MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Declaració i efectes de variacions familiars
 • Tot beneficiari està obligat a presentar davant l'INSS, en el termini de 30 dies, comptat des de la data en què es produïsquen, una comunicació degudament acreditada de totes les variacions que s'han produït en la seua situació que puguen suposar la modificació o extinció del dret a la prestació.

  En cap cas és necessari acreditar documentalment aquells fets o circumstàncies, com ara l'import de les pensions i subsidis, que l'Administració de la Seguretat Social haja de conéixer directament.
 • Abans de l'1 d'abril de cada any, el beneficiari ha de presentar una declaració expressiva dels ingressos obtinguts durant l'exercici pressupostari anterior.
 • L'incompliment del que disposen els apartats anteriors, quant a les variacions no comunicades que suposen una reducció o supressió de la prestació, serà constitutiu d'infracció, segons el que establix la secció 2a del capítol III del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Si com a conseqüència de les variacions es produeix l'extinció o reducció del dret, les assignacions mensuals o la quantitat de més que s'haguera rebut tindran la consideració de prestacions indegudament percebudes des de l'endemà del dia en què s'hagueren hagut de produir els efectes econòmics de la variació.  


 • En els casos de reconeixement del dret i en els supòsits de modificacions en el contingut del dret que suposen un augment en la quantia de la prestació, els efectes es produiran a partir del primer dia del trimestre natural immediatament posterior al de la presentació de la sol·licitud.
 • Si les variacions suposen l'extinció o reducció del dret, no produiran efectes fins a l'últim dia del trimestre natural en què s'haja produït la variació esmentada.
 • En tots els casos, quan l'extinció o modificació siga motivada per la variació dels ingressos anuals computables, aquesta es farà efectiva el dia 1 de gener del any següent a què corresponguen els ingressos.
 • En cas d'extinció per incompatibilitat amb la pensió d'invalidesa o de jubilació, en la modalitat no contributiva, els seus efectes econòmics cessaran l'últim dia del mes en què es presente la sol·licitud de pensió.  


 • Les quanties de les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec es meritaran en funció de les mensualitats a què, dins cada exercici econòmic, tinga dret el beneficiari.

 • El pagament de les assignacions econòmiques per fill a càrrec serà: 

  • Semestral i s'haurà d'efectuar per semestre vençut, quan es tracte de menors de 18 anys.

  • Mensual i s'haurà d'efectuar per mensualitat vençuda, en els casos de persones amb discapacitat majors de 18 anys.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega