Jubilació anticipada per voluntat del treballador

A partir del 17-3-2013 s'estableix aquesta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir d'aquesta data, excepte en els casos en què sigui aplicable el que estableix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada els treballadors, inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida que sigui aplicable en cada cas, sense que a aquest efecte siguin aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguin beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.
 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 35 anys, sense que, a aquest efecte, es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-01-1967. A aquest efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.
  • Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tenir el dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per acreditar el període mínim de cotització efectiva (35 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d'activitat efectiva en aquest sistema especial. A aquest efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions d'atur de nivell contributiu en aquest sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització de 35 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establertes en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 • Una vegada acreditats els requisits generals i específics, l'import de la pensió a percebre ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys. En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada.

Quantia

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i el coeficient reductor que correspongui.

La quantia resultant serà objecte de reducció mitjançant l'aplicació, per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació que en cada cas sigui aplicable, dels coeficients següents en funció del període de cotització acreditat:

 1. Coeficient del 2% per trimestre quan s'acrediti un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos. 
 2. Coeficient de l'1,875% per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.
 3. Coeficient de l'1,750% per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.
 4. Coeficient de l'1,625% per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

A l'efecte exclusiu de determinar l'esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que hagués correspost al treballador si hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas sigui aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s'equipari a un període la fracció d'un període.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

El coeficient del 0,50% a què fa referència l'apartat anterior no serà aplicable en els supòsits següents:

 1. Quan es tracti de jubilacions causades a l'empara del  que estableix la norma 2a de l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es refereixin a persones amb discapacitat. 
Complementary Content
${loading}