Quantia

La prestació consisteix en un subsidi, la quantia del qual està en funció de la base reguladora (BR) i dels percentatges aplicables a la mateixa.

Base reguladora

Norma general:

És el resultat de dividir l'import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d'iniciació de la incapacitat pel número de dies a què eixa cotització es refereix (aquest divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 o 28, 29 si té salari diari).

No obstant això, si el treballador ingressa a l'empresa en el mateix mes en què s'inicia la incapacitat, es prendrà per a la BR la base de cotització d'aquest mes, dividida pels dies efectivament cotitzats. També, es prendrà com a divisor els dies efectivament cotitzats, quan el treballador no ha estat d'alta durant tot el mes natural anterior.

En els supòsits d'accident laboral o malaltia professional:

La BR s'obté per addició de dos sumands:

 • La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què corresponga la cotització.
 • La cotització per hores extraordinàries de l'any natural anterior, dividida entre 365 dies.

.En el cas de pluriocupació:

Es calcula computant totes les bases de cotització en les distintes empreses amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, independentment de la durada de la prestació de servicis:

 • La BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

  La prestació s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobe en la situació d'incapacitat temporal.

  Això no afectarà el còmput del període màxim de durada de la situació d'incapacitat temporal (IT) que, en tot cas, es farà per referència al nombre de dies naturals de permanència en esta situació.
 • Quan per interrupció de l'activitat, assumisca l'Entitat gestora o col·laboradora el pagament de la prestació, es calcularà de nou la base reguladora:
  • La nova BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en el període.
  • Si l'antiguitat del treballador a l'empresa és menor, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què corresponguen.

   El subsidi s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat estiga en situació d'IT.
 • Quan, per extinció del contracte de treball, el pagament de la prestació siga assumit directament per l'Entitat gestora o col·laboradora, la quantia de la prestació serà equivalent a la que correspondria per desocupació.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta de treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

En cas de treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins, independentment de la contingència de què derive:

La BR serà la que resulte de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s'acredite, si aquest és inferior a l'any. 

En cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris

A partir de l'01-01-2012, durant la situació d'IT derivada de malaltia comuna i en els termes establits reglamentàriament, la quantia de la BR no podrà ser superior a la mitjana mensual de la base de cotització corresponent als dies efectivament treballats durant els últims 12 mesos anteriors a la baixa mèdica.

En el cas dels treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar:

La BR estarà constituïda per la base de cotització corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. Esta base es mantindrà durant tot el procés d'IT, inclosa la recaiguda corresponent, llevat que es produïsca un canvi en la base única de cotització, i en este cas, es tindrà en compte esta última. 

Percentatge

En els casos de malaltia comuna i accident no laboral:
 • 60% des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • 75% des del dia 21 endavant.
  En cas d'accident de treball i malaltia professional:
  • 75% des del dia en què es produïsca el naixement del dret.

Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobe en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i durant esta s'extingisca el seu contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual a la prestació de desocupació que li corresponga fins que s'extingisca esta situació, passant aleshores a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a l'esmentada situació i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la prestació per desocupació contributiva que li corresponga, d'haver-se'n iniciat la seua percepció en la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació de desocupació com ja consumit, el temps que haguera estat en la situació d'IT a partir de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE  efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social assumint la cotització que corresponga al treballador en la seua totalitat per tot el període que es descompte com consumit, fins i tot quan no s'haja sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passe a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produïsca la defunció del treballador que done dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobe en situació d'IT derivada de contingències comunes i durant esta s'extingisca el seu contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT, en quantia igual a la que tinguera reconeguda, fins que s'extingisca esta situació, passant aleshores a la situació legal de desocupació i a percebre la corresponent prestació per desocupació si reuneix els requisits necessaris. En este cas no procedeix descomptar del període de percepció el temps que haguera estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació/incapacitat temporal

Si el treballador percep la prestació per desocupació total i passa a la situació d'incapacitat temporal (IT), cal distingir:

 • En els casos en què la IT constituïsca la recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte laboral:

  • Percebrà la prestació per IT de la mateixa quantia que la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT una vegada esgotat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT per la quantia de desocupació que estava percebent.
 • En els casos en què la IT no constituïsca la recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte laboral sinó un procés nou:

  • Percebrà la prestació per aquesta contingència de la mateixa quantia que la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT una vegada esgotat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT equivalent al 80% del IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 • No s'ampliarà el període de percepció per desocupació.

 • L'entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35% en què es redueix l'aportació del treballador). 
Complementary Content
${loading}