Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Tresoreria General de la Seguretat Social

C/ Astros, 5 i 7 - 28007 - Madrid.

Telèfon: 91 503 80 00.

Què és la Tresoreria General de la Seguretat Social?

És un servici comú de la Seguretat Social tutelat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb personalitat jurídica pròpia, on s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera del Sistema de la Seguretat Social, en aplicació dels principis de solidaritat financera i caixa única.

La seua consideració de servici comú és deguda al fet que és un organisme que s'encarrega de la gestió de determinades funcions comunes de les diferents Entitats Gestores del Sistema de la Seguretat Social.

Quines competències té?

 • La inscripció d'empreses

 • L'Afiliació, altes i baixes dels treballadors

 • La gestió i el control de la cotització i la recaptació de les quotes i altres recursos de finançament del Sistema de la Seguretat Social

 • L'ajornament o el fraccionament de les quotes de la Seguretat Social

 • La titularitat, la gestió i l'administració dels béns i drets que constituïxen el patrimoni únic de la Seguretat Social, sense perjuí de les facultats que tenen atribuïdes les Entitats Gestores de la Seguretat Social, les Mútues d'Accidents Laborals i Malalties Professionals i l'Institut Nacional de Salut

 • L'organització dels mitjans i el disseny i la gestió dels processos necessaris per a ingressar les quotes i la resta de recursos financers del Sistema de la Seguretat Social

 • L'ordenació del pagament de les obligacions de la Seguretat Social i la distribució, en el temps i el territori, de les disponibilitats dineràries per a satisfer-les puntualment

 • L'organització i la gestió del circuit financer que canalitza les disponibilitats i els moviments relacionats amb els recursos del Sistema, d'acord amb les necessitats de gestió de la Seguretat Social

 • L'autorització de l'obertura de comptes en Institucions Financeres per tal de depositar-hi fons de la Seguretat Social

 • La tramitació d'operacions de crèdit i bestretes de Tresoreria quan calga

 • L'elaboració del pressupost monetari

 • La gestió de la funció reasseguradora d'accidents laborals

 • La constitució, la gestió i l'aplicació d'un fons d'estabilització financer únic per al Sistema de la Seguretat Social

 • La liquidació dels capitals cost que han d'assumir les Mútues d'Accidents Laborals i les empreses declarades responsables del pagament de prestacions

 • La resta de funcions similars que li encomane el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 • L'adquisició dels immobles necessaris per a complir les obligacions que té encomanades mitjançant un concurs públic, com també l'alienació dels immobles que no siguen necessaris a través del procediment de subhasta pública

Complementary Content
${loading}