Xubilación anticipada por vontade do traballador

A partir do 17-03-2013 establécese esta nova modalidade de xubilación anticipada que será aplicable aos feitos causantes producidos a partir da devandita data, agás nos casos en que resulte de aplicación o establecido na disposición transitoria cuarta, apartado 5, da LGSS.

Beneficiarios / requisitos

Poderán acceder a esta modalidade de xubilación anticipada os traballadores incluídos en calquera dos réximes do sistema da Seguridade Social, que reúnan os seguintes requisitos:

 • Ter unha idade que sexa inferior en dous anos, como máximo, á idade esixida que resulte de aplicación en cada caso, sen que para estes efectos resulten de aplicación as bonificacións de idade, das que poidan beneficiarse os traballadores dalgúns sectores profesionais pola realización de actividades penosas, tóxicas, perigosas ou insalubres e as persoas con discapacidade igual ou superior ao 45% ou ao 65%.
 • Encontrarse en alta ou situación asimilada á alta.
 • Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
  • 35 anos, sen que, para tales efectos, se teña en conta a parte proporcional por pagas extraordinarias nin o aboamento de anos e días de cotización por cotizacións anteriores ao 01-01-1967. Para estes exclusivos efectos, só se computará o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou da prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano.
  • Do período de cotización, polo menos 2 anos deberán estar comprendidos dentro dos 15 inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito ou ao momento en que cesou a obriga de cotizar, se se accede á pensión de xubilación anticipada dende unha situación de alta ou asimilada á alta sen obriga de cotizar.
  • No caso de traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, para os efectos de acreditar o período mínimo de cotización efectiva (35 anos), será necesario que nos últimos 10 anos anos cotizados, polo menos 6 correspondan a períodos de actividade efectiva neste sistema especial. Para estes efectos computaranse tamén os períodos de percepción de prestacións por desemprego de nivel contributivo neste sistema especial.
  • No caso de traballadores contratados a tempo parcial, para acreditar o período mínimo de cotización de 35 anos, aplicaranse , a partir do 04-08-2013, as regras establecidas no Real Decreto-lei 11/2013, do 2 de agosto.
 • Unha vez acreditados os requisitos xerais e específicos, o importe da pensión a percibir ha de resultar superior á contía da pensión mínima que correspondería ao interesado pola súa situación familiar ao facer os 65 anos de idade. No caso contrario, non se poderá acceder a esta fórmula de xubilación anticipada.

Contía

A contía da pensión determínase aplicando á base reguladora a porcentaxe xeral que corresponda en función dos anos cotizados e o coeficiente redutor que corresponda.

A contía que resulte será obxecto de redución mediante a aplicación, por cada trimestre ou fracción de trimestre que, no momento do feito causante, lle falte ao traballador para facer a idade legal de xubilación que en cada caso resulte da aplicación, dos seguintes coeficientes en función do período de cotización acreditado:

 1. Coeficiente do 2 por 100 por trimestre cando se acredite un período de cotización inferior a 38 anos e 6 meses. 
 2. Coeficiente do 1,875 por 100 por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 38 anos e 6 meses e inferior a 41 anos e 6 meses.
 3. Coeficiente do 1,750 por 100 por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 41 anos e 6 meses e inferior a 44 anos e 6 meses.
 4. Coeficiente do 1,625 por 100 por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 44 anos e 6 meses.

Para os exclusivos efectos de determinar a devandita idade legal de xubilación, considerarase como tal a que lle tivese correspondido ao traballador de ter seguido cotizando durante o prazo comprendido entre a data do feito causante e a chegada á idade legal de xubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Para o cómputo dos períodos de cotización tomaranse períodos completos, sen que se equipare a un período a fracción deste.

Límite da contía:

Unha vez aplicados os referidos coeficientes redutores, o importe resultante da pensión non poderá ser superior á contía que resulte de reducir o tope máximo de pensión nun 0,50 por 100 por cada trimestre ou fracción de trimestre de anticipación.

O coeficiente do 0,50 por 100 a que se refire o apartado anterior non será de aplicación nos seguintes supostos:

 1. Cando se trate de xubilacións causadas ao abeiro do  establecido na norma 2ª do apartado 1 da disposición transitoria cuarta da Lei Xeral da Seguridade Social.
 2. Nos casos de xubilacións anticipadas, en relación cos grupos ou actividades profesionais cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa ou insalubre, ou se refiran a persoas con discapacidade. 
Complementary Content
${loading}