Assignació de número de la Seguretat Social de la Seu Electrònica.

La Tresoreria General de la Seguretat Social assignarà un Número de la Seguretat Social a cada ciutadà per identificar-lo en les seves relacions amb aquesta tresoreria. Així mateix, s'assignarà als beneficiaris de pensions o d'altres prestacions del Sistema.

El Número de la Seguretat Social presenta les característiques següents:

És obligatori per a qualsevol ciutadà amb caràcter previ a la sol·licitud d'afiliació i d'alta en algun Règim de la Seguretat Social.

És obligatori quan es tracti de beneficiaris de pensions o d'altres prestacions del Sistema.

Es fa constar en la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què hauran de figurar el nom, els cognoms i el DNI.

Per als afiliats coincideix amb el seu número d'afiliació.


La sol·licitud de Número de la Seguretat Social es formula en el model TA.1 "Sol·licitud d'Afiliació/Número de la Seguretat Social".

Formes de portar-la a terme

L'afiliació a la Seguretat Social podrà realitzar-se de la manera següent:

A instància de l'empresari

Els empresaris estan obligats a sol·licitar l'afiliació al Sistema de la Seguretat Social de qui, sense estar afiliat, ingressi al seu servei.

A instància del treballador

Els treballadors per compte propi o assimilats que iniciïn la seva activitat com a tal i no estiguin ja afiliats, estaran obligats a sol·licitar l'afiliació.

De la mateixa manera els treballadors per compte d'altri o assimilats l'empresari dels quals no compleixi l'obligació que s'imposa a l'apartat anterior, podran sol·licitar l'afiliació al Sistema.

D'ofici:

L'afiliació es podrà realitzar d'ofici per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o administracions d'aquesta quan, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades existents en les entitats gestores o per qualsevol altre procediment, es comprovi l'incompliment de l'obligació de sol·licitar l'afiliació per part dels treballadors o empresaris a qui pertoqui aquesta obligació.

Lloc i termini per sol·licitar l'afiliació

La sol·licitud d'afiliació (model TA.1 ) es dirigirà a la Direcció Provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social o Administració de la mateixa província on estigui domiciliada l'empresa on presta serveis el treballador per compte d'altri o assimilat o en la qual es localitzi l'establiment del treballador autònom.

 Les sol·licituds d'afiliació s'han de formular amb caràcter previ a l'inici de la prestació de serveis del treballador per compte d'altri.

 
Complementary Content
${loading}