Ingrés Mínim Vital

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

4. En quin termini es resoldrà la meva sol·licitud d’ingrés mínim vital?

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït resolució expressa, s’entendrà denegada la sol·licitud per silenci administratiu.

Quan se sol·liciti abans del 15 de setembre,  la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020 si en aquesta data compliu tots els requisits. En cas de no complir-los en aquesta data, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es compleixin els requisits.

5. Què passa si he oblidat enviar, amb la sol·licitud, algun document necessari?

Des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ens hi posarem en contacte per indicar-vos la documentació necessària per resoldre la vostra sol·licitud i donar-vos un termini per presentar-la.

Per agilitar les gestions, és molt important que ens indiqueu a la sol·licitud un número de telèfon o adreça electrònica per poder comunicar-nos amb vós, a més de l’adreça del vostre domicili habitual.


7. Què és una unitat de convivència?

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin al mateix domicili, unides per vincle matrimonial o que s’hagin constituït com a parella de fet, i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat,  afinitat o adopció o altres persones amb qui convisquin en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment familiar permanent.

També es considera unitat de convivència una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat; així com   la formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat,  afinitat o adopció.

Finalment, són unitats de convivència les formades per dues o més persones de més de 23 anys o menys de 65 que habitin el mateix domicili sense mantenir entre si una de les relacions esmentades en els punts anteriors, sempre que hagin viscut de manera independent almenys els 3 anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. Aquestes unitats de convivència poden compartir habitatge amb una altra unitat de convivència constituïda per membres d’una família o relació anàloga.

Les persones titulars, quan estiguin integrades a una unitat de convivència, hauran de tenir una edat mínima de 23 anys, o ser majors d’edat o menors emancipats en cas de tenir fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

8. Quins requisits he de complir per tenir dret a l’ingrés mínim vital?

Els requisits bàsics són:

  • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
  • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, la qual cosa s’acredita tenint en consideració el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
  • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals es pogués tenir dret, en els termes que es fixin reglamentàriament. En queden exceptuats els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció i les ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.
  • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
  • Figurar inscrites com a demandants d’ocupació, en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant.
  • A més d’aquests requisits generals, heu de reunir una sèrie de condicions referides a les vostres circumstàncies personals i/o a les de la vostra unitat de convivència.


9. Visc sol i no hi ha persones que depenguin de mi. Puc tenir dret a la prestació?

Sí, heu de tenir entre 23 i 65 anys i no estar casat (tret que estigueu en tràmit de separació o divorci) ni  unit a una altra persona com a parella de fet.

Així mateix, heu d’haver viscut de manera independent almenys durant els tres anys anteriors i haver cotitzat a la seguretat social almenys un any, a fi que quedi acreditada la vostra independència econòmica. El requisit de viure de manera independent i la cotització a la seguretat social no és necessari si heu abandonat el domicili habitual per ser víctima de violència de gènere o si heu iniciat els tràmits de separació o divorci.

No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

També hi poden tenir dret les dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.


10. Quin membre de la unitat de convivència ha de sol·licitar la prestació?

Qualsevol membre de la unitat de convivència amb plena capacitat d’obrar pot sol·licitar la prestació, si bé la sol·licitud s’ha de presentar amb la signatura de tots els seus integrants.

S’ha de tractar d’una persona, major de  23 anys i menor de 65 anys, tret que la unitat de convivència estigui formada només per majors de 65 anys i menors, en aquest cas la podrà sol·licitar la persona major de 65 anys. En el supòsit que tingueu fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent, podreu sol·licitar la prestació sempre que sigueu major d’edat o menor emancipat.

La persona que sol·licita la prestació en nom d’una unitat de convivència assumirà la representació de la unitat esmentada.


11. Tots els membres de la unitat de convivència han de tenir residència legal a Espanya?

Sí, tant si es tracta d’un beneficiari individual com dels membres d’una unitat de convivència, tots han d’acreditar residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, excepte:

  • Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Les dones víctimes de violència de gènere.

12. Perdo la meva condició de resident a Espanya si viatjo a l’estranger?

La residència habitual a Espanya es manté encara que hi hagi estades a l’estranger que no superin els 90 dies cada any natural o siguin degudes a causes justificades de malaltia.

La sortida i estada a l’estranger de qualsevol membre de la unitat de convivència s’ha de comunicar prèviament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per indicar-ne la durada.

L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’INSS les absències o desplaçaments  superiors a tres mesos donaran lloc a la suspensió del pagament de la prestació, sens perjudici que comporti les sancions oportunes i l’obligació de reintegrar les prestacions percebudes.

13. Com es paga la prestació?

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, retenció o embargament, tret de les compensacions que es puguin fer en els pagaments per l’INSS en cas d’haver percebut quanties superiors a les que corresponguessin d’acord amb els criteris i requisits de fixació dels imports a percebre.

14. Quines obligacions assumeixo per ser perceptor de l’ingrés mínim vital?

Les obligacions que assumeixen els perceptors de la prestació són:

a) Proporcionar la documentació i informació necessària per a l’acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per garantir la recepció de notificacions i comunicacions.

b) Comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que aquests es produeixin.

c) Reintegrar l’import de les prestacions percebudes de manera indeguda.

d) Comunicar a l’INSS amb caràcter previ qualsevol sortida a l’estranger tant del titular com dels membres de la unitat de convivència per fer-ne constar la durada previsible.

e) Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

f) Si no estan treballant i es troben capacitats per desenvolupar una activitat laboral, figurar inscrits com a demandants d’ocupació.


15. Puc percebre l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec i l’ingrés mínim vital?

Ambdues prestacions són incompatibles.

A partir de l’entrada en vigor del reial decret llei pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, no es podran presentar altres sol·licituds per a l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social que quedarà a extingir. No obstant això, si no vau poder presentar la sol·licitud d’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, durant el període de l’estat d’alarma la podreu presentar durant els trenta dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital, sempre que ens indiqueu expressament la data en què teníeu intenció de presentar-la.

Si esteu percebent actualment l’assignació esmentada, és possible que l’INSS durant la segona quinzena de juny us comuniqui d’ofici la conversió d’aquesta assignació a l’ingrés mínim vital. Aquesta conversió es realitzarà sempre que, d’acord amb les dades de què disposa l’Entitat Gestora sobre la vostra unitat familiar, l’import de l’ingrés mínim vital sigui igual o més favorable. No obstant això, podreu optar per mantenir l’assignació econòmica comunicant a l’INSS la vostra decisió, una vegada rebeu la comunicació de conversió entre prestacions que se us enviï al domicili.


16. Si soc beneficiari de l’ingrés mínim vital, he de pagar l’aportació per als medicaments?

No, les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.


17. Quins ingressos i rendes es tenen en compte per reconèixer la prestació?

La situació de vulnerabilitat econòmica es determina tenint en compte la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior.

Excepcionalment i quan no sigueu beneficiaris de prestacions o subsidis d’atur, i a l’efecte exclusiu de còmput de rendes, es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2020 en supòsits de vulnerabilitat econòmica que s’hagin produït durant 2020.

En aquests casos, per acreditar provisionalment el compliment del requisit de rendes, es considerarà la part proporcional dels ingressos que hagi tingut la unitat de convivència durant el temps transcorregut de l’any 2020, sempre que l’exercici anterior no superi la meitat dels límits de patrimoni net establerts de manera general per a les esmentades unitats de convivència i els ingressos del qual no superin en més del 50 % els límits establerts per a tota la unitat de convivència a l’exercici 2019.

En tot cas, l’any 2021 es regularitzaran les quanties abonades en relació amb les dades de mitjana mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables de la persona beneficiària individual o del conjunt de membres de la unitat de convivència, corresponents a l’exercici 2020, la qual cosa donarà lloc, si escau, al reintegrament de la prestació.


Complementary Content
${loading}