MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Langileak

Informazio Orokorra
Jarduerak beren kontura egiten dituzten Erregimen Orokorreko enpresariak eta langileak.


IGOKotizatzeko betebeharra lana egiten hasten den unean bertan hasten da, eta ez da amaitzen enpresaburuaren eta langilearen arteko lan harremanak irauten duen bitartean. Aldi baterako ezintasun, haurdunaldia bitarteko arriskua eta edoskitze naturala bitarteko arrisku, amatasun eta aitatasuneko atsedenaldi, edo langilearen frogaldi-epeetan ere irauten du.

Kotizatzeko betebeharra lana ematen amaitzen denean bukatzen da, betiere, langilearen baja-agiria hurrengo hiru (3) egun naturaletan aurkezten bada.

Langilearen baja 3 egun horien ostean aurkezten bada, kotizatzeko betebeharrak jarraitzen du Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak lanuzte hori jakinarazi arte, interesdunek lanuzte hori aurretiaz gertatu zela egiaztatzen dutenean izan ezik.


IGOKuota

Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kopuruak, hau da, kuotak, babestutako kontingentzia bakoitzari dagokion ehunekoa edo kotizazio-tasa langilearen kotizazio-oinarriari ezarriz kalkulatzen dira.

Kotizazio-oinarria

Kotizazio-oinarria kalkulatzeko langileak jasotzeko eskubidea duen edo benetan jasotzen dituen hileko ordainsariei, handiagoak izanez gero, aparteko ordainsarien eta hilekoak baino haratagoko edo aldizkakoak ez diren eta ekitaldian jasotzen diren ordainsarien zati proportzionala gehitu behar zaie.

Kotizazio-oinarria, gutxienekoak eta gehienekoak

Urtero gutxieneko eta gehieneko kotizazio-oinarriak (hilekoak edota egunekoak) ezartzen dira, langileen kontingentzietarako eta lanbide-kategorietarako (kotizazio-taldeak). 2017. urterako, ikus  'Kotizazio Oinarriak'. Lan istripu eta lanbide gaixotasunen oinarria Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Lanbide Prestakuntzagatiko kotizazioak kalkulatzeko ere erabiltzen da.


Kotizazio-tasa


Kotizazio-tasa Gizarte Segurantzako kuotak lortzeko kotizazio-oinarriei aplikatzen zaien ehunekoa da. Kotizazio-tasa enplegu-emaile eta enplegatuaren artean banatzen da, Laneko Istripu, Lanbide Gaixotasun eta Soldatak Bermatzeko Fondoari dagozkienak salbu, enpresaren kontura baitira. Kotizazio-tasak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen bidez ezartzen ditu urtero. 2017. urtean babestutako kontingentzia bakoitzerako kotizazio-tasak honako hauek izango dira:

GIZARTE SEGURANTZAREN KONTINGENTZIAK
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia arruntak 23,60 4,70 28,30
Lan istripuak eta lanbide gaixotasunak Primen Tarifa Abenduaren 28ko 42/2006 Legea laugarren xedapen gehigarria - EAO 2007 Ez du kotizatzen

 

BATERAKO DIRU-BILKETAREN BESTE HAINBAT KONTZEPTU

Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Langabezia Tasa orokorra 5,50 1,55 7,05
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi osoa 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi partziala 6,70 1,60 8,30
Soldatak Bermatzeko Funtsa 0,20 Ez du kotizatzen 0,20
Lanbide Heziketa 0,60 0,10 0,70
KOTIZAZIO OSAGARRIA. APARTEKO ORDUAK
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kotizazio osagarria. Aparteko orduak Ezinbesteko aparteko Orduak 12 2 14
Gainerako aparteko orduak 23,60 4,70 28,30

IGOErantzulea:

Enpresariak ordaindu beharko ditu bere eta bere langileen kotizazioak, horretarako, langileei soldatak ordaintzeko unean, dagozkien ekarpenak kenduko dizkie.

Legezko epea:

Kuotak sortu eta hurrengo hilabetearen barruan ordainduko dira.

Lekua:

Kuoten ordainketa egiteko kotizazio-dokumentuak Bulego Biltzaile gisa jarduteko baimenduriko edozein Erakunde Finantzariotan (Banku, Aurrezki Kutxa, Kreditu-kooperatiba edo Baserritarren Kutxa) aurkeztu daitezke.

Dokumentuen igortze elektronikoa (RED)

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Nagusiak langileen TC-2 nomina zerrendan dagoen informazioa Dokumentuen igorpen elektronikoaren bitartez eskaintzea baimendu dezake elektronikoki, informatikoki edo telematikoki. Aipatutako bideak erabiliz datuak komunikatzeak, arauzko epean kotizazio-dokumentuak aurkezteari jarraiki, obligazioa betetzen den zehaztuko du.

La utilización del Sistema RED  sistemarekin kuotak ordainketa elektroniko edo helbideratze bidez ordaindu ahal izango dituzu.

Enpresak ordainketa elektronikoaren modalitatea aukeratzen badu, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen finantza erakundeetako batean egin ahal izango du ordainketa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako agiriarekin, RED sistemaren bitartez.

Banku-helbideratzea bakarrik egin nahi bada, kargua egiteko kontuaren zenbakia adierazi beharko da, finantza-erakundera gerturatu beharrik gabe.

Dokumentazioa epean aurkeztearen ondorioak

Legezko epean kotizazio-dokumentuak aurkezteak ondoko ondorioak izango ditu:

  • Arduradunak likidazioan, aldi baterako ezgaitasunagatik ordaindutako prestazio ekonomikoen konpentsazioa gauza dezake ordainketa eskuordetuan, hauek aldi berari badagozkie eta likidazioaren xede badira. Dokumentuak aurkezteaz gain, dirua arauzko epearen barruan sartzen bada, murriztapen edo hobariengatik dagozkien kendurak ezarri ahalko dira.
  • Larritzat jotako arau-haustearen komisioa saihestuko da, abuztuaren 4ko RD 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 22. artikuluaren arabera, lan-arloko edo kasu batzuetan ekar lezakeen erantzukizun penaleko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Errekarguak eta berandutzeagatiko interesak:

Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketarako arauzko epea igarotakoan, ordaindu ez badira, luzamenduetarako ezarritako berezitasunei kalterik egin gabe, ondoko errekarguak sortuko dira:

 • Kotizazio-dokumentuak arauzko epearen barnean aurkeztea:
  • Zorraren %20ko errekargua, kuotak arauzko epea igaro ondoren ordaintzen badira.
 • Kotizazio-dokumentuen aurkezpena epearen barruan egin gabe:

  • Zorraren %20ko errekargua, zor zituen kuoten ordainketa zorraren erreklamazioan edo kitapen-aktan ezarritako ordainketa-epea bukatu aurretik eginez gero.
  • Zorraren %35eko errekargua, zor zituen kuoten ordainketa ordainketa-epe hori bukatu ondoren eginez gero.

 • Berandutzako interesak:

  Berandutzeagatiko interesak kuoten ordainketaren arauzko epea iraungi eta hurrengo egunean sortuko dira. Hala ere, premiamendu-probidentziaren jakinarazpenetik edo kenkari-prozeduraren hasieraren adierazpenetik hamabost egun natural igaro ondoren galdagarriak izango dira zorra ordaindu gabe ere.

  Era berean, interes horiek galdagarriak izango dira zorren erreklamazio edo kitapen-akten aurka aurkeztutako helegiteen ezetsitako ebazpenetan ezarritako epean zorraren zenbatekoa ordaindu ez denean, ebazpen horiek gauzatzea haien kontra aurkeztutako administrazioarekiko auzietako helegitearen izapideetan etengo balitz.

  Berandutzako interes galdagarriak zorra duen lehenengoak arauzko ordainketa-epea iraungi ondoren sortu dituenak izango dira. Era berean, ordainketaren unean, errekargu aplikagarriak sortu dituenak eta aurreko paragrafoaren arabera galdagarriak direnak ere izango dira.

  Berandutzeagatiko interes-tasa sortzapen-epearen une bakoitzean indarrean dagoen legezko diru-interesa %25ean handituta izango da, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak beste bat ezartzen duenean salbu. 2017. urterako, %3,75.


IGO • Kontingentzia Arrunten kotizazio-oinarriak
 • Lan Istripu eta Lanbide Gaixotasunen kotizazio-oinarriak
 • Lanaldi partzialeko kotizazioa. Kontingentzia Arruntak
 • Lanaldi partzialeko kotizazioa. Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
 • Ikastun-kontratu eta prestakuntzarako kontratuengatiko kotizazioa
 • Bekadunen eta ikertzaileen kotizazioa
 • Lanez kanpoko prestakuntza-programen eta praktiken kotizazioa 
 • Merkataritza Ordezkarien Kotizazioa


KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide-kategoriak Gutxieneko Oinarriak
euro hilean
Gehieneko Oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.152,90 3.751,20
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 956,10 3.751,20
3 Administrazio eta Tailer Buruak 831,60 3.751,20
4 Laguntzaile Titulugabeak 825,60 3.751,20
5Ofizial Administrariak 825,60 3.751,20
6 Mendekoak 825,60 3.751,20
7 Administrazio Laguntzaileak 825,60 3.751,20
Gutxieneko Oinarriak
euro egunean
Gehieneko Oinarriak
euro egunean
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 27,52 125,04
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 27,52 125,04
10 Peoiak 27,52 125,04
11 Hemezortzi urtetik beherako langileak, euren lanbide-kategoria edozein delarik ere 27,52 125,04


LAN ISTRIPU ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN GEHIENEKO KOTIZAZIOAK
Gutxieneko Muga (euro hilean) Gehieneko Muga (euro hilean)
825,60 3.751,20


 

GUTXIENEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK, KONTINGENTZIA ARRUNTAK, LANALDI PARTZIALEKO KONTRATUAK 2017
Lanbide Kategoria Orduko gutxieneko Oinarria (euro)
1. Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. 6,95
2. Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile tituludunak 5,76
3. Administrazio eta Tailer Buruak 5,01
4. Laguntzaile Titulugabeak 4,97
5. Ofizial Administrariak 4,97
6. Mendekoak 4,97
7. Administrazio Laguntzaileak 4,97
8. Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 4,97
9. Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 4,97
10. Kualifikaziorik gabeko 18 urtetik gorako langileak 4,97
11. 18 urtetik beherako langileak, euren lanbide-kategoria edozein delarik ere  4,97

Lan gertakizunengatiko gutxieneko oinarria lanaldi partzialeko kontratuei ezarri ahal izango zaie 2017 urtean zehar 4,97 euro/ lan egindako orduko.

Prestakuntzako lan-kontratuen Gizarte Segurantzako kotizazioa hileko kuota bakarra izango da ondoko eran banatuta:

PRESTAKUNTZA ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUENGATIKO KOTIZAZIOA:
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntengatik 33,46 6,67 € 40,13 €
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak ABE: 2,57 €
EHB: 2,03 €
4,60 €
Langabezia (*) 45,40 € 12,80 € 58,20 €
Soldatak Bermatzeko Funtsa 2,54 € 2,54 €
Lanbide Heziketa 1,23 € 0,16 € 1,39 €

(*) Prestakuntzarako kontratuetan langabeziagatik kotizatu behar denean, laneko istripu eta gaixotasunen kontingentziei dagokion gutxieneko oinarria izango da, 2017. urterako (825,60 euro). Horri, %7,05eko tasa aplikatuko zaio, honela banatuta: %5,50 enpresaren kontu eta %1,55 langilearen kontu.

 • Kotizazio hori, hauei ere aplikatuko zaie:
 • Trebatzen ari diren ikertzaileen Estatutua onartzen duen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan barne hartzen diren bekadunei eta ikertzaileei, lehenengo bi urteetan trebakuntzarako kontratuetan kotizazioari dagozkion arauak aplikatuko dira, kontingentzia arrunt eta profesionalen kotizazioari dagokienez.
 • Prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonen Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorraren baldintzak eta sartzeko baldintzak arautzen dituen urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuak aipatzen dituen besteren konturako langileen antzeko pertsonei, Gizarte Segurantzako sistemaren eguneratzeari, egokitzapenari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa garatuz, eta lanez kanpoko praktikak egiten dituzten pertsonei, enpresetako lanez kanpokoko praktikak arautzen dituen urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Ez da kotizatu beharko langabezia-kontingentziarengatik, soldata bermatzeko funtsarengatik ez eta lanbide-heziketarengatik ere.

Merkataritza Ordezkarien Kotizazioa

2015eko irailaren 1etik aurrera egindako merkataritza-ordezkarien altak, 0111 ERREGIMENA duten CCCn egin behar dira, jarraian zehazten diren datuekin:

-LAN-HARREMAN BEREZIA: 0500

-KOTIZAZIO TALDEA: 05

-LANBIDEA: b

Aurrekoa kontuan hartu gabe, merkataritza-ordezkariari identifikatu ahal izateko beste informazio baten beharra eskatzen duen kotizazio berezitasunak aplikatuz gero, kasu bakoitzari dagozkion datuak jakinarazi beharko dira Erregimen Orokorreko gainontzeko langileei aplikagarriak zaizkien baldintza orokorren arabera.

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, kontingentzia arruntengatiko gehienezko kotizazio-oinarria 3.751,20 €-koa izango da.


IGOCopyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra