Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Recàrrecs de Mora

Quins són els recàrrecs per ingressos fora de termini?

La falta de presentació dels documents de cotització, així com del pagament del deute fora de termini reglamentari d'ingrés, determinarà l'aplicació del recàrrec i la meritació dels interessos de demora en els termes fixats en la Llei General de la Seguretat Social. Este recàrrec i els interessos de demora quan siguen exigibles, s'ingressaran conjuntament amb els deutes sobre els quals recaiguen.

Quan l'ingrés fora del termini reglamentari siga imputable a un error de l'Administració, sense que actue en qualitat d'empresari, no s'aplicarà cap recàrrec ni meritarà interessos.

Segons el que establixen l’article 30 de la Llei General de Seguretat Social i l’article 10 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny, els recàrrecs a aplicar per falta d'ingrés en termini reglamentari dels diferents recursos són els següents:

Recàrrecs sobre quotes

Quan els subjectes responsables del pagament hagen complert dins de termini les obligacions establertes als apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei General de la Seguretat Social:

  • Recàrrec del 10% del deute, si s'abonaren les quotes degudes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonaren les quotes degudes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

Quan els subjectes responsables del pagament no hagen complert dins de termini les obligacions establertes als apartats 1 i 2 de l’article 29:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  •  Recàrrec del 35% del deute, si s'abonaren les quotes degudes a partir de l'acabament del termini d'ingrés esmentat.

Recàrrecs sobre recursos diferents de quotes

Els deutes amb la Seguretat Social que tinguen caràcter d'ingressos de dret públic i l'objecte dels quals estiga constituït per recursos diferents de quotes, quan no s'abonen dins el termini reglamentari que tinguen establert, s'incrementaran amb el recàrrec del 20%.

Es pot sol·licitar una condonació de Recàrrec de Mora a la Seguretat Social?

La possibilitat que l'Administració de la Seguretat Social aplique la condonació de recàrrecs ha quedat eliminada pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny, que no va reproduir l'apartat 3r de |l’art. 59 de l'anterior Reglament de Recaptació aprovat pel Reial Decret 1637/1995 en esta matèria.

Complementary Content
${loading}