MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Estás en: Inicio » Traballadores » Prestacións / Pensións de Traballadores » Morte e supervivencia » Réxime Xeral » Indemnizacións por AT ou EP

Indemnizacións por AT ou EP


En caso de morte causada por accidente de traballo ou enfermidade profesional, concédese a determinados beneficiarios, ademais da correspondente pensión, unha  indemnización a tanto alzado.

                               • O cónxuxe, o sobrevivente da parella de feito, o excónxuxe divorciado, separado ou con matrimonio declarado nulo, beneficiarios da pensión de viuvez.

 • Os orfos, beneficiarios da pensión de orfandade.


 • O pai e/ou a nai  que estean a cargo do  falecido, sempre que non existan outros familiares con  dereito a pensión por morte e supervivencia, nin eles mesmos tivesen dereito a ela con ocasión da morte do causante.


 • Cónxuxe, parella de feito ou ex-cónxuxe divorciado, separado ou con nulidade matrimonial:

 

  • Seis mensualidades da base reguladora  da pensión de viuvez.
  • No suposto de concorrer máis dun beneficiario, a distribución da indemnización hase realizar do mesmo xeito ca a pensión de viuvez, incluída a garantía do 40 % da indemnización a favor do cónxuxe sobrevivente ou do que sen selo, convivise co causante e fose beneficiario da pensión de viuvez.
  • Se se trata dun só beneficiario con matrimonio declarado nulo, a contía da indemnización será  proporcional ao tempo convivido en matrimonio co falecido.
  • Orfos:

   • Unha mensualidade da base reguladora  da pensión de orfandade.
   • Máis a cantidade que resulte de distribuír entre os orfos as seis mensualidades da base reguladora da pensión, se non existe cónxuxe, parella de feito ou ex cónxuxe con dereito a indemnización. A partir do 22 de xuño de 2006, enténdese que se cumpre esta condición de que non exista cónxuxe naqueles supostos nos que non mediara matrimonio entre os proxenitores do orfo.
  • Pai e/ou nai:

   • Nove mensualidades da base reguladora, se se trata dun ascendente.
   • Doce mensualidades da base reguladora, se se trata de ambos os dous ascendentes.

  Como excepción, nos supostos de falecemento de pensionistas por incapacidade permanente derivada de continxencias profesionais, o cálculo da indemnización efectuarase sobre a contía da pensión que estivese a percibir o causante no momento do falecemento. 

     • A indemnización do cónxuxe e dos fillos é compatible coas pensións de viuvez e orfandade recoñecidas a estes.
  • A indemnización dos ascendentes é incompatible con calquera das pensións de morte e supervivencia que puidesen corresponderlles a eles ou a outros familiares.

                                  Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal