Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règim Especial Agrari

1.1. Reial decret 459/2002, de 24 de maig

El Reial decret 459/2002, de 24 de maig, pel qual es modifiquen els reglaments generals sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social i sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, introdueix les novetats següents relatives al Règim Especial Agrari, que entren en vigor el dia 1 de novembre :

 • L'empresari ha de comunicar abans de l'inici de la prestació de serveis l'alta dels treballadors al Règim Especial Agrari (0613).
 • Durant el mes de novembre, les empreses del Règim Especial Agrari han de comunicar les altes de tots els treballadors de la plantilla, tant dels fixos com dels eventuals.
 • En el decurs dels sis primers dies de cada mes, l'empresari ha de comunicar les jornades completades per cada treballador durant el mes anterior.

A partir del 5 de novembre totes aquestes comunicacions es podran efectuar a través del Sistema RED .


A més a més, a partir del desembre de l'any 2002 (liquidacions de novembre), les empreses del Règim Especial Agrari podran transmetre a través d'aquest sistema els documents de cotització (TC2/8) i també ingressar les quotes a través del Sistema de Domiciliació en Compte (tot i que aquesta funcionalitat no estarà operativa fins el febrer de 2003).

1.2. Especificacions d'afiliació

Arran de l'entrada en vigor l'1 de novembre del Reial decret 459/2002, de 24 de maig, i per tal d'efectuar tots els tràmits a través de sistema RED, ha calgut adaptar les funcionalitats al nou règim, a més de crear-ne altres de noves.1.2.1. Altes

Els empresaris han de donar d'alta tots els treballadors als seus codis de compte de cotització del règim 0613.


Per començar, els empresaris han de donar d'alta als seus codis de compte de cotització els treballadors que ja presten serveis a les empreses del règim 0613 el dia 1 de novembre de 2002, data de l'entrada en vigor del reial decret.


Per tal de facilitar la mecanització de les altes inicials d'aquests treballadors, es consideraran presentades dins el termini reglamentari les que es tramitin durant tot el mes de novembre de 2002.


Per mecanitzar les altes, ja siguin prèvies o posteriors, es farà servir la transacció ATR01 - Altes i baixes successives en el cas dels usuaris que utilitzin l'afiliació en línia, a la qual s'accedeix des de l'opció 1. Actualitzacions d'informació del menú principal. Pel que fa als usuaris que utilitzen la modalitat de remeses, es farà servir la mateixa acció que a la resta de règims.

Els camps que s'hauran de mecanitzar de manera obligatòria són:


  • RÈGIM
  • CCC
  • NÚMERO D'AFILIACIÓ
  • IDENTIFICADOR DE PERSONA FÍSICA (tipus o número)
  • SITUACIÓ
  • GRUP DE COTITZACIÓ
  • EPÍGRAF
  • TIPUS DE CONTRACTE: s'admetran tots els contractes, però als contractes a temps parcial no s'admetrà el COEFICIENT DE TEMPS PARCIAL.
  • DATA REAL

Seran camps opcionals:


  • GRAU DE MINUSVALIDESA
  • DATA D'INICI DEL CONTRACTE
  • FIC ESPECÍFIC
  • INDICATIU VINCLE FAMILIAR
  • EXCLUSIÓ SOCIAL - només admissible amb el contracte 421
  • CAUSA DE SUBSTITUCIÓ - només admissible amb el contracte 421
  • NSS  SUBSTITUÏT - només admissible amb contracte 421

No caldrà mecanitzar la resta de camps de les altes.


A més a més, s'ha creat un camp només per al règim 0613 anomenat "Indicador vincle familiar". En aquest camp s'hi ha d'introduir una "S" quan el contracte es formalitzi entre el titular de l'explotació agrària i el cònjuge, un descendent, un ascendent o un parent per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs o per adopció.

Els terminis de presentació són els de tipus general, és a dir, les altes han de ser prèvies. Tanmateix, com passa amb la resta de règims, hi haurà la possibilitat de tramitar les altes fora del termini reglamentari, però amb les conseqüències habituals.

Annex I - Document de resolució d'alta - TA.0613/RA
Annex II - Document de resolució d'alta (diferit) - TA.0613/RA1.2.2. Baixes

Per mecanitzar les baixes del règim 0613 s'haurà de fer servir la transacció ATR01 - Altes i baixes successives en el cas dels usuaris d'afiliació en línia i la mateixa acció que a la resta de règims en el cas dels usuaris de remeses.


Les dades obligatòries que s'hauran de mecanitzar són:


  • RÈGIM
  • CCC
  • NÚMERO D'AFILIACIÓ
  • IDENTIFICADOR DE PERSONA FÍSICA (tipus i número)
  • SITUACIÓ
  • DATA REAL

El termini de presentació és els reglamentari, és a dir, sis dies.


Quan els moviments, tant de baixa com d'alta, es mecanitzin prèviament podran modificar-se o eliminar-se de la mateixa manera que a la resta de règims (transacció ATR45 - Modificació/eliminació de moviments previs a l'afiliació en línia).


De manera transitòria, no es podran mecanitzar baixes prèvies al règim 0613.


Després de tramitar moviments d'alta o baixa, s'emetran, a petició de l'usuari, els documents TA.0613/RA amb les altes i TA.0613/RB amb les baixes, tots dos creats arran d'aquest canvi.


Per sol·licitar aquests documents, s'han de seguir els mateixos passos que amb els TA2 actuals: els usuaris que facin servir la modalitat en línia a través d'Internet podran sol·licitar el document en línia en format PDF  i en diferit, amb enviament d'un document de text a la seva adreça de correu electrònic. La resta d'usuaris només podrà recórrer a aquesta segona opció.


A més a més, es podrà demanar un duplicat d'aquests documents, tant en línia (transacció ATR65 - Duplicats de TA2, que passarà a anomenar-se Duplicats de documents TA, a a la qual s'accedeix a través de l'opció 3, Informes, del menú principal o prement i el codi de la transacció) com en remeses, tal com es fa fins ara.

Annex I - Document de resolució de baixa - TA0613/RB
Annex II - Document de resolució de baixa (diferit) - TA0613/RB


1.2.3. Variacions de dades

A més de les altes i les baixes, també es podran tramitar totes les variacions de dades que actualment s'efectuen a través del sistema RED, amb les mateixes transaccions i la mateixa via d'accés (prement F4 i el codi de la transacció o a través de l'opció 1, Actualitzacions d'informació), en la modalitat en línia:

ATR40 - Canvi de grup de cotització.
ATR45 - Canvi de contracte (tipus/coeficient/característiques).
ATR43 - Canvi d'epígraf d' AT 
ATR41 - Eliminació d'altes consolidades.
ATR02 - Eliminació de baixes consolidades.

Els terminis de presentació són els que s'apliquen actualment a aquestes funcionalitats.


1.2.4. Mecanització de jornades reals

Segons el Reial decret 459/2002, de 24 de maig, l'apartat 2, punt b, segon paràgraf, "en el decurs dels sis primers dies de cada mes natural, els empresaris han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la manera que aquesta institució estableixi, el nombre total de jornades reals completades per cada treballador durant el mes natural anterior".


Properament, a través del Butlletí de Notícies RE, la Tresoreria General de la Seguretat Social comunicarà la manera de notificar aquestes jornades reals.1.2.5. Modificació dels justificants tècnics

Arran de les noves funcionalitats que s'han introduït, s'han modificat els justificants tècnics (txt) que es generen per informar sobre el resultat del processament dels fitxers de remeses.


S'adjunta document que inclou les modificacions que s'han efectuats ressaltades sobre fons gris.

Annex V - Justificant tècnic

1.3. Especificacions de cotització

A partir del mes de desembre, es podran enviar a través del sistema RED els documents de cotització (butlletí TC2/8) de les liquidacions de novembre de 2002 i de períodes anteriors.Les empreses del Règim Especial Agrari podran ingressar les quotes mitjançant el sistema de domiciliació en compte. Tanmateix, per fer servir aquesta funcionalitat caldrà esperar fins al mes de febrer de 2003.


Els requisits per sol·licitar la domiciliació en compte són els mateixos que al Règim General.


Les peculiaritats de cotització d'aquest règim especial s'indiquen tot seguit.

1.3.1. Cotització per contingències generals

La cotització empresarial per jornades reals és el resultat d'aplicar el tipus de cotització (fixat anualment a l'Ordre de cotització) a la base de cotització (en funció del grup de cotització) utilitzada com a referència per cada jornada completada pel treballador per compte d'altri.

No existeix l'obligació de cotitzar per jornades reals quan no es presten els serveis de manera efectiva (incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat i vacances).

1.3.2. Cotització per accidents laborals i malalties professionals

La base de cotització es calcula tenint en compte les retribucions percebudes de manera efectiva pels treballadors o les retribucions a què tenen dret per la feina que acompleixen per compte d'altri, tal com passa al Règim General.

Es manté l'obligació de cotitzar per aquestes contingències en les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, risc durant l'embaràs i vacances.


S'admetran tots els epígrafs, atès que els treballadors contractats per empreses incloses al Règim Especial Agrari que duen a terme activitats auxiliars, que no són pròpiament agràries, forestals o pecuàries (tècnics, administratius, mecànics, conductors de vehicles i altres professionals que treballin a l'explotació) han d'estar donats a l'epígraf que els pertoca d'acord amb l'activitat fan.

En aquest règim especial NO s'hi aplicarà la reducció del 10% de la tarifa de primes aprovada pel Reial decret 2930/1979, de 29 desembre.

La Llei de pressupostos generals de l'Estat de l'any 2002 estipula que les empreses que cotitzen per hectàrees, perquè ja ho feien abans del 26 de gener de 1996, tenen dret a una reducció del 45% als tipus aplicables en funció de l'epígraf d'AL i MP. D'altra banda, s'ha formulat una consulta a l'organisme competent per determinar si l'aplicació de la reducció del 45% als tipus de percentatges estipulats al Reial decret 2930/1979 afecta tots els epígrafs o es limita només als de la divisió 0 (agricultura, ramaderia i pesca), seccions A i C.


Fins que no es resolgui la consulta plantejada, la Tresoreria General ha decidit aplicar provisionalment la reducció del 45% a les empreses que cotitzaven per hectàrees abans del 26 de gener de 1996 en tots els epígrafs indicats a la tarifa de primes.


1.3.3. Cotització per desocupació

Per calcular les quotes per desocupació es tindrà en compte la base de cotització per jornades reals.

A les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i risc durant l'embaràs, es manté l'obligació de cotitzar per aquesta contingència. La base de cotització s'haurà de calcular tenint en compte els dies treballats de manera efectiva si el treballador ha estat en actiu.

D'acord amb el Reial decret llei 5/2002, de 24 de maig (BOE  de 25 de maig), el tipus de desocupació aplicable als treballadors eventuals és el que pertoqui en funció del contracte, reduït en un 85% per a l'any 2002.


El tipus de desocupació per a l'any 2002, una vegada aplicada la reducció establerta en el RDL  5/2002, és per als treballadors eventuals a jornada completa de l'1,25 per cent (1,01 per cent a càrrec de l'empresa i del 0,24 per cent a càrrec del treballador); per als treballadors eventuals a temps parcial i per a Empreses de Treball Temporal respecte dels treballadors que tinguin contractats mitjançant contractes de durada determinada és de l'1,40 per cent (1,16 per cent a càrrec de l'empresa i 0,24 per cent a càrrec del treballador).


La cotització per aquesta contingència no és necessària quan es contracti un cònjuge, descendent, ascendent o parent, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs o per adopció del titular de l'explotació agrària.

1.3.4. Cotització pel Fons de Garantia Salarial

Per calcular les quotes d'aquesta contingència, es prendrà com a referència la base de cotització de jornades reals.

A les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i risc durant l'embaràs, es manté l'obligació de cotitzar per aquesta contingència. La base de cotització s'haurà de calcular tenint en compte els dies treballats de manera efectiva si el treballador ha estat en actiu.

1.3.5. Altres particularitats:

1.3.5.1. Contractes a temps parcial

S'admeten els contractes a temps parcial, tot i que la cotització per jornades reals en aquesta modalitat contractual ha de regir-se per les jornades treballades de manera efectiva. No tenen validesa les normes de cotització generals dels contractes a temps parcial.

1.3.5.2. Cotització per contractes de formació

La cotització dels treballadors amb contractes de formació és per quotes fixes, amb les mateixes particularitats que al Règim General.

Complementary Content
${loading}