Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

5. Zer gertatzen da nire eskaerarekin beharrezko dokumenturen bat bidaltzea ahaztu badut?

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (INSS) zurekin harremanetan jarriko da zure eskaera ebazteko behar duzun dokumentazioa emateko eta aurkezteko epea emateko.

Kudeaketak arintzeko, oso garrantzitsua da zure eskaeran telefono-zenbaki bat edo helbide elektroniko bat adieraztea, zurekin harremanetan jarri ahal izateko, zure ohiko etxeko helbideaz gain.


7. Zer da bizikidetza-unitate bat?

Bizikidetza-unitatea honako hauek osatzen dute: etxebizitza berean bizi diren pertsona guztiek, ezkontza-loturaz elkarturik edo izatezko bikote gisa loturik, eta bigarren mailara arteko senitartekoek –odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezkoak– bai eta adopzio-helburuekin edo familia-harrera iraunkorrarekin bizi diren beste pertsona batzuek ere.

Bizikidetza-unitatetzat hartzen da, halaber, genero-indarkeriaren biktima den pertsona bat, baldin eta familia-etxebizitza utzi badu seme-alabekin edo adopzio-helburuko zaintza-araubidean edo familia-harrera iraunkorrean dauden adingabeekin eta bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideekin batera;   halaber, bizikidetza-unitatetzat hartzen da banantze- edo dibortzio-izapideak hasi dituen pertsona batek eta odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko edo adopzioko bigarren mailara arteko seme-alabek edo adingabeek eta haien senitartekoek osatzen dutena ere.

Azkenik, bizikidetza-unitatetzat hartuko dira 23 urtetik gorako edo 65 urtetik beherako bi pertsonak edo gehiagok osatutako unitateak, baldin eta etxebizitza berean bizi badira aurreko puntuetan adierazitako harremanetako bat izan gabe, eta betiere eskabidea egin aurreko 3 urteetan modu independentean bizi izan badira, salbu eta ohiko bizilekua utzi badute genero-indarkeriaren biktima izateagatik, banantze- edo dibortzio-izapideak hasi badituzte edo bestelako inguruabarrak eduki badituzte. Bizikidetza-unitate horiek familia edo antzeko harreman bateko kideek osatutako beste bizikidetza-unitate batekin parteka dezakete etxebizitza.

Titularrek, bizikidetza-unitate batean integratuta daudenean, gutxienez 23 urte izan beharko dituzte, edo adinez nagusiak edo adingabe emantzipatuak izan beharko dute, baldin eta seme-alabak edo adingabeak badituzte adopzio aurreko zaintza-erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean.

10. Bizikidetza-unitateko zein kidek eskatu behar du prestazioa?

Jarduteko gaitasun osoa duen bizikidetza-unitateko edozein kidekeska dezake prestazioa, baina eskabidea kide guztien sinadurarekin aurkeztu behar da.

23 urtetik gorako eta 65 urtetik beherako  pertsona bat izan behar du, bizikidetza-unitatea 65 urtetik gorakoek eta adingabeek osatzen dutenean salbu. Kasu horretan, 65 urtetik gorako pertsonak eskatu ahal izango du. Seme-alabak balditu edo adingabeak adopzio edo familia harrera iraunkorrerako zaintza erregimenean baditu, prestazioa eskatu ahalko du, baldin eta adinez nagusia edo adingabe emantzipatua bada.

Bizikidetza-unitatearen izenean prestazioa eskatzen duen pertsonak bere gain hartuko du unitate horren ordezkaritza.


11. Bizikidetza-unitateko kide guztiek izan behar al dute legezko egoitza Espainian?

Bai, onuradun indibiduala izan nahiz bizikidetza-unitate bateko kidea izan, guztiek egiaztatu behar dute Espainian legez eta benetan egoitza dutela, jarraian eta etenik gabe, eskaera aurkeztu aurreko urtean, gutxienez, honako hauek izan ezik:

  • Jaiotzagatik, adopzioagatik, adoptatzeko edo familia harrera iraunkorrerako zaintzagatik bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak.
  • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak.

12. Espainiako egoiliarra izateari uzten diot atzerrira joaten banaiz?

Espainian ohiko egoiliar izaten jarraituko duzu, nahiz eta atzerrian 90 egun baino gehiagoko egonaldiak izan urte natural bakoitzean, edo egonaldien arrazoi justifikatua eritasuna bada.

Bizikidetza-unitateko edozein kideren atzerrirako bidaia eta egonaldia Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari (INSS) jakinarazi behar zaio aldez aurretik, haren iraupena adierazita.

INSSri  hiru hilabetetik gorako bidaien edo joan-etorrien berri emateko betebeharra betetzen ez bada, prestazioaren ordainketa eten egingo da. Horrek ez du esan nahi bidezko zehapenak jarri behar ez direnik eta jasotako prestazioak itzuli behar ez direnik.

13. Nola ordaintzen da prestazioa?

Prestazioa hilero ordainduko da, prestazioaren titularraren kontu batera banku-transferentziaren bidez.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera besterenezina da. Ezin izanen da obligazioen berme gisa eskaini, ez eta osorik edo partzialki laga, ez konpentsazio edo deskontu gisa, ez atxikipen edo bahitura gisa ere, INSSk ordainketetan egin ditzakeen konpentsazioak izan ezik, jaso beharreko zenbatekoak finkatzeko irizpideen eta baldintzen arabera zegozkien zenbatekoak baino handiagoak jaso baditu.

15. Jaso al dezaket ardurapeko seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera?

Bi prestazioak bateraezinak dira.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen errege lege-dekretua indarrean sartzen denetik aurrera, ezin izango da beste eskaerarik aurkeztu seme-alaba edo adingabe bakoitzeko Gizarte Segurantzaren sistemaren konturako esleipen ekonomikorako, zeina iraungi egingo baita. Hala ere, seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoaren eskaera alarma-egoeran zehar aurkeztu ezin izan baduzu, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera indarrean sartu eta hurrengo hogeita hamar egun naturalen barruan aurkeztu ahal izango duzu, baldin eta agerian adierazten badiguzu zein egunetan aurkeztu nahi zenuen.

Gaur egun prestazio hori jasotzen ari bazara, baliteke INSSk, ekainaren bigarren hamabostaldian, ofizioz jakinaraztea prestazio hori bizitzeko gutxieneko diru-sarrera minimora aldatu dela. Entitate kudeatzaileak zure familia unitateari buruz dituen datuen arabera bizitzeko gutxieneko diru-sarrera berdina edo handiagoa bada, aldaketa hori egingo da da. Halere, prestazioa mantentzea aukeratu ahal izango duzu; hartara, INSSri erabaki hori jakinarazi beharko diozu, prestazio aldaketaren jakinarazpena etxean jasotzen duzunean.


16. Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuraduna banaiz, ordaindu behar al dut sendagaien ekarpena?

Ez, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak salbuetsita daude erabiltzaileek prestazio farmazeutiko anbulatorioari egin beharreko ekarpenetik.


17. Zer diru-sarrera eta errenta hartzen dira kontuan prestazioa onartzeko?

Ahultasun ekonomikoaren egoera onartzeko, aurreko ekitaldiko urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien hileko batez bestekoa hartuko da kontuan.

Salbuespenez, eta langabeziako prestazio edo sorospenen onuradun ez direnean, eta errentak zenbatzeko soilik, 2020ko abenduaren 31 arte eskaerak aurkeztu ahal izango dira, ahultasun ekonomikoaren egoera 2020an gertatu bada.

Kasu horietan, errenta-baldintza behin-behinean betetzen dela egiaztatzeko, bizikidetza-unitateak 2020. urtean zehar igarotako denboran izan dituen diru-sarreren zati proportzionala hartuko da kontuan, baldin eta aurreko ekitaldian bizikidetza-unitate horietarako oro har ezarritako ondare-muga garbien erdia gainditzen ez badu eta 2019ko ekitaldian bizikidetza-unitate osorako ezarritako mugen % 50 baino gehiagoko diru-sarrerarik ez badu.

Nolanahi ere, 2021. urtean, ordaindutako zenbatekoak erregularizatuko dira, onuradun indibidualaren edo bizikidetza-unitateko kide guztien urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien batez besteko hileko datuen arabera, 2020ko ekitaldiari dagozkionak, eta, hala badagokio, prestazioa itzuli egingo da.


Complementary Content
${loading}