Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Tresoreria General de la Seguretat Social

C/ Astros, 5 i 7 - 28007 - Madrid.

Telèfon: 91 503 80 00.

Què és la Tresoreria General de la Seguretat Social?

És un servei comú de la Seguretat Social tutelat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb personalitat jurídica pròpia, on s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera del Sistema de la Seguretat Social, en aplicació dels principis de solidaritat financera i caixa única.

Rep la consideració de servei comú perquè és un organisme que s'encarrega de la gestió de determinades funcions comunes de les diferents Entitats Gestores del Sistema de la Seguretat Social.

Quines competències té?

 • La Inscripció d'empreses.

 • L'Afiliació, altes i baixes dels treballadors.

 • La gestió i el control de la cotització i la recaptació de les quotes i altres recursos de finançament del Sistema de la Seguretat Social.

 • L'ajornament o fraccionament de les quotes de la Seguretat Social.

 • La titularitat, la gestió i l'administració dels béns i drets que constitueixen el patrimoni únic de la Seguretat Social, sens perjudici de les facultats que tenen atribuïdes les Entitats Gestores de la Seguretat Social, les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals i l'Institut Nacional de Salut.

 • L'organització dels mitjans i el disseny i la gestió dels processos necessaris per ingressar les quotes i la resta de recursos financers del Sistema de la Seguretat Social.

 • L'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució, en el temps i el territori, de les disponibilitats dineràries per satisfer-les puntualment.

 • L'organització i la gestió del circuit financer que canalitza les disponibilitats i els moviments relacionats amb els recursos del Sistema, d'acord amb les necessitats de gestió de la Seguretat Social.

 • L'autorització de l'obertura de comptes en Institucions Financeres destinades a dipositar fons de la Seguretat Social.

 • La tramitació d'operacions de crèdit i bestretes de Tresoreria quan calguin.

 • L'elaboració del pressupost monetari.

 • La gestió de la funció reasseguradora d'accidents de treball.

 • La constitució, la gestió i l'aplicació d'un fons d'estabilització financera únic per al Sistema de la Seguretat Social.

 • La liquidació dels capitals cost que han d'assumir les Mútues d'Accidents de Treball i les empreses declarades responsables del pagament de prestacions.

 • La resta de funcions similars que li encomani el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 • L'adquisició dels immobles necessaris per complir les seves finalitats mitjançant un concurs públic, així com l'alienació dels immobles que no siguin necessaris a través del procediment de subhasta pública.

Complementary Content
${loading}