MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Informació General
Els empresaris i els treballadors inclosos en el Règim General que realitzen la seua activitat per compte d'aquells.L'obligació de cotitzar naix des del començament de la prestació del treball i no s'interromp mentre dura la relació laboral entre l'empresari i el treballador. Fins i tot subsisteix en les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, gaudi dels períodes de descans per maternitat i paternitat, o períodes de prova del treballador.

L'obligació de cotitzar acaba en finalitzar la prestació de treball, sempre que es presente el comunicat de baixa del treballador dins dels 3 dies naturals següents.

Si la baixa del treballador es presenta després d'aquests 3 dies de termini, l'obligació de cotitzar continua fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball, llevat que els interessats proven que el cessament es va produir amb anterioritat.Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant a la base de cotització del treballador el percentatge o tipus de cotització que correspon a cada una de les contingències protegides.

Base de cotització

La base de cotització es calcula afegint a les retribucions mensuals que el treballador tinga dret a rebre, o a les que reba realment si són superiors, la part proporcional de les pagues extraordinàries i totes les altres percepcions de venciment superior al mensual o que no tinguen caràcter periòdic i es complisquen durant l'exercici.

Bases de cotització mínimes i màximes

Les bases de cotització (mensuals o diàries) mínimes i màximes de les diferents contingències i categories professionals dels treballadors (grups de cotització) s'establixen anualment. Per a l'any 2017, vore les  'Bases de Cotització'. La base d'accidents laborals i malalties professionals s'utilitza també per a calcular les cotitzacions per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.


Tipus de cotització


El Tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a les bases de cotització per a obtindre les quotes de la Seguretat Social. El tipus de cotització es distribuïx entre l'ocupador i el treballador, excepte el que correspon a Accidents Laborals i Malalties Professionals i Fons de Garantia Salarial, que van a càrrec de l'empresa exclusivament. Els tipus de cotització es fixen anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Per a l'any 2017, els tipus de cotització per a cada una de les contingències protegides són els següents:

CONTINGÈNCIES SEGURETAT SOCIAL
Concepte Empresa Treballador Total
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Accidents laborals i malalties professionals Tarifa Primes Disposició addicional quarta, Llei 42/2006, de 28 de desembre - PGE 2007 No cotitza

 

ALTRES CONCEPTES RECAPTACIÓ CONJUNTA

Concepte Empresa Treballador Total
Desocupació Tipus general 5,50 1,55 7,05
Contracte duració determinada a Temps complet 6,70 1,60 8,30
Contracte duració determinada a Temps parcial 6,70 1,60 8,30
Fons de Garantia Salarial 0,20 No cotitza 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70
COTITZACIÓ ADDICIONAL HORES EXTRAORDINÀRIES
Concepte Empresa Treballador Total
Cotització addicional hores extraordinàries Hores extraordinàries força major 12 2 14
Resta d'hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30


Responsable:

L'empresari és el responsable d'ingressar la seua cotització i la dels seus treballadors. Per a fer-ho, ha de descomptar del salari dels treballadors les aportacions que els corresponguen en el moment del seu abonament.

Termini reglamentari:

Cal ingressar les quotes dins del mes següent al qual es meriten.

Lloc:

La presentació dels documents de cotització per a l'ingrés de les quotes es pot realitzar en qualsevol Entitat Financera autoritzada per a actuar com a Oficina Recaptadora (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals).

Remissió electrònica de documents (RED)

La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació inclosa en les relacions nominals de treballadors TC-2 siga facilitada a través de la Remissió electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant els recursos esmentats determina el compliment de l'obligació per tal de presentar els documents de cotització dins del termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED  permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa elegix la modalitat de pagament electrònic, cal que efectue l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

En cas que opte per la modalitat de domiciliació bancària únicament haurà d'indicar el número de compte en què vol que se li efectue el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat financera.

Efectes de la presentació de la documentació dins del termini

La presentació dels documents de cotització dins del termini reglamentari produïx els efectes següents:

  • El subjecte responsable pot realitzar en la seua liquidació les compensacions per les prestacions econòmiques abonades en règim de pagament delegat per incapacitat temporal corresponents al mateix període objecte de la liquidació. Si, a més de la presentació, s'efectua l'ingrés dins del termini reglamentari, és possible aplicar les corresponents deduccions per reduccions o bonificacions.
  • Cal evitar la comissió d'una infracció tipificada de greu per l'article 22 del RD legislatiu 5/2000, de 4 d'Agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'orde social, o en la responsabilitat penal que, si escau, es poguera derivar.

Recàrrecs i interessos de demora:

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Si es presenten els documents de cotització dins del termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Si no es presenten els documents de cotització dins del termini:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes degudes a partir de la terminació del termini d'ingrés esmentat.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es meritaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies naturals des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal del diner vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2017, és el 3,75%. • Bases de cotització per a Contingències Comunes
 • Bases de cotització per a Accidents Laborals i Malalties Professionals
 • Cotització a temps parcial. Contingències Comunes.
 • Cotització a temps parcial. Accidents Laborals i Malalties Professionals
 • Cotització per contractes d'aprenentatge i formació
 • Cotització becaris i investigadors
 • Cotització programes de formació i pràctiques no laborals 
 • Cotització Representants de Comerç


BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.152,90 3.751,20
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 956,10 3.751,20
3 Caps Administratius i de Taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no Titulats 825,60 3.751,20
5Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 27,52 125,04
9 Oficials de tercera i Especialistes 27,52 125,04
10 Peons 27,52 125,04
11 Treballadors menors de díhuit anys, siga quina siga la seua categoria professional 27,52 125,04


LÍMITS DE COTITZACIÓ PER A ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS
Límit Mínim (euros/mes) Límit Màxim (euros/mes)
825,60 3.751,20


 

BASES MÍNIMES COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES CONTRACTES A TEMPS PARCIAL 2017
Categories Professionals Base Mínima horària (euros)
1. Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 6,95
2. Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 5,76
3. Caps administratius i de Taller 5,01
4. Ajudants no Titulats 4,97
5. Oficials Administratius 4,97
6. Subalterns 4,97
7. Auxiliars Administratius 4,97
8. Oficials de primera i segona 4,97
9. Oficials de tercera i Especialistes 4,97
10. Treballadors majors de 18 anys no qualificats 4,97
11. Treballadors menors de 18 anys, independentment de la seua categoria professional  4,97

La base mínima per a contingències professionals aplicable als contractes a temps parcial durant l'any 2017 serà de 4,97 euros/hora treballada.

La cotització a la Seguretat Social pels contractes de formació consistix en una quota única mensual distribuïda de la manera següent:

COTITZACIÓ PER CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE:
Concepte Empresa Treballador Total
Per Contingències Comunes 33,46 6,67 € 40,13 €
Per Accidents Laborals i Malalties Professionals. IT: 2,57 €
IMS: 2,03 €
4,60 €
Desocupació (*) 45,40 € 12,80 € 58,20 €
Fons de Garantia Salarial 2,54 € 2,54 €
Formació Professional 1,23 € 0,16 € 1,39 €

(*) Quan es cotitze per desocupació en els contractes per a la formació, la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents laborals i malalties professionals per a l'any 2017 (825,60 euros) a la qual s'aplica el tipus del 7,05%, distribuït segons el detall següent: 5,50% a càrrec de l'empresa i 1,55% a càrrec del treballador.

 • Esta cotització també s'aplicarà:
 • A becaris i investigadors, inclosos en el camp d'aplicació del Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, durant els dos primers anys es durà a terme amb l'aplicació de les regles corresponents a la cotització en els contractes per a la formació, respecte de la cotització per contingències comunes i professionals.
 • A les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es referix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenrotllament d'allò previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i les persones que realitzen pràctiques no laborals a l'empara d'allò disposat en el Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses. No hi haurà obligació de cotitzar per la contingència de desocupació, fons de garantia salarial ni per formació professional.

Cotització Representants de Comerç

Les altes dels representants de comerç produïdes a partir del pròxim 1 de setembre de 2015 s'han de fer en CCC amb RÈGIM 0111 i amb les dades següents:

-RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL: 0500

-GRUP DE COTITZACIÓ: 05

-OCUPACIÓ: b

Independentment d'això, si són aplicables al representant de comerç peculiaritats de cotització la identificació de les quals necessita més informació, s'hauran de comunicar les dades que corresponguen en cada supòsit segons els criteris generals aplicables a la resta de treballadors inclosos en el Règim General.

La base màxima de cotització de contingències comunes des de l'1 de gener de 2017 és de 3.751,20 euros.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega