Prestació econòmica per part o adopció múltiples

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

 

Podeu accedir a la secció Tràmits i gestions per consultar una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic que es concedeix per tal de compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció simultània de dos fills o més.

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats sigui igual o superior a dos. A aquest efecte:
  • S'entendran com a nascuts, els que reuneixin les condicions que expressa l'article 30 del Codi civil: "La personalitat s'adquireix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si. "
  • Si algun dels fills està afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, computarà el doble.  
 • El naixement o la formalització de l'adopció s'hagi produït a Espanya. A aquest efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tingui lloc a l'estranger quan s'acrediti que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix aquesta condició en el supòsit dels treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol que es trobin en situació assimilada a la de l'alta i cotitzin al règim de Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tenir dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció oficial.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari:
  • Qualsevol d'ells, de mutu acord. Es presumeix que hi ha un acord quan la prestació és sol·licitada per un dels beneficiaris
  • Si no hi ha acord, serà beneficiària la mare.
 • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui a càrrec seu la guarda i custòdia dels fills.
 • Quan els subjectes causants quedin orfes dels dos progenitors o adoptants o siguin abandonats, és beneficiària la persona física que legalment es faci càrrec dels infants nascuts o adoptats.

Quanties

La prestació consisteix en un pagament únic, la quantia del qual serà:

|Nre. de fills nascuts Nre. de vegades de l'import mensual del SMI Imports l'any 2017
2 4 2.830,80 euros
3 8 5.661,60 euros
4 i més 12 8.492,40 euros

SMI MENSUAL: 707,70 euros

SMI DIARI: 23.59 euros

Compatibilitats

La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

En tots els casos:

 • Document Nacional d'Identitat del pare i de la mare. Si són estrangers, targeta de residència o permís de residència, si escau.
 • Document d'identificació original i en vigor.
 • Llibre de Família actualitzat o targeta no laboral dels fills a càrrec de l'estranger residents a Espanya.
 • Certificat de l'Ajuntament, relatiu a la residència habitual dels pares. 

Només si es dóna alguna d'aquestes situacions:

 • En els supòsits de separació judicial o divorci, si hi ha una sentència ferma, s'haurà de presentar el "testimoni de la sentència", si s'hi assigna la custòdia dels fills, i el "testimoni del conveni regulador", si en aquest conveni s'assigna la guarda i custòdia dels fills.
 • Si es troba en tràmit la separació o el divorci, es presentarà el "testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals" en què s'acordi la guarda i custòdia dels fills.
 • En el supòsit de separació de fet, documentació que acrediti aquesta circumstància.
Complementary Content
${loading}