MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Quantia / Abonament


La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

En els casos d'AT i MP, la prestació s'augmenta, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió es produeix per manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
 
Aquest recàrrec recau directament en l'empresari infractor i es manté durant tot el període de percepció de la pensió. Aquest recàrrec no és d'aplicació als empleats de la llar.
 


 • El 52% de la base reguladora, amb caràcter general.
 • El 70% de la base reguladora corresponent, sempre que, durant tot el període de percepció de la pensió, es compleixin els requisits següents:
 1. Que el pensionista tingui càrregues familiars. S'entén que hi ha càrregues familiars quan:

  • Convisqui amb fills menors de 26 anys o més grans incapacitats, o menors acollits. A aquest efecte, es considera que hi ha incapacitat quan s'acredita una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Els rendiments de la unitat familiar, inclòs el pensionista, dividits entre el nombre de membres que la formen, no superin, en còmput anual, el 75% del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries.
 2. Que la pensió de viduïtat constitueixi la font d'ingressos principal o única, i s'entén que es compleix aquest requisit quan l'import anual de la pensió és superior al 50% del total dels ingressos del pensionista.

 3. Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia que s'obté en sumar al límit que, en cada exercici econòmic, s'estipuli per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, correspongui a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars. A partir de l'1-1-2017, el límit d'ingressos és de 17.460,37 | anuals (7.133,97 + 10.326,40).

  La pensió de viduïtat, en còmput anual, més els rendiments anuals del pensionista, no poden superar el límit d'ingressos del paràgraf anterior. En cas contrari, es reduirà la quantia de la pensió de viduïtat per tal de no superar aquest límit.

  Els tres requisits exigits han de concórrer simultàniament. La pèrdua d'un motivarà l'aplicació del percentatge del 52% amb efectes des del dia 1 del mes següent al mes en què deixi de donar-se aquest requisit.

Complement per maternitat:

En el cas de defuncions posteriors al 31-12-2015, quan la beneficiària de la pensió de viduïtat sigui una dona que hagi tingut 2 fills o més, biològics o adoptats, se li aplicarà un complement per maternitat consistent en un percentatge addicional a l'import de la pensió calculada d'acord amb el que assenyalen els apartats anteriors. Aquest percentatge serà del 5% en el cas de dos fills, del 10% amb tres fills i del 15% en el cas de quatre fills o més.

Són computables per a la determinació del dret i la seva quantificació els fills, independentment que el naixement s'hagi produït a Espanya o a l'estranger.

 • En els casos de separació judicial o divorci:

  Quan hi hagi un únic beneficiari amb dret a pensió, l'import de la quantia serà íntegre.

  Si hi ha diversos beneficiaris amb dret a pensió resultants d'un divorci, es reconeixerà la pensió en una quantitat proporcional al temps que cada beneficiari hagi viscut amb el causant. Tanmateix, es garantirà el 40% a favor del cònjuge o supervivent d'una parella de fet amb dret a pensió de viduïtat.

  Límit màxim: a partir de l'1-1-2010, la quantia de la pensió de viduïtat no pot ser superior a la pensió compensatòria. Si fos superior, es disminuirà fins a arribar a la quantia d'aquesta última.

  Quan es tracti de separats o divorciats no creditors de pensió compensatòria, la pensió es reconeixerà en una quantia proporcional al temps que s'hagi conviscut amb el causant difunt, sens perjudici dels límits (40%) que puguin resultar a favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet quan hi hagi concurrència de beneficiaris.
 • En els casos de nul·litat matrimonial, la pensió es reconeix en una quantia proporcional al temps que s'hagi conviscut amb el difunt, sense perjudici dels límits (40%) que puguin resultar en favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet quan hi hagi concurrència de beneficiaris.


Es calcula de manera diferent, depenent de la situació en què es trobi el causant (treballador en actiu o pensionista) i de la causa de la defunció (contingència comuna o contingència professional).

Finament de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent:

La base reguladora serà la mateixa que va servir per determinar la pensió de jubilació o incapacitat permanent del difunt, a la qual s'aplicarà el percentatge que, si escau, correspongui. El resultat s'incrementa amb l'import de les revaloracions que, per a les pensions de viduïtat, hagin tingut lloc des de la data en què es va tenir dret a la pensió originària.

Si el finat es trobava en situació de jubilació parcial, es tenen en compte les bases de cotització corresponents al període treballat a temps parcial, incrementades fins al 100% de la quantia que li correspondria si hagués treballat a "temps complet" durant aquest període.

Finament de treballadors en actiu:

 • Mort deguda a contingències comunes

  La base reguladora serà el quocient que resulti de dividir per 28 la suma de les bases de cotització de l'interessat durant un període ininterromput de 24 mesos.. Els beneficiaris triaran aquest període dins dels 15 anys immediatament anteriors al mes previ al  del fet causant (defunció) de la pensió..
 • Mort del treballador, en situació d'alta o assimilada, per raó d'un accident no laboral:

  Si el treballador no ha completat un període ininterromput de 24 mesos de cotització en els 15 anys anteriors al mes previ al de la defunció, la base reguladora serà la més beneficiosa de les dues següents:
  • La prevista en el punt anterior.
  • La que resulti de dividir per 28 la suma de les bases mínimes de cotització vigents en els 24 mesos immediatament anteriors a la defunció, considerades en la quantia corresponent a la jornada laboral contractada en darrer terme pel finat.
 • Pluriactivitat:

  Quan s'acreditin cotitzacions a diversos règims i no es pugui accedir a una pensió en un d'aquests règims, les bases de cotització acreditades en aquest darrer, en règim de pluriactivitat, poden acumular-se amb les del règim en què s'origini la pensió, únicament a l'hora de determinar la base reguladora. Tanmateix, la suma de les bases no pot superar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.
  1. Es tenen en compte les bases per les quals hagi estat cotitzant l'interessat, llevat que siguin superiors al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'Índex de preus de consum (IPC) de l'últim any indicat, més dos punts percentuals.
  2. Si les bases de cotització declarades són superiors a la mitjana de les de l'any anterior, incrementades segons el que disposa la regla 1, es prendrà com a base de cotització la quantia esmentada.
  3. Per al càlcul de la mitjana esmentada en la regla 1, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat i a l'empresa per les quals estigui exonerat de cotització i per jornada equiparable a la que s'està fent.
  4. Si no hi ha bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que hi hagi, dividida pel nombre de mesos a què corresponguin.
  5. Si no hi ha bases de cotització per l'activitat que es troba subjecta a l'exoneració de quotes, es prendran les bases de cotització que tingui l'interessat per treballs per compte d'altri fets durant l'any anterior al començament de l'exoneració esmentada, en jornada equiparable a la que estigui exempta de cotització.
  6. Si no hi ha bases de cotització l'any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any en què n'hi hagi, es calcularà la mitjana esmentada en la regla 1 i s'aplicaran les regles esmentades en els apartats anteriors. Aquesta mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.
 • Defunció per accident de treball o malaltia professional: serà el quocient de dividir per 12 els sumands següents:
  • Sou i antiguitat diaris del treballador en la data de l'accident o de la baixa per malaltia multiplicat per 365 dies.

   En els supòsits de contractes a temps parcial i de relleu, en els quals el treballador no presti serveis tots els dies o bé ho faci amb una jornada de treball irregular o variable, el salari diari és el que s'obté de dividir entre 7 o 30 el sou setmanal o mensual pactat en funció de la distribució de les hores de treball concretades en el contracte per a cada un d'aquests períodes.

   En els supòsits de contractes fixos discontinusel salari diari és el que resulti de dividir entre el nombre de dies naturals de campanya transcorreguts fins la data del fet causant, els salaris percebuts pel treballador en el mateix període.
  • Pagaments extraordinaris, beneficis o participació, pel seu import total a l'any anterior a l'accident o a la baixa per malaltia.
  • El quocient de dividir els plusos, les retribucions complementàries i les hores extraordinàries percebuts l'any anterior a l'accident pel nombre de dies efectivament treballats en el període esmentat. El resultat es multiplica per 273, llevat que el nombre de dies laborals efectius en l'activitat en qüestió sigui menor. En aquest darrer cas, s'aplica el multiplicador que correspongui.

   En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, la suma dels complements salarials percebuts per l'interessat l'any anterior al del fet causant es divideix pel nombre d'hores efectivament treballades en aquest període. El resultat es multiplica per la xifra que s'obté en aplicar a 1.826 el coeficient de proporcionalitat existent entre la jornada habitual de l'activitat i la que recull el contracte.

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, la BR serà equivalent a la base de cotització de l'empleat de la llar en la data del fet causant de la prestació. • La pensió s'abona als beneficiaris mensualment, amb dues pagues extraordinàries l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre, tret dels casos d'accident laboral i malaltia professional, en què es prorrategen dins les dotze mensualitats ordinàries.

 • La pensió, inclòs l'import de la pensió mínima, es revalora al començament de cada any, d'acord amb l'Índex de Preus de Consum previst per a l'any en qüestió.

 • Es garanteixen unes quanties mínimes mensuals, segons l'edat i les càrregues familiars del beneficiari:

  • Titular amb càrregues familiars.
  • Titular amb 65 anys o amb discapacitat |>= 65%.
  • Titular amb una edat d'entre 60 i 64 anys
  • Dona menor de 60 anys

 • La pensió està subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb l'excepció següent:  està exempta si deriva d'actes de terrorisme.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal