Prestación económica por parto ou adopción múltiples

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

 

Pode ir á sección Trámites e xestións para ver unha versión simplificada.

Prestación de pagamento único que ten por obxecto compensar, en parte, o aumento de gastos que produce nas familias o nacemento ou a adopción de dous ou máis fillos por parto ou adopción múltiples.

 

Fillos que dan dereito á prestación

Serán causantes os fillos nacidos ou adoptados por parto ou adopción múltiples, sempre que:

 • O número de nacidos ou adoptados sexa igual ou superior a dous. Para estes efectos:
  • Entenderanse como nacidos, os que reúnan as condicións que expresa o artigo 30 do Código Civil: "A personalidade adquírese no momento do nacemento con vida, unha vez producido o enteiro desprendemento do seo materno. "
  • Se algún dos fillos estivese afectado por unha discapacidade igual ou superior ao 33%, computará o dobre.  
 • O nacemento ou a formalización da adopción tivese lugar en España. Para estes efectos, reputarase producido en España o nacemento ou a adopción que teña lugar no estranxeiro cando se acredite que o fillo se integrou de xeito inmediato nun núcleo familiar con residencia en territorio español. 

Beneficiarios

As persoas que reúnan os seguintes requisitos:

 • Residir legalmente en territorio español. Considérase cumprida esta condición no suposto de traballadores trasladados pola súa empresa fóra do territorio español, que se atopen en situación asimilada á de alta e coticen no correspondente réxime de Seguridade Social español.
 • Non teñan dereito a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social.

Determinación do suxeito beneficiario

 • Se existe convivencia dos proxenitores ou adoptantes, será beneficiario:
  • Calquera deles, de común acordo. Presúmese que existe acordo, cando a prestación se solicite por un daqueles.
  • A falta de acordo, será beneficiaria a nai.
 • Se non existe convivencia dos proxenitores ou adoptantes, será beneficiario o que teña ao seu cargo a garda e custodia dos fillos.
 • Cando os suxeitos causantes queden orfos dos dous proxenitores ou adoptantes ou sexan abandonados, será beneficiaria a persoa física que legalmente se faga cargo dos nacidos ou adoptados.

Contías

A prestación consiste nun pagamento único, cuxa contía será:

|Núm. de fillos nacidos Núm. de veces do importe mensual do SMI Importes no ano 2017
2 4 2.830,80 euros
3 8 5.661,60 euros
4 e máis 12 8.492,40 euros

SMI MENSUAL: 707,70 euros

SMI DIARIO: 23.59 euros

Compatibilidades

A prestación por parto ou adopción múltiples é compatible con:

 

Documentos que deben acompañar á solicitude

En todos os casos:

 • Documento Nacional de Identidade do pai e da nai. Se son estranxeiros, tarxeta de residencia ou permiso de residencia se é o caso.
 • Documento de identificación orixinal e en vigor.
 • Libro de Familia actualizado ou tarxeta non laboral dos fillos a cargo do estranxeiro residentes en España.
 • Certificado do Concello, relativo á residencia habitual dos pais. 

Só se se atopa nalgunha destas situacións:

 • Nos supostos de separación xudicial ou divorcio, se existe sentenza firme, deberá presentarse "testemuño da sentenza", se nesta se asignase a custodia dos fillos, e "testemuño do convenio regulador" se é neste onde se asigna a garda e custodia.
 • Se se encontra en trámite a separación ou divorcio, presentarase "testemuño da aprobación xudicial das medidas provisionais" no que se acorde a garda e custodia.
 • No suposto de separación de feito, documentación que acredite tal circunstancia.
Complementary Content
${loading}