MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Quantia / Abonament


La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

En els casos d'AT i MP, la prestació s'augmentarà, segons la gravetat de la manca, d'un 30% a un 50%, quan la lesió es produïsca per manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
 
Eixe recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor i es manté durant tot el període de percepció de la pensió. Aquest recàrrec no serà d'aplicació als empleats de llar.
 


 • El 52% de la base reguladora, amb caràcter general.
 • El 70% de la base reguladora corresponent, sempre que es complisquen els requisits següents durant tot el període de percepció de la pensió:
 1. Que el pensionista tinga càrregues familiars. S'entén que existixen càrregues familiars quan:

  • Conviu amb fills menors de 26 anys o majors incapacitats, o menors acollits. Es considera que existix incapacitat quan s'acredita una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Els rendiments de la unitat familiar, el pensionista inclòs, dividits entre el nombre de membres que la componen no superen anualment el 75% del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, exclosa la part proporcional de les dos pagues extraordinàries.
 2. Que la pensió de viudetat constituïsca la font d'ingressos principal o única, i s'entén que es complix este requisit quan l'import anual de la pensió és superior al 50% del total dels ingressos del pensionista.

 3. Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superen la quantia que resulta de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, estiga previst per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, corresponga a la pensió mínima de viudetat amb càrregues familiars. A partir de l'1-1-2017, el límit d'ingressos és de 17.460,37 | anuals (7.133,97 + 10.326,40).

  La pensió de viudetat, en còmput anual, més els rendiments anuals del pensionista no poden excedir el límit d'ingressos del paràgraf anterior. En cas contrari, es reduirà la quantia de la pensió de viudetat a fi de no superar este límit.

  Els tres requisits exigits han de concórrer simultàniament. La pèrdua d'un d'ells motivarà l'aplicació del percentatge del 52% amb efectes des del dia 1 del mes següent a aquell en què deixe de concórrer el requisit anomenat.

Complement per maternitat:

En el cas de defuncions posteriors al 31-12-2015, quan la beneficiària de la pensió de viudetat siga una dona que haja tingut 2 fills o més, biològics o adoptats, se li aplicarà un complement per maternitat consistent en un percentatge addicional a l'import de la pensió calculada d'acord amb el que assenyalen els apartats anteriors. Este percentatge serà del 5% en el cas de dos fills, del 10% amb tres fills i del 15% en el cas de quatre fills o més.

Són computables per a la determinació del dret i la seua quantificació els fills, independentment que el naixement s'haja produït a Espanya o a l'estranger.

 • En els casos de separació judicial o divorci:

  Quan hi ha un únic beneficiari amb dret a pensió, l'import de la quantia serà íntegre.

  Si mitjançant divorci hi ha concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, esta serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut de cada persona amb el causant, i es garantirà, en tot cas, el 40% a favor del cònjuge o supervivent d'una parella de fet amb dret a pensió de viudetat.

  Límit màxim: des del dia 01-01-2010, la quantia de la pensió de viudetat no és possible que siga superior a la pensió compensatòria. Si fora superior, aquella es disminuirà fins que arribe a la quantia d'esta última.

  Quan es tracte de separats o divorciats no creditors de pensió compensatòria, la pensió es reconeixerà en quantia proporcional al temps viscut amb el causant mort, sense perjuí dels límits (40%) que puguen resultar a favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet en el cas de concurrència de beneficiaris.
 • En els casos de nul·litat matrimonial, la pensió es reconeixerà en quantia proporcional al temps viscut amb el difunt, sense perjuí dels límits (40%) que puguen resultar a favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet en el cas de concurrència de beneficiaris.


Es calcula de forma diferent, segons la situació en què es trobe el causant (treballador en actiu o pensionista) i de la causa de la defunció (contingència comuna o contingència professional).

Defunció de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent:

La base reguladora serà la mateixa que va servir per determinar la pensió de jubilació o incapacitat permanent del mort, a la qual s'aplicarà el percentatge que, en el seu cas, corresponga. El resultat s'incrementa amb l'import de les revaloracions que, per a les pensions de viudetat, hagen tingut lloc des de la data en què es va causar la pensió originària.

Si el mort es trobava en situació de jubilació parcial, es tindrà en compte les bases de cotització corresponents al període treballat a temps parcial, incrementades fins al 100% de la quantia que li haguera correspost d'haver treballat a "temps complet" durant el període esmentat.

Defunció de treballadors en actiu:

 • Defunció a causa de contingències comunes:

  La base reguladora serà el quocient que resulte de dividir per 28 la suma de les bases de cotització de l'interessat durant un període ininterromput de 24 mesos. Este període serà elegit pels beneficiaris dins dels 15 anys immediatament anteriors al mes previ al del fet causant (defunció) de la pensió.
 • Defunció de treballador, en situació d'alta o assimilada, a causa d'accident no laboral:

  Si el treballador no haguera completat un període ininterromput de 24 mesos de cotització en els 15 anys anteriors al mes previ al de la defunció, la base reguladora serà la més beneficiosa entre les dues següents:
  • La prevista al punt anterior.
  • La que resulte de dividir entre 28 la suma de les bases mínimes de cotització vigents en els 24 mesos immediatament anteriors al de la defunció, preses aquestes en la quantia corresponent a la jornada laboral contractada pel difunt en darrer lloc.
 • Pluriactivitat:

  Quan s'acrediten cotitzacions a diversos règims i no es cause dret a pensió en un, les bases de cotització acreditades en aquest últim, en règim de pluriactivitat, podran ser acumulades a les del règim en què es cause la pensió, exclusivament per determinar la base reguladora, sense que la suma de les bases puga excedir el límit màxim de cotització vigent en cada moment.
  1. Es prendran les bases per les quals haguera cotitzat l'interessat, llevat que siguen superiors al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'Índex de preus al consum (IPC) en l'últim any indicat, més dos punts percentuals.
  2. Si les bases de cotització declarades foren superiors a la mitjana de les de l'any anterior, incrementades segons el que disposa la regla 1, es prendrà com a base de cotització la quantia esmentada.
  3. A l'efecte del càlcul de la mitjana esmentada en la regla 1, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat i empresa per la qual estiga exonerat de cotització i per jornada equiparable a la que s'estiga fent.
  4. Si no hi ha bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que hi haja, dividit pel nombre de mesos a què estes corresponguen.
  5. Si no hi ha bases de cotització per a l'activitat que es troba subjecta a l'exoneració de quotes, es prendran les bases de cotització que tinga l'interessat per treballs per compte d'altre duts a terme durant l'any anterior al començament de l'exoneració, en jornada equiparable a la que es trobe exempta de cotització.
  6. Si no hi ha bases de cotització en l'any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any en què n'hi haja, calculant la mitjana citada en la regla 1 i aplicant les regles esmentades en els apartats anteriors. La mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.
 • Defunció per accident de treball o malaltia professional: serà el quocient de dividir per 12 els sumands següents:
  • Sou i antiguitat diaris del treballador en la data de l'accident o de la baixa per malaltia per 365 dies.

   En els casos de contractes a temps parcial i de relleu, en què el treballador no preste servicis tots els dies o, prestant-los, la seua jornada de treball siga irregular o variable, el salari diari serà el que resulte de dividir entre 7 o 30 el setmanal o mensual pactat d'acord amb la distribució de les hores de treball concretades en el contracte per a cada un d'aquests períodes.

   En els casos de contractes fixos-discontinus, el salari diari serà el que resulte de dividir entre el nombre de dies naturals de campanya transcorreguts fins a la data del fet causant, els salaris percebuts pel treballador en el mateix període.
  • Pagues extraordinàries, beneficis o participació, pel seu import total l'any anterior a l'accident o a la baixa per malaltia.
  • El quocient de dividir els plusos, retribucions complementàries i hores extraordinàries percebut l'any anterior a l'accident, pel nombre de dies efectivament treballats en el període. El resultat es multiplicarà per 273, llevat que el nombre de dies laborals efectius en l'activitat de què es tracte siga menor, i en este cas, s'aplicarà el multiplicador que corresponga.

   En els casos de contractes a temps parcial, de relleu i fixos-discontinus, la suma dels complements salarials percebuts per l'interessat l'any anterior al del fet causant es dividirà entre el nombre d'hores efectivament treballades en este període. El resultat obtingut es multiplicarà per la xifra que resulte d'aplicar a 1826 el coeficient de proporcionalitat existent entre la jornada habitual de l'activitat de què es tracte i la que es reculla en el contracte.

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, la BR serà equivalent a la base de cotització de l'empleat de la llar en la data del fet causant de la prestació. • La pensió s'abona als beneficiaris mensualment, amb dos pagues extraordinàries a l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre, excepte en els casos d'accident de treball i malaltia professional, que estan prorratejades dins de les dotze mensualitats ordinàries.

 • La pensió, inclòs l'import de la pensió mínima, es revalora al començament de cada any, d'acord amb l'Índex de Preus al Consum previst per a l'any esmentat.

 • Es garanteixen quanties mínimes mensuals, segons l'edat i les càrregues familiars del beneficiari:

  • Titular amb càrregues familiars.
  • Titular amb 65 anys o amb discapacitat |>= 65%.
  • Titular amb edat entre 60 i 64 anys.
  • Titular menor de 60 anys.

 • La pensió està subjecta a tributació en els termes establits en les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si és el cas, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb l'excepció següent: estarà exempta si deriva d'actes de terrorisme.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega