MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Informació General
Els empresaris i els treballadors inclosos al Règim General que duen a terme la seva activitat per compte dels empresaris.L'obligació de cotitzar neix des del començament de la prestació del treball i no s'interromp mentre dura la relació laboral entre l'empresari i el treballador. És vigent també en les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, períodes de descans per maternitat i paternitat o períodes de prova del treballador.

L'obligació de cotitzar acaba en finalitzar la prestació de treball, sempre que es presenti el comunicat de baixa del treballador dins dels 3 dies naturals següents.

Si la baixa del treballador es presenta després d'aquells 3 dies de termini, l'obligació de cotitzar continua fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conegui el cessament en el treball, tret que els interessats provin que aquest cessament es va produir abans.Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant a la base de cotització del treballador el percentatge o el tipus de cotització que correspon a cada contingència protegida.

Base de cotització

La base de cotització es calcula afegint a les retribucions mensuals que tingui dret a percebre el treballador, o que realment percebi, en cas que siguin superiors, la part proporcional dels pagaments extraordinaris i les altres percepcions de venciment superior al mensual o que no tinguin caràcter periòdic i se satisfacin en l'exercici.

Base de cotització, mínimes i màximes

Anualment s'estableixen bases de cotització (mensuals o diàries) mínimes i màximes per a les diferents contingències i categories professionals dels treballadors (grups de cotització). Per a l'any 2017, vegeu les  'Bases de Cotització'. La base d'accidents laborals i malalties professionals també s'utilitza per calcular les cotitzacions per Atur, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.


Tipus de cotització


El Tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a les bases de cotització per obtenir les quotes de la Seguretat Social. El tipus de cotització es distribueix entre ocupador i empleat, tret de les corresponents a Accidents de Treball i Malalties Professionals i Fons de Garantia Salarial, que són a càrrec exclusivament de l'empresa. Els tipus de cotització es fixen anualment a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Per a l'any 2017, els tipus de cotització per cada contingència protegida són els següents:

CONTINGÈNCIES SEGURETAT SOCIAL
Concepte Empresa Treballador Total
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Accidents de treball i malalties professionals Tarifa Primes Disposició addicional quarta, Llei 42/2006, de 28 de desembre - PGE 2007 No cotitza

 

ALTRES CONCEPTES RECAPTACIÓ CONJUNTA

Concepte Empresa Treballador Total
Atur Tipus general 5,50 1,55 7,05
Contracte durada determinada Temps complet 6,70 1,60 8,30
Contracte durada determinada Temps parcial 6,70 1,60 8,30
Fons de Garantia Salarial 0,20 No cotitza 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70
COTITZACIÓ ADDICIONAL HORES EXTRAORDINÀRIES
Concepte Empresa Treballador Total
Cotització addicional hores extraordinàries Hores extraordinàries força major 12 2 14
Resta hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30


Responsable:

L'empresari és el responsable d'ingressar la seva cotització i la dels seus treballadors i, per això, ha de descomptar del salari dels seus treballadors les aportacions que pertoquin en el moment de l'abonament.

Termini reglamentari:

Les quotes s'han d'ingressar durant el mes següent a la meritació.

Lloc:

La presentació dels documents de cotització per ingressar les quotes es pot fer a qualsevol Entitat Financera (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals) autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora.

Tramesa electrònica de documents (RED)

La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació inclosa a les relacions nominals de treballadors TC-2 sigui facilitada a través de la tramesa electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant aquests mitjans implicarà el compliment de l'obligació quant a la presentació de documents de cotització en el termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED  permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa tria la modalitat de pagament electrònic, cal que efectuï l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

Si opta per la modalitat de domiciliació bancària, només haurà d'indicar el número de compte on vol que se li efectuï el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat fina cera.

Efectes de la presentació de la documentació en el termini previst

La presentació en el termini reglamentari dels documents de cotització tindrà els efectes següents:

  • El subjecte responsable pot aplicar a la seva liquidació les compensacions per les prestacions econòmiques abonades, en règim de pagament delegat, per incapacitat temporal, que corresponguin al mateix període objecte de la liquidació. Si a més de presentar la documentació es fa l'ingrés en el termini reglamentari, es podran aplicar les deduccions per reduccions i/o bonificacions corresponents.
  • S'evitarà una infracció tipificada com a greu per l'article 22 del RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, o en la responsabilitat penal que, si escau, se'n pogués derivar.

Recàrrecs i interessos de demora:

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Presentació dels documents de cotització dins el termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Si no es presenten els documents de cotització en el termini previst:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes pendents abans que acabi el termini d'ingrés fixat a la reclamació del deute o a l'acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes pendents una vegada superat aquest termini d'ingrés.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es meritaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies naturals des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75%. • Bases de cotització per Contingències Comunes
 • Bases de cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals
 • Cotització a temps parcial. Contingències Comunes
 • Cotització a temps parcial. Accidents de Treball i Malalties Professionals
 • Cotització per contractes d'aprenentatge i formació
 • Cotització becaris i investigadors
 • Cotització programes de formació i pràctiques no laborals 
 • Cotització Representants de Comerç


BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.152,90 3.751,20
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 956,10 3.751,20
3 Caps Administratius i de Taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no Titulats 825,60 3.751,20
5Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 27,52 125,04
9 Oficials de tercera i Especialistes 27,52 125,04
10 Peons 27,52 125,04
11 Treballadors menors de divuit anys, independentment de la categoria professional 27,52 125,04


LÍMITS DE COTITZACIÓ PER A ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
Límit Mínim (euros/mes) Límit Màxim (euros/mes)
825,60 3.751,20


 

BASES MÍNIMES COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES CONTRACTES A TEMPS PARCIAL 2017
Categories Professionals Base Mínima horària (euros)
1. Enginyers i Llicenciats Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 6,95
2. Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants titulats 5,76
3. Caps administratius i de Taller 5,01
4. Ajudants no Titulats 4,97
5. Oficials Administratius 4,97
6. Subalterns 4,97
7. Auxiliars Administratius 4,97
8. Oficials de primera i segona 4,97
9. Oficials de tercera i Especialistes 4,97
10. Treballadors majors de 18 anys no qualificats 4,97
11. Treballadors menors de 18 anys, independentment de la seva categoria professional  4,97

La base mínima per a contingències professionals aplicable als contractes a temps parcial durant l'any 2017 és de 4,97 euros/hora treballada.

La cotització a la Seguretat Social pels contractes de formació consistirà en una quota única mensual distribuïda de la manera següent:

COTITZACIÓ PER CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE:
Concepte Empresa Treballador Total
Per Contingències Comunes 33,46 6,67 € 40,13 €
Per Accidents de Treball i Malalties Professionals IT: 2,57 €
IMS: 2,03 €
4,60 €
Atur (*) 45,40 € 12,80 € 58,20 €
Fons de Garantia Salarial 2,54 € 2,54 €
Formació Professional 1,23 € 0,16 € 1,39 €

(*) Quan es cotitzi per atur en els contractes per a la formació, la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals per a l'any 2017 (825,60 euros) a la qual s'aplicarà el tipus del 7,05%, distribuït segons el detall següent: 5,50% a càrrec de l'empresa i 1,55% a càrrec del treballador.

 • Aquesta cotització també és aplicable:
 • A becaris i investigadors, inclosos en el camp d'aplicació del Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, durant els dos primers anys es durà a terme amb l'aplicació de les regles corresponents a la cotització en els contractes per a la formació, respecte de la cotització per contingències comunes i professionals.
 • A les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es refereix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament d'allò que es preveu a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i les persones que facin pràctiques no laborals a l'empara d'allò que es disposa en el Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses. No hi ha obligació de cotitzar per la contingència d'atur, fons de garantia salarial ni per formació professional.

Cotització Representants de Comerç

Les altes dels representants de comerç produïdes a partir de l'1 de setembre de 2015 es faran en CCC amb RÈGIM 0111 i amb les dades següents:

-RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL: 0500

-GRUP DE COTITZACIÓ: 05

-OCUPACIÓ: b

Independentment d'això, si són aplicables al representant de comerç peculiaritats de cotització la identificació de les quals necessita més informació, s'hauran de comunicar les dades que corresponguin en cada supòsit segons els criteris generals aplicables a la resta de treballadors inclosos al Règim General.

La base màxima de cotització de contingències comunes des de l'1 de gener de 2017 és de 3.751,20 euros.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal